Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступних випробувань для підготовки військових фахівців за освітнім рівнем магістр, спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" розроблена згідно з

Скачати 263.74 Kb.

Програма вступних випробувань для підготовки військових фахівців за освітнім рівнем магістр, спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" розроблена згідно з
Скачати 263.74 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір263.74 Kb.
ТипПрограма
  1   2


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Військовий інститут

Розглянута та ухвалена на засіданні Вченої ради

Військового інституту Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № 10 від 18 лютого 2016 року

П Р О Г Р А М А

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ

для вступу на навчання за освітнім рівнем магістр

спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій"
За загальною редакцією кандидата філологічних

наук, професора, генерал-майора Балабіна В.В.

Упорядники:
к.т.н., доц. полковник Савков П.А.,

к.г.н., проф., Молочко А.М.,

д.г..н., проф., Даценко Л.М.,

д.г.н., проф., Бондаренко Е.Л.,

ктн., майор Кольцов Р.Ю.,

підполковник Писаренко Р.В.,

майор Левінськова Н.В.,

Сівков С.В.,

Сміловський О.М.

Київ – 2016


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Програма вступних випробувань для підготовки військових фахівців за освітнім рівнем магістр, спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" розроблена згідно з Додатком до правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 році (для Військового інституту).

Вступники повинні володіти ґрунтовними сучасними знаннями з навчальних дисциплін, що викладаються за спеціальністю "Геодезія та землеустрій": Геодезія, Картографія, Топографія, Топогеодезичне забезпечення військ, Основи навігаційного забезпечення військ, Геопросторова розвідка, Спеціальні карти та документи.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

На основі вищезгаданих дисциплін кафедрою топогеодезичного забезпечення підготовлені і затверджені питання до іспиту.

Тема 1. Геодезія, картографія та землевпорядкування

Визначення картографії, поняття об'єкта, предмета та метода картографічного дослідження, аналіз концепції картографії як науки, її найважливіші розділи та дисципліни, зв'язок з іншими дисциплінами. Основні напрями розвитку сучасної картографії в Україні та за кордоном. Основні властивості та функції карт. Види і типи картографічних творів. Методологічне обґрунтування загальної класифікації карт системи "суспільство-природа". Поняття топографічного, комплексного, тематичного, системного географічного картографування.

Визначення об'єкта картографічних досліджень, його основні риси. Загальнонаукові принципи побудови та використання моделей у картографічних дослідженнях об'єктів реальної дійсності.

Теорія мови карти, семіотичні аспекти та функції мови карти. Теорія картографічної генералізації (сутність, принципи та методи). Теоретичні основи проектування та складання карт. Теорія використання карт у процесі пізнання реальної дійсності.

Гносеологічна сутність та форми реалізації картографічного моделювання. Теоретичні основи розробки картографічної знакової системи. Прийоми та способи картографічного зображення. Написи на картах. Легенда, як логічна модель відображення особливостей реальних геосистем, їх стану та розвитку в просторі та часі. Авторська розробка карт. Карт креслення, інженерна й комп'ютерна графіка. Методичні основи створення карт та підготовки їх до видання. Технічні способи та засоби складання та редагування оригіналів карт. Технології підготовки до видання та видання карт. Цифрова картографія.

Цифрова́ картогра́фія - комп'ютерна картографія, що займається комп'ютерною обробкою картографічних даних. Цифрова картографія є не стільки самостійним розділом картографії, скільки її інструментом, обумовленим сучасним рівнем розвитку технології.
Електронні графічні редакторські програми їх функціональні можливості. Сучасні комп'ютерні кар­тографічні системи та їх функціональні можливості.

Топографічні карти та плани; їх редагування та оновлення. Дрібномасштабні загально-наукові карти та атласи. Основні положення з питань їх проектування та методів створення. Сутність, зміст і принципи організації редакційних робіт, як системи науково-технічного керівництва на всіх етапах розробки та підготовки карт до видання. Тематичні карти та комплексні атласи. Карти спеціального призначення (інвентаризаційні, оціночні, прогнозні та ін). Навчальні карти та атласи. Інтерактивна освітня картографія. Системи комп'ютерного навчання та телекомунікації. Карти краєзнавства та туризму. Карти військової тематики. Історичні карти, їх розробка з використанням археографічних картматеріалів. Приклади просторово-часових (палеогеографічних) реконструкцій в картографії. Використання карт в "mass-media". Розробка картографічних творів широкого вжитку. Об'ємні картографічні моделі, особливості їх проектування, розробки змісту, редагування, складання, оформлення та технології виготовлення.

Гравітаційне поле Землі. Геоїд та квазігеоїд. Загально-земний еліпсоїд. Методи спостережень за геодинамічними процесами. Відхилення прямовисних ліній. Системи ліку висот. Небесні координати. Методи визначення фігури та розмірів Землі. Референц-еліпсоїд. Еліпсоїд обертання, його елементи та співвідношення між ними. Геодезичні системи координат та координатні перетворення.

