Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"

Програма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"
Сторінка1/22
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Це видання було підготовлене співробітниками Агентства США з міжнародного розвитку (USAID/АМР США).

Авторами є співробітники сектору сільського господарства відділу економічного зростання, Місії АМР США для України, Білорусі та Молдови:

Рей Мортон, Кевін Шарп, Богдан Хом’як, Наталія Степанець, Олександр Муляр, Наталя Олешко

Довідник підготовлено у співпраці та за підтримки наступних організацій, які виконують проекти технічної допомоги АМР США:

Chemonics (Проект підтримки приватизації землі в Україні);
Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Білору́си (заст. білорусини, білорусці, біл. беларусы) - східнослов'янський народ, який переважно проживає на території сучасної Білорусі.
Приватиза́ція - політика чи процес продажу або передачі державної чи суспільної власності (особливо націоналізованої промисловості) у руки приватних інвесторів. Приватизація сфери послуг включає державні контракти з приватними фірмами для забезпечення послуг, які раніше виконувалися громадськими установами.
Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.
Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання.


CNFA (Програма в країнах СНД „Волонтери в агробізнесі”/”Фермер до фермера”);

Land O’Lakes (Проект Аграрного Маркетингу);

LSU (Агро Центр Університету штату Луїзіана) (Проект розвитку дорадчих служб у сільському господарстві та Проект Партнерства в галузі розвитку харчової промисловості);
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.


UNDP (Проект „Аграрна політика для людського розвитку”).

Автори виражають особливу подяку Інні Чапко, аналітику проекту “Аграрної Політики” АМР США/ПРООН, за її участь в підготовці комп’ютерної версії бюджетів підприємств.

Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Погляди авторів цього видання не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США

ВСТУП


Цей посібник є принципово новим довідником для малих і середніх сільгоспвиробників в Україні. Його мета – надання допомоги фермерам та власникам особистих селянських господарств у прийнятті рішень, що виробляти в наступному сезоні та як визначати ті культури, які принесуть прибуток.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Особисте селянське (підсобне) господарство - форма організації аграрного виробництва, здійснюваного працею членів сім'ї на основі їх приватної власності.
Невеликі сільськогосподарські виробники і менеджери можуть скористатися ним при плануванні та підготовці бізнес-планів; а також при аналізі конкуренції на ринку.

Цей довідник можуть використовувати як підручник і посібник комерційні банки і кредитні спілки, які займаються кредитуванням фермерів;

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Бі́знес-план (англ. Business plan) - це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства.
Планування - це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Креди́тна спі́лка - неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки (ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки»)
сільськогосподарські донори, які надають технічну допомогу; сільськогосподарські дорадчі служби; волонтери; трейдери; фахівці з сільського господарства; економісти; науковці, а також індивідуальні сільськогосподарські інвестори. З цією метою в посібнику вміщена відповідна інформація щодо аналізу ринків за попередні роки, в основу якої покладено дані науково-дослідних економічних інститутів, статистичних органів, сільськогосподарських донорів, приватних компаній та мережі анонімних дрібних сільськогосподарських товаровиробників, які погодилися надати інформацію про свою сільськогосподарську діяльність у 2004 р.
Волонте́рство, або волонте́рська дія́льність (від фр. volontaire (доброволець) → лат. voluntarius → лат. voluntas (вільне волевиявлення) → лат. volō (бажання, намір)) - добровільна безкорисна суспільно корисна діяльність.
Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.
Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Анонім (від грец. anonimos - безіменний): Автор листа, повідомлення, твору, який зумисно приховує своє ім'я. Твір без зазначення імені автора.

Крім того, у 2004 р. місією USAID в Україні, Білорусі та Молдові були підготовлені Бюджети виробництва за участі організацій, які мають контракти або гранти USAID, і які здійснювали технічну допомогу шляхом виконання сільськогосподарських проектів.

Контракти (рос. Контракты) - в минулому український журнал, що друкувався з 1990 по 2014 рік. До 2000 року журнал друкувався українською мовою як Галицькі Контракти, а з починаючи з 2000 і по 2014 російською та українською мовами під назвою Контракти та Контракты.

Довідник складається з двох частин:
Частина 1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ;
Частина 2 МЕНЕДЖМЕНТ НЕВЕЛИКИХ ГОСПОДАРСТВ
На додаток до цього посібника була створена Електронна модель Довідника з підготовки бюджетів виробництва продукції в українському сільськогосподарському підприємстві (дивись доданий диск) .

