Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма. Вхідні дані, результати. Метод розв’язання задачі. Виконання та тестування програм. Компіляція

Скачати 79.39 Kb.

Програма. Вхідні дані, результати. Метод розв’язання задачі. Виконання та тестування програм. Компіляція
Скачати 79.39 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір79.39 Kb.
ТипУрок

Урок 4
Тема: Програма. Вхідні дані, результати. Метод розв’язання задачі. Виконання та тестування програм. Компіляція.
Навчальна мета: Засвоїти відомості з основ алгоритмізації та програмування, познайомитися з поняттями програма, вхідні дані, результати, методом розв’язання задачі, виконанням та тестуванням програм, компіляцією.
Алгоритмізація (algorithmization) - розділ інформатики, метод опису систем або процесів шляхом створення алгоритмів їх функціонування. Алгоритмізація процесів - опис процесів мовою математичних символів для одержання їх алгоритму.
Компілятор (англ. Compiler від англ. to compile - збирати в ціле) - комп'ютерна програма (або набір к. програм), що перетворює (компілює) вихідний код, написаний певною мовою програмування (мова джерела, англ. source language)
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.

Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами
Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу (лекція)
Структура уроку

 1. Організаційний момент

 2. Етап орієнтації

 3. Етап проектування

 4. Етап навчальної діяльності

 5. Робота за ПК

 6. Контрольно-оцінювальний етап

 7. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Програма. Вхідні дані, результати. Метод розв’язання задачі. Виконання та тестування програм. Компіляція.».


II. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з відомостями з основ алгоритмізації та програмування, навчатися працювати з програмами


III.
Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Етап проектування


План уроку

 1. Програма.

 2. Вхідні дані, результати.

 3. Метод розв’язання задачі.

 4. Виконання та тестування програм.

 5. Компіляція

ІV. Етап навчальної діяльності

Програма.

Програмне забезпечення — сукупність всіх програм і документації.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.


Програма - це виконання комп’ютером окремих дій або інструкцій.

Дані – це те, що ми даємо, як вхідну інформацію для програми.
Існує безліч мов програмування, за допомогою яких можна писати програми для комп’ютера.

Мова, яка зрозуміла комп’ютеру називається мовою низького рівня або машинною мовою, а мови програмування високого рівня схожі на мови спілкування людей. Саме тому в більшості випадків люди користуються при написанні програм мовами високого рівню. Ось деякі з мов програмування: C, Java, Pascal, FORTRAN, BASIC, COBOL, Lisp, Ada, C . Найбільш сьогодні використовуються такі мови програмування, як: BASIC, C , Java.

Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.Вхідні дані, результати.

Вхідні дані називають початковим кодом, а вихідні даніоб’єктним кодомІнструкції – це команди виконані комп’ютером.
Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.

Створення програм дуже складна задача. Не існує повного набора правил та інструкцій по створенню алгоритму або написанню програми. Весь процес створення програми складається з двох фаз – фази рішення задачі та фазу реалізації. Результатом першої фази являється алгоритм рішення задачі, написаний на алгоритмічній мові, а потім цей алгоритм переводиться на мову програмування - це фаза реалізації.


Фаза рішення задачі Фаза реалізаціїЖиттєвий цикл програми:

 1. Аналіз та специфікація завдання – постановка задачі.
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
  Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
  Цикл - різновид керівної конструкції у високорівневих мовах програмування, призначена для організації багаторазового виконання набору інструкцій (команд). Також циклом може називатися будь-яка багатократно виконувана послідовність команд, організована будь-яким чином (наприклад, із допомогою умовного переходу).


 2. Розробка програми – створення алгоритму.

 3. Реалізація – написання програми.

 4. Тестування.

 5. Експлуатація та розвиток системи.

 6. Старіння програми.


Метод розв’язання задачі.

Поетапне розв’язування задач за допомогою ЕОМ:

 1. Постановка задачі

 2. Побудова моделі

 3. Вибір готового ПЗ

 4. Розробка алгоритму розв’язування задачі з використанням обраного ПЗ

 5. Виконання за комп’ютером описаних в алгоритмі дій

Виконання та тестування програм.

Тестування – це процес перевірки правильності моделі чи програми.

Тестування відбувається перевіркою результатів програми для певного набору вхідних даних, результати яких вже відомі (для звірки результатів з вихідними даними програми).

Якщо результати не коректні, то має місце налагодження моделі чи програми - пошук та усунення причини розбіжностей.
Компіляція

Мова програмування - це система позначень та правил для точного та зрозумілого записування алгоритмів та їх виконання. Алгоритм, записаний певною мовою програмування, називають комп'ютерною програмою.

Мови високого рівня максимально наближенні до «людської мови». Але такі мови не розуміє комп’ютер.

Для перекладу програми, яка написана на мові програмування високого рівня в машинну мову, використовують спеціальні програми – транслятори.

