Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма з дисципліни „ Комп’ютерні мережі для студентів денної форми навчання

Скачати 146.38 Kb.

Програма з дисципліни „ Комп’ютерні мережі для студентів денної форми навчання
Скачати 146.38 Kb.
Дата конвертації11.02.2020
Розмір146.38 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України Ржищівський індустріально-педагогічний технікум „ЗАТВЕРДЖУЮ“ заступник директора по НВР Л. Г. Цюцюра „ “ 2017року НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни „Комп’ютерні мережі“ для студентів денної форми навчання напрям підготовки 0501 „Інформатика та обчислювальна техніка“ (12 „Інформаційні технології“) за спеціальністю 5.05010301 „Розробка програмного забезпечення“ (121 „Інженерія програмного забезпечення“) 2017 Навчальна програма дисципліни „Комп’ютерні мережі“ для студентів денної форми навчання за спеціальністю 121 „Інженерія програмного забезпечення“ Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму – Ржищів, 2017. – Укладачі: Таран Олександр Миколайович Рецензенти: Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні Педагогічної ради Від „31“ серпня 2017 р., протокол №1 Рецензія на навчальну програму з дисципліни „Комп’ютерні мережі“ зі спеціальності 121 „Інженерія програмного забезпечення“ Подана до розгляду навчальна програма з дисципліни „Комп’ютерні мережі“ розроблена з урахуванням вимог ОПП та навчальних планів для навчальних закладів, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю „Інженерія програмного забезпечення“ В програмі передбачається викладення навчального матеріалу за 13 темами у логічній послідовності з урахуванням сучасних вимог до рівня знань молодшого спеціаліста.

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Загальний обсяг дисципліни за програмою складає 108 годин, з яких 76 годин аудиторних, що становить 70 від загального обсягу і 22 годин для самостійної роботи студентів, що становить 30 від загального обсягу. У пояснювальній записці сформульовано мету й завдання дисципліни „Комп’ютерні мережі“.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

Програму структуровано: визначено зміст навчання та основні вимоги до рівня знань, умінь і навичок студентів. У програмі визначено чіткі вимоги до знань і вмінь студентів, що сприяє як практичному спрямуванню викладання основ програмування та алгоритмічних мов, так і міцному засвоєнню теоретичного матеріалу. Вивчення програмового матеріалу побудоване з урахуванням міжпредметних зв’язків. Викладання дисципліни за поданою програмою дозволить отримати знання з теорії основ програмування та алгоритмічних мов. На основі викладеного матеріалу вважається доцільним схвалити і рекомендувати подану програму для викладання дисципліни „Комп’ютерні мережі“ у Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі. Рецензент: ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Мета викладання курсу дисципліни “Комп’ютерні мережі” – дати студентам систематизовані відомості про основні принципи побудови, методи і засоби функціонування комп’ютерних систем та мереж. Програма предмету передбачає базове вивчення комп’ютерних мереж. Формування у слухачів знань, вмінь та навичок, необхідних для ефективної роботи у сучасних телекомунікаційних мережах персональних комп’ютерів, зокрема мережі Internet, знань сучасних обслуговуючих програм та принципів роботи мереж, загальних відомостей про апаратні засоби мереж. Для досягнення мети курсу необхідно: Розкрити значення телекомунікаційних мереж у сучасному спілкуванні; Забезпечити ґрунтовне оволодіння слухачами основними засобами і методами роботи з електронною поштою та роботи у мережі Internet;

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Сформувати у слухачів достатні знання, вміння та навички, необхідні для ефективного використання сучасних мереж та засобів спілкування за допомогою комп’ютерних мереж у своїй майбутній діяльності; В результаті вивчення дисципліни Студент повинен знати: основні функції, структуру та основи функціонування комп’ютерних систем та мереж; Студент повинен уміти: по технічних вимогах вибрати структуру мережі і вміти працювати з комп’ютерною мережею. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Комп’ютерні мережі» № пор. Назва теми Обсяг навчальних занять (год.) Усього Лекції Лаб.-пр. С.Р.С 1 2 3 4 5 6 1 Вступ і базова концепція. 4 2 2 2 Еталонна модель OSI. 6 2 2 2 3 Ділова інформація. 6 4 2 4 Розподілена обробка даних. 8 4 2 2 5 Управління каналом зв’язку. 10 4 4 2 6 Ефективність передачі. 8 4 2 2 7 Загальний огляд локальних мереж. 10 4 4 2 8 Бездротові мережі. 8 4 2 2 9 Протоколи маршрутизації в ІР-мережах. 8 4 2 2 10 Глобальні мережі з комутацією пакетів. 8 4 2 2 11 Протокол ТСР. 10 4 4 2 12 Протоколи мережних послуг. 10 4 4 2 13 Безпека компютерних мереж. 12 4 6 2 Усього за навчальною дисципліною 108 48 38 22 Програма дисципліни „Комп’ютерні мережі” Тема 1.

