Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступного іспиту для отримання окр спеціаліста галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Скачати 327.33 Kb.

Програма вступного іспиту для отримання окр спеціаліста галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Скачати 327.33 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.04.2017
Розмір327.33 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ Й УПРАВЛІННЯ

„Затверджую"

Голова приймальної комісії ДонДТУ

_________________М.І.Антощенко

„ __ " 2016 р.

ПРОГРАМА

вступного іспиту для отримання ОКР спеціаліста


галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

(0501 - «Економіка і підприємництво»)


спеціальність 051 «Економіка»

7.030504 - «Економіка підприємства


(за видами економічної діяльності) »

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

протокол № 7 від 03.03.2016 р.

Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Зав. кафедри Н.А.Куликова

ЛИСИЧАНСЬК-2016
1 «Потенціал і розвиток підприємства»


1.1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Наукова сутність поняття «потенціал», генезис його становлення та використання в економічних дослідженнях і бізнес-практиці. Видові прояви потенціалу. Теоретичне позиціонування категорії «потенціал підприємства» в системі наукових понять. Розкриття основних відмінностей категорії «потенціал підприємства» від суміжних понять. Основні підходи до вивчення потенціалу підприємства: їх переваги та недоліки в конкретних умовах застосування.

Системне визначення основних складових елементів
потенціалу підприємства. Системні зв'язки і характерні особливості окремих складових. Основний зміст поняття «потенціал підприємства». Теоретична модель формування потенціалу підприємства.
1.2 Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

Основні типи структуризації потенціалу підприємства. Визначення та взаємозв'язок об'єктних і суб'єктних складових потенціалу підприємства.

Сутнісно-змістовна характеристика об'єктних складових потенціалу підприємства. Виробничий потенціал підприємства, його елементна структура. Елементи фінансового потенціалу підприємства. Просте і розширене відтворення потенціалу підприємства.

Сутнісно-змістовна характеристика суб'єктних складових потенціалу підприємства. Маркетинговий потенціал підприємства і його структура: збутової, логістичний та інші елементи.

Агреговані прояви потенціалу підприємства та їх характеристика. Системоутворююча роль трудового, інфраструктурного та інформаційного потенціалів.

Методологічні основи використання графоаналітичної технології для дослідження потенціалу сучасних підприємств. Функціональна класифікація бізнесу як передумова побудови графоаналітичних моделей потенціалу підприємств. Критерії та показники аналізу кожного функціонального блоку бізнесу. Алгоритм графоаналітичного оцінки потенціалу підприємства. Методика інтерпретації результатів графоаналітичного дослідження.1.3 Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель

Визначення процесів формування та розвитку потенціалу сучасних підприємств. Комплексний підхід до аналізу та системні особливості соціально-економічних систем мікрорівня.

Загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємства. Синергічний ефект у розвитку потенціалу підприємства. Алгоритм оптимізації потенціалу підприємства. Основні типи закономірностей формування потенціалу підприємства: формуючі та регулюючі. Виділення і аналіз домінуючого чинника розвитку підприємства як основи управління процесами формування його потенціалу. Сучасні тенденції формування потенціалу підприємств.
1.4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства
Наукова сутність поняття «виробничий потенціал», генезис його становлення та використання в економічних дослідженнях і бізнес - практиці. Видові прояви виробничого потенціалу підприємства. Основні підходи до вивчення виробничого потенціалу підприємства: їх переваги та недоліки в конкретних умовах застосування.

Виробничий потенціал підприємства по О.С. Федоніну. Виробничий потенціал і його структура по Н.С. Краснокутській, по Н.І. Іванову, по В.Н. Авдєєнко та ін.

Основні типи сегментування сучасних сфер бізнесу. Специфіка аналізу окремих галузей національної економіки і підприємств.

Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.

Особливості структури потенціалу підприємств залежно від галузевої специфіки.

Особливості формування потенціалу підприємств добувної (гірничорудної, вугільної, нафтогазової), металургійної (чорної, кольорової), хімічної, легкої промисловості, машинобудівних та енергогенеруючих компаній, будівельних, сільськогосподарських і транспортних організацій.

Ключові фактори ефективного формування та використання потенціалу підприємств різних сфер бізнесу.

Методи оцінки виробничого потенціалу підприємства.


1.5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Взаємозв'язок економічних категорій: ринок, конкуренція,


конкурентоспроможність і потенціал підприємства. Системні характеристики потенціалу функціональних і організаційних позицій, що визначають ефективність його використання і конкурентоспроможність.

