Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Скачати 81.48 Kb.

Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра
Скачати 81.48 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір81.48 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
 Жуковського


«Харківський авіаційний інститут»ЗАТВЕРДЖЕНО
вченою радою

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»
Голова вченої ради______________
24 лютого 2016 р., протокол № 7
ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

зі скороченим терміном навчання за напрямом
_________________123 «Комп’ютерна інженерія» _______________________

(шифр та найменування)у 2016 році

Харків


2016

ВСТУП
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за напрямом 123 «Комп’ютерна інженерія» відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності, склад якої затверджується наказом ректора Університету.
До фахового іспиту входять питання за темами:

– "Програмування",

– "Дискретна математика",

– "Комп’ютерна схемотехніка"

Перелік питань за темами наведений у програмі.


Результат фахового іспиту визначається за 200-бальною шкалою згідно з п. 6.1 Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 1. Питання за темою «Програмування»  1. Вирази, оператори і ключові слова мови С.
   Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.


  2. Структура програм на мові С, правила визначення і виклику функцій.

  3. Типи даних мови С (цілочисельний, речові, покажчики).

  4. Оператори мови С для організації розгалужень (if.. Else, switch ... case).

  5. Циклічні оператори мови С (for, while, do .. while).

  6. Оператори перехід мови С (return, continue, break, і т.д.).

  7. Правила використання графічних символів при створенні блок-схем (схем програм).

  8. Функції вводу і виводу в мові С (scanf, printf).

  9. Функції для обробки рядків в мові С (strlen, strcat, strstr, і т.д.).

  10. Функції для для роботи з файлами в мові С (fopen, fclose, rename, і т.д.).

  11. Функції бібліотеки stdlib мови С (system, abort, exit, і т.д.).

  12. Функції для роботи з динамічною пам'яттю в мові С (malloc, calloc,free, і

т.д.).

  1. Директиви препроцесора мови С.

  2. Операції відносини і логічні операції мови С.

Література


 1. Шпак З.Я. Програмування мовою С. - К.: Оріяна-Нова, 2006. - 432 с.

 2. Язык программирования С. Лекции и упражнения: Пер. с англ./Стивен Прата - К.: Издательство «ДиаСофт», 200. - 432 с.

 3. Шилдт Г. Полный справочник по С, 4-е издание.: Пер. с англ. - М: Издательский дом «Вильяме», 2005. - 704 с.

 4. Павловская Т.А. С/С . Программирование на языке высокого уровня

- СПб.: Питер, 2005. - 461 с.

Питання склав:

к.т.н., доцент кафедри 503 А.В. Шостак


 1. Питання за темою «Дискретна математика»

  1. Булева алгебра: досконала діз'юнктівная нормальна форма.

  2. Булева алгебра: досконала кон'юнктівной нормальна форма.

  3. Булева алгебра: мінімальні нормальні форми.

  4. Перетворення булевої алгебри: основні закони булевої алгебри.
   Конститу́ція (лат. constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.


  5. Властивості операцій булевої алгебри: диз'юнкція - «V».

  6. Властивості операцій булевої алгебри: кон'юнкція - «&».

  7. Властивості операцій булевої алгебри: додавання по модулі два - «XOR».

  8. Властивості операцій булевої алгебри: еквівалентність - «».

Література
 1. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. — К.: «Технжа», 1977.

 2. Холодный М.Ф. Дискретные структуры. Учебн. пособие. — Харьков: ХАИ, 1989.

 3. Холодный М.Ф. Основы дискретной математики. Учебн. пособие. — Харьков: ХАИ, 1990.

 4. Холодный М.Ф. Основы теории множеств. Учебн. пособие. — Харьков: ХАИ, 1991.

 5. Холодный М.Ф., Яремчук В.П. Теория автоматов. Учебн. пособие. — Харьков: ХАИ, 1991.

 6. Холодный М.Ф., Яремчук В.П. Элементы общей алгебры и теория кодирования. Учебн. пособие. — Харьков: ХАИ, 1991.

