Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма зі спеціальності 03. 00. 22 молекулярна генетика (біологічні науки) Київ 2005 вступ

Скачати 119.96 Kb.

Програма зі спеціальності 03. 00. 22 молекулярна генетика (біологічні науки) Київ 2005 вступ
Скачати 119.96 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір119.96 Kb.
ТипПрограма
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ


ВАК України


1999р.


ПРОГРАМА

зі спеціальності

03.00.22 – молекулярна генетика

(біологічні науки)


Київ – 2005


ВСТУП1.Молекулярна генетика як наука
Основна мета та проблеми молекулярної генетики. Зв'язок з іншими науками. Методи молекулярної генетики. Основні етапи розвитку цієї нау­ки, її досягнення та перспективи. Значення молекулярної генетики для ін­ших наук, для народного господарства та медицини.
Молекуля́рна гене́тика - галузь науки, яка вивчає структури, що зберігають та формують генетичну інформацію (гени та інші структури, котрі беруть участь у генетичних процесах на субклітинному й молекулярному рівнях) та їх функціональні властивості.
Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.
Розвиток молекуляр­ної генетики в Україні та її місце в світовій науці.
Частина 1. Молекулярні основи спадковості
2.Генетичні і негенетичні нуклеїнові кислоти
Первинна структура нуклеїнових кислот. Ензиматична деградація ну­клеїнових кислот. Ендонуклеази та екзонуклеази. ДНКази та РНКази. Ендонуклеази рестрикції. Нуклеотидна послідовність нуклеїнових кислот, ме­тоди її дослідження. Два принципових підходи до визначення послідовнос­ті нуклеотидів: метод Макслама-Гілберта, метод Сенгера. Використання рестриктаз у з'ясуванні первинної структури ДНК. Генетичний код. Основ­ні властивості генетичного коду.
Ендонуклеази рестрикції - (або рестрикційні ендонуклеази, рестриктази від англ. restriction - «обмеження») - група ферментів класу ендонуклеаз, що розрізають подвійну спіраль ДНК. Фермент робить два надрізи, один на кожному фосфатному остові (тобто, кожному ланцюжку) подвійної спіралі без пошкодження азотистих основ.
Нуклеотидна або генетична послідовність - послідовність букв, що представляють первинну структуру реального або гіпотетичного ланцюжка нуклеїнової кислоти (зазвичай ДНК), що може нести генетичну інформацію.
Первинна структура в біохімії - структура біологічної макромолекули із точним вказанням усіх атомів та хімічних зв'язків, що їх з'єднують (включаючи стереохімію). Для типової нерозгалуженої біополімерної молекули без перехресних зв'язків (наприклад, ДНК, РНК або типового внутрішньоклітинного білка), первинна структура еквівалентна послідовності її мономерних субодиниць, тобто нуклеотидна або амінокислотна послідовність.
Нуклеїнові кислоти Нуклеїнові кислоти - складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.
Генетичний код Генети́чний код - певна відповідність між послідовністю нуклеотидів в молекулі ДНК (мРНК) і послідовністю амінокислот в молекулі білка яка нею кодується. Ця система правил розташування нуклеотидів в молекулах нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) надає всім живим організмам можливість кодування амінокислотної послідовності білків за допомогою послідовності нуклеотидів.
Особливості первинної структури негенетичних РНК: ІРНК, рРНК, тРНК. Гетерогенність ДНК та РНК у клітині. Ос­новні типи негенетичних РНК у клітині. Видова специфічність складу ДНК ІРНК.
3. Макромолекулярна організація ДНК і РНК
Вторинна структура ДНК. Подвійна спіраль Уотсона і Кріка.
Подві́йна спіра́ль, у геометрії - структура, що складається з двох конгруентних спіралей (гвинтових ліній) із спільною віссю, що відрізняються тільки трансляцією уздовж тієї ж осі, яка може бути як на половину періоду кожної із спіралей, так і на іншу величину.
Прин­цип комплементарності та його біологічне значення. Основні конформації ДНК та умови переходів між різними конформаціями. Z-форма ДНК, її особливості. Третинна структура ДН\.
Третинна структура в хімії та біохімії - тривимірна структура макромолекули (білка, РНК або іншої), зазвичай визначена координатами її атомів.
Лінійні, кільцеві, одноланцюгові та дволанцюгові молекули, їх поширення у природі. Суперспіралізація моле­кул. Роль топоізомераз І і II. Макромолекулярна структура РНК. Денатура­ція і ренатурація нуклеїнових кислот. Швидкість ренатурації ДНК як пока­зник гетерогенності молекул.
4. Молекулярна організація хромосом
Два способи упакування генетичних нуклеїнових кислот у природі: «вільне» (віруси, бактерії) та нуклеопротеїдне (вищі організми). Проблема компактизації генетичних нуклеїнових кислот. Хромосоми вірусів, бактерій та еукаріотів. Молекулярна організація хромосом вищих організмів. Хро­матин. Гетерохроматин і еухроматин, особливості первинної та макромолекулярної структури ДНК за цих умов. Конститутивний та факультативний Гетерохроматин. Гістони, протаміни та негістонні білки хроматину. Моди­фікації цих білків, їх біологічне значення. Надмолекулярна організація ДНК хромосом еукаріотів. Нуклеосома. Рівні компактизації ДНК. Молекулярна організація політенних хромосом та хромосом типу лампової щітки.
Політенія - наявність у ядрі деяких соматичних клітин або одноклітинних організмів гігантських багатониткових (політенних) хромосом, які за розмірами можуть бути у сотні разів більше за звичайні хромосоми.
Проб­лема створення штучних хромосом еукаріотів.
  1   2


Скачати 119.96 Kb.

  • Частина 1. Молекулярні основи спадковості 2.Генетичні і негенетичні нуклеїнові кислоти
  • Ендонуклеази рестрикції . Нуклеотидна послідовність
  • Подвійна спіраль
  • Третинна структура