Порівняльну оцінку потенціалів підприємств через ринок як передумова оцінки їх конкурентоспроможності. Рівні та особливості прояву конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Методологія оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства: принципи і підходи. Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Діагностика факторів, що визначають конкуренцію на різних ринках. Основні сили конкуренції по М. Портеру. Потенційні конкуренти, аналіз ймовірності входження в галузь. Економічні можливості постачальників ресурсів і покупців (споживачів) продукції підприємства.

Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Класифікація конкурентоспроможності потенціалу.

Можливі моделі планування в різних стратегічних зонах господарювання. КРОК-аналіз підприємства. SWOT-аналіз підприємства. КОСМОС-аналіз підприємства. Метод аналізу GAP. Метод аналізу партій. Метод аналізу PIMS. Метод вивчення профілю об'єкта. Аналіз конкурентоспроможності за системою 111-555.

Прикладні методики оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.
1.6 Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства

Мета і завдання вартісної оцінки потенціалу підприємства. Сутність і механізм реалізації процедури оцінки потенціалу підприємства. Концепція вартісної оцінки потенціалу підприємства. Структурно - логічна схема формування вартості потенціалу підприємства і його складових.

Сучасна методологія оцінки вартості бізнесу та потенціалу підприємства. Сутнісно-змістовна характеристика вартості в обміні.

Особливості прояву вартості потенціалу в користуванні.


Загальна класифікація принципів оцінки вартості потенціалу підприємства.

Сутнісно-змістовна характеристика принципів оцінки, засновані на уявленнях користувача. Розкриття принципів оцінки, пов'язаних з ринковим середовищем. Принципи, пов'язані із земельною ділянкою, будівлями і спорудами.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

Принцип найкращого і найбільш ефективного використання як єдиний базис інтегральної оцінки потенціалу підприємства.


1.7 Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства

Сутність і необхідність системного підходу до оцінки вартості потенціалу підприємства.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

Три основні теоретичні концепції оцінки вартості бізнесу та потенціалу підприємства. Система факторів, що визначають вартість потенціалу підприємства. Методологія вартісної оцінки потенціалу підприємства.

Загальна характеристика витратних методів оцінки та особливостей їх використання в сучасних умовах господарювання. Загальна методологія порівняльних методів оцінки. Ознайомлення з методами ринкової концепції. Класифікація мультиплікаторів порівняння за різними ознаками.
Основи вихідної оцінки вартості потенціалу підприємства. Функції грошової одиниці.

Грошова́ одини́ця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.

Загальна характеристика вихідних методів для оцінки потенціалу підприємства. Методи визначення ставки приведення грошових потоків. Економічна логіка побудови та розрахунку коефіцієнта капіталізації. Різновиди коефіцієнтів капіталізації. Методи розрахунку ку коефіцієнта капіталізації.

Порівняльна характеристика переваг і недоліків різних підходів до оцінки вартості потенціалу підприємства.


1.8 Оцінка вартості земельної ділянки, будівель і споруд
Сучасні особливості підприємницького використання забудованих і незабудованих ділянок. Основні передумови визнання земельних ділянок та об'єктів нерухомості частиною потенціалу підприємства згідно ресурсним та організаційно-функціональним підходами. Принципи визначення вартості земельної ділянки та об'єктів нерухомості. Перелік та зміст документів, необхідних для проведення оцінки вартості нерухомих об'єктів.

Оцінки вартості земельних ділянок промислового і непромислового призначення. Різновиди експертної та нормативної оцінки земель, їх порівняльна характеристика. Передумови проведення нормативної та експертної оцінки вартості земель.

Базові методичні підходи до оцінки вартості земельних ділянок. Види земельної ренти.

Земе́льна ре́нта - дохід, який отримують землевласники, реалізуючи власність на землю. Причиною виникнення визнається існування монополії на землю як об'єкт господарювання. Земельна рента - нетрудовий тип приватної власності на засоби виробництва.

Класифікація об'єктів нерухомості з метою оцінки. Змістовна характеристика методів оцінки об'єктів нерухомості. Особливості використання різних методів оцінки об'єктів нерухомості в сучасних умовах діяльності. Визначення зносу об'єктів нерухомості.
1.9 Визначення ринкової вартості машин та обладнання

Ідентифікація машин та обладнання як об'єкта оцінки та складової потенціалу підприємства. Оцінювання машин та обладнання окремо, групами і системно. Типові ситуації, що вимагають вартісної оцінки машин і обладнання. Характерні особливості машин і обладнання як елемента потенціалу підприємства.

Способи угруповання машин і обладнання як об'єкта оцінки. Джерела інформації та етапи ідентифікації об'єкта оцінки.
Види зносу і його вплив на вартість машин та обладнання. Непрямі методи визначення фізичного зносу об'єкта.

