Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма з орігамі Початковий, основний та вищий рівні пояснювальна записка

Програма з орігамі Початковий, основний та вищий рівні пояснювальна записка
Сторінка1/4
Дата конвертації10.06.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4


Навчальна програма з орігамі

Початковий, основний та вищий рівніПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У формуванні особистості дитини неоціненне значення мають різноманітні види художньо-творчої діяльності: малювання, ліплення, вирізання з паперу фігурок і наклеювання їх, створення різних конструкцій з природних матеріалів і т. ін.

Саме такі завдання ставляться у процесі роботи вихованців в гуртках орігамі, виготовлення поробок з паперу, особливо зараз, коли воно набуло великої популярності у зв’язку з поширенням у світі традиційного японського мистецтва.

Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

Актуальність програми гуртка орігамі полягає в тому, що вона посилює варіативну складову загальної освіти в сфері художньо-естетичного напрямку діяльності, сприяє практичному застосуванню геометричних знань, умінь і навичок, стимулює пізнавальну мотивацію вихованців та найголовніше – діти можуть розвивати свій творчий потенціал, навички адаптації і соціалізації до сучасного суспільства.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Дана навчальна програма реалізується у гуртках художньо-технічного профілю науково-технічного напряму позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 6 до 16 років.

Мета програми – формування практичних умінь і навичок роботи вихованців з папером, розвиток логічного мислення, моторики та поглиблення знань, отриманих школі.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Соціаліза́ція - комплексний процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому бути повноправним членом суспільності. Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

Основні завдання полягають у набутті таких компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями та знаннями певного напрямку, особливостями відповідного профілю;

практична – навчання вихованців самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі;

Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
вміти практично використовувати набуті знання, уміння і навички;

творча – забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; виховування шанобливого ставлення до надбань духовних та матеріальних цінностей світової та вітчизняної культур.

Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.
Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.

Навчальна програма розрахована на роботу гуртка за трьома рівнями навчання:

початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання;

вищий рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

вищий рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання.
Впродовж першого року навчання вихованці ознайомлюються з історією винаходу паперу, його властивостями, основними етапами розвитку традиційного оригами в Японії. Вивчаються прості базові форми та моделі на їхній основі. Шляхом застосування техніки орігамі гуртківці опановують елементарні геометричні поняття. Матеріал подається здебільшого у формі казок і легенд із застосуванням пальчикового лялькового театру.

Програма основного рівня передбачає глибоке ознайомлення з історією орігамі, видами традиційного японського паперу та сучасними матеріалами для орігамі.

Ля́лька, ляля, заст. ку́кла - дитяча іграшка у вигляді фігурки людини.
Японський папір або васі (яп. 和紙, わし, васі) - різновид паперу, що виготовляється в Японії традиційним кустарним способом на основі рослинного волокна. Використовується на письмі, в архітектурі і одязі.
На цьому рівні вивчаються різні сучасні техніки орігамі: модульна, кірікомі-орігамі, «3-Д» орігамі, техніка гофрування.

На вищому рівні вивчають сучасні тенденції орігамі на прикладі робіт видатних майстрів світу.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Перевага надається конструюванню моделей високого рівня складності як у класичній, так і в сучасних техніках, у т.ч. техніці трансформації площини та ізопросторового складання.

На заняттях застосовуються різноманітні методи навчання: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація); репродуктивні (відтворювальні); проблемно-пошукові (проблемне викладання матеріалу).

Перевага надається інтерактивним та ігровим методам. Під час занять використовуються: сюжетно-рольові ігри, ігри-змагання та ігри-конкурси, елементи пантоміми, ляльковий театр орігамі тощо.

Класика (з лат. classicus - зразковий) - явище перевірене часом, висока якість якого є загальновизнаною.
Пантомі́ма (від грец. παντόμῑμος - мімічний актор) - вид сценічного мистецтва, в якому художній образ створюється за допомогою міміки, жестів, пластики тіла тощо.