 7. Харари Ф. Теория графов. — М.: Мир, 1973.

Питання склав:

Старший викладач кафедри 503 З.Б. Холодна


 1. Питання за темою «Комп’ютерна схемотехніка»

  1. Двійкова арифметика. Системи числення.
   Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.
   Переклад чисел з однієї системи числення в іншу.


  2. Системи числення. Виконання простих арифметичних операцій
   (додавання, віднімання) для цілих і дробових чисел.


  3. Системи числення. Виконання множення для цілих і дробових чисел.

  4. Системи числення. Подання знакових чисел в прямому і додатковому коді.

  5. Комп'ютерна електроніка. Напівпровідникові прилади.

  6. Комп'ютерна електроніка. Діоди. Світлодіоди.

  7. Комп'ютерна електроніка. Біполярні транзистори.
   Напівпровідникові прилади Напівпровідникові прилади (англ. Semiconductor devices) - електронні компоненти, що виготовляються з напівпровідникових матеріалів (таких як кремній, германій, галій та ін.) і використовують їх електронні властивості.
   Біполярний транзистор Біполярний транзистор - напівпровідниковий елемент електронних схем, із трьома електродами, один з яких служить для керування струмом між двома іншими. Термін «біполярний» підкреслює той факт, що принцип роботи приладу полягає у взаємодії з електричним полем частинок, що мають як позитивний, так і негативний електричний заряд.
   Польові транзистори.
   Польовий транзистор Польови́й транзи́стор, FET (англ. Field-effect transistor) - напівпровідниковий пристрій, переважно із трьома виводами, в якому сила струму, що протікає між двома електродами (витоком і стоком) регулюється напругою, прикладеною до третього електрода (затвора).


  8. Архітектура комп'ютерів. Гарвардська та Прінстонського архітектура.

  9. Архітектура комп'ютерів. Програмно доступні регістри МП х86. Регістр прапорів.

  10. Архітектура комп'ютерів. Режими адресації.

  11. Архітектура комп'ютерів. Основний машинний цикл МП. Регістр ЕІР.

  12. Архітектура комп'ютерів. Основні групи команд.

  13. Інтерфейси ПК. Паралельні інтерфейси.

  14. Інтерфейси ПК. Послідовні інтерфейси.

  15. Інтерфейси ПК. Послідовні інтерфейси. Синхронний і асинхронний спосіб передачі даних.
   ATM (англ. Asynchronous Transfer Mode - асинхронний спосіб передачі даних) - мережева високопродуктивна технологія комутації та мультиплексування, заснована на передачі даних у вигляді мікропакетів (англ. cell)


  16. Комп'ютерні мережі. Устаткування комп'ютерних мереж.

  17. Комп'ютерні мережі. Топологія мережі.

Література


 1. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Цифровые устройства. Учебное пособие для втузов — Спб.: Политехника, 1996. — 885с.

 2. Уэйкерли Д.Ф. Проектирование цифровых устройств.- М: Постмаркет, 2002. т. 1,2.-544 с, 628 с.

 3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

528 с.

 1. Потемкин И.С. Функциональные узлы цифровой автоматики. —М.: Высшая школа, 1991.

 2. Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. Методы проектирования. — М.: Мир, 2001. — 379 с.

Питання склав:

к.т.н., проф. кафедри 503 Н.Г. Коробков


Завідувач кафедри 503 ______________ В.С.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Харченко

(підпис) (ініціали та прізвище)

Програму розглянуто і затверджено на випускаючій кафедрі 503

Протокол № 7 від «20» _січня_ 2016 р.


Програму вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за напрямом 123 «Комп’ютерна інженерія» погоджено Науково-методичною комісією Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Протокол № 1 від 19 лютого 2016 р.
Голова НМК Університету

д.т.н., проф. В.М. Павленко


Скачати 81.48 Kb.

 • – "Програмування"