Розрізняють два види трансляторів:Компілятор це програма, що перекладає в машинні коди програми, написанні мовою високого рівня.
Трансля́тор (англ. translator) - програма або технічний засіб, який виконує перетворення чи іншу обробку текстів програм.
Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Маши́нний код - код, безпосередньо зрозумілий апаратній частині певного пристрою. Наприклад, процесорний код у комп'ютерах. В основному машинний код представлений у двійковій (для зручності людини відображається у шістнадцятковій системі числення переважно парами символів від 00 до FF).

Програма, яка перетворює програми високого рівня в мови низького рівня, які може обробити комп’ютер називають компілятором. Компілятори – це особливий різновид програм, в яких вхідні дані та вихідні дані – це програми.Інтерпретатор – це програма, що призначена для трансляції та ви-конання програми по командах.

Опис величин навчальною алгоритмічною мовою


Графічний вид

Алгоримічний вид

Початок і кінець


Алгоритм <Назва алгоритму>

Початок(ПОЧ)

Дії

..

Кінець(КІН)

Введення/виведення


Дії


Перевірка умови


Структура програми Навчальною алгоритмічною мовою АЛГО:

Програма <Назва програми>;
Трансляція (від старофр. translater, від лат. translatus, прикметник минулого часу від transferre - «передавати», «переносити», передача)
Величина́ - одне з основних математичних понять, узагальнення понять довжина, розмір, площа, об'єм тощо. Неформально, величини – це те, що можна порівнювати між собою. Формально, це елементи впорядкованої множини.


Початок

<Тіло програми>

Кінець.

Слова Програма, Початок і Кінець називаються службови словами навчальної алгоритмічної мови АЛГО.Тіло програми - це і саме програма, яка складається із вказівок (інструкцій, команд) НАМ Алго.

Розв'язуючи будь-яку задачу, ми маємо справу із різними величинами.

Величини - це ті дані, з якими працює наша програма і з якими ми будемо виконувати ті чи інші дії.

Усі величини умовно поділяються на сталі та змінні.

СТАЛІ - це величини, що мають своє ім'я та значення, які не змінюються під час виконання програми.

ЗМІННІ - це величини, що змінюють своє значення в процесі виконання алгоритму.

Ім'я величин може мати довжину до 16 символів, але обов'язково має починатися з літери та не містити пропусків та спеціальних символів, як то , -, /, &.

Змінні величини бувають різними, тобто, можуть приймати різні значення, отже в програмуванні необхідно розглядати величинирізних типів.Змінні величини бувають наступних типів:

 • Цілі;

 • Дійсні;

 • Літерні;

 • Рядкові (текстові);

 • Логічні.

 Отже, якщо внести в структуру програми розділ опису сталих та змінних структура програми прийме вигляд:

Програма <Назва програми>;

Стала імя = значення;

Змінна список імен : тип змінних;

Початок

<Тіло програми>

Кінець.

Наприклад, вирішення задачі на знаходження суми двох чисел:

Алгоритм Сума;

Арг а,в: цілі;

Рез с: цілі;

Поч

Вивід (‘Введіть а, в’);

Запит (а,в);

с : = а в;вивід (‘сума’,с)

Кін.

Задача 1. Скласти програму на знаходження різниці трьох чисел а,в,с в алгоритмічному вигляді та за допомогою блок схем.

Алгоритм Різниця;

Арг а,в,с: цілі;

Рез к: цілі;

Поч

Вивід (‘Введіть а, в,с’);

Запит (а,в,с);

к : = а-в-с;вивід (‘різниця’,к)

Кін.
Задача 2. Дано квадрат зі стороною а, знайти площу в алгоритмічному вигляді та за допомогою блок схем.

Алгоритм Площа;

Арг а;

Рез S;

Поч

Вивід (‘Введіть а’);

Запит (а);

S : = а*a;вивід (‘Площа’,S)

Кін.

Задача 3. Дано систему рівнянь написати програму в алгоритмічному вигляді та за допомогою блок схем.Алгоритм Функції;

Арг х;

Рез у;

Поч

Вивід (‘Введіть х);

Запит (х);

Якщо х>0, то

у:=х 3*х*х;

Якщо х<0, то

у:=61-х;

вивід (‘Вивести у=’,у)

Кін.

VI. Контрольно-оцінювальний етап

Запитання для узагальнення

 1. Що таке програма?
  Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.


 2. Які ви знаєте мови програмування?

 3. Які етапи розв’язування задачі за допомогою ПК ви знаєте?

 4. З чого складається тестування програм?

 5. Опишіть метод «покрокової деталізації». В чому його суть?

 6. * Складіть алгоритм та програму мовою АЛГО визначення оцінки в ВУЗах за к-стю балів і рейтинговою системою: якщо сумарний бал не менше 90% від максимального то ставиться 5, якщо не менше 75% то ставиться 4, якщо не менше 60%, то ставиться 3, а якщо нижче за 60% то ставиться 2.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.VII.Домашнє завдання

Вивчити терміни, конспект§ 4 пит.1-7 на с. 51 пит.. 1 с. 52(самос)

Скачати 79.39 Kb.