Фізичний знос будинку (знецінення) - втрата вартості будинку порівняно з вартістю нового будинку, обумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей його елементів.

Оцінювання техніко-економічного старіння машин і устаткування.

Особливості використання витратних методів оцінки потенціалу машин та обладнання підприємства. Порівняльний підхід до оцінки вартості потенціалу машин і устаткування. Методика вибору об'єкта порівняння. Змістовна характеристика найбільш поширених методів порівняльної групи, які використовуються для оцінки машин і обладнання. Методологія вихідної оцінки машин і обладнання. Особливості використання методів вихідної групи для оцінки вартості машин та обладнання.


1.10 Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінки

Понятійно-категоріальний апарат, який використовується в оцінній практиці нематеріальних активів підприємства.

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).

Специфічні риси нематеріальних активів як складової потенціалу підприємства. Класифікація нематеріальних активів за різними ознаками. Типові господарські ситуації, які вимагають оцінки вартості нематеріальних активів підприємства.


Функціональний підхід до менеджменту нематеріальних активів підприємства. Процес перетворення продукту інтелектуальної праці в нематеріальний актив.

Особливості господарського використання нематеріальних активів у діяльності сучасних підприємств. Принципи обліку нематеріальних активів підприємства як передумова їх оцінки. Оцінки і аналіз нематеріальних активів підприємства.

Методологія оцінки вартості нематеріальних активів підприємства. Основні підходи до вирішення проблеми ідентифікації нематеріального об'єкта оцінки. Види оцінок вартості нематеріальних активів. Методи оцінки вартості потенціалу нематеріальних активів та особливості їх використання в сучасних умовах господарювання.

Витратний підхід до оцінки вартості потенціалу нематеріальних активів: основні передумови та принципи. Сутнісна характеристика витратних методів оцінки нематеріальних активів.

Аналітичний огляд існуючих методик до оцінки науково - технічної продукції, об'єктів промислової власності, ліцензій, науково-технічної інформації, програмного забезпечення та інформаційних продуктів, товарного знака та фірмового найменування.

Науко́во-техні́чна інформа́ція - документовані чи публічно оголошувані відомості про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

Інформаці́йний проду́кт - документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і представлена у вигляді товару. Інформаційними продуктами є програмні продукти, бази і банки даних та інша інформація.


1.11 Трудовий потенціал підприємства та його оцінка

Визначення поняття «трудовий потенціал»: рівні прояву, види, характерні риси.

Трудовий потенціал - це сукупна суспільна здібність до праці, потенційна дієздатність суспільства, його ресурси праці.

Одиниці виміру вартості трудового потенціалу підприємства, їх використання в прикладному аналізі.

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.

Місія, цілі та завдання оцінки трудового потенціалу в господарській практиці.

Трудовий потенціал працівника і характеристика окремих його складових. Фактори, що визначають трудовий потенціал працівника. Зв'язок і відмінності трудового потенціалу організації в зіставленні з трудовим потенціалом її співробітників. Основні складові трудового потенціалу організації.

Теоретичні передумови побудови методик оцінки трудового потенціалу: сучасні підходи та моделі. Методологічні основи визначення трудового потенціалу підприємства. Загальна логіка оцінки вартості трудового потенціалу. Система факторів, що визначають розмір і вартість управлінського потенціалу. Модель оцінки трудового потенціалу технологічного персоналу підприємства.

Витратні методики вартісної оцінки трудового потенціалу та особливості їх практичного використання. Методика оцінки потенціалу Н. В. Авдєєнко і В. А. Котлів: сутність, показники, переваги та недоліки. Методика оцінки трудового потенціалу на основі одиниці живої праці: показники та алгоритм розрахунку.

Методики порівняльної оцінки потенціалу підприємства. Коефіцієнтний методика оцінки трудового потенціалу підприємства: групи показників і алгоритм їх розрахунку. Вихідна оцінка потенціалу управлінського та технологічного персоналу.

Необхідність управління трудовим потенціалом підприємства. Управління трудовим потенціалом на основі коефіцієнтів заміщення економічних ресурсів. Алгоритм управління трудовим потенціалом підприємства на основі трифакторної моделі оцінки.


1.12 Оцінка вартості бізнесу

Визначення поняття «вартість бізнесу». Загальна внутрішня модель оцінки вартості бізнесу. Структурно-логічний метод оцінки вартості бізнесу. Видаткові, порівняльні та результатні методи оцінки вартості бізнесу: їх сутність і особливості практичного використання.

Простий балансовий метод оцінки вартості бізнесу: алгоритм розрахунку і ключовий показник. Метод регулювання балансу. Метод вартості заміщення. Метод ліквідаційної вартості. Метод чистих активів. Методики накопичення активів.

