Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Скачати 54.25 Kb.

Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Скачати 54.25 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації10.03.2017
Розмір54.25 Kb.
ТипПрограма
1   2   3Поняття про модель; вербальні, графічні та абстрактні моделі. Модель і науковий закон, модель і теорія. Модель «чорного ящика». Приклади моделей

Основні вимоги до моделей: адекватність, простота, повнота, стійкість. Математичні методи перевірки коректності моделей. Ідентифікація параметрів моделей. Формулювання цілей моделювання, цільові функції та функціонали.

Неперервні та дискретні моделі, моделі з дискретним часом. Стохастичні моделі. Основні засоби моделювання: функціональні залежності, диференціальні та скінченно-різницеві рівняння, скінченні та клітинні автомати.

Фізичні моделі. Моделі механіки, теорії електромагнетизму, квантової механіки


Архітектура та проектування програмного забезпечення
Вступ до архітектури програм.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Кліти́нний автома́т (КА) - дискретна математична модель, яка визначає сукупність та описується набором клітинок, що утворюють періодичну решітку, та заданими правилами переходу, що визначають стан клітини за теперішнім станом самої клітинки та тих її сусідів, що знаходяться від неї на певній відстані, яка не перевищує максимальну.
Квантова механіка Ква́нтова меха́ніка - фундаментальна фізична теорія, що в описі мікроскопічних об'єктів розширює, уточнює і поєднує результати класичної механіки і класичної електродинаміки. Ця теорія є базою для багатьох напрямів фізики та хімії, включаючи фізику твердого тіла, квантову хімію та фізику елементарних частинок.
Огляд технології розробки. Поняття архітектури програми. Цілі вибору архітектури. Декомпозиція.Моделі, каркаси та зразки проектування.Використання моделей. Уніфікована мова моделювання (UML). Каркаси. Класифікація архітектур. Зразки проектування. Компоненти.Типи архітектур та їх моделі.Архітектури, засновані на потоках даних. Незалежні компоненти. Віртуальні машині. Репозиторні архітектури. Рівневі архітектури. Додатки зі змішаною архітектурою. Процедура вибору архітектури.Архітектура: нотація, стандарти та інструментальні засоби. Нотація. Інструментальні засоби. Стандарт IEEE/ANSI для опису проекта. Контроль якості при виборі архітектури.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Якість та вибір архітектури. Вибір з альтернативних архітектур. Перевірка архітектури з допомогою варіантів використання. Інспектування вибору архітектури. Вплив вибору архітектури на SPMP. Вступ в детальне проектування. Поняття детального проектування. Співвідношення варіантів використання, архітектури та детального проектування. Типова схема процесу детального проектування. Проектування по схемі USDP. Проектування та інтерфейси. Повторно використовуємі елементи. Діаграми послідовності та діаграми потоків даних в детальному проектуванні. Детальні діаграми послідовності. Детальні діаграми потоків даних. Специфікація алгоритмів, класів та функцій. Інваріанти класу. Інваріанти, передумови та післяумови функцій. Блок-схеми. Псевдокод. Використання блок-схем та псевдокоду. Зразки проектування: прийоми детального проектування. Креаційні зразки проектування. Структурні зразки проектування. Зразки проектування, засновані на поведінці додатка. Бібліотеки стандартних шаблонів. Стандарти, нотація та інструментальні засоби проектування. Бібліотека стандартних шаблонів (STL) C . Стандарт IEEE 890. Мова UML. Інструменти, що використовують вихідний код: Javadoc. Вплив детального проектування на проект. Оцінка об’єму робіт з допомогою детального проектування. Якість і метрики в детальному проектуванні. Інспектування для детального проектування
Конструювання програмного забезпечення
Місце конструювання в життєвому циклі програмної системи. Етапи розробки програмного забезпечення.
Розробка програмного забезпечення Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.
Конструювання в життєвому циклі ПЗ. Область знань «Конструювання програмного забезпечення». Основи конструювання. Керування конструюванням. Практичні міркування. Фундаментальні складові конструювання програмного забезпечення. Мінімізація складності. Очікування змін. Конструювання з можливістю перевірки. Стандарти у конструюванні.Стандарти у конструюванні програмного забезпечення. Вплив стандартів на різні етапи конструювання. Міжнародні стандарти.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Використання зовнішніх стандартів. Базові вітчизняні нормативні документи. Використання внутрішніх стандартів. Правила написання якісного коду. Рівень класів. Класи у конструюванні. Використання абстракції на рівні класів. Якісний інтерфейс класів. Іменування класів. Принципи використання змінних. Значення змінних у конструюванні ПЗ. Грамотне оголошення змінних. Принципи ініціалізації змінних. Одиничність мети кожної змінної. Принципи вибору імен змінних. Структурне програмування. Теорія і методи структурного програмування. Низхідне проектування програм. Модульне програмування. Методи структурування програм. Процедурна абстракція. Еволюція програми. Поняття рефакторингу. Ознаки того, що потрібен ре факторинг. Рівні рефакторингу. Безпечний рефакторинг. Стратегії рефакторингу. Якість конструювання. Тестування коду розробником. TDD (Test-Driven Development). Переваги, які надає TDD. Застосування фреймворків у тестуванні.
