Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограми з корекційно-розвиткової роботи «соціально-побутове орієнтування»

Програми з корекційно-розвиткової роботи «соціально-побутове орієнтування»
Сторінка1/3
Дата конвертації04.05.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України


ПРОГРАМИ З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ

«СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ»

(варіативний модуль «Подорож у життя»)

ДЛЯ 5-10 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ


Автори: Міненко А.В., наук. співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Грикун А.С.,аспірантлабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Київ - 2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Стрімкий розвиток інклюзивної освіти сприяв інтеграції дітей з легкою розумовою відсталістю у загальноосвітню школу, що в свою чергу спричинило збільшення кількості дітей з помірною розумовою відсталістю у спеціальних освітніх закладах.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Інклюзія - об, єднана освітня система із наданням належної освіти всім учням.

Олігофре́нія (дав.-гр. ὀλίγος - малий + φρήν - розум. Синоніми: аменція, слабоумство, деменція) - розумова відсталість, стан значно нижче середнього рівня когнітивних здібностей людини; вроджене або набуте у ранньому віці слабоумство, що виражається в недорозвиненні інтелекту і психіки людини в цілому.

Як наслідок, підвищується державний і науковий інтерес до проблем розвитку та навчання дітей дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю, зокрема виникає підвищена увага до змісту корекційно-розвиткових занять та необхідність вирішення проблеми адаптації цих дітей до сучасного середовища.

У спеціальному навчальному закладі для розумово відсталих дітей це завдання розглядається в системі корекційних занять з соціально-побутового орієнтування.

Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Програма зсоціально-побутового орієнтування «Подорож у життя» є варіативним модулем. Зокрема,програма може використовуватись і як допоміжний засіб у реалізації змісту корекційно-розвиткової програми «Соціально-побутове орієнтування», і як самостійна корекційно-розвиткова програма (йдеться про використання програми у Центрах соціально-психологічної реабілітації, батьками).

Метою варіативного модуля корекційно-розвиткової програми зсоціально-побутового орієнтування «Подорож у життя »є соціальна адаптація школярів з порушеннями розумового розвитку шляхом формування соціальної компетентності.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Адапта́ція соціа́льна - активне пристосування індивіда до умов середовища і результату цього процесу.

Завдання програми полягає у формуванні тих навичок та вмінь дітей з порушеннями розумового розвитку (в тому числі помірними) які необхідні для свідомого і самостійного (на скільки це можливо) вирішення різноманітних життєвих проблем, зокрема, користування транспортом, засобами зв’язку,організації власного дозвілля і побуту, виконання норм і правил культурної поведінки в суспільстві, родині, формування понять про сімейні стосунки та родину та формування усвідомленого, відповідального ставлення до міжособистісних стосунків та планування власного сімейного життя.

Міжособові стосунки Міжособо́ві стосу́нки - це взаємозв’язки між людьми, що об'єктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів, які здійснюють люди один на одного в процесі сумісної діяльності і спілкування.

Вирішення завдань програми «Подорож у життя» відбувається переважно шляхом практичних завдань, моделювання ситуацій та екскурсій та має чітку послідовність у організації занять з певної теми, як-то: 1) бесіда на тему та практичні завдання (з наочним матеріалом);

Екску́рсія (від лат. excursio - прогулянка, поїздка, похід) - колективне відвідування музею, пам'ятного місця, виставки, підприємства тощо; поїздка, прогулянка з освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

2) моделювання ситуації або екскурсії (подорожі); 3) складання чіткого плану подорожі, екскурсії з розподілом обов’язків (якщо необхідно); 4) здійснення екскурсії, подорожі, заходу тощо; 5) обговорення, аналіз здійсненої подорожі, екскурсії, заходу.

Узгодженості дій вчителя, вихователя, психолога, батьків їх контакту між собою, інформованості про роботу один одного, скоординованості планів роботи є основною умовою ефективність даної програми. Зв’язок з навчанням здійснюється за принципом випереджаючої, паралельної та подальшої взаємодії.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Вихова́тель - людина, яка здійснює цілеспрямований виховний вплив на іншу особу. У вузькому значенні - особа, яка обіймає цю посаду в навчально-виховних закладах.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Взаємодія вчителів, вихователів, психологів та батьків передбачає відстрочене у часі повторення пройденого на заняттях матеріалу, розширення і збагачення досвіду учнів, автоматизацію умінь, формування навички застосування отриманих знань та умінь у новій ситуації.

