Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма з фізичної культури „Плавання”

Скачати 462.63 Kb.

Програма з фізичної культури „Плавання”
Скачати 462.63 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.05.2017
Розмір462.63 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


Програма

з фізичної культури

Плавання”для учнів 5-9 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”(Лист МОН від 25.07.08 №1/11-3460)
Автори програми: В.В.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
Деревянко, В.О. СілковаПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з плавання для учнів 5-9 класів складена згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 486 від 21.07.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
2003 року „Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів”, у якому пункт 2.1 відносить заняття з плавання до обов’язкових фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах, що мають відповідні умови.

Програма “Плавання для 5-9 класів” спрямована на викладання базового курсу плавання з врахуванням задач підготовки учнів згідно вимог кваліфікаційної характеристики і масового розвитку фізичної культури і спорту серед населення України.Основна мета – збереження і зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, психічних якостей та рухових здібностей учнів; підвищення рівня фізичної підготовленості учнів, формування знань, вміння і навичок здорового способу життя, дотримання особистої гігієни, загартування організму, запобігання травматизму;
Населення України За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 лютого 2017 року чисельність наявного населення України становила 42 558 328 осіб(без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)
Гігієна Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.
Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.
розвиток навичок використання плавання для корекції постави та бережливого ставлення до свого здоров’я.

Під час вивчення плавання реалізуються: навчальні, розвивальні, оздоровчі, пізнавальні та виховні цілі.Навчальні цілі полягають у вивченні учнями елементів техніки плавання спортивними способами, вправ плавця; в отриманні знань, умінь і навичок, дотримання особистої гігієни, загартування організму, ведення здорового способу життя та підвищення працездатності.
Особи́ста гігіє́на - галузь гігієни, яка розробляє питання збереження та зміцнення здоров'я людини шляхом дотримання раціонального гігієнічного режиму в побуті, особистому житті та трудовій діяльності.


Розвивальні та оздоровчі цілі полягають у розвитку в учнів основних фізичних якостей і духовних здібностей; умінь і навичок використання плавальних вправ для запобігання порушень постави, зняття втоми; в отриманні основ знань про значення занять плаванням, в набутті елементарних знань про плавання.

Пізнавальні цілі полягають у розвитку та розширенні кругозору, елементарних уявлень учнів про розвиток плавання в Україні; в ознайомленні з видатними тренерами та спортсменами-плавцями, їх виступами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях.

Виховні цілі полягають у формуванні в учнів інтересу і звички до занять плаванням; цікавості до олімпійських видів спорту;
Олімпі́йські ви́ди спо́рту - види спорту, які входять до програми Олімпійських ігор.
бережливого ставлення до власного здоров'я, виховання морально-вольових і психологічних якостей особистості.

Завданнями предмету „Плавання” є:

 • набуття знань з предмету;

 • формування знань щодо ефективного використання плавальних вправ для зміцнення здоров’я учнів;

 • удосконалення функціональних можливостей організму;

- виховання інтересу до предмету, звички і потреби до занять плаванням.

Зміст програми з плавання спрямований на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (формування знань про основи здорового способу життя), мотиваційних (здатність до застосування вмінь і навичок плавання у різних за складністю умовах), функціональних (здатність до оперування знаннями з історії плавання та термінології виду спорту).

Програма передбачає вивчення історії, теорії оволодіння технікою різних видів і способів плавання, набуття необхідних знань, вмінь і навичок.

Програма складається з пояснювальної записки і таких розділів: 1. Навчальний матеріал (теоретико-методичні знання, вміння і навички з плавання).
  Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.


 2. Оцінювання техніки виконання вправ.

 3. Матеріал для обов’язкового повторення.

 4. Контрольні навчальні нормативи і вимоги.

Матеріал програми з плавання для 5-9 класів передбачає реалізацію змісту в обсязі 1 години на тиждень і пропонує вивчення і вдосконалення спортивних способів плавання і проведення ігор і естафет у воді. Також враховані вікові особливості та фізична підготовленість учнів.

Теоретичні відомості спрямовані на ознайомлення учнів з основним змістом історії сучасного стану плавання, техніки і методики навчання і тренування.

На практичних заняттях в залі, басейні учні вивчають і вдосконалюють техніку плавання. Всі навчальні заняття проводяться з методичною спрямованістю.

Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Основною формою проведення занять з плавання - є урок. Він складається з трьох частин: підготовчої, основної та заключної.

Підготовча частина уроку, може проводитись тільки на суші або на суші і частково у воді, основна - тільки у воді, заключна - у воді і на суші.

