Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограми з позашкільної освіти науково-технічний напрям

Скачати 131.71 Kb.

Програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям
Скачати 131.71 Kb.
Дата конвертації13.02.2020
Розмір131.71 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗМІСТУ ОСВІТИПРОГРАМИ

з позашкільної освіти
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ

(інформаційно-технічний профіль)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту

Київ


УДК

ББК

П
Рекомендовано Міністерством освіти і науки , та молоді та спорту України лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 02. 04. 2012 р. №1/11-4292


Рекомендовано вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова від 26. 06. 2009 р. (протокол № 12)
Рекомендовано педагогічною радою Українського державного центру позашкільної освіти від 10. 01. 2012 р. (протокол №1 )
Загальн а р ед акц ія :

Ткачук В. В.


Авт орськи й колект ив:

Биковський Т.В., Вихренко Т.О., Денисюк Д.В., Іванов Ю.В., Кожемяка Д.І., Кучер С.М., Павлюк Л.Р., Полянська Т.М., Ріллє Г. Б., Ткачук В.В., Ткачук І.О., Тополюкова О.О., Чигрин Н.О.Рец ен з ен т и :

Тихопій О.Я., директор Київського міського координаційного центру науково-технічної творчості «Сфера»;

О. В. Литовченко, завідувач лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України, канд. пед. наук, докторант Інституту проблем виховання

НАПН України


Програми з позашкільної освіти : науково-технічний напрям /Биковський Т.В., Вихренко Т.О. та ін. − К., 2012.
У збірнику представлено програми гуртків інформаційно-технічного профілю науково- технічного напряму позашкільної освіти.

Видання розраховано на педагогічних працівників позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів, які займаються питаннями позашкільної освіти.


ББКISBN

© Авторський колектив, 2012

© Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2012

© Український державний центр позашкільної освіти, 2012ПРОГРАМА


основ художньої комп’ютерної графіки

Основний рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У наш час до художнього мистецтва відносять твори, намальовані за допомогою комп’ютерних засобів, так звана, комп’ютерна графіка. За допомогою багатьох комп’ютерних програм сучасні митці створюють фантастичні пейзажі, портрети, натюрморти, тривимірні картини та інше. Але для створення цих картин треба знати принципи створення художніх творів, опановувати комп’ютерні технології, вміти користуватися графічними редакторами.

Художнє мистецтво – це один із найпоширеніших видів дитячої творчості, у якому діти виражають свій внутрішній світ. Саме для дітей, які цікавляться створенням художньої комп’ютерної графіки, мають бути створені умови для занять у профільних гуртках.

Програма «Основи художньої комп’ютерної графіки» розрахована на учнів 8-11класів загальноосвітніх шкіл, які оволоділи основними знаннями з використання комп’ютерних технологій і дає можливість залучити дітей до вивчення живопису за допомогою комп’ютера.

Метою програми формування компетентностей особистості у процесі опанування художньою комп’ютерною графікою.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 1. Пізнавальна компетентність полягає у засвоєнні знань про персональний комп’ютер, принципи роботи в операційній системі Windows, види комп’ютерної графіки, растрові графічні та векторні редактори, анімацію та принципи її створення, 3D-графіку і програмне забезпечення для створення 3D-картин, принципи малювання художніх об’єктів.
 1. Практична компетентність, яка полягає у формуванні навичок виконання різноманітних жанрів художніх творів; уміння працювати з операційною системою Windows, прикладними програмними засобами загального призначення; з растровими, векторними редакторами.

 2. Творча компетентність, яка забезпечує розвиток мислення, творчих здібностей учнів, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності.

 3. Соціальна компетентність, яка сприяє вихованню культури праці, творчої ініціативи, формуванню стійкого інтересу до технічної творчості, здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.

Програмний модуль розрахований на 1 рік навчання: 144 години на рік (по 4 години на тиждень).

У гуртку відбувається формування знань про основні види комп’ютерної графіки, про можливості програмного забезпечення для створення графічних творів, про растрову графіку та растрові графічні редактори, про векторну графіку та векторні графічні редактори, анімацію та принципи її створення, 3D- графіку і програмне забезпечення для створення 3D-картин, про принципи малювання художніх об’єктів.

На практичних заняттях учні набувають умінь і навичок виконання різноманітних за жанрами художніх творів: пейзажів, портретів, натюрмортів, анімації, тривимірних об’єктів та картин, навчаються використовувати можливості комп’ютера, та операційної системи Windows, оволодівають прикладними програмними засобами. Вихованці вчаться створювати gif- анімацію, прості тривимірні картини.

У програмі враховано вимоги освітньої галузі «Технології» Державного стандарту базової і повної середньої освіти.


Апаратні засоби, які повинен мати в своєму розпорядженні гурток для злагодженої роботи, повинні відповідати наказу Міністерства освіти і науки Україні від 11.05.2006 «Про затвердження вимог до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення інформатики…».