Перевагою варіативного модуля корекційно-розвиткової програми «Подорож у життя» є те, що черговість тем занять, зазначених у змісті програми, вчитель може обирати на власний розсуд, згідно із навчальним планом.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Рекомендується не змінювати послідовність у організації занять, яка складається з п’яти основних етапів, вище викладених. Кількість годин, необхідних на проходження того чи іншого етапу вивчення теми визначається вчителем (вихователем) в залежності від можливостей учнів. Ще однією перевагою програми є диференціація очікуваних результатів за нозологічним принципом, йдеться про легкий та помірний ступінь порушень розумового розвитку.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ

5-й клас


Кількість годин

Зміст корекційно-розвиткових занять

Ймовірно очікувані результати
Вступне заняття.

Правила поведінки на занятті.

Прізвище та ім’я своє та інших учнів.


Розуміє правила заняття, намагається їх дотримуватись.

Знає, називає й може написати своє ім’я та прізвище. Знає й називає імена інших учнів класу.

* Розуміє основні правила заняття, за допомогою педагога їх дотримується, вибирає піктограми, що зображують правила заняття.

* Реагує на своє ім’я. Вибирає своє ім’я та прізвище, написане на карточці. Знає імена інших учнів класу.


Домашня адреса. Адреса та номер школи. Імена батьків (опікунів), відповідальних осіб (вчителя, вихователя). Поведінка дитини у ситуації, якщо заблукав, загубився, відстав від класу, змодельованій на занятті у класі та змодельованій у реальних умовах (у супермаркеті, музеї, у транспорті тощо).

Знає, називає й пише свою домашню адресу, адресу та номер школи. Знає, називає імена батьків (опікунів), відповідальних осіб (вчителя, вихователя). Звертається за допомогою у змодельованій ситуації (до поліцейського, охоронника у супермаркеті, жінки з дитиною на зупинці), формулює запитання, знає як ввічливо звернутись до незнайомої людини.

Полі́ція (фр. Police, від дав.-гр. ἡ πολιτεία - «держава») - орган державної влади (система державних органів), що займається охороною громадського порядку і боротьбою з правопорушеннями (в тому числі зі злочинністю).

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.

* Знає, (називає), знаходить картку з написом своєї домашньої адреси, адреси та номером школи, іменами батьків (опікунів), відповідальних осіб (вчителя, вихователя).

* Вибирає малюнок із зображенням ситуації, коли дитина загубилась. Вибирає зображення людей, до яких можна звернутись за допомогою (до поліцейського, охоронника у супермаркеті, жінки з дитиною на зупинці, касира у магазині). Знає де (у кармані, у портфелі, на руці) знаходиться його власна картка з його ім’ям, адресою й телефоном батьків/опікунів). Викладає малюнки (завчасно підготовлені свої фотокартки) у послідовності дій в ситуації, коли дитина загубилась.

Транспорт. Види транспорту (автобус, маршрутка, тролейбус, трамвай, метро, велосипед, автомобіль, поїзд, літак). Маршрут проїзду до школи-інтернату. Поведінка у транспорті. Оплата проїзду. Правила дорожнього руху.

На занятті й у реальних ситуаціях знає види транспорту та їх відмінності. Знає, називає маршрут до школи-інтернату (номер автобуса, назва зупинки, пересадки, пішохідний маршрут) і в зворотному напрямку додому.

Пішохі́д (також пі́ший або (рідко) пішохо́дець) - особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячий чи інвалідний візок.

Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.

Інтернат, також інтернатний заклад - заклад з цілодобовим перебуванням дітей, створений з метою їх проживання, розвитку, виховання, освіти, професійної орієнтації, підготовки до самостійного життя.

Знає, називає, дотримується правил поведінки у громадському транспорті (правила посадки, купівлі квитка/пред’явлення посвідчення, поведінки в салоні й при виході). Знає, називає й дотримується основних правил дорожнього руху для пішоходів (як і де переходити дорогу, об лаштовані зупинки для громадського транспорту), знає, називає й дотримується основних правил пересування на велосипеді (де можна їздити на велосипеді, як поводитись, коли поруч пішоходи, я переходити дорогу з велосипедом).