Перевірка та оцінювання знань й умінь вихованців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, участі у конкурсах, виставках, на завершальному святі, а також на підсумкових заняттях.

За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008р).

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.
Виставка - публічна демонстрація досягнень у галузі економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя. Поняття може позначати як сам захід, так і місце проведення цього заходу.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Свя́то - день або дні, коли урочисто відзначають видатні події, знаменні дати; кілька неробочих днів поспіль з нагоди торжеств; звичай ґрунтується на ранніх язичницьких обрядах і ритуалах, у яких зображувалися, розігрувалися, інсценувалися, подавалися в театральній формі ті або інші сцени, пов'язані із ключовими, життєво важливими подіями суспільства.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.
Прогноз (грец. prognosis – «знання наперед») - спеціальне наукове дослідження конкретних перспектив розвитку якого-небудь явища.Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТеми

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

1

1

2

2.

Історія мистецтва орігамі. Види та властивості паперу

2

2

4

3.

Основні лінії, прийоми, складання та базові форми (б/ф). Базові форми «Трикутник», «Двері», «Будинок», «Повітряний змій»

2

6

8

4.

Прості рухомі моделі-іграшки. Пальчиковий театр на долоні

4

16

20

5.

Модульне та гетеро модульне орігамі з плоских модулів. Кірікомі-орігамі

2

16

18

6.

Атрибутика святкування Нового року в Японії. Виготовлення новорічних сувенірів і ялинкових прикрас

4

8

12

7.

Елементарні поняття геометрії засобами орігамі

2

8

10

8.

Моделі орігамі для практичного використання

2

16

18

9.

Виготовлення моделей птахів і звірів у класичному, модульному та кірікомі-орігамі

2

10

12

10.

Підготовка до завершального Свята орігамі та виставки учнівських робіт

2

26

28

11.

Проведення Свята орігамі (виставки)

-

2

2

12.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

-

8

8

13.

Підсумок

2

-

2
Разом

25

119

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

  1. Вступ (2 год.)

Теоретична частина. Обговорення плану роботи гуртка. Правила поведінки у закладі та правила техніки безпеки.
Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.
Організаційні питання.

Практична частина. Демонстрація рухомих моделей («Ворона», «Жабка», «Катапульта») та ігри з ними.

2. Історія мистецтва орігамі.
Історія мистецтв - розділ мистецтвознавства, який вивчає процес розвитку мистецтв з часів їх появи до наших днів.
Види та властивості паперу (4 год.)


Теоретична частина. Винахід паперу та перші вироби з нього. Традиційні та сучасні моделі з різних видів паперу.

Легенда про богиню Аматерасу та паперові фігурки.

Аматера́су (яп. 天照, あまてらす, «та, що осяює Небо») - шінтоїстська богиня сонця, пращурка Імператорського роду Японії. Згадується в «Записах про справи давнини» й «Анналах Японії». Втілена в священному дзеркалі Ята, одному з трьох божественних скарбів Імператора Японії.
Демонстрація різних видів паперу, що відрізняється за фактурою (глянцевого, матового, тонкого, картону, вологостійкого, цупкого, м’якого) та моделей з нього.Практична частина. Досліди з вивчення властивостей різних видів паперу: складання навпіл, зминання, розірвання, намокання паперу для друку, кольорового паперу, кальки, картону, паперової серветки тощо.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
Дослід із паперовою квіткою, що «розпускається» у воді. Складання простих фігур із кольорового паперу. Казки орігамі («Казка про матроську тільняшку» та ін.).

  1. Основні лінії, прийоми складання та базові форми (б/ф). Базові форми «Трикутник», «Двері», «Будинок», «Повітряний змій»

(8 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з основними лініями («долина» та «гора») та прийомами складання: «зігнути до себе», «відігнути від себе», «зігнути навпіл» (трикутником або прямокутником), «відкрити кишеню», «розплющити».
Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
Основні поняття про базові форми (б/ф) «Трикутник», «Двері», «Будинок», «Повітряний змій».

