Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступного іспиту з Інформатики визначає обсяг відповідної частини професійно-педагогічної підготовки випускників факультету інформатики І математики, які вступають до навчання за спеціальністю 04030201 «Інформатика»

Скачати 83.09 Kb.

Програма вступного іспиту з Інформатики визначає обсяг відповідної частини професійно-педагогічної підготовки випускників факультету інформатики І математики, які вступають до навчання за спеціальністю 04030201 «Інформатика»
Скачати 83.09 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір83.09 Kb.
ТипПрограма
  1   2Програма вступного іспиту з інформатики / укладачі: професор, доктор технічних наук Єремєєв В.С.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
, доцент, кандидат педагогічних наук Прийма С.М.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
, доцент, кандидат педагогічних наук Шаров С.В.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
– Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 10 с.

Передмова
Програма вступного іспиту з Інформатики визначає обсяг відповідної частини професійно-педагогічної підготовки випускників факультету інформатики і математики, які вступають до навчання за спеціальністю 7.04030201 «Інформатика» галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика.

Дана програма має зміст розрахований на вивчення відповідних дисциплін протягом чотирьох років, тобто, програма базується на передбаченому навчальними планами переліку предметів за спеціальністю.

Іспит ставить за мету перевірити рівень теоретичних знань, практичних умінь і навичок з базових дисциплін інформатики.

Кожний білет вступного іспиту з інформатики складається з однієї частини, в який входять завдання з інформатики і оцінюється за 100 бальною шкалою.

До складу входять 100 тестових завдань з інформатики. Кожне питання тесту оцінюється в 1 бал. Відповідаючи на тестові завдання з інформатики, студент повинен продемонструвати знання з наступних розділів: інформатика та її основні поняття, робота користувача в операційних системах і оболонках, використання сучасних комп’ютерних технологій, мов і систем програмування.

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАНИХ

ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ІНФОРМАТИКИ


Бали

EСTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

добре

64-73

D
задовільно

60-63

Е
задовільно

35-59

FX

незадовільно

0-34

F

незадовільно


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дана програма розрахована на студентів, які вступають до навчання за спеціальністю 7.04030201 «Інформатика».

Програма має своєю метою з‘ясування рівня підготовки випускника для виконання професійних завдань передбачених відповідними стандартами вищої освіти за умови реалізації концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в Європейський освітній простір. Рівень професійних знань студента-вступника за даною програмою передбачає: • Розкриття значення основ інформаційної культури у загальній та професійній освіті людини.
  Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.


 • Уявлення про інформацію та інформаційні системи, загальні принципи розв'язування задач із використанням обчислювальних систем, побудову відповідних математичних моделей, архітектуру та принцип дії персональних комп'ютерів.

 • Кваліфіковане використання сучасних інформаційних технологій, системного та прикладного забезпечення (операційні системи і оболонки, редактори, бази даних тощо)

 • Складання алгоритмів та програм з використанням мов програмування високого рівня (Qbasic, Turbo Pascal, С , C#).
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
  Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
  Pascal - алгоритмічна мова програмування універсального призначення. Існують діалекти мови з підтримкою об'єктно-орієнтованого програмування. В 1990 році було затверджено стандарт ISO 7185:1990, «Pascal», та ISO 10206:1990 «Extended Pascal».
  Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
  Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


 • Використання математичного апарату для розв’язування прикладних задач.

Програма містить такі розділи:

1. Інформатика та її основні поняття.

2. Робота користувача у операційний системах та оболонках.

3. Використання сучасних комп'ютерних технологій.

4. Мови програмування.

Математичний апарат - сукупність математичних знань, понять і методів, що застосовуються в деякій області науки, а тому необхідних для її розуміння й успішної в ній роботи. Наприклад, математичним апаратом класичної механіки є математичний аналіз та теорія диференціальних рівнянь, математичним апаратом квантової механіки є функціональний аналіз, математичним апаратом статистики є теорія ймовірності тощо.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.

Під час складання іспиту студенти повинні продемонструвати широкий і достатньо глибокий рівень знань бакалаврів та вміння розв‘язувати прикладні задачі, що виникають у різних сферах життєдіяльності людини.
ІНФОРМАТИКА ТА ЇЇ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Інформація: поняття про інформацію та види інформації: чисельна, текстова, графічна, звукова; кодування (системи числення), зберігання, передача та обробка інформації; одиниці виміру інформації; предмет та задачі інформатики як науки про методи обробки інформації за допомогою електронної обчислювальної техніки (ЕОМ);
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
місце і роль інформатики у сучасному світі.

Обчислювальна техніка: історія розвитку обчислювальної техніки, структура ЕОМ, покоління ЕОМ, принципи програмного керування ЕОМ, загальні відомості про персональний комп'ютер та його складові частини, подання інформації до ЕОМ, збереження інформації, носії інформації.
Числове́ програ́мне керува́ння (ЧПК) (англ. Computer numerical control) - комп'ютеризована система керування, яка зчитує командні інструкції спеціалізованої мови програмування (наприклад, G-код) і керує приводами метало-, дерево- чи пластмасообробних верстатів та верстатним оснащенням.


Алгоритм: визначення алгоритму, властивості алгоритму та способи його запису, поняття виконавця алгоритму, базові конструкції та структури алгоритмів.
  1   2


Скачати 83.09 Kb.