Посві́дчення - документ, що ідентифікує та підтверджує особу чи певні факти її біографії.

Шлях - широка, велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками, місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.

Велосипе́д (також: зах. укр. ро́вер, схд. укр. ла́йба, закарп. укр. біциґлі) - це транспортний засіб, який приводить в рух сила людських м'язів, що передається на ведуче(і) колесо(а). Зазвичай велосипеди мають два колеса; бувають також триколісні велосипеди та інші, екзотичніші - одноколісні, чотириколісні тощо.

Громадський транспорт Грома́дський тра́нспорт - мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує широкий загал на противагу приватному транспорту, наприклад, приватним автомобілям або автомобілям на прокат. За рідкісним винятком, послуги громадського транспорту надаються за певну плату через придбання спеціалізованих одноразових (на одну поїздку) квитків або проїзних (проїзних документів, карток) на визначений термін (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, рік).

Пра́вила доро́жнього ру́ху (скорочено: ПДР) - перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху.

*Знає, намагається назвати, вибирає на зображеннях назви різних видів транспорту. З допомогою педагога (з опорою на фотокартки) впізнає й показує маршрут до школи-інтернату. З допомогою педагога дотримується правил поведінки у громадському транспорті. Диференціює кольори світлофору, знає на який колір можна переходити дорогу, виконує основні правила дорожнього руху.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Дорожній рух Доро́жній рух - процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги.


Здійснення покупок.

Види торгівельних споруд (магазини, супермаркети, кіоски, ринки). Їх призначення й відмінності. Обслуговуючий персонал (продавці, касири, консультанти, охоронники). Порядок купівлі товарів у супермаркеті.Знає, називає й вибирає на картках із зображенням різних видів торгівельних споруд (магазини, супермаркети, кіоски, ринки).

Суперма́ркет - великий універсальний магазин самообслуговування, що пропонує у продаж бакалійні та домогосподарські товари (таким чином поєднуючи у собі функції універмагу та універсаму). На відміну від гіпермаркету у супермаркеті присутність продовольчих і господарських товарів є більша.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

Знає, називає призначення й відмінності торгівельних споруд (призначення – за видами товарів, відмінності - за кількістю товарів та асортименту, з товарним чеком чи без, за організацією процесу торгівлі).

Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Знає й називає назви торгівельних споруд поряд зі своїм домом. Знає й називає назви обслуговуючого персоналу у супермаркеті - касири, консультанти, охоронники.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

Називає й дотримується порядку купівлі товарів у супермаркеті (підготувати список необхідних продуктів, зайти до супермаркету, взяти кошик, знайти вивіски-назви необхідних відділів, покласти до кошика необхідну кількість товарів, розрахуватись на касі, взяти чек, скласти товари у свій пакет).

* Вибирає зображення різних видів торгівельних споруд. Знає, вибирає зображення тих торгівельних споруд, які зазвичай відвідує сім’я дитини. Знає, вибирає зображення й написи назв обслуговуючого персоналу. За допомогою педагога дотримується порядку купівлі товарів у супермаркеті (орієнтується у списку продуктів зі слів або малюнків, бере кошик, з допомогою педагога знаходить у супермаркеті необхідний товар, іде з кошиком до каси, з допомогою педагога розраховується за продукти, бере чек, складає у пакет).

Поведінка за столом під час чаювання ( у класі, у гостях).

Порядок сервірування столу для чаювання. Правила етикету (поведінка хлопців з дівчатами), поведінка за столом, користування серветкою, уміння акуратно їсти і пити, користуючись приборами. Прибирання столу після чаювання.Знає, називає, викладає послідовно піктограми (зображення) порядку сервірування столу для чаювання, виконує самостійно (з опорою на піктограми) сервірування.

Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Піктограма (від лат. pictus - мальований і грец. γράμμα - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів і т. д. Піктограми походять із давніх часів, де вони використовувалися на письмі.

Дотримується правил етикету (хлопці підставляють стільці дівчатам, дівчата наливають чай хлопцям), самостійно користується серветкою, уміє акуратно пити і їсти, користуючись приборами. Прибирає зі столу після чаювання (у гостях допомагає господині прибирати зі столу).

