Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступного іспиту зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізація (освітня програма) «Експлуатація суднових енергетичних установок»

Скачати 192.34 Kb.

Програма вступного іспиту зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізація (освітня програма) «Експлуатація суднових енергетичних установок»
Скачати 192.34 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.03.2017
Розмір192.34 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»


Затверджую

Ректор НУ «ОМА», професор
________________Міюсов М.В.
«____» ______________2017 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізація (освітня програма) «Експлуатація суднових енергетичних установок» для одержання ступеня «бакалавр» (для абітурієнтів, які одержали диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю: «Експлуатація суднових енергетичних установок»)

Одеса-2017
Вступ

Зміст програми вступних іспитів витікає з того, що здобувач володіє знаннями у обсязі, який відповідає навчальним програмам ВНЗ, і тому має дати відповідь на будь-яке запитання з комплексу наведених нижче дисциплін: • Базових для спеціальності – теоретичної механіки, технічної термодинаміки, теплопередачі, гідромеханіки, електротехніки;

  Техні́чна термодина́міка (англ. engineering thermodynamics) - розділ термодинаміки, що займається застосуванням законів термодинаміки у теплотехніці. Основним об'єктом розгляду технічної термодинаміки є закономірності взаємного перетворення теплоти і роботи.

  Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності². • Фахових, пов’язаних з будовою та технічною експлуатацією суднових енергетичних установок – дизельних, паро- та газотурбінних, їх систем і елементів машин, допоміжного обладнання, природоохоронного устаткування.

  Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.

  Головна енергетична установка, також Суднова енергетична установка - комплекс машин, механізмів, теплообмінних апаратів, джерел енергії, пристроїв і трубопроводів та інших систем - призначених для забезпечення руху судна, а також постачання енергією різних його механізмів.
Розділ 1. Склад, призначення, класифікація та основні показники суднових енергетичних установок

Призначення, класифікація і склад суднових енергетичних установок. Дизельна, паротурбінна, газотурбінна, комбінована та змішана СЕУ. Показники динамічної взаємодії головного двигуна головної передачі, валопроводу, рушія і корпусу судна. Показники потужності і економічності суднового пропульсивного комплексу.

Показники СЕУ: автономності, масогабаритні, маневрені, вартісні, надійності, технологічності.
Розділ 2. Прикладні питання технічної термодинаміки, гідромеханіки

і теплопередачі в суднових енергетичних установка

та їх елементах

Основні закони термодинаміки. Робочі тіла теплових двигунів та тепло трансформаторів, їх властивості та основні процеси зміни стану.

Теплови́й двигу́н (англ. heat engine) - теплова машина для перетворення теплової енергії в механічну роботу. Для виконання двигуном роботи необхідно створити різницю тисків між обома сторонами поршня двигуна чи лопатей турбіни.

Прямий та зворотній термодинамічні цикли. Теоретичні цикли СЕУ.

Основні властивості краплинних і пружних рідин. Причини виникнення збурень, які вносяться у напірний або безнапірний потоки рідини та втрат енергії. Ламінарний і турбулентний режими руху. Рівняння енергії, суцільності і кількості руху. Розрахунок втрат напору і прийоми їх зниження.

Течія пружних рідин в соплах і каналах, прискорення газового потоку. Режими витікання крізь сопла. Сопло Лаваля.

Термодинамі́чний ци́кл (англ. thermodynamic cycle) - замкнений круговий процес, який здійснює термодинамічна система, тобто такий процес, у якому початкові й кінцеві параметри, що визначають стан робочого тіла системи (тиск, об'єм, температура, ентропія), збігаються.

Сопло Лаваля Сопло́ Лава́ля - різновид сопла, що служить для прискорення газового потоку, що проходить по ньому до швидкостей, що перевищують швидкість звуку. Широко використовується на деяких типах парових турбін і є важливою частиною сучасних ракетних двигунів і надзвукових реактивних авіаційних двигунів.

Основні закономірності теплопровідності, конвективного і променевого теплообміну. Тепловіддача при вільній або примусовій конвекції.

Тепловіддача при кипінні рідин. Процеси бульбашкового кипіння у великому об’ємі і в трубах при природній і вимушеній конвекції. Рівняння подібності. Кризи кипіння.

