Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма складена на підставі дисциплін циклу професійноїпідготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійними програмами за спеціальностями «Обслуговування програмних систем І комплексів»

Скачати 118.5 Kb.

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійноїпідготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійними програмами за спеціальностями «Обслуговування програмних систем І комплексів»
Скачати 118.5 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір118.5 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і наукиУкраїни Державний вищий навчальний заклад «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» «ЗАТВЕРДЖУЮ» Голова приймальноїкомісії ____________ СтупнікМ.І. «___»_________2018 р. П Р О Г Р А М А фахового випробування для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» Кривий Ріг 2018 Програма складена на підставі дисциплін циклу професійноїпідготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійними програмами за спеціальностями «Обслуговування програмних систем і комплексів», «Обслуговування систем баз даних і знань», «Розробка програмного забезпечення»,«Обслуговування компютерних систем і мереж».
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².
Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.
Програму склали: 1.Д-р техн.наук., доцент Моркун Н.В. _____________ (науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис) 2.Д-р техн.наук., проф. Попов С.О. _____________ (науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис) 3.К-текон. наук., доцент Завсєгдашня І.В _____________ (науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис) Узгоджено на засіданні кафедри автоматизації,комп’ютерних наук і технологій Протокол №__від «___»___________2018 р. В.о. завідувача кафедри _____________ Узгоджено на засіданні вченої ради факультету інформаційних технологій Протокол № ___ від «___»__________2018 р.
Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Голова вченої ради ФІТ _______________ ЗМІСТ стор. Вступ 4 Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування Порядок проведення фахового випробування 5 Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування 5 Рекомендована література для підготовки до фахового випробування Вступ Навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» дає змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним профілем знань.
Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
Базова вища освіта забезпечує ґрунтовні знання в галузі інформаційних технологій.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Обравши спеціальність«Комп’ютерні науки», студенти отримують достатні знання для експлуатації комп’ютеризованих систем, в тому числі комп’ютерних систем обробки інформації та управління інформаційно-аналітичних систем, інформаційних систем проектування, систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Вони здатні забезпечити складання техніко-економічних обґрунтувань та технічних завдань, а також бути компетентними у таких областях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, DELРНI, C );
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
Ас (фр. as - туз; в переносному розумінні - вмілий, сміливий) - майстер повітряного бою. Часом слово вживається і для означення будь-якого висококласного спеціаліста.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
типові комп’ютерні системи (Microsoft Office, AdobePageMaker, PhotoShop, CorelDraw), методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва; методи проектування програмних засобів для фінансово-банківської системи; програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем. Відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «КНУ» в 2018 році, для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з різних галузей знань визначено фахове випробування для здобуття ступеня освіти «бакалавр» зіспеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Метою програми є надання вступникам інформації щодо загальних вимог до вступу, основних завдань фахового випробування, літератури, необхідної для підготовки. Програма допоможе вступникам якісно підготуватися до фахового випробування. Мета фахового випробування зі спеціальності «Комп’ютерні науки» — виявлення знань за напрямами інформаційних технологій вступника для формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін освітньої програми «бакалавра» за вказаною спеціальністю. Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння освітньої програми бакалавравступники повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»,та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навиками в галузі технічних наук та інформаційнихтехнологій.
Програ́ма з ви́щої осві́ти (осві́тня програ́ма) - це курс (цикл) навчання, який реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється кваліфікація з вищої освіти.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування Основи інформаційних технологій Основи алгоритмізації та програмування Комп’ютерна графіка Інформаційні системи і технології на підприємстві 2. Порядок проведення фахового випробування Фахове випробування на навчання за ступенем «бакалавр» проводиться згідноіз Правилами прийому до ДВНЗ «КНУ» у 2018 році та Положенням про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «КНУ» за ступенем вищої освіти «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Для проведення фахового випробування за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»створюється фахова атестаційна комісія. Фахове випробування на навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»проводиться у формі тестування. Кожне тестове завдання містить 24 питання з відповідних дисциплін трьох рівнів складності. Фахове випробування триває одну академічну годину (60 хв.). 3.
Академі́чна годи́на - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить 40…45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин.
Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування Програма фахового випробування формується із навчальних дисциплін, що входять до освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Теми та питання дисциплін, які включаються до програми фахового випробування, наводяться у табл. 3.1-3.4. Таблиця 3.1 Перелік тем та питань з дисципліни «Основи інформаційних технологій» Назва теми Питання Основні поняття інформаційних технологій Поняття інформації та інформаційних технологій. Аспекти представлення інформації. Якісні та кількісні властивості інформації. Операції перетворення даних. Форми подання інформації. Системи числення Кодування даних. Позиційні та непозиційні системи числення.