Кожна частина уроку має свої конкретні завдання, причому основне завдання уроку, вирішується саме в основній його частині. Урок будується таким чином, щоб завдання підготовчої та заключної частин були спрямовані на вирішення основного завдання, підпорядковані йому. Тривалість уроку плавання - 45 хвилин.Підготовча частина. Тривалість її складає від 10 до 15 хвилин. Вона включає шикування, рапорт, переклик, повідомлення завдань і змісту уроку, виконання загальнорозвиваючих вправ на суші, а також вправ, які будуть виконуватись у воді.

Основна частина. Тривалість її 25-30 хвилин. Вона включає вправи для освоєння з водою, техніки плавання, удосконалення раніш набутих навичок. Тривалість основної частини уроку може також варіюватись в залежності від підготовленості школярів, температури води і повітря.

Заключна частина. Тривалість 5-7 хвилин. Основним завданням її є зниження фізичного та емоційного навантаження. В заключній частині дається самостійне плавання з Індивідуальною роботою, стрибки у воду, ігри. Закінчується урок шикуванням, обов'язковим перекликом учнів, підведенням підсумків уроку. Підбиваючи підсумки, необхідно відмітити успіхи всього класу і окремих учнів, а також вказати недоліки і помилки, які необхідно буде виправити в подальшому.

В процесі навчання дітей плаванню можуть використовуватись такі різновидності уроків з плавання: навчальний; навчально-ігровий; ігровий; масового купання; індивідуального навчання; контрольний.

Навчальний – присвячується в основному вивченню нового матеріалу.

Навчально-ігровий – передбачає вивчення нових вправ та їх подальше удосконалення в грі або ігровій формі.

Допускається декілька варіантів проведення уроку:

а) на уроці вивчаються нові вправи або елементи техніки, на що відводиться певний час. Потім проводиться гра, яка містить щойно вивчені вправи;

б) приблизно 2/3 основної частини уроку присвячується вивченню нового матеріалу в навчальній формі, після чого в залишок часу проводиться гра, яка містить цей матеріал і яка спрямована на його подальше вивчення та удосконалення;

в) вивчається новий і достатньо складний матеріал, після чого проводиться гра, яка не містить щойно вивчені вправи, а має головним чином емоційну спрямованість. Далі проводиться друга гра, насичена рухами, які містять новий матеріал.

Вибір варіанту проведення уроку визначається фізичною та плавальною підготовленістю школярів, ступенем засвоєння матеріалу, температурними умовами та ін.

Ігровий – містить в основному ігри та розваги. Завдання такого уроку можуть бути різними: вивчення і удосконалення нового матеріалу; перевірка ступені його засвоєння; емоційний вплив та ін.

Масового купання – проводиться з школярами, як правило, в літній час на природних водоймищах. Урок такого типу використовується з метою загартування дітей, сприяння їх активному фізичному розвитку, виробленню вміння орієнтуватись у воді, удосконалення раніше набутих навичок.

Індивідуального навчання – проводять, як правило, з ослабленими дітьми, які з різних причин мають багато пропусків занять. Такий урок можуть проводити вчителі та їх помічники, батьки або інші члени родини в басейнах або природних водоймищах.Контрольний – проводять в кінці навчання або після певної серії уроків. На ньому аналізуються результати поточної та підсумкової успішності. Доцільно проводити в формі виконання тестів або змагань.
Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексне оцінювання знань, техніки виконання вправ та нормативного показника.

Умовна сітка розподілу навчальних годин за темами

та елементами програмового матеріалуТеми та елементи

Класи

5

6

7

8

9

1.

Теоретико-методичні знання*

на всіх уроках

2.

Загальна фізична та спеціальна фізична підготовка

7

7

6

6

6

3.

Технічна підготовка **:

кроль на грудях

7

6

5

6

6

кроль на спині

6

6

5

6

6

брас

5

6

7

6

6

батерфляй

5

5

6

6

6

4.

Ігри та естафети:

рухливі ігри у воді та естафети з предметами;

спортивне естафетне плавання та водне поло за спрощеними правилами


4

4

4

4

4


5.

Контрольні старти ***

1

1

1

1

1Усього:

35

35

35

35

35
  1   2   3


Скачати 462.63 Kb.

 • ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма з плавання для учнів 5-9 класів складена згідно наказу Міністерства освіти
 • Навчальні цілі
 • Розвивальні та оздоровчі цілі
 • Виховні цілі
 • Завданнями предмету „Плавання” є
 • Умовна сітка розподілу навчальних годин за темами та елементами програмового матеріалу