Метод прямої капіталізація ключові особливості та алгоритм визначення. Метод дисконтування грошового потоку. Метод оцінки вартості бізнесу на основі опціонів. Метод економічного прибутку. Метод додаткових доходів.

Метод мультиплікаторів: різновидність мультиплікаторів і їх використання в оціночної практиці. Метод галузевих співвідношень. Метод аналогового продажу (ринку капіталу). Основні методи аналізу бізнесу з метою оцінки його вартості. Особливості оцінки гудвілла (репутації) підприємства: німецька метод, швейцарський метод,
англосаксонський метод, дисконтний метод, метод щорічного визначення, метод Грефа, комбінований метод оцінки.
1.13 Прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства

Потенціал виживання підприємства: сутність та теоретичні засади визначення. Ресурсні передумови виживання підприємства та методичні підходи до їх оцінки. Методологічні основи дослідження можливостей розвитку підприємства. Дослідження стану довкілля як складова процесу діагностики кризових явищ та загрози банкрутства підприємства.

Антикризовий потенціал підприємства: сутність та теоретичні засади визначення. Ресурсні передумови антикризового потенціалу підприємства та методичні підходи до їх оцінки. Методологічні основи дослідження можливостей розвитку підприємства після кризи. Дослідження стану зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства відповідно обраним антикризовим програмам.

Стратегічний потенціал підприємств: сутність та теоретичні засади визначення. Ресурсні передумови стратегічного потенціалу підприємства та методичні підходи до їх оцінки. Методологічні основи дослідження можливостей розвитку підприємства відповідно обраним стратегіям. Дослідження стану зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства відповідно обраним стратегіям.


1.14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

Ознаки підприємства: виробничо-технічна єдність,


організаційно - соціальна єдність, фінансово - економічна самостійність. Виробнича структура підприємства, оптимальна структура підприємства.

Класифікація підприємств за різними критеріями: за характером діяльності, за формами власності, за правовим статусом, за національною приналежністю капіталу підприємства, за галузевою - функціональними видами діяльності, за розмірами підприємств за чисельністю працівників,


Види розвитку підприємств, сценарії розвитку підприємств.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

Виробни́ча структу́ра (підприє́мства) - це просторова форма організації виробничого процесу, яка включає склад і розміри виробничих підрозділів підприємства, форми їх взаємозв'язків між собою, співвідношення підрозділів за потужністю (пропускною спроможністю устаткування) та чисельністю працівників, а також розташування підрозділів на території підприємства.

Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.

Сучасні концепції розвитку підприємств. передумови розвитку підприємств.
1.15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу

Розвиток підприємства: модернізація, реформування,


реструктуризація, реорганізація.

Реструктуризація підприємства: часткова, комплексна,


управлінська, технічна, економічна, фінансова, оперативна, стратегічна та ін.

Методи оцінки резервів розвитку підприємства і потенціалу підприємства: критеріальні, експертні, графічні, математичні, одномоментні, стратегічні, логістичні, індикаторні, матричні і ін.


2 «Стратегія підприємства»
2.1 Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції

Потреба в стратегії для раціонального господарювання на підприємстві. Проблеми з розробкою стратегій на вітчизняних підприємствах; походження і зміст категорії «стратегія»; стратегія в економічній науці; широке і вузьке трактування стратегії. Стратегія в менеджменті підприємницьких організацій. Стратегія підприємства в контексті економічної політики.

Бі́знес-план (англ. Business plan) - це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства.

Антициклічна політика - це політика спрямована на підтримку певних стабільних темпів економічного зростання, на недопущення падіння, виникнення криз.

Стратегія та економічна політика підприємства. Економічна політика при розробці та реалізації стратегії підприємства, її процедури. Трактування стратегії підприємства в економічній науці; філософська і організаційно-управлінська сутність стратегії підприємства. Стратегія як результат. Стратегія як процес. Стратегія як засіб. Аспекти стратегії підприємства. Комплексність стратегії. Загальні концепції трактування стратегії підприємства. Еволюція концепції стратегії підприємства. Сучасна концепція стратегії підприємства. Відмінності між концепціями стратегії підприємства.


