Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки

Скачати 226.66 Kb.

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки
Скачати 226.66 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір226.66 Kb.
ТипПрограма
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Луцький національний технічний університет

Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії

_________/В.В. Божидарнік/

„__”__________2014 р.


ПРОГРАМА

вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки „Комп’ютерна інженерія”

за скороченою формою навчання

Розглянуто та схвалено

на засіданні приймальної

комісії Луцького національного технічного університету

(протокол №__ від „__ ” ______ 2014 р.

Луцький національний технічний університет Луцький національний технічний університет - один з наймолодших технічних університетів України, має IV рівень акредитації.
)

Луцьк – 2014ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки „Комп’ютерна інженерія” за скороченою формою навчання складена на основі навчального плану підготовки молодшого спеціаліста напряму „Комп’ютерна інженерія” фахового спрямування „Комп’ютерні системи та мережі” і базується на робочих програмах дисциплін:

Операційні системи

Комп’ютерна електроніка та комп’ютерна схемотехніка

Комп’ютерні системи

Комп’ютерні мережі

Організація баз даних

Архітектура комп’ютерів

Інформатика

Програмування мовою С

Програмування мовою Pascal

Структура даних та алгоритмиОсновні питання з дисципліни

«Операційні системи»

 1. Основні поняття ОС. Означення. Класифікація ОС. Завдання котрі покладаються на ОС. Принципи побудови та організації ОС.

 2. Планування процесів ОС. Базові дисципліни планування. Планування диспечирезації процесів та задач. Стратегії планування. Довгострокове та короткострокове планування. Оптимізація черги процесів.

 3. Керування пам’яттю ОС. Віртуальна та реальна пам’ять. Моделі пам’яті ОС. Сегментна, сторінкова та сегментно-сторінкова організація пам’яті. Визначення активної адреси.

 4. Породження програм та процесів. Компіляція, компоновка, завантаження. Етапи завантаження, налагодження та супроводу програм та програмних комплексів.

 5. Монопольно використовувані ресурси. Властивості ресурсів та їх представлення. Тупики та нескінченне відкладання.

 6. Керування вводом-виводом. Інтерфейси пристроїв, драйвери. Основні поняття та концепції при формуванні вводу/виводу. Режими керування. Програмні комплекси. що обслуговують системи. Закріплення пристроїв. Основні системні таблиці вводу/виводу. Синхронний та асинхронний ввід/вивід.

 7. Файлові системи. Логічна та фізична структура файлів. Найпоширеніші типи файлових систем для ОС Windows та Linux.

 8. Робота з командною оболонкою CMD (Windows). Команди для роботи з файловою системою та мережею. Командні bat-файли.

 9. Робота з командною оболонкою Shell (Linux). Команди для роботи з файловою системою та мережею. Моніторинг системних процесів.


Основні питання з дисципліни

«Комп’ютерна електроніка та комп’ютерна схемотехніка»

 1. Типи електронних компонентів. Резистори та потенціометри. Спеціальні види ре-зисторів.

Предмет, мета та структура курсу “Комп’ютерна електроніка”. Призначення та основні технічні характеристики резисторів і потенціометрів: номінальне значення опору, ряди номінальних значень, допуск на відхилення, термічний коефіцієнт опору, допустима потужність. Маркування резисторів.

 1. Конденсатори, котушки індуктивності, трансформатори.
  Електро́нні компоне́нти - складові частини, елементи електронних приладів. Побутова назва електронних компонентів - радіодеталі.
  Котушка індуктивності Коту́шка індукти́вності або індукти́вна коту́шка - елемент електричного кола, що являє собою сукупність витків, призначений для використання його індуктивності. Котушка індуктивності має вигляд звернутого у спіраль ізольованого дроту, що має значну індуктивність при відносно великій електричній провідності та малому активному опорі.


Призначення та основні технічні характеристики конденсаторів: номінальне значення опору, ряди номінальних значень, допуск на відхилення, термічний коефіцієнт ємності, допустима робоча напруга. Маркування кондесаторів. Призначення та основні технічні характеристики котушок індуктивності та трансформаторів.

 1. Фізичні основи роботи напівпровідникових приладів.
  Напівпровідникові прилади (англ. Semiconductor devices) - електронні компоненти, що виготовляються з напівпровідникових матеріалів (таких як кремній, германій, галій та ін.) і використовують їх електронні властивості.