Комутація пакетів - принцип комутації, при якому інформація розділяється на окремі пакети, які передаються в мережі незалежно один від одного. В таких мережах, по одній фізичній лінії зв'язку, можуть обмінюватися даними багато вузлів.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Вступ і базова концепція. Основи передачі даних.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Комп’ютерні мережі: поняття та архітектура; розподілена обробка; мережні критерії; застосування. Протоколи і стандарти. Конфігурація зв’язку. Топологія. Вид передачі. Різновиди мереж. Тема 2. Еталонна модель OSI. Модель OSI: рівнева архітектура, рівноправні процеси, організація рівнів. Функції рівнів: фізичний, канальний, мережний, транспортний, сеансовий, представницький, прикладний. Набір протоколів TCPIP. Тема 3. Ділова інформація. Категорії і поділ інформації. Звук. Дані. Зображення. Відео. Час відгуку. Тема 4. Розподілена обробка даних. Централізована і розподілена обробка даних. Форми розподіленої обробки. Розподілені дані. Мережеві аспекти розподіленої обробки. Тема 5. Управління каналом зв’язку. Протоколи канального рівня: асинхронні протоколи, синхронні протоколи, символьно-орієнтовані протоколи, біт-орієнтовані протоколи. Структура стандартів IEEE 802. Тема 6. Ефективність передачі. Потреба в ефективній передачі (причини мультиплексування і компресії даних). Загальні відомості про мультиплексування. Частотне мультиплексування. Поділ по довжині хвилі WDM.

Модель OSI (ЕМВВС) (базова еталонна модель взаємодії відкритих систем, англ. Open Systems Interconnection Basic Reference Model, 1978 р.) - абстрактна мережева модель для комунікацій і розробки мережевих протоколів.

Довжина́ хви́лі - характеристика періодичної хвилі, що позначає найменшу відстань між точками простору, в яких хвиля має однакову фазу. Крива на представленому малюнку може розглядатися, наприклад, як миттєвий знімок збурень в струні, коли відхилення точок струни від положнення рівноваги задається виразом

Застосування мультиплексування: телефонна система. Тема 7. Загальний огляд локальних мереж. Поява високошвидкісних локальних мереж. Традиційний стандарт Ethernet. Fast Ethernet і Gigabit Ethernet. Мережі Token Ring: загальні характеристики і топологічна структура, управління доступом до середовища, різновиди носія до стандарту ІЕЕЕ 802.5. Особливості мережі 100VG-Anylan. Мережа FDDI: основні характеристики технології, компоненти мережі, архітектура протоколів, середовище передачі. Порівняння FDDI з Ethernet i TokenRing. Тема 8. Бездротові мережі.

Gigabit Ethernet (GbE) - термін, що описує набір технологій для передачі пакетів Ethernet зі швидкістю 1 Гбіт/с. Він визначений в документі IEEE 802.3-2005.

Token ring (англ. «маркерне кільце») - архітектура мереж з кільцевою логічною топологією і детермінованим методом доступу, заснованому на передачі маркера.

Fast Ethernet (Швидкий Ethernet) - термін, що описує набір стандартів Ethernet для пакетної передачі даних з номінальною швидкістю 100 Мбіт/с, що в 10 разів швидше за початкову для Ethernet швидкість у 10 Мбіт/с.

Бездротова мережа - тип комп'ютерної мережі, яка використовує бездротове з'єднання для передачі даних й підключення до мережевих вузлів.

Застосування бездротових ЛМ. Вимоги до бездротових локальних мереж. Стандарт локальної мережі ІЕЕЕ 802.11. Широкополосні БМ. Бездротова технологія Bluetooth. Тема 9. Протоколи маршрутизації в ІР-мережах. Принципи маршрутизації. Протоколи маршрутизації. Функції маршрутизації. Реалізація міжмережевої взаємодії засобами TCPIP. Рівні між мережної взаємодії. Відповідність моделі ISOOSI. Тема 10. Глобальні мережі з комутацією пакетів. Комутація пакетів з використанням віртуальних каналів. Мережі Х.25. Мережі Frame Relay.