Непозиційні системи числення - системи числення у яких величина, яку позначає цифра, не залежить від позиції її у числі. При цьому система може накладати обмеження на позиції цифр, наприклад, щоб вони були розташовані по спаданню, чи згруповані за значенням.
Двійкова, вісімкова та шістнадцяткова системи числення. Переведення чисел між позиційними системами числення. Представлення відємних і дробових чисел у памяті компютера. Проведення розрахунків у позиційних системах числення Архітектура персональних комп’ютерів Історія розвитку обчислювальної техніки.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Покоління розвитку комп’ютерів. Основи фон-нейманівської архітектури: основні пристрої, які входять до складу комп’ютера; принципи роботи фон-нейманівської ЕОМ Архітектура та класифікація комп’ютерів. Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів Склад апаратного забезпечення персонального комп’ютера. Пристрої які формують склад системного блоку: материнська плата, центральний процесор, внутрішня память, жорсткий диск (вінчестер), графічна карта (відеокарта). Основні інтерфейси жорстких дисків. Накопичувачі на гнучких магнітних, компакт дисках та флеш пам’яті. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів Системне програмне забезпечення: поняття, основні функції та складові частини. Операційна система.
Відеока́рта (англ. video card, також графічна карта, графічний адаптер, графічний прискорювач) - електронний пристрій, частина комп'ютера, призначена для обробки і генерації зображень з подальшим їхнім виведенням на екран периферійного пристрою.
Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (англ. mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Основні сімейства операційних систем. Файлова система та її структура.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Драйвери. Сервісні програмні засоби: службові програми, антивіруси. Адміністративні засоби боротьби з вірусами. Прикладне програмне забезпечення Класифікація службового програмного забезпечення. Обробка текстової та графічної інформації. Електронні таблиці, системи управління базами даних, електронні презентації, інструментальні мови та системи програмування.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Пристрої виведення інформації. Периферійні пристрої Монітори на електронно-променевій трубці, на рідких кристалах, плазмові панелі. Принтери: матричні, струменеві, лазерні. Сканери: планшетні, барабанні, ручні. Звукова карта та мережева плата. Модеми їх види та характеристики. Конфігурування комп’ютера. Комп’ютерні мережі. Інтернет Класифікація обчислювальних мереж. Адресація в мережі Інтернет. Система доменних імен DNS.
Рідки́й криста́л - специфічна термодинамічна фаза деяких речовин[джерело?], якій властиві риси як рідини (текучість), так і кристалу (анізотропія властивостей).
Плазмовий дисплей (або Газорозрядний екран; також широко застосовується англійська калька «плазмова панель») - пристрій виведення інформації, дисплей, дія якого ґрунтується на явищі свічення люмінофору під впливом ультрафіолетових променів, що виникають при електричному розряді в йонізованому газі, тобто у плазмі.
Мережева плата, також відома як мережева карта, мережевий адаптер, Ethernet-адаптер, NIC (англ. network interface card) - периферійний пристрій, що дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями мережі.
Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп - електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.
Звукова́ пла́та (також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер) (англ. sound card) - електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері (виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер).
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
До́менна систе́ма іме́н (англ. Domain Name System, DNS) - ієрархічна розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.
Протокол TCPIP. Основні мережні сервіси. Електронна пошта.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
WorldWideWeb. Історія створення та перспективи розвитку мережі Інтернет. Текстовий редактор WORD Основні положення. Створення, відкривання, збереження файлу. Перегляд документа. Виділення, копіювання, вилучення, вставлення блоків тексту. Форматування сторінки, абзаців документа, символів. Робота з панелями інструментів. Користування автотекстом. Автоматична заміна символів у тексті. Створення маркерованих і нумерованих списків. Створення рамки і заливки у документі. Робота з колонтитулами. Робота з файлами. Розбиття тексту на колонки. Створення складних математичних виразів. Робота з таблицями та формулами. Створення графічних обєктів. Установка полів, злиття кількох документів. Табличний процесор EXCEL Основні положення. Виділення, копіювання, вилучення, переміщення значень комірок, рядків і стовпців. Редагування значень комірок, маркери поділу вікна. Формування комірок. Внесення формул і функцій у комірки. Друкування таблиці. Побудова діаграм. Робота з макросами. Створення зведених таблиць. Таблиця 3.2 Перелік тем та питань з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» Назва теми Питання Етапи комп’ютерного розв’язування задач. Алгоритми. Блок-схеми Етапи підготовки та комп’ютерної реалiзацiї програм. Інстументальні середовища розробки програм.
Інтегроване середовище розробки (ІСР, англ. Integrated development environment або англ. IDE) - комплексне програмне рішення для розробки програмного забезпечення. Зазвичай, складається з редактора початкового коду, інструментів для автоматизації складання та відлагодження програм.