Напівпровідники. Електронно-дірковий перехід і його властивості.
p-n перехі́д (електронно-дірковий перехід) - область контакту напівпровідників p- та n-типу всередині монокристала напівпровідника, в якій відбувається перехід від одного типу провідності до іншого. Ця область характеризується одностороннім пропусканням електричного струму.
Властивості p-n пере-ходу при наявності зовнішньої напруги. Вольт-амперні характеристики p-n переходу. Ек-вівалентна схема діоду.

 1. Різновидності та застосування.

Типи напівпровідникових діодів: випрямляючі, високочастотні, імпульсні, діоди Шотки, світлодіоди і фотодіоди, стабілітрони та стабістори. Принцип дії, основні технічні пара-метри і характеристики. Застосування напівпровідникових діодів: схеми випрямлення, стабілізатори напруги.

 1. Основи роботи біполярного транзистора.
  Напівпровіднико́вий діо́д (англ. semiconductor (crystal) diode) - напівпровідниковий прилад з одним випрямним електричним переходом і двома зовнішніми виводами. На відміну від інших типів діодів, принцип дії напівпровідникового діода ґрунтується на явищі pn-переходу.
  Біполярний транзистор - напівпровідниковий елемент електронних схем, із трьома електродами, один з яких служить для керування струмом між двома іншими. Термін «біполярний» підкреслює той факт, що принцип роботи приладу полягає у взаємодії з електричним полем частинок, що мають як позитивний, так і негативний електричний заряд.


Будова біполярного транзистора. Фізичні процеси в транзисторах і схеми протікання стру-мів. Еквівалентні схеми транзисторів. Основні параметри біполярних транзисторів.

 1. Використання біполярних транзисторів.

Основні схеми включення транзисторів. Статичні вольтамперні характеристики. Поняття робочої точки транзистора. Вплив вибору робочої точки на розмах та форму підси-люваного сигналу та на струм споживання транзисторного каскаду.

 1. Основи роботи польових транзисторів.
  Польови́й транзи́стор, FET (англ. Field-effect transistor) - напівпровідниковий пристрій, переважно із трьома виводами, в якому сила струму, що протікає між двома електродами (витоком і стоком) регулюється напругою, прикладеною до третього електрода (затвора).


Будова польових транзисторів з p-n переходом і з ізольованим затвором. Поняття каналу та канального ефекту. Фізичні процеси в транзисторах і схеми протікання струмів. Ос-новні параметри транзисторів.

 1. Використання транзисторів.

Основні схеми включення транзисторів. Статичні вольтамперні характеристики. Відмін-ності у доборі та реалізації режимів роботи між польовими та біполярними транзитто-рами.

 1. Тиристорні та оптоелектронні прилади.

Будова і види тиристорних структур. Принцип роботи тиристора. ВАХ тиристора. Види і використання тиристорів. Будова оптоелектронних приладів. Їх види та сфера застосування. Основні характеристики.

 1. Підсилювачі електричних сигналів.
  Сигна́л - зміна фізичної величини (наприклад, температури, тиску повітря, світлового потоку, сили струму тощо), що використовується для пересилання даних. Саме завдяки цій зміні сигнал може нести в собі якусь інформацію.


Загальні відомості про підсилювачі електричних сигналів, їх основні характеристики.
Електричний сигнал - сигнал у вигляді електричного діяння, дієвою величиною якого є сила струму або напруга;
Основні положення теорії зворотного зв'язку. Статичний і динамічний режими роботи підсилювальних каскадів на біполярних і польових транзисторах. Багатокаскадні підсилю-вачі.

 1. Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах із загальним еміттером, з загальною базою і з загальним колектором.

Вхідні і вихідні опори. Коефіцієнти передачі по струму і по напрузі. Коефіцієнт підси-лення потужності. Еквівалентна схема каскаду із загальним еміттером.
Еквівале́нтна схе́ма (схема заміщення, еквівалентна схема заміщення) - це спрощена модель електричного кола, у якій всі реальні елементи заміщені ідеальними.
Стабілізація режимів роботи підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах.

 1. Підсилювальні каскади на польових транзисторах із загальним витоком, із загальним стоком і із загальним затвором.

Основні параметри і характеристики. Підсилювачі з низькочастотною і високочастотною корекцією, з каскадним включенням транзисторів. Складні еміттерні повторювачі.

 1. Підсилювачі постійного струму та підсилювачі потужності.

Підсилювачі постійного струму. Принципи побудови (підсилювачі прямого підсилення, з перетворенням в змінну напругу, диференціальні підсилювачі). Підсилювачі потужності (однотактні і двотактні). Режими роботи підсилювачів (класи А, В, С, D, AB).