Програма розрахована на використання у навчальному процесі графічних редакторів, які поширюються безкоштовно, а саме:

растрові - Gimp та Paint.Net, векторні - CADE, Inkscape, 3D-редактор Blender, для створення анімації - Gimp.

Якщо керівник гуртка бажає підвищити рівень знань гуртківців він може користуватися іншим програмним забезпеченням, а саме:

растрові - Adobe PhotoShop, Corel PhotoPaint, векторний - Corel DRAW, 3D-редактори 3DMax, Maya, для створення анімації - Advanced GIF Animator, Easy GiF Animator, GIF Movie Gear.

Програмою передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно з Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123).

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни і доповнення до змісту програми і кількість годин, необхідних для засвоєння відповідної теми, враховуючи рівень підготовки, інтереси та вік вихованців, стан матеріально-технічного забезпечення позашкільного навчального закладу тощо.

Основний рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№ п/п

Теми


Кількість годин

Всього

Теоретичні

Практи чні
1.

Вступ

2

2

-

2.

Операційна система Windows

10

2

8

3.

Растрова графіка

30

10

20

4.

Векторна графіка

30

10

20

5.

Анімація

22

8

14

6.

3D графіка

48

-

-

7.

Підсумкове заняття

2

-

2

Разом

144

39

73

ЗМІСТ ПРОГРАМИ  1. Вступ (2 год)


Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері.

  1. Операційна система Windows (10 год)


Види операційних систем. Операційна система Wіndows. Багатозадачність операційних систем. Поняття файлу. Типи файлів і їх розмір. Властивості папок і файлів. Типи програмного забезпечення.

Практична робота. Робота в графічній оболонці операційної системи Wіndows: робота з мишею, вікнами. Робота з файлами і папками: створення папок, копіювання об’єктів, переміщення об’єктів, запуск файлів, створення ярликів, сортування файлів, пошук файлів і папок. Установка програмного забезпечення. Найпростіші настроювання периферійних пристроїв. Контроль знань.

  1. Растрова графіка ( 30 год)

Поняття растрової графіки. Растрові графічні редактори. Формати растрових зображень. Інтерфейс растрового графічного редактора GIMP. Інструменти редактору GIMP: пензлі та художні інструменти, шари і маски, фільтри, інструменти для роботи з текстом. Обробка зображення засобами GIMP: обертання, дзеркальне відображення, масштабування та інше.Практична робота. Створення одношарового зображення. Створення багатошарового зображення. Малювання тварин та людей. Малювання природи. Малювання різноманітних об’єктів. Оброблення малюнків за допомогою фільтрів. Створення зображення із готового графічного матеріалу – композиція. Робота з надписами.

  1. Векторна графіка ( 30 год)


Поняття векторної графіки. Векторні графічні редактори. Формати векторних зображень. Інтерфейс векторного графічного редактору Inkscape та принцип роботи в ньому. Інструменти редактора Inkscape: прямокутник, коло (дуга, еліпс), зірки та багатокутники, спіраль, довільні контури, крива Без’є, сполучні лінії, градієнт.

Поняття об’єкту. Його властивості, зміна властивостей. Поняття геометричних об’єктів в графіці. Перспектива.

Робота з об’єктами: поворот, трансформація, групування дублювання, вирівнювання, розподіл, заливка. Векторизація растрового зображення. Форматування тексту. Робота з шарами.

Практична робота. Робота з окремим об’єктами в графічному редакторі: створення та редагування. Створення листівок та плакатів. Малювання елементів пейзажів, побутових об’єктів. Створення тривимірних фігур за допомогою примітивів.

  1. Анімація (22 год)

Фізіологічний аспект зорового сприйняття руху. Термін «анімація».

Програмне забезпечення для створення анімації. Типи анімації. Кадрова анімація, спрайтовая анімація. Типи руху: переміщення, обертання, зміна розміру, поліморфне перетворення. GIF-анімація и способи її створення в редакторі GIMP.

Практична робота. Створення анімаційного руху тварин, людини або іншого об’єкту. Створення анімаційної листівки. Створення навчального анімаційного фільму.

  1. 3D-графіка (48 год)


Поняття тривимірної графіки − 3D-графіки. Види 3D-графіки.

Процес побудови 3D-изображения. Поняття сцени та її елементів: набір об’єктів, набір джерел світла, набір текстур, набір камер. Тривимірні геометричні фігури та їх параметри. Поняття тривимірного об’єкту та його властивостей.

Програмне забезпечення для тривимірної графіки.

Принцип створення 3D об’єктів у редакторі Blender. Інтерфейс програми, команди та меню. 3D примітиви та їх властивості. Створення об’єкту із декількох примітивів. Робота з освітленням та камерою. Створення 3D-анімації. Практична робота. Створення статичного тривимірного простого геометричного об’єкту. Створення тривимірної тварини. Створення простого

рухливого об’єкту. Створення фільму