Еліпсо́їд оберта́ння (сферо́їд) - фігура обертання в тривимірному просторі, яка сформувалась при обертанні еліпса навколо однієї з його головних осей.
Системи небесних координат використовують в астрономії для опису положення світил на небі або точок на уявній небесній сфері. Координати світил або точок задаються двома кутовими величинами (або дугами), які однозначно визначають положення об'єктів на небесній сфері.
Система координат Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.
Розв'язок геодезичних задач на поверхні земного еліпсоїда.
Земний еліпсоїд Земни́й еліпсо́їд - еліпсоїд обертання, який найкращим чином представляє фігуру геоїда.
Диференціальні формули. Конформне зображення еліпсоїда на площині. Плоскі прямокутні координати Гаусса-Крюгера. Масштаб зображення. Редукція віддалей. Гауссове зближення меридіанів. Поправки в напрямок за кривизну зображення геодезичної лінії на площині.
Геодези́чна лі́нія - крива на гладкому многовиді, головна нормаль якої ортогональна до многовиду. Геодезична є узагальненням поняття прямої на викривлені простори: це лінія, яка для двох близько розташованих точок буде найкоротшою.
Перетворення координат з однієї зони в іншу. Способи GPS-знімань. Електронна тахеометрія. Кадастрові знімання. Основи землевпорядкування. Маркшейдерські знімання. Гідрографічні обстеження та знімання.

Концепція геодезичної мережі України. GPS-технологія. Методи традиційної геодезії. Високоточні кутові та лінійні вимірювання. Прецизійне нівелювання. Гравіметричні визначення. Методи математичної обробки результатів геодезичних вимірювань. Програмування геодезичних задач. Статистична оцінка якості вимірів та вирівнювальні обчислення.

Статистичні оцінки - це статистики, що використовуються для оцінювання невідомих параметрів розподілів випадкової величини.
Геодезичне забезпечення великомасштабних топографічних знімань. Методика великомасштабного картографування. Топографічні знімання. Фототопографічні знімання.

Умови проектування та відображення елементів земного еліпсоїда на поверхні відносності. Класи проекцій, масштаби довжин, головні напрямки, види спотворень та методи їх визначення. Проекції загальногеографічних та тематичних карт, морських та ае­ронавігаційних карт. Перетворення та розпізнавання картографічних проекцій.

Методи стереотопографічного знімання. Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) як найважливіше джерело геопросторових даних: знімальні системи, носії апаратури, види знімань.

Картографічні проекції (рос. картографические проекции, англ. cartographic projections, нім. kartographische Projektionen f pl) - способи зображення земного сфероїда на площині, при яких кожній точці M зображуваної поверхні відповідає точка M ′ , яка називається її зображенням на площині.
Дистанці́йне зондува́ння Землі (ДЗЗ)́ - спостереження поверхні Землі авіаційними і космічними засобами, оснащеними різноманітними видами знімальної апаратури.
Обробка аерокосмічних геозображень. Дешифрування знімків. Цифрова фотограмметрія. Використання аерокосмознімків у географічних дослідженнях.

Геоінформаційні системи (ГІС) та ГІС-технології в картографії. Загальні поняття про ГІС. Апаратне та програмне забезпечення ПС. Математико-картографічне моделювання з метою дослідження природно- та суспільно-географічних процесів та явищ. Динамічні моделі, анімації, мультимедіа. Анаморфози, аналіз поверхонь, концепція "поля" в картографії. Фундаментальні основи картографічної практики. Обробка геозображень.

Картографічний метод пізнання та метод дослідження.

Динамі́чна моде́ль сист́еми - сукупність співвідношень, що визначають вихід системи в залежності від входу та стану системи.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Ме́тод (від грец. μέθοδος - «шлях крізь») - систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети; поняття тотожне алгоритму дій і технологічному процесу.
Використання карт. Основні вимоги та критерії оцінки якості карт. Значення карт для науки та практики, особливості їх використання у практичній діяльності та наукових дослідженнях.
Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Прийоми аналізу карт. Аналіз та оцінка атласів. Прийоми картометрії і морфометрії. Методика вивчення по картах об'єктів реальної дійсності, динаміки та взаємозв'язку процесів та явищ. Прогнозні карти розвитку процесів та явищ у просторі та часі. Новітні напрями розвитку картографії. Застосування теоретичних концепцій у картографії.

Поняття та напрямки проблемно-орієнтованого картографування. Картографічні дослідження природокористування. Природоохоронне картографування. Еколого- та медико-географічне картографування. Картографування демографічних та інших характеристик людського розвитку. Комплексне науково-довідкове тематичне картографування та створення національних атласів. Електронна версія НАУ. Картографування територіальної організації продуктивних сил, природно-ресурсного потенціалу та територіально-виробничих комплексів.

Приро́дно-ресу́рсний потенціа́л (ПРП) - сукупність природних ресурсів, що використовуються (фактично або потенційно) в господарстві. Сума потенціалів окремих видів ресурсів.
Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.
Проблеми картографічного забезпечення потреб суспільної практики.

Основи оформлення карт і комп'ютерного дизайну: штрихове та кольорове оформлення. Економіка та організація картографічного виробництва. Інвестиційний аналіз. Маркетингова політика. Реклама. Аналіз попиту. Ліцензування та захист авторських прав у картографії.


  1   2


Скачати 263.74 Kb.

  • П Р О Г Р А М А ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ для вступу на навчання за освітнім рівнем магістр
  • Тема 1. Геодезія, картографія та землевпорядкування
  • Небесні координати