 1. Основи будови операційних підсилювачів.
  Операці́йний підси́лювач, ОП (англ. operational amplifier) - підсилювач постійного струму з диференційним входом, що має високий коефіцієнт підсилення. Призначений для виконання різноманітних операцій над аналоговими сигналами, переважно, в схемах з негативним зворотним зв'язком (НЗЗ).


Узагальнені структурні схеми трикаскадного і двокаскадного ОП, логарифмічні ампулі-тудні і фазочастотні характеристики операційних підсилювачів. Основні параметри і ха-рактеристики операційних підсилювачів (ОП). Сфера застосування ОП.

 1. Основні схеми включення ОП.

Інвертуюче, неінвертуюче і диференціальне включення ОП. Суматори, інтегратори і ди-ференціатори на ОП. Основні розрахункові співвідношення для кіл зворотнього зв’язку даних пристроїв.

 1. Нелінійні схеми та частотозалежні каскади на ОП.

Компаратори, прецизійні детектори, логарифматори на ОП. Прості підсилювачі з частот-но-залежним коефіцієнтом підсилення.
Передавальний коефіцієнт або Коефіцієнт передачі - відношення значення сигналу на виході деякої системи до відповідного вхідного сигналу.
Реалізація фільтрів на ОП.

 1. Транзисторні ключі та тригер.

Ключі на біполярних транзисторах. Перехідні процеси при перемиканні. Транзисторний тригер. Етапи перемикання. Еквівалентна схема тригера. Умови знаходження транзис-торів тригера в режимах насичення і відсічки. Способи запуску тригерів.

 1. Мультивібратор на транзисторах.

Мультивібратор з колекторно-базовими зв'язками. Режими роботи, часові діаграми на-пруги в мультивібраторі. Симетричний і несиметричний мультивібратори. Залежність параметрів генерованого сигналу (частота, скважність, амплітуда) від параметрів пассив-них компонентів та напруги живлення.

 1. Вступ. Основні поняття.

Предмет, мета та структура курсу “Комп’ютерна схемотехніка”. Інформаційні та ариф-метичні засади дисципліни. Інформація, основні поняття. Системи числення: десяткова, двійкова, шістнадцяткова. Двійкова арифметика для цілих чисел без знаку. Числові коди. Способи представлення від’ємних чисел. Представлення двійкових чисел в формі з плаваючою комою. Формати двійкових чисел для процесора Pentium. Основні логічні поняття. Логічні стани. Діапазон напруги високого і низького рівнів. Вентилі та таблиці істиності. Комбінаційна та послідовна логіки.

 1. Еволюція побудови логічних елементів.
  Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.
  Двійкова система числення - це позиційна система числення, база якої дорівнює двом та використовує для запису чисел тільки два символи: зазвичай 0 (нуль) та 1 (одиницю). Числа, представлені в цій системі часто називають двійковими або бінарними числами.
  Логічний елемент - пристрій, призначений для обробки інформації в цифровій формі (послідовності сигналів високого - «1» і низького - «0» рівнів у двійковій логіці, послідовність «0», «1» та «2» в трійковій логіці, послідовності «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» та «9» в десятковій логіці).


Схеми вентилів на дискретних елементах. ДЛ, РТЛ, ДТЛ. Поняття транзисторно-тран-зисторної логіки, БЕТ. Основні схеми логічних елементів (вентилів) ТТЛ.

 1. Основи транзисторно-транзисторної логіки.
  Транзисторно-транзисторна логіка (ТТЛ, англ. transistor-transistor logic - транзистор-транзисторна логіка) - перша широко поширена технологія виготовлення напівпровідникових інтегральних схем. Свою назву технологія отримала через те, що транзистори використовуються як для виконання логічних функцій (наприклад, І, АБО), так і для інвертування та посилення вихідного сигналу (на відміну від резисторно-транзисторної і діод-транзисторної логіки).


Різновиди (серії) мікросхем ТТЛ та їх основні технічні характеристики. Елементи з трьома станами і відкритим колектором. Керування зовнішнім навантаженням. Поняття «монтаж-ної» логіки.

 1. Основи КМОН-Логіки.

Логічні елементи РТЛ на p-МОН та n-МОН транзисторах., інвертор КМОН-логіки. Основні характеристики. Елементи АБО-НІ, АБО, І-НІ та І КМОН-логіки. Управління КМОН від ТТЛ та навпаки.

 1. ІІЛ та ЕЗЛ логічні елементи.

 2. Порівняльний аналіз цифрових мікросхем.

