Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень " бакалавр" напряму підготовки "Комп’ютерні науки"

Скачати 137.26 Kb.

Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень " бакалавр" напряму підготовки "Комп’ютерні науки"
Скачати 137.26 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації02.05.2017
Розмір137.26 Kb.
ТипПрограма
1   2
типів даних.
Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.
Характеристика скалярних (простих) типів з погляду мов Pascal і Сі.

Поняття оператора, операції, виразу. Пріоритет операцій.

Оператори введення даних з клавіатури. Оператори виведення на текстовий і графічний екрани (мови Pascal і Сі).

Оператори безумовних та умовних переходів (мови Pascal і Сі).

Оператори циклів. Функції дострокового виходу з циклу (мови Pascal і Сі).

Опис та виклик функцій у мовах Pascal, Сі. Процедури мови Pascal. Параметри - формальні та фактичні. Рекурсія.

Вказівники та посилання.

Масиви статичні та динамічні. Опис та використання масивів у мовах Pascal і Сі.

Записи (Pascal), структури (Сі) та їхнє використання у процедурному програмуванні.

Графічний режим роботи дисплею та його програмування в середовищах Borland Pascal та Borland C .

Модулі у мові Pascal, їхнє створення та використання.

Файли у мовах Pascal і Сі.
Переваги і недоліки векторної графіки.
Процедурне програмування - парадигма програмування, заснована на концепції виклику процедури. Процедури, також відомі як підпрограми, методи, або функції (це не математичні функції, але функції, подібні до тих, які використовуються в функціональному програмуванні).
Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
Переваги і недоліки растрової графіки. Характеристики систем представлення кольорів RGB, LAB, HSB, CMYK.


Основні поняття html. Структура html-документа.

Теги для форматування тексту (жирний, курсив, підкреслений). Теги для блочного способу створення сайтів та їхні атрибути. Теги для табличного способу створення сайтів та їхні атрибути. Створення гіперпосилань та списків. Види форм. Теги та атрибути для створення форм. Розміщення на сайті зображень та навігаційних карт.

Основні поняття CSS. Переваги CSS. Підключення CSS до html.

Селектори CSS, їхні властивості та значення. Псевдокласи CSS.

Властивості color, background. Властивості для роботи з текстом. Блоки CSS та їх позиціювання. Властивості padding, margin, border.
Основні принципи ООП: абстрагування, інкапсулювання, успадкування, поліморфізм.

Класи, їхні поля та методи. Специфікатори доступу. Синтаксис опису класів у мовах Object Pascal та C .
Object Pascal - об'єктно-орієнтована мова програмування, нащадок Pascal, більш відома як основна мова програмування середовища Delphi.


Об’єкти. Створення та використання.

Конструктори та деструктори.

Методи: віртуальні, динамічні, статичні, абстрактні.

Властивості.

Події.

Послідовність створення DLL в С Builder.

Послідовність створення власних візуальних компонент в Delphi.
Середовище розробки програмного забезпечення .NET Framework: бібліотеки класів і CLR.

Структура С#-програми. Поняття про класи і об’єкти; метод Main. Простір імен. Етапи виконання програм в середовищі .NET.

Універсальна система типів Common Type System (CTS). Типи-значення і типи-посилання. Множини значень вбудованих типів, форми літералів.

Оголошення змінних та констант; поняття про ініціалізацію. Відмінності локальних змінних і полів-членів класу. System.Object як базовий тип CTS. Ієрархія і псевдоніми типів CTS. Поняття про явне і неявне перетворення типів. Функціональність вбудованих типів.

Поняття компоненти. Вибір між компонентою, керуючим елементом та класом. Інтерфейс IComponent та клас System.ComponentModel.Component. Члени інтерфейсу IComponent. Розміщення компоненти у контейнері. Стратегії інтеграції програмного забезпечення. Розподілена архітектура компонентних систем. Формальні та візуальні методи конструювання компонент.

Методи класу System.Console для обміну даними з вхідним і вихідним потоками консольної програми.

Визначення класу. Об’єкти як екземпляри класу. Інкапсуляція: поля – компоненти даних, методи – функціональні компоненти; властивості (properties). Модифікатори доступу до компонентів. Спеціальні методи класу - конструктори. Недетерміноване звільнення пам’яті, збирання сміття.
Збирання сміття (англ. garbage collection) - одна з форм автоматичного керування оперативною пам'яттю комп'ютера під час виконання програм. Підпрограма - «прибиральник сміття» - вивільняє пам'ять від об'єктів, які не будуть використовуватись програмою в подальшому.


Статичні члени класу. Вкладені класи. Способи доступу до членів класу.

Синтаксис методів. Сигнатура методу. Категорії формальних параметрів. Виклик методу. · Перевантаження методів, правила вибору реалізації методу. Поняття про два види поліморфізму.