Практична робота. Складання фігур: жабка, квіти, листя, собачка, кішка, зайчик (б/ф «Трикутник»); порося (б/ф «Двері»), пілотка; лисичка, що розмовляє (б/ф «Двері»), качка, зайчик, півень (б/ф «Повітряний змій»), курча. Виготовлення аплікацій та сюжетних композицій зі зроблених моделей: «Подорож до країни орігамі», «На фермі», «На озері» тощо.

4. Прості рухомі моделі – іграшки. Пальчиковий театр і театр на долоні (20 год.)

Теоретична частина. Поняття про прості рухомі моделі – іграшки, виготовлені на основі б/ф «Трикутник» і «Повітряний змій». Пальчиковий театр, театр на долоні та пальчикові ігри.

Практична частина. Складання рухомих моделей з б/ф «Трикутник» і «Повітряний змій»: жабка, пташка, що клює, пташка, що махає крилами, ворона, зозуленя, вуж, порося. Рольові ігри з ними. Складання пальчикових ляльок орігамі: вовк, заєць, порося, мишка, лисичка, гусак, їжачок, дідусь, бабуся, онука. Пальчикові ігри «Мишенята», «Є у мене 10 пальців». Виготовлення декорацій орігамі: будинок із трубою, будинок із верандою, квіти, дерева.
Декорація, обста́вина (від лат. decoratio, фр. décoration - прикрашаю) - багатозначний термін від слова «прикраса»
Розігрування сцен із пальчиковими ляльками орігамі за мотивами казок: «Лисиця і Заєць», «Ріпка», «Рукавичка» та ін.

5. Модульне та гетеромодульне орігамі з плоских модулів. Кірікомі-орігамі (18 год.)

Теоретична частина. Поняття про техніки складання модульне та гетеромодульне орігамі. Кірікомі-орігамі (з використанням надрізів). Українські витинанки.
Розіграш - жарт з метою обдурити, поставити в дурне, незручне становище. Також, може позначати етап спортивної гри або її вид організації: турнірна або олімпійська системи.
Витина́нка (від українського слова «витинати», тобто «вирізувати», «вивертати») - це вид давньослов'янського, зокрема українського народного декоративного мистецтва. Включає сюжетні та орнаментальні прикраси житла - ажурні, силуетні тощо.
Демонстрація моделей з використанням техніки надрізів в орігамі та порівняння їх з витинанками.

Практична частина. Виготовлення:

а) моделей з двох і більше квадратів: кінь, корова, ведмідь, гном;

Квадра́т - чотирикутник, у якого всі сторони рівні і всі кути прямі. Для задання квадрата необхідно і достатньо задати дві точки на координатній площині, які відповідатимуть будь-яким двом кутам та врахувати їх суміжність.

б) фігур в техніці модульного та гетеромодульного орігамі: орнаменти, квіти, фігури людей і тварин у гетеромодульній техніці (лис, білочка, дівчина, дід, баба, ялинка, кущ);

в) виготовлення моделей в техніці кірікомі-орігамі: заєць, гном, чарівний птах.

Створення сюжетних композицій та аплікацій за сюжетами казок. Виготовлення сніжинок, серветок, зірочок із використанням надрізів: простих витинанок, гірлянд, орнаментів.

  1   2   3   4  • Початковий рівень, перший рік навчання НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
  • Основні лінії, прийоми складання та базові форми (б/ф). Базові форми «Трикутник», «Двері», «Будинок», «Повітряний змій» (8 год.)
  • 4. Прості рухомі моделі – іграшки. Пальчиковий театр і театр на долоні (20 год.)
  • 5. Модульне та гетеромодульне орігамі з плоских модулів. Кірікомі-орігамі (18 год.)