Основнiскладовi систем програмування: компiляториiнтерпретатори, бiблiотекипiдпрог-рам, допомiжнi програми. Алгоритм розв’язуваання задачі. Графiчне подання алгоритмів у формі блок-схем. Види обчислювальних процесiв: лiнiйний, розгалужений, циклiчний. Загальна характеристика та базові елементи мови Турбо Паскаль Основнi риси унiверсальноїалгоритмiчної мови програмування Турбо Паскаль. Загальна структура програми. Синтаксис i семантика основних роздiлiв програми. Алфавiт мови. Базовi лексеми: зарезервованi слова, iдентифiкатори, константи, знаки операцiй, коментарi, директиви компiлятору. Простi та структурованi типи. Впорядкованi типи: цiлочисловий, логiчний, символьний, перелiковий, дiапазонний. Дiйснi типи. Нетипізованi та типізованi константи. Вирази та операцiї Типи операцiй: арифметичнi, порозряднi, операцiївiдношення, логiчнi. Порядок i пріоритетнiсть виконання операцiй. Стандартнiматематичнiфункцiї для роботи зі скалярними даними. Явне та неявне перетворення типiв. Оператори мови Турбо Паскаль Простi оператори: присвоєння, переходу, виклику процедури. Звертання до стандартних процедур введення-виведення даних. Умовні оператори: if-then-else та оператор вибору case. Оператори циклу: for, while, repeat-until – цикли з передумовою та пiсляумовою. Масиви. Множини. Символьні рядки Регулярний тип даних – масив. Оголошення масивiв, розташування в пам’ятi, звертання до елементiв. Операцiї над масивами. Множинний тип даних. Оголошення та iнiцiалiзацiя. Операцiї над множинами. Тип стрiнг, збереження у пам’ятi. Операцiї над стрiнгами введення-виведення. Бiблiотечнiфункцiї та процедури для роботи зiстрiнгами. Записи Комбiнований тип даних – записи. Структура запису, оголошення та iнiцiалiзацiя. Доступу до полiв запису. Оператор with та операцiї над записами. Масиви записiв. Процедури та функції Призначення та структура пiдпрограмТурбо-Паскаля. Заголовки процедур i функцiй, тiлапiдпрограм. Повернення значень функцiї; варiанти завершення пiдпрограм. Глобальнi та локальнiзмiннi, область дiї i час iснування. Взаємозв’язок формальних і фактичних параметрiв: параметри-змiннi, параметри-значення, нетипізованi параметри. Масиви, стрiнги і структури як параметри пiдпрограм. Рекурсивнiпiдпрограми. Таблиця 3.3 Перелік тем та питань з дисципліни «Комп’ютерна графіка» № зп Теми дисципліни Питання дисципліни Теоретичні основи комп’ютерної графіки Теорія комп’ютерної графіки. Відтворення кольору в комп’ютерній графіці. Формати графічних файлів. Алгоритми стискання зображень. Програмні засоби комп’ютерної графіки Напрямки застосування та засоби комп’ютерної графіки. Комп’ютерна графіка в мережі Інтернет. Технології програмування графіки.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Технології 3D-графіки, мультимедіа, гіпермедіа, цифрового фото й інтерактивного відео. Таблиця 3.4 Перелік тем та питань з дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві» № зп Теми дисципліни Питання дисципліни Основні поняття і струк-тури інформаційних систем та інформаційних ресурсів організації Основні поняття і роль інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Поняття інформаційних систем та інформаційних технологій. Роль інформації в управлінні підприємством. Класифікація інформаційних систем. Інформаційні ресурси підприємств Інформаційні ресурси в управлінській діяльності. Класифікація інформаційних ресурсів. Інформаційна діяльність підприємства, роль та характеристика інформаційної служби підприємства Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізо-ваного опису Економічна інформація.