Порівняльний аналіз вхідних, вихідних і перехідних характеристик мікросхем ТТЛ, ЕЗЛ та КМОН-логіки. Переваги та недоліки. Рекомендації щодо застосування.

 1. Комбінаційні схеми.

Комбінаційна логіка. Перетворювачі кодів, шифратори, дешифратори, мультиплексори, суматори, цифрові компаратори, вузли контролю парності.

 1. Послідовні схеми.

Тригери, регістри, лічильники. Синтез лічильників на JK-, D-, T-тригерах. Дільники частоти із змінним коефіцієнтом поділу.

 1. Цифро – аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі.

Основні поняття. ЦАП зі складанням струмів та на основі матриці R-2R. Помножуючі ЦАП. Характеристики ЦАП. Основні поняття. АЦП порозрядного врівноваження, з дво-тактним інтегруванням. Паралельні та паралельно-послідовні АЦП. Сигма-дельта пере-творення. Будова сигма-дельта АЦП. Технічні характеристики сучасних сигма-дельта АЦП.

 1. Запам’ятовуючі елементи.

Запам'ятовуючі елементи, узагальнені структурні схеми і часові діаграми роботи опера-тивних і постійних запам'ятовуючих пристроїв. Запам'ятовуючі пристрої (статичні і динамічні оперативні запам'ятовуючі пристрої, постійні запам'ятовуючі пристрої).

 1. Регістри.

Регістри (послідовні, паралельно-паралельні, паралельно-послідовні, універсальні). Об’єм. Структура. Статичні та динамічні регістри. Рекурсивні регістри зсуву. ЗУПВ в якості регістрів зсуву.

 1. Мікропроцесори.

Поява і еволюція мікропроцесорів. Архітектура, розрядність, тактова частота і швидкодія, структура системи команд, конструкція, призначення.
Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)
Структура МП І8080 – приклад класичної архітектури. Принцип роботи, техн. характеристики, система команд. МП І8085, Zilog80, мікроконтролери (MCU). Мікропроцесори сімейства х86.

 1. Спеціалізовані мікросхеми.Основні питання з дисципліни

«Комп’ютерні системи»

1. Предмет і задачі теорії комп’ютерних систем

Предмет теорії. Задачі аналізу. Задачі ідентифікації. Задачі синтезу.2. Класифікація комп’ютерних систем

Обґрунтування використання класифікації (таксономії). Класифікація Фліна. Доповнення Ванга і Бріггса до класифікації Флінна. Класифікація Хокни (доповнення МКМД Флінна). Класифікація Джонсона. Класифікація Фенга. Класифікація Шора (розширення Фенга). Класифікація Хендлера(розширення Ерланген). Класифікація Базу. Класифікація Шнайдера.3. SMP-системи

Структурна організація SMP-систем. Системи з спільною магістраллю. Системи з багатопортовою пам’ятю. Системи з центральним пристроєм управління. Особливості операційних систем мультипроцесорних комплексів.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
SMP-системи на базі великих обчислювальних машин4.
Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.
NUMA-системи

Структура CC-NUMA-системи. Переваги і недоліки NUMA-систем5. Суперскалярні процесори

Процесор Pentium II. Процесор PowerPC. Процесор UltraSPARC-II. Процесор MIPS R10000. Процесор MERCED. Випереджуюче виконання розгалужених потоків команд. Паралелізм на рівні машинних команд.

У програмуванні, команда - це наказ комп'ютерній програмі діяти як деякий інтерпретатор для вирішення задачі. У загальнішому випадку, команда - це зазначення деякому інтерфейсу (наприклад командній оболонці) командного рядка.
Суперскалярні процесори (ССП). Обмеження СС. Взаємозалежність по даним. Процедурна залежність. Конфлікт ресурсів. Паралелізм на рівні команд. Апаратний паралелізм. Політика запуску команд. Прямий порядок запуску команд і прямий порядок їх завершення. Прямий порядок запуску команді вільний порядок їх завершення. Вільний порядок запуску команд і вільний порядок їх завершення. Перейменування регістрів.
В архітектурі комп'ютера, перейменування регістрів (англ. Register Renaming) - це метод ослаблення взаємозалежностей команд, що виконуються процесором, при позачерговому виконанні.
Обробка умовних переходів. Виконання програми у суперскалярному процесорі6. Суперкомп’ютери

Векторні обчислення. Виконання векторних операцій. Векторной співпроцесор IBM 3090. Структура співпроцесораОсновні питання з дисципліни

«Комп’ютерні мережі»