Моделювання та аналіз програмного забезпечення
Вступ у процес моделювання. Суть процесу моделювання програмного забезпечення та його роль в розробці сучасних програмних продуктів.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Сучасні методи подання моделей. Основи проектування програмних систем. Особливості процесу синтезу програмних систем. Особливості етапу проектування. Структурування системи. Моделювання управління. Декомпозиція підсистем на модулі. Модульність. Інформаційна закритість. Основні поняття структурного аналізу. Принципи структурних методів та структурного аналізу. Засоби структурного аналізу та структурного проектування. Класифікація структурних методологій. Методології та технології проектування програмних систем на засадах SADT.Загальні вимоги до методологій і технологій проектування. Методологія IDEF. Діаграми потоків даних. Моделювання даних. Case-метод Баркера. Специфікації керування. Проектування програмного забезпечення при структурному підході. Розробка структурної та функціональної схем. Використання методу покрокової деталізації для проектування структури програмного забезпечення. Структурні карти Константайна. Проектування програмного забезпечення, що засноване на декомпозиції даних. Саse-технології, засновані на структурних методологіях аналізу і проектування. Мови моделювання предметних областей. Загальна характеристика та історія створення UML. Огляд мови UML (сутності, відношення, представлення). Діаграми в UML. Механізми розширення в UML. Проектування програмного забезпечення при об’єктному підході.Розробка структури програмного забезпечення при об’єктному підході. Визначення відношень між об'єктами. Уточнення відношень класів Проектування класів. Компонування програмних компонентів. Проектування розміщення програмних компонентів для розподілених програмних систем. Особливість спіральної моделі розробки. Реорганізація проекту. Паттерни проектування. Поняття “паттерни проектування”. Принцип класифікації паттернів проектування. Паттерни проектування класів/об’єктів. Генеруючі паттерни. Структурні паттерни. Паттерни поведінки. Розробка програмного забезпечення за допомогою тестування. Основні поняття та принципи тестування ПЗ. Особливості тестування “білого ящика”. Спосіб тестування базового шляху. Спосіб тестування потоків даних. Тестування циклів. Особливості тестування “чорного ящика”. Спосіб розбиття по еквівалентності. Спосіб діаграм причин-наслідків.
Основи командної розробки програмного забезпечення
Основні підходи до командної розробки ПЗ. Моделі життєвого циклу ПЗ. Зрілість процесів розробки ПЗ. ІТ-рішення з управління життєвим циклом ПЗ. Методології командної розробки ПЗ. Microsoft Solutions Framework. Основні компоненти і принципи методології. Дисципліна управління проектами.
Управління проектами - (англ. Project Management) область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.
Методологія Microsoft Solutions Framework. Моделі і дисципліни MSF. Принципи MSF. Ключові концепції MSF. Дисципліни управління ризиками і готовністю в MSF. Процес управління ризиками. Етапи процесу управління підготовкою: оцінювання, коректування, осмислення. Превентивне управління підготовкою. Інтеграція управління підготовкою з моделями процесів і проектної групи MSF. Моделі процесів і команди MSF. Каскадна і спіральна моделі процесів. Модель процесів MSF. Фази моделі процесів MSF. Модель команди MSF. Рольові кластери моделі проектної групи. Програмні засоби управління і контролю командної розробки ПО. Характеристика основних можливостей Microsoft Visual Studio Team System. Team Foundation Server. Засоби контролю версій. Механізм відстеження ходу розробки ПЗ. Проектний менеджмент. Завдання управління процесом командної розробки ПЗ. Вимоги до керівника розробки. Планування та моніторинг розробки. Управління комунікаціями в рамках команди. Способи організації комунікацій між учасниками проектної групи. Інструменти віддаленого взаємодії. Сутність і роль архітектора програмного забезпечення. Роль архітектора в командному розробці ПЗ. Архітектор інфраструктури. Архітектор додатків. Конструктори розподілених систем. Забезпечення безпеки проекту. Роль розробника проекту. Технічна інформація про роль, мету та завдання розробника в проекті. Етап аналізу вимог. Функціональні, нефункціональні вимоги і характеристики продукту. Етап реалізації проекту. Механізми та способи тестування і налагодження проекту. Тестування як спосіб забезпечення якості. Рівні тестування. Управління тестами. Особливості організації командної роботи. Поняття команди проекту. Формування команди та умови комплектування. Стадії життєвого циклу команди. Рольова ротація членів команди.
Операційні системи

Огляд комп’ютерних пристроїв та
Каталог: root -> res
res -> Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
res -> Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
res -> Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
res -> Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
res -> Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
res -> Робот маніпулятор
1   2   3


Скачати 54.25 Kb.

  • Основні засоби
  • Контроль якості
  • Міжнародні стандарти