Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограми роботи з платниками податків: досвід країн – членів снд

Скачати 96.99 Kb.

Програми роботи з платниками податків: досвід країн – членів снд
Скачати 96.99 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір96.99 Kb.
  1   2

Програми роботи з платниками податків: досвід країн – членів СНД

 

Збільшення надходжень до бюджету будь-якої країни з ринковою економікою відбувається як через удосконалення системи оподаткування та механізмів адміністрування податків, так і через створення сприятливого середовища платникам податків, яке стимулює легальну діяльність, своєчасну і в повному обсязі сплату податків.

Систе́ма оподаткува́ння - сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів, що справляються в установленому Податковим кодексом порядку.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.

На різних етапах розвитку державної податкової служби України розроблялося та втілювалося у практику чимало програм роботи з платниками податків, які не тільки враховували реалії часу та особливості розвитку країни, але й адаптували до них досвід сталих економік.

Податко́ва систе́ма - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Складається з прямих і непрямих податків.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.

Аналіз тенденцій розвитку національних податкових органів держав-лідерів економіки доводить, що у сучасних умовах ефективне функціонування податкової системи неможливо, насамперед, без використання новітніх інформаційних технологій.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Саме тому вони активно створюють і розвивають такі інформаційні системи, які дозволяють автоматизувати більшість функцій підрозділів податкової та митної служб, у тому числі впроваджують інформаційно - комунікаційні технології до процесів обслуговування платників податків.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

подпись: сьогодні у випуску: програми роботи з платниками податків: досвід країн – членів снд. зворотний зв’язок: свої зауваження та запитання надcилайте за електронною адресою: ngoldecska@sta.gov.ua видається щомісячноМетою цієї статті є огляд досвіду країн – членів СНД, накопиченого ними під час реалізації програм роботи з платниками податків з використанням ІТ-технологій, тому як розвиток податкової служби України має спільні риси з цими країнами, зокрема:

історія розвитку податкових служб країн СНД є досить короткою;

відсутність податкових традицій і кваліфікованих кадрів;

процес реформування податкових систем триває дотепер;

впровадження сучасних технологій супроводжується певними труднощами.

Заслуговує на увагу набутий досвід та розроблені довгострокові програми роботи з платниками податків Республіки Казахстан, які враховують як інтереси держави, так і платників податків. На думку постійного представника Світового банку в Республіці Казахстан: "За рейтингом ведення бізнесу, за легкістю виконання своїх податкових зобов'язань Казахстан очолює всю групу країн СНД.

Казахста́н (каз. Қазақстан, рос. Казахстан), офіційна назва - Респу́бліка Казахста́н - одна з країн Центральної Азії. Дев'ята у світі за площею, найбільша країна, що не має виходу до світового океану. Територія становить 2 727 300 квадратних кілометрів - це більше, ніж Західна Європа.

"

Програма розвитку "Електронного уряду" Республіки Казахстан на 2008-2009 роки передбачає реалізацію за вказаний період системного підходу до створення та розвитку електронних послуг (подання заяв, отримання довідок, повідомлень, дозволів), у тому числі й послуг Податкового комітету Мінфіну Республіки Казахстан.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

З цією метою, у рамках першого етапу модернізації, Податковим комітетом за допомогою Світового банку було розроблено Інтегровану Податкову Інформаційну Систему, яка вперше у країні надала інтерактивний сервіс не тільки працівникам податкових служб, але й платникам податків. Вона є найбільшим та найуспішнішим серед впроваджених проектів інформатизації державних органів. Ця система органічно вписалася у державну систему електронного урядування.

Одним із основних компонентів системи є веб-сайт Податкового комітету Мінфіну Республіки Казахстан. Це доступний платникам податків Інтернет–ресурс, завдяки якому податкова служба надає інформаційні та персоніфіковані транзакційні послуги. Найбільш важливими з них є:

- попередній розрахунок сум податкових виплат - податковий калькулятор;

- прийом податкової звітності в електронному вигляді.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

Податкова звітність Податкова звітність - один з видів бухгалтерської звітності. Подається у вигляді податкових декларацій (розрахунків) платником податків (у тому числі відокремленими підрозділами у випадках, визначених Податковим Кодексом України) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Звітність в електронному вигляді може бути подана за допомогою:

програмного забезпечення сторонніх виробників (надання звітів з використанням бухгалтерського

  1   2


Скачати 96.99 Kb.

  • Республіки Казахстан