Інформаці́йна дія́льність - це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави
Властивості економічної інформації. Характеристика методів класифікації та кодування економічної інформації. Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації. Кодування бухгалтерської інформації у базах даних ІС. Сучасні підходи до розроблення і впровадження інформаційних систем Методологія створення інформаційних систем.Методи розробки моделей підприємствСтратегіїрозробкиінформаційних систем.Функції інформаційних систем, ієрархія керування на підприємствах Засобистворення і забезпеченняІС і технологій на підприємствах Система основнихвизначеньресурсівІСП. Ресурсителекомунікацій. Програмнезабезпечення. Технічне забезпечення. Структура комп’ютерних інформаційних систем підприємств. Еволюціястратегічних моделей управлінняпідприємством Управлінняпідприємством: зміст і концепції. Основи концепцій MRPII, ERP, APS, CSRP. Філософія і основні поняття MRP. Планування виробничих ресурсів Підприємство як суб’єкт інформатизації Організаційно-правові форми підприємств. Механізм державного регулювання інформаційної діяльності підприємств.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
ІТ технології в управлінні інформаційною діяльністю підприємства. Формування технологічного середовища інформаційних систем на підприємстві.Моделі життєвого циклу інформаційних систем підприємств та його основні етапи. Сучаснізасобистворенняавтоматизованихінформаційнихтехнологій на підприємствах Автоматизовані інформаційні технології, їх розвиток і класифікація. Автоматизованеробочемісце — засібавтоматизаціїроботикінце-вогокористувача на підприємстві. Типова структура АУС промислового підприємства. Сучасніпідходи до розробки і впровадженняінформаційних систем на підприємствах CASE-технології - інструментарій підтримки життєвого циклу інформаційних систем.Проектування баз даних. Інформаційні системи при отриманні інформації по заданим умовам. Інформаційні потоки на підприємстві Джерела інформації в системі суб’єктно-об’єктних відносин інформаційної діяльності.Документно-інформаційні потоки, їх види.Роль документа в інформаційній діяльності.Поняття інформаційних потоків. Класифікація інформаційних потоків.Суб’єкти інформаційних відносин. Форми організації інформаційної діяльності підприємства. Автоматизація управління проектами на підприємствах Загальні відомості про управління проектами. Постановка задачі управління проектами. Базові функціональні можливості автоматизованих систем управління проектами.
Управління проектами - (англ. Project Management) область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.
Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.
Загальні характеристики найбільш поширених автоматизованих систем управління проектами. Системи календарно-мережевого планування.Сіткові графіки їх особливості та призначення.Використанняінформаційних систем длябізнес-планування. Характеристика пакету ProjectExpert. Комп’ютернісистемипідтримкиприйняттярішень Сутність і компонентиСППР. Архітектура систем підтримкиприйняттярішень. База даних і система управління базою данихСППР. Експертнісистеми і їхвикористання Загальнівідомості про експертнісистеми.Характеристика експертних систем.
Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.
Основніположенняметодологіїпобудовиекспертних систем. Інтегрованіінформаційнісистемиуправлінняпідприємствами Основнівидиінтегрованихадаптованих систем.Стру-ктура і зміст корпоративних інформаційних ресурсів. Призначення і області застосування.Порядок адаптації і впровадження. Витрати на впровадження ІІСУ. 4. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування Основи інформаційних технологій Глушаков С.В. Компьютеры, программы, сети Глушаков С.В., Сурядный А.С. – М.: АСТ, 2009. – 512с. Гук М. АппаратныесредстваIBMPC. Энциклопедия Гук М. – СПб.: Питер, 2006. –1072с. Иванов В.Б. Компьютер, мультимедиа, IP-телефония: программы и программирование. Иванов В.Б.– М.: Майор, 2006. – 240с. Микрюков В.Ю. Информация, компьютер, информационныесистемы. Микрюков В.Ю. – К.: Феникс, 2007. – 442с. Основи алгоритмізації та програмування Бартків А.Б. та ін. Турбо Паскаль: Алгоритми і програми. -К.: Вища школа, 2004. -248с Вирт Н. Алгоритмы структурыданных = программы.- М.: Мир, 1995.- 406с. Ковалюк Т.В. Основи програмування. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 384 с. Лукин С.Н. TurboPascal 7.0. Самоучитель для начинающих. – М.: Диалог-МИФИ, 2005. – 400 с. Моргун А.Н. Справочник по TurboPascal для студентов. – К.: Диалектика, 2006. – 608 с. Немнюгин С.А. TurboPascal. - СПб.: Питер, 2000. – 496 с. Комп’ютерна графіка Ванін В.В. Комп’ютерна інженерна графіка. - К.: Каравела, 2005. Веселовська Г.В. Основи комп’ютерної графіки. - Херсон: Олді-плюс, 2001. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютернаяграфика: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 736 с. Рейнбоу В. Компьютернаяграфика. Энциклопедия: перев.сангл.-СПб.: Питер, 2003.-763 с. Інформаційні системи і технології на підприємстві Береза А.М. Інформаційні системи і технології в економіці: навчально-методичний посібник А.М. Береза – К: КНЕУ, 2002. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології. Навчальний посібник. – Тернопіль, «Карт-бланш», 2001. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. Навчальний посібник. – К: КНЕУ, 2001. Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник. За ред. Пономаренка В.С. – К: «Академія», 2002. Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: навч.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
посібник М.А. Сендзюк – К.: КНЕУ, 2004. Трутнев Д.Р. Архитектурыинформационных систем. Основыпроектирования: учебноепособие Д.Р. Трутнев – СПб.: НИУИТМО, 2012. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій: навч. посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.


Скачати 118.5 Kb.