Крім того, в рамках Проекту „Фермер до фермера” CNFA (Farmer to Farmer Project) була підготовлена Книга Обліку витрат Фермера (див. доданий диск).
ЗМІСТ


ВСТУП 2

ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ 4

1. ГЕОГРАФІЯ, ҐРУНТИ ТА КЛІМАТ 4

2. АДМІНІСТРАТИВНИЙ І ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ 7

3. СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ 8

4. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ДОХОДИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 9

5. ВИЗНАЧЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 12

6. ВИЗНАЧЕННЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 13

7. МАЛЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 15

7.1. ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА 15

7.2.

За́йнятість - це діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Селя́ни - жителі сіл і сільських місцевостей, а також люди, чиїм джерелом існування є праця на землі, зайнятість в фермерському господарстві; представники класу фермерів, або працівників або власників невеликих господарств, особливо в середні століття при феодалізмі; або, більшість населення в будь-якому доіндустріальному суспільстві.
Ферма - приватне сільськогосподарське підприємство, що займається комерційними поставками сільськогосподарської продукції на ринок.
ОСОБИСТІ СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА 19

8. РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 29

8.1. РЕФОРМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 29

8.2. ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛЮ 30

8.3. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КРЕДИТИ 35CMainONSTRAINTS 36

CONSTRAINTS 36

8.4. ПОДАТКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 40

8.5. ЗБУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 41

8.6. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ДОРАДЧІ СЛУЖБИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 44

8.7.

Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 45

8.8. ДОСТУП ДО СВІТОВИХ РИНКІВ ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ УКРАЇНИ 49ЧАСТИНА 2. МЕНЕДЖМЕНТ НЕВЕЛИКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 60

1. БЮДЖЕТ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ У МАЛИХ І СЕРЕДНІХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 60

1.1. СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 60

1.2. ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУ ВИРОБНИЦТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 62

1.3. СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 64

2. РЕСУРСИ ТА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА В МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 66

3.

Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
Росли́нництво - галузь науки, що займається вивченням особливостей реакції нових сортів, гібридів культурних і дикорослих видів рослин на дію біотичних, абіотичних та антропогенних факторів середовища; розробляє сортові технології вирощування стабільно високих урожаїв якісної продукції на засадах інтенсифікації, енергоощадження й екологічної безпеки.
Фа́ктори виробни́цтва (англ. factors of production) - ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила (всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал).
ОРЕНДА ЗЕМЛІ 71

Підписи, юридичні адреси та реквізити Сторін 77

4.

Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.
Оре́нда землі́ - господарська операція, що передбачає надання орендодавцем землі у користування іншій юридичній або фізичній особі на визначений строк, за цільовим призначенням та за орендну плату. Порядок здійснення О. з.
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ 82

5. СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КРАЇНИ 85ДОДАТКИ 89

ДОДАТОК 1. ПАРТНЕРИ В ГАЛУЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 89

ДОДАТОК 2. ПРОЕКТИ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 90

ДОДАТОК 3. КОНСУЛЬТАЦІЙНІ КОМПАНІЇ 92

ДОДАТОК 4. ПРИВАТНІ АСОЦІАЦІЇ 93

ДОДАТОК 5. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ та ЦЕНТРИ 94

ДОДАТОК 6.

До́гові́р купі́влі-про́дажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (цивільний кодекс України, ст. 655)
Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
КОНТАКТИ В ОРГАНАХ ВЛАДИ УКРАЇНИ та У РЕГУЛЯТИВНИХ ОРГАНАХ 94

ДОДАТОК 7. БІЗНЕС-КОНТАКТИ ОСНОВНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ 97

ДОДАТОК 8. МІЖНАРОДНІ ОДИНИЦІ ВАГИ ТА ВИМІРЮВАННЯ І ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ 100


Каталог: rus
rus -> Завгороднєва Олена Сергіївна (група еім 29) отримала диплом
rus -> Бібліотека на допомогу людям похилого віку Руслана Артемчук Завідуюча відділом
rus -> Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціальності 8 04020101 «Математика» для випускників окр бакалавр 040201 «Математика»
rus -> Благо, відсутність якого не компен­сується будь-якою кількістю інших
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22 • Довідник підготовлено у співпраці
 • ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Погляди авторів цього видання не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США ВСТУП Цей посібник
 • Довідник складається з двох частин: Частина 1 – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ; Частина 2 – МЕНЕДЖМЕНТ НЕВЕЛИКИХ ГОСПОДАРСТВ
 • Електронна модель Довідника з підготовки бюджетів виробництва продукції в українському сільськогосподарському підприємстві
 • ВСТУП 2 ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ 4
 • ЗАЙНЯТІСТЬ
 • CMainONSTRAINTS 36 CONSTRAINTS 36
 • ЧАСТИНА 2. МЕНЕДЖМЕНТ
 • ОРЕНДА ЗЕМЛІ
 • ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ
 • ПОСТАЧАЛЬНИКІВ