Тепловіддача при конденсації та твердих поверхнях. Плівкова і краплинна конденсація в трубах і на зовнішній поверхні горизонтальних труб. Рівняння подібності.

Теплопередача. Складний теплообмін і теплопередача.

Теплообмінні апарати. Типи теплообмінних апаратів. Гідравлічний розрахунок теплообмінних апаратів.

Розділ 3. Будова, теорія й експлуатація характеристики

СЕУ та її елементів

Дизельні установки, їх склад, характеристика та область використання. Паливо і мастила, які використовуються в ДВЗ. Класифікація суднових двигунів внутрішнього згоряння. Конструктивна будова ДВЗ. Втрати і ККД ДВЗ. Потужність ДВЗ. Теорія робочих процесів у ДВЗ. Теоретичні цикли поршневих двигунів внутрішнього згоряння.

Теплообмінний апарат Теплообмі́нні апара́ти - пристрої, в яких здійснюється теплообмін між двома або декількома теплоносіями або між теплоносіями і твердими тілами (стінкою, насадкою). Використовуються у багатьох галузях промисловості.

Поршневий двигун внутрішнього згоряння Поршневи́й двигу́н вну́трішнього згоря́ння або просто поршневи́й двигу́н - двигун внутрішнього згоряння, у якому теплова енергія газів, що розширюються і які утворились в результаті згоряння паливо-повітряної суміші у замкненому об'ємі, перетворюється у механічну роботу поступального руху поршня у циліндрі.

Паротурбінні установки, їх склад, характеристики й область використання. Масові, габаритні та економічні показники установок їх основних елементів. Теоретичні цикли паротурбінних установок. Аналіз циклу Ренкіна з урахуванням не обертових втрат. Цикл з проміжним перегріванням пару. Регенеративний цикл.

Газотурбінні установки, їх склад, характеристики й область використання. Масові, габаритні та економічні показники установок і їх головних агрегатів. Методи розрахунку установок. Теоретичні і дійсні цикли ГТУ. Комбінування циклів та робочих тіл, як засіб підвищення ККД. Будова, принцип дії, основні положення розрахунку газових турбін, компресорів, регенераторів і охолоджувачів повітря.

Газова турбіна ( фр. Turbine від лат. Turbo - вихор, обертання) - це тепловий двигун безперервної дії, на лопатках якого енергія стисненого і нагрітого газу перетворюється в механічну роботу на валу.

Котельні установки в складі СЕУ. Головні парові котли і парогенератори, допоміжні й утилізаційні котли, їхні параметри. Органічне паливо для суднових котлів, його характеристики.

Біопа́ливо або біологічне паливо - (англ. biofuels) - органічні матеріали, як-от деревина, відходи та спирти, які використовуються для виробництва енергії. Це - поновлюване джерело енергії, на відміну від інших природних ресурсів, таких як нафта, вугілля й ядерне паливо.

Основи теорії і матеріальний баланс процесу згоряння.

Головні суднові передачі і муфти. Призначення і типи передач. Механічні, гідравлічні, електричні та комбіновані передачі. Основні принципи вибору передач і муфт. Конструкція основних елементів валопроводів. Склад, характеристики та параметри генераторів та споживачів теплоти та електричної енергії. Типи та параметри суднових парових та водяних допоміжних котлів. Дизель- та турбогенератори. Методи опріснення води та типи суднових водо опріснювальних установок, робочі процеси в них.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

Опрі́снення води́ - видалення з води розчинених в ній солей до концентрації, яка є допустимою під час використання води для господарсько-питних або технічних потреб.

Системи життєзабезпечення, кондиціонування та рефрижерації на суднах і глибоководних комплексах.

Принципові технологічні системи обробки газових середовищ;

Технологі́чна систе́ма (рос. process systems; нім. technologische Systeme n pl) - це сукупність функціонально пов'язаних засобів технологічного оснащення, предметів виробництва та виконавців для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів і операцій.

робочі процеси в них. Суднові нагнітальні, компресорні та розширювальні машини і установки.

  1   2


Скачати 192.34 Kb.

 • Розділ 1. Склад, призначення, класифікація та основні показники суднових енергетичних установок
 • Розділ 2. Прикладні питання технічної термодинаміки, гідромеханіки і теплопередачі в суднових енергетичних установка та їх елементах