Конструювання об’єктів. Відмінність конструкторів від інших методів. Перевантаження конструкторів; особливості конструктора без аргументів. Ініціалізація об’єктів. Статичні конструктори.

Оголошення, конструювання та використання масивів.

Операнди і оператори. Приорітет і порядок виконання операторів при обчисленні виразів.

Оператори. Блок операторів. Оператори управління: if, switch, for, foreach, while, do, continue, break, goto, return. Особливості програмної реалізації основних видів алгоритмічних структур. Перевизначення операторів. Синтаксис операторів; правила перевизначення, обмеження щодо перевантаження операторів.
Перевантаження операторів - в програмуванні один із засобів реалізації поліморфізму (спеціалізований поліморфізм), що полягає в можливості одночасного існування в одній зоні видимості декількох різних варіантів застосування операторів, що мають одне й те саме ім'я, але різні типи аргументів, до яких вони застосовуються.


Визначення і використання властивостей. Успадкування властивостей.

Принципи будови ієрархії класів. Успадкування та композиція, особливості використання вкладених і базових підоб’єктів. Запечатані (sealed) класи. Поняття інтерфейсу, специфікатор доступу.

Синтаксис похідного класу. Ієрархія областей видимості. Реалізація конструкторів похідних класів.

Реалізація поліморфізму через інтерфейси. Методи, властивості і події як члени інтерфейсу. Особливості реалізації членів інтерфейсу.

Реалізація поліморфізму через успадкування. Зміна функціональності в похідних класах: перевантаження, перевизначення і приховування членів базового класу. Доступ до членів базового класу. Абстрактні класи і члени. Приведення типу об’єкта до базового класу.

Клас System.Exception як базовий для винятків. Оператор генерування винятків у try-блоках; перехоплення винятку, catch-блоки. Передача даних в обробник. Розпізнавання виняткових ситуацій;
Обро́бка ви́нятків (також опрацьо́вування (обробля́ння) винятко́вих ситуа́цій, англ. exception handling) - механізм мов програмування, призначений для обробки помилок часу виконання і інших можливих проблем (винятків), які можуть виникнути при виконанні програми.
обробка винятків одного типу; використання ієрархій винятків.


Оголошення делегата. Оголошення і генерування подій. Зв'язування делегатів з подіями. Події з кількома обробниками.
Вибірка даних з допомогою SQL оператора SELECT. Групування та впорядковування даних вибірки, оператори ORDER BY та GROUP.

СУБД Microsoft Access: введення даних до таблиць; створення схеми даних у базі.

СУБД Microsoft Access: запити та їх застосування; створення запитів за допомогою конструктора; SQL режим запитів.

СУБД Microsoft Access: запити на поновлення, додавання, вилучення та вибірку даних.

Мова запитів до баз даних SQL: створення баз даних; створення та видалення таблиць; оператори CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTEP TABLE.

Оператор SELECT: перевірка на відповідність шаблону, ключове слово LIKE; обрахунок кількості значень в стовпцях, функція COUNT.

Оператор SELECT: обрахунок середнього, максимального та мінімального значень в стовпцях. Функції AVG, MAX, MIN.
Поняття операційної системи, її призначення та функції.
Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


Базові поняття архітектури операційних систем.

Процеси і потоки в операційних системах.

Керування оперативною пам’яттю в операційних системах.

Логічна та фізична організація файлових систем.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Виконувані файли.


Мережні засоби операційних систем.
Середовища передавання даних в комп’ютерних мережах (КМ).
Виконуваний файл - це файл який містить зрозумілі комп'ютеру спеціальні інструкції і може бути виконаний (безпосередньо або через командний інтерпретатор операційної системи) як комп'ютерна програма.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Обмежені та необмежені середовища передавання даних (СПД). Основні характеристики СПД.


З’єднувальні елементи та активне обладнання КМ. Методи та режими передавання даних в КМ.

Логічна топології локальних КМ (ЛКМ) і методи доступу до СПД. Поняття архітектури мережі. Мережа архітектури Ethernet та її специфікації:

Кабельні ЛКМ інших архітектур: IEEE 802.5/Token Ring, FDDI, CDDI. Локальні комп’ютерні радіомережі (RLAN).
Означення ІАД. Стандартні типи закономірностей що визначаються ІАД. Задачі ІАД. Методи ІАД. Етапи вирішення задач ІАД.

Аналітичні обчислення на основі відомих закономірностей. Методи одновимірної оптимізації.

Інтерполяція та апроксимація функціональних залежностей.

Генетичні алгоритми як адаптивні методи для вирішення задач функціональної оптимізації.

Використання дерев рішень при ІАД.

Використання нейромереж для вирішення задач кластеризації та класифікації.
1   2


Скачати 137.26 Kb.

  • Object Pascal
  • Виконувані файли