1. Основи мереж передачі даних

Загальні принципи побудови мереж. Комутація пакетів і каналів.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Комутація пакетів - принцип комутації, при якому інформація розділяється на окремі пакети, які передаються в мережі незалежно один від одного. В таких мережах, по одній фізичній лінії зв'язку, можуть обмінюватися даними багато вузлів.
Архітектура та стандартизація мереж. Мережеві характеристики.2. Технології фізичного рівня

Лінії зв’язку. Кодування та мультиплексування даних. Безпровідна передача даних. Типи кабелів. Модуляція.3. Локальні мережі

Технологія Ethernet. Високошвідкісний стандарт Ethernet. Комутовані локальні мережі.4. Мережі TCP/IP

Адресація в мережах TCP/IP. Протоколи міжмережевої взаємодії. Базові протоколи TCP/IP.5. Технології глобальних мереж

Віртуальні канали глобальних мереж.

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
Технологія ІР в глобальних мережах.6. Безпровідна передача даних

Безпровідна передача даних. Безпровідні мережі. Технологія широкополосного сигналу.Основні питання з дисципліни

«Організація баз даних»

 1. Банк даних та СУБД. Основні поняття та визначення. Архітектура БД. Словник даних. МОД. ММД. Функції СУБД.

 2. Ядро СУБД. Поняття про ядро СУБД, його функції та будову.

 3. Компоненти системи бази даних. Розробники, користувачі, прикладні програми, СУБД і т.д.

 4. Моделі даних. Класифікація моделей даних. Рівні представлення інформації та моделі даних.
  Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
  Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.
  Моде́ль да́них (англ. Data model) - абстрактне представлення реального світу, що відображає тільки ті об'єкти, що безпосередньо стосуються програми. Це, як правило, визначає специфічну групу об'єктів, їх атрибутивне значення і відношення між ними.


 5. Ієрархічна, мережна модель даних, ER-модель. Їх особливості та структура, графічне зображення.

 6. Реляційна модель даних. Елементи реляційної моделі.
  Реляційна модель даних - логічна модель даних. Вперше була запропонована британським ученим співробітником компанії IBM Едгаром Франком Коддом (E. F. Codd) в 1970 році в статті «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks».
  Реляційні ключі. Правила вилучення і оновлення в реляційній моделі.

 7. Реляційна алгебра, основні операції. Назва операції, позначення, зміст, приклад застосування.

 8. Основні конструкції мови SQL. Засоби пошуку даних, виведення окремих стовпців, неповторювані рядки, перевизначення імен стовпців, умови вибирання.

 9. Функції маніпулювання даними в SQL. Додавання, оновлення та видалення рядків таблиці.

 10. Оператори порівняння в SQL. Вирази, умови та оператори. Оператори порівняння та їх призначення.

 11. Агрегатні функції в SQL. Агрегатні функції, що перелічені в стандарті ANSI.
  В інформатиці, агрегатна функція (дослівно - функція складеного значення) - функція, яка повертає одинарне значення з колекції вхідних значень такої як множина (set), мультимножина (multiset) або список (list).
  Особливості функції COUNT(*). Особливості використання агрегатних функцій. Фраза GROUP BY. Невизначені значення в агрегатних функціях. Групування та впорядкування.

 12. Функції роботи зі стрічками в MySQL. Перетворення символів у верхній чи нижній реєстри, обрізання пробілів, визначення довжини стрічки, пошук однієї фрази в іншій.

 13. Віртуальні таблиці в SQL. Особливості їх застосування. Зміна даних через віртуальні таблиці.

 14. Об’єкти СУБД Access. Таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макроси.

 15. Типи полів в MySQL. Назви типів та особливості їх використання.

 16. Типи полів в СУБД Access. Назви типів та особливості їх використання.

 17. Ключові поля. Особливості та способи створення ключових полів в SQL та Access.

 18. Запити в СУБД Access. Способи їх створення.

 19. Звіти в СУБД Access. Способи їх створення.

 20. Форми в СУБД Access. Способи їх створення та особливості використання.

 21. MySQL-Front. Основні можливості та режими роботи.

 22. Архітектурні рівні організації БД. Зовнішній, внутрішній, концептуальний.

 23. Операції над схемою даних в MySQL. Створення бази даних або таблиці, їх видалення, модифікація. Індекси, трансакції.

 24. Зв’язки між таблицями в СУБД Access. Способи їх створення. Забезпечення цілісності БД.Основні питання з дисципліни

«Архітектура комп’ютерів»


  1   2


Скачати 226.66 Kb.