Bluetooth (англ. Bluetooth) - технологія бездротового зв'язку, створена у 1998 році групою компаній: Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba.

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).

Frame relay (англ. ретрансляція кадрів, FR) - протокол канального рівня мережевої моделі OSI. Служба комутації пакетів Frame Relay в наш час (2007) широко поширена в усьому світі. Максимальна швидкість, яку допускає протоколом FR - 34.

Мережі АТМ. Технології PDH і SDH. Тема 11. Протокол ТСР. Основи TCP. Модель служби TCP. Установка TCP-зєднання. Розрив зєднання TCP. Модель управління TCP-зєднанням. Управління передачею в TCP. Боротьба з перевантаженням в TCP. Управління таймерами в TCP Тема 12. Протоколи мережних послуг. 1. Протокол передачі гіпертексту (Hypertext transfer Protocol, HTTP). Протокол передачі файлів (File Transfer Protocol, FTP). Простий протокол передачі пошти (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP). Поштовий протокол версії 3 (Post Office Protocol – Version 3, POP3). Протокол доступу до повідомлень мережі Інтернет – версія 4 тип 1 (Internet Message Access Protocol – Version 4rev1, IMAP4rev1). Тема 13. Безпека компютерних мереж Вступ в безпеку компютерних мереж. Вступ до криптографії. Шифри заміщення. Транспозиційні шифри. Поштовий захист. Дуже хороша конфіденційність (Pretty Good Privacy, PGP). Пошта розширеної конфіденційності (PEM). SМІМE. Захист Web. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять Лабораторно-практичні заняття, їх тематика та обсяг Логічна організація локальних обчислювальних мереж. (2год) Вивчення устаткування локальних мереж. (2 год) Заміна устаткування локальних мереж. (2 год) Розподілена обробка даних. (2 год) Засоби ОС Windows для аналізу стану мережі (ping, ifconfig, route, traceroute, netstat). (4 год) Ефективність передачі інформації. (2 год) Побудова мережі підприємства з використанням технологій Ethernet і Fast Ethernet. (4 год) Бездротові мережі. Загальний огляд. (2 год) Побудова таблиць статичної маршрутизації для вузла мережі та для маршрутизатора. (2 год) Обжимка кабелю. Виготовлення компонентів комп’ютерної мережі. (2 год) Протокол TCP. (4 год) Програмне забезпечення для віддаленого управління робочою станцією у середовищі ОС Windows.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

(4 год) Способи та методи захисту комп’ютерних мереж (6 год) Тематика самостійної роботи студентів – 22 год. Функції, узагальнена структура і класифікація мереж Системна, мережна телеобробка даних Еталонна модель взаємодії відкритих систем Принципи передачі даних Функції і структура модему Способи передачі даних Фізичне середовище Функції, компоненти і критерії файлового сервера.

Файло́вий се́рвер (файл-се́рвер, англ. file server) - це виділений сервер, призначений для виконання файлових операцій введення-виведення, який зберігає файли будь-якого типу. Як правило, має великий обсяг дискового простору, реалізованого у формі RAID-масиву для забезпечення безперебійної роботи та підвищеної швидкості запису та читання даних.

Різновиди серверів Програмне забезпечення сервера, функції мережевої ОС Захист сервера, ф-ії мережевого адмін-ра Топології ЛОМ Методи випадкового доступу Використання пакетів ІЕЕЕ 802.3 Мережа стандарту IEEE 802.5 (Token Ring) Оптоволоконний розподілений інтерфейс FDDI Однокористувацькі та багатокористувацькі ОС Характеристики багатокористувацьких програм Використання текстових процесорів, електронних таблиць Основні глобальні звязки Основні сервіси Internet Гіпертекстова технологія Internet Структура і характерні особливості і корпоративної мережі ЛІТЕРАТУРА Основна: Олифер В.Г.

Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.

, Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб: Питер, 2001. –682 с. протоколы. – СПб: Питер, 2001. –682 с. Behrouz A. Forouzan TCPIP Protokol Suite - McGrawHill 2003 -941p. (International Edition ISBN-0-07-119962-4) Буров Є. Комп’ютерні мережі. Львів: БаК, 1999. –468 с. Столлингс В. Передача данных — СПб.: Питер, 2004. — 750 с. Таненбаум. Э. Компьютерные сети. Питер, 2003. — 992 с. Додаткова: Бертескас Д., Галлагер Р. Сети передач данных. Пер. с анг.под ред. Цыбакова Б.С. –М.: Мир, 1989. Богуславский Л.Б., Дрожжинов В.И. Основы построения вычислительных сетей для автоматизированых систем. –М.: Энергоатомиздат, 1990. Вычислительные машины, системы и сети.Под ред. Пятибратова А.П. –М.: Финансы и статистика, 1991. Дженнингс Ф. Практическая передача данных: Модемы, сети и протоколы: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. Като М. и др. Построение сетей ЭВМ.- М.:Мир,1988. Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М. Компьютерные сети: Учебное пособие, К.: Юниор, 1998. – 350 с. Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М. Локальные сети: Учебное пособие, К.: Юниор, 1998. – 336 с. Ларионов А.М. и др. Вычислительные комплексы, системы и сети.- Л.:Энергоатомиздат, Ленинградское отд-е,1987. Нанс Б. Компьютерные сети: Пер. с англ. - М.: БИНОМ, 1996. - 400 с. Овчинников В.В., Рыбин И.М. Техническая база интерфейсов локальных вычислительных сетей. –М.: Радио и связь, 1988. Протоколы и методы управления в сетях передачи данных: Пер. с англ. Под ред. Ф.Ф.Куо. – М.: Радио и связь, 1985. Райс Л. Эксперименты с локальными сетями микроЭВМ: Пер. с англ. – С.: Мирр, 1990. Стандарты по локальным вычислительным сетям: Справочник. Под ред. С.Н. Самойленко.-М.: Радио и связь,1990. Уолл Д и др. Использование World Wide Web. 2-е издание: Пер. с англ. - К: Диалектика, 1997. - 432с. Флинт Л. Локальные сети ЭВМ. Архитектура, принцип построения, реализация.- М.:Финансы и статистика, 1986. Хоникатт Д. Использование Internet. 2-е издание: Пер. с англ. - К: Диалектика, 1997. - 304с. Ценк А. Novell Netware 4.

NetWare - це мережева операційна система та набір мережевих протоколів, що використовуються у цій системі для взаємодії з комп'ютерами-клієнтами, підключенними до мережі. Операційна система NetWare створена компанією Novell.

x: Пер. с немецкого. - К: BHV, 1996. - 784 с. Шатт С. Мир компьютерных сетей: Пер. с англ. - К.: BHV, 1996. - 288с. Щербо В.К. и др. Стандарты по локальным вычислительным сетям: Справочник В.К.Щербо, В.М.Киреичев, С.И.Самойленко; Под. ред. С.И.Самойленко – М.: Радио и связь, 1990. Якубайтис Э.А. Информационно-вычислительные сети. –М.: Финансы и статистика, 1984. Larry L. Peterson, Bruce S. Davie. Computer Networks: A Systems Approach The Morgan Kaufman series in Networking, 1999, –776p. David G. Messerschmitt. Networked Applications: A Guide to the New Computing Infrastructure The Morgan Kaufman series in Networking, 1999, –396p. http:www.mon.gov.ua http:www.tspu.edu.uaресурсикредитно-модульна система http:www.bologna-berlin2003.depdfbologna_declaration.pdf
Каталог: library -> metod -> program -> kmer
kmer -> Основні мережні команди
program -> Архітектура процесора
kmer -> Програма PacketTracer дозволяє детально налаштувати апаратну конфігурації кожного пристрою. Для цього потрібно здійснити подвійний клік мишкою на пристрої та вибрати закладку Physiсal. Зліва у вікні вибираємо потрібний слот
program -> Програма з дисципліни „ Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій для студентів денної форми навчання
program -> Внесок Java у розвиток Інтернету Jаvа аплети
program -> Програма з дисципліни „ Основи програмування та алгоритмічні мови для студентів денної форми навчання
kmer -> Лабораторна робота №2 статична маршрутизація


Скачати 146.38 Kb.

  • Глобальні мережі з комутацією пакетів
  • Fast Ethernet і Gigabit Ethernet
  • Глобальні мережі