* За вербальною інструкцією знаходить необхідне зображення (піктограму) тієї чи іншої дії підчас чаювання, необхідного предмету (посуд, прибори, серветки, меблі).

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.

За допомогою педагога викладає послідовність дій у процесі сервірування столу до чаювання, з допомогою педагога сервірує стіл. Намагається акуратно їсти, пити і дотримуватись правил поведінки за столом, з допомогою педагога користується серветкою та прибирає зі столу. З допомогою педагога прибирає за собою, якщо не вдалося їсти акуратно.


Культура поведінки під час відвідування кіно, музеїв, зоопарків тощо. Мета відвідування кіно, музеїв, зоопарків. Правила поведінки у кіно, музеїв, зоопарків. Розповідь про ту чи іншу екскурсію.

Знає, називає призначення різних місць культурного відпочинку й дозвілля.

Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.

Сприймає й знає мету відвідування кіно, музею, зоопарку.

Кінотеа́тр - приміщення для публічного показу і перегляду кінофільмів.

Знає, називає й дотримується правил культурної поведінки у кіно, музеї, зоопарку. Розповідає (з опорою на фотокартки) на наступному занятті, батькам про враження від екскурсії.

*За вербальною інструкцією педагога вибирає необхідне зображення того чи іншого місця культурного відпочинку. За допомогою педагога намагається дотримуватись правил культурної поведінки (не шуміти, не бігати, звертатись до незнайомих ввічливо, не сунути руки у клітку до звірів тощо). Вибирає необхідне зображення того місця культурного відпочинку, яке нещодавно відвідав. За допомогою, жестів, піктограм може розповісти про свої враження від екскурсії.


Заключне заняття. Ім’я, прізвище своє і своїх батьків. Домашня адреса. Правила заняття.Правила дорожнього руху. Поведінка дитини у незнайомій, непередбаченій ситуації (якщо заблукав, загубився). Правила етикету за столом та в громадських місцях. Пригадування екскурсій, які відвідали протягом року. Прощання із учнями на час літніх канікул.

Знає, називає, пише своє ім’я, прізвище та своїх батьків. Знає, називає, пише домашню адресу, номер телефону батьків (знає де записано). Знає й дотримується правил заняття, правил дорожнього руху, поведінки у громадських місцях та етикету за столом.

Грома́дське мі́сце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

Звертається за допомогою у змодельованій ситуації (до поліцейського, охоронника у супермаркеті, жінки з дитиною на зупинці), формулює запитання, знає як ввічливо звернутись до незнайомої людини.

Пам’ятає й розповідає (з опорою на фотокартки)історії з екскурсій, які відвідав протягом року. Формулює побажання на літо своїм однокласникам.

Побажання - це словесні мініатюри зичення добра, щастя, виражене бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Побажання має лаконічну форму і як правило направлене іншим людям та робиться з приводу певної дати чи події.

* Намагається назвати, вибирає своє ім’я та прізвище, написане на карточці. Знає імена інших учнів класу.

З допомогою педагога дотримується правил поведінки на занятті, у громадському транспорті. Диференціює кольори світлофору, знає на який колір можна переходити дорогу, виконує основні правила дорожнього руху.

Знає де (у кармані, у портфелі, на руці) знаходиться його власна картка з його ім’ям, адресою й телефоном батьків/опікунів). Викладає малюнки (завчасно підготовлені свої фотокартки) у послідовності дій в ситуації, коли дитина загубилась.

Намагається акуратно їсти, пити і дотримуватись правил поведінки за столом, з допомогою педагога користується серветкою та прибирає зі столу.

Знає, вибирає зображення тих торгівельних споруд, які зазвичай відвідує сім’я дитини. Знає, вибирає зображення й написи назв обслуговуючого персоналу.

Вибирає необхідне зображення тих місць культурного відпочинку, які відвідав протягом року. За допомогою, жестів, піктограм може розповісти про свої враження від екскурсії, які відвідав протягом року. Знає й намагається дотримуватись правил культурної поведінки під час спілкування з однолітками.


  1   2   3  • ДЛЯ 5-10 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
  • Автори: Міненко А.В.
  • Київ - 2016 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Стрімкий розвиток інклюзивної освіти
  • Кількість годин Зміст корекційно-розвиткових занять Ймовірно очікувані результати