2.2 Місія і цілі підприємства

Місія підприємницької організації. Зміст місії підприємства. Основні елементи місії. Фактори розробки місії. Принципи формулювання місії підприємства. Цілі функціонування підприємства. Аспекти цілі і встановлення загальної головної мети організації. Деталізація і склад мети. Система цілей підприємства. Класифікація цілей підприємства. Стратегічні цілі компанії і правила (принципи) їх визначення. Глобальні та локальні цілі. Основні етапи процесу визначення цілей. Вимоги, яким повинні відповідати правильно сформульовані цілі. Декомпозиція головної мети підприємства. Побудова ієрархії цілей («дерева цілей"). Становлення індивідуальних цілей і завдань.2.3 Стратегічний контекст підприємства

Підприємство в стратегічному контексті. Місце підприємства в РЕМ. Стратегічність діяльності та розвитку підприємства. Аспекти стратегічного контексту підприємства. Фактори оточення і розвитку підприємства. Суть стратегічної реакції підприємства. Проблема забезпечення конкурентоспроможності підприємства у зовнішньому середовищі ринкової економіки.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

Діяльність та розвиток підприємства в стратегічному контексті. Стратегічний контекст управління підприємством. Стратегічні рішення. Процедури формування стратегії. Стратегічний план. Стратегічні вказівку. Зміст і структура (склад) стратегій підприємства. Стратегічний набір підприємства. Стратегічний прогалину. Класифікація стратегій підприємства. Система стратегій підприємства. Алгоритм створення стратегії підприємства. Рівні розробки стратегій. Елементи стратегічного набору підприємства. Корпоративні, загальні, конкурентні, бізнес, забезпечують функціональні та ресурсні, операційні стратегії. Взаємозв'язок елементів стратегічного набору підприємства. Відображення стратегічного аспекту діяльності підприємства. Принципи формування стратегії підприємства.2.4 Оцінка зовнішнього середовища підприємства

Основні питання стратегії підприємства. Необхідність аналізу та оцінки середовища підприємства. Оточення функціонування підприємства. Види оточення. Макросередовище, безпосереднє оточення і внутрішнє середовище. Конкретні фактори середовища.

Екологі́чні фа́ктори, екологічні чинники або фа́ктори середо́вища - сукупність усіх чинників середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, живі організми тощо), що діють на живий організм або надорганізмову систему (моноцен, демоцен, плейоцен, біом, біосфера).

Методологія аналізу зовнішнього оточення підприємства. Мета зовнішнього аналізу підприємства. Проблематика, етапи та процедури зовнішнього аналізу. Позиції зовнішнього аналізу. Стратегічне позиціонування фірми у зовнішньому середовищі. Поняття стратегічної зони господарювання (СЗГ) підприємства. Проблема виділення сегмента оточення (вибору СЗГ) підприємства. Сегментація зовнішнього оточення. Параметри виділення СЗГ підприємства. Алгоритм виділення СЗГ. Аналіз привабливості СЗГ для підприємства. Стратегічні зони ресурсів (СЗР) підприємства. Алгоритм виділення СВР. Методика оцінки зовнішнього середовища підприємства. Оцінювання важливості (і відбір факторів можливостей і загроз) в рамках методу SWOT. Типові позиції (характеристики) історії, стану, оточення і перспектив бізнесу фірми з точки зору формування ними потенційних зовнішніх можливостей і загроз для бізнесу фірми в майбутньому.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Матриця можливостей. Матриця загроз. Типові можливості та загрози зовнішнього оточення для підприємства. Визначення оцінки) важливості факторів зовнішнього середовища за методом складання профілю середовища. Привабливість СЗГ. Методи і показники оцінки привабливості СЗГ. Однофакторне оцінювання зовнішнього середовища. Багатокритеріальний підхід до оцінки привабливості зовнішнього середовища. Комплексні показники привабливості сектора економіки (ССО - галузі, ринку), на якому діє підприємство. Підходи до розрахунку комплексних показників привабливості СЗГ. Фактори формування розрахунку комплексних показників) можливостей і загроз, зростання попиту і зміни рентабельності у ВЗГ фірми.


  1   2   3


Скачати 327.33 Kb.

 • 1 «Потенціал і розвиток підприємства» 1.1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства
 • 1.2 Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства
 • 1.3 Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель
 • 1.4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства
 • 1.5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства
 • 1.6 Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства
 • 1.7 Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства
 • 1.8 Оцінка вартості земельної ділянки, будівель і споруд
 • 1.9 Визначення ринкової вартості машин та обладнання
 • 1.10 Нематеріальні активи
 • 1.11 Трудовий потенціал
 • 1.12 Оцінка вартості бізнесу
 • 1.13 Прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства
 • 1.14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови
 • Виробнича структура
 • 1.15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу
 • 2 «Стратегія підприємства» 2.1 Стратегія підприємства
 • 2.2 Місія і цілі підприємства
 • 2.3 Стратегічний контекст підприємства
 • 2.4 Оцінка зовнішнього середовища підприємства