Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограмаспівбесіди галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування зі спеціальності

Скачати 437.2 Kb.

Програмаспівбесіди галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування зі спеціальності
Скачати 437.2 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації28.03.2017
Розмір437.2 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Затверджую


Ректор____________ С.В.Мельничук
„ ____” ________________2014 р.


П Р О Г Р А М А с п і в б е с і д и

галузь знань 0306 „Менеджмент і адміністрування ”

зі спеціальності

7.03060101 – „ Менеджмент організацій і адміністрування ”

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 6 від 29 січня 2014 р.

Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.


Голова вченої ради Нікіфоров П.О.

Чернівці - 2014

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Затверджую


Ректор ____________ С.В.Мельничук
„ ____” ________________2014 р.П Р О Г Р А М А

КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ

галузь знань 0306 „Менеджмент і адміністрування ”

зі спеціальності

7. 03060101 – „ Менеджмент організацій і адміністрування ”

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 6 від 29 січня 2014 р.

Голова вченої ради Нікіфоров П.О.

Чернівці - 2014

ВСТУП
Економічна система, що базується на ринкових відносинах, висуває високі вимоги до кваліфікації і компетентності економіста, який спеціалізується в галузі управління. Професійна діяльність менеджера пов’язана із забезпеченням раціонального управління економічними і соціальними процесами, організацією і проектуванням систем управління, розвитком та оновленням процесів, форм і методів управління у відповідності із тенденціями соціально-економічного розвитку.

Професі́йна дія́льність - діяльність людини за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), які виконує фахівець. Функції професійної діяльності полягають у тому, щоб матеріально забезпечити робітника, який працює.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Соціа́льний проце́с (рос.социальный процесс, англ. social process) - серія явищ чи взаємодій, які відбуваються в організації, структурі груп і змінюють стосунки між людьми чи між складовими елементами спільноти.

Широкі можливості реалізації професіональної і творчої діяльності менеджера у сфері економіки та бізнесу, в комерційних та некомерційних організаціях всіх форм власності, різноманітних форм діяльності, наукових, конструкторських, проектних організаціях, органах державного управління передбачають необхідність засвоєння студентами широкого кола фундаментальних знань та закріплення практичних навичок у вирішенні завдань управлінського характеру.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

Він має знати закони ринку, законодавство, спроби отримання та оперативного використання різних джерел інформації, передбачати та об’єктивно оцінювати економічну та політичну ситуації, зі знаннями справи та реальних можливостей ставити цілі, формулювати завдання, використовувати необхідні методи для їх розв’язання, розробляти стратегії, створювати проекти, робити прогнози, оцінювати можливі результати управлінських рішень, здійснювати діагностику стану речей і перебігу відповідних процесів, вміти користуватися владними повноваженнями, бути готовим до кооперації з колегами і партнерами у професійній діяльності, брати на себе відповідальність, ризик, приймати обґрунтовані рішення, бути готовим до неминучих змін і нововведень, здатним змінити характер і вид своєї професійної діяльності.

У відповідності до вимог, які висуваються до випускника – бакалавра з напряму підготовки «Менеджмент» у змісті програми виділені такі розділи: «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Стратегічний менеджмент», «Державне та регіональне управління», «Самоменеджмент».

Розділ I. МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 1.1. Менеджмент як наука: еволюція та сучасний стан


Об’єктивні передумови виникнення та існування менеджменту.

Мета, завдання та особливості сучасного менеджменту. Підвищення ролі та значення менеджменту в сучасних умовах.

Сутність понять “менеджмент” та “управління”. Суб’єкт та об’єкт управління. Специфіка діяльності менеджера. Система знань менеджера. Менеджери та підприємці. Рівні менеджменту та їх характеристика.

Розвиток теорії та практики менеджменту. Школи управлінської думки: школа наукового управління, класична (адміністративна) школа, школа психології та людських відносин, школа науки управління.

Особливості розвитку та проблеми менеджменту на етапі становлення ринкової економіки в Україні.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.Тема 1.2. Організація як об’єкт управління

Поняття організації та її функції. Види організацій. Формальні, неформальні, прості та складні організації. Загальна характеристика організацій.

Організація і її середовище. Внутрішнє середовище організації. Внутрішні змінні: цілі, структура, завдання, технологія, люди /працівники/. Взаємозв’язок і взаємозумовленість внутрішніх змінних організації.

Зовнішнє середовище організації та його значення. Основні характеристики зовнішнього середовища. Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища. Мінливість та невизначеність зовнішнього середовища.

Характеристика основних етапів життєвого циклу організації. Особливості менеджменту на кожному етапі життєвого циклу.

Тема 1.3. Планування як функція менеджменту

Сутність поняття “функція менеджменту”. Основні та конкретні функції менеджменту, їх взаємозв’язок.

Мета та завдання планування. Елементи та етапи процесу планування. Місія організації.

Заява про місію англ. mission statement, також місія - об'єднавча ідея, яка допомогає розставити пріоритети, сприяє розвитку всередині організації та допомагає з'ясувати стратегію розвитку.

Види планів. Одноразові, стандартні та альтернативні плани. Програми, проекти, політика, процедури, правила.

Оперативні, тактичні та стратегічні плани. Специфіка стратегічного планування .

Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.

Стратегія організації. Основні види стратегій та їх особливості.

Тема 1.4. Організування як функція менеджменту

Сутність організації взаємодії (організування) як управлінської функції, її основні аспекти. Елементи організування: обов'язки, повноваження, відповідальність. Обмеженість повноважень.

Делегування повноважень: суть, переваги, оптимальні умови використання. Централізація та децентралізація. Переваги та недоліки централізованих і децентралізованих структур.

Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур.

Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції

Принципи побудови структур управління.

Класифікація організаційних структур управління: лінійні; функціональні; лінійно-функціональні; дивізіональні; продуктові; організаційні структури, орієнтовані на споживача; регіональні; організаційні структури фірм, що діють на міжнародних ринках; адаптивні; проектні; матричні структури, а також організації конгломератного типу.

Тема 1.5. Мотивація як функція менеджменту

Сутність мотивації. Основні її компоненти: мотиви і стимули. Потреби: первинні та вторинні. Винагорода: внутрішня та зовнішня.

Змістовні теорії мотивації (теорія Маслоу, МакКлеланда, модель Герцберга).

Процесуальні теорії мотивації (теорія очікувань, теорія справедливості, модель Портера-Лоулера).

Теорія справедливості - постульована Джоном Адамсом, стверджує, що індивід суб'єктивно визначає відношення отриманого винагородження до затрачених зусиль і потім співвідносить його із винагородженням інших людей, які виконували аналогічну роботу.

Специфіка і механізми матеріального стимулювання працівників.

  1   2   3   4


Скачати 437.2 Kb.

  • П Р О Г Р А М А с п і в б е с і д и галузь знань 0306 „Менеджмент і адміністрування ” зі спеціальності
  • Ч ернівці - 2014 Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • П Р О Г Р А М А КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ галузь знань 0306 „Менеджмент і адміністрування ” зі спеціальності
  • Ч ернівці - 2014 ВСТУП
  • Професійна діяльність
  • Розділ I. МЕНЕДЖМЕНТ Тема 1.1. Менеджмент як наука: еволюція та сучасний стан
  • Тема 1.2. Організація як об’єкт управління
  • Тема 1.3. Планування як функція менеджменту
  • Тема 1.4. Організування як функція менеджменту
  • Тема 1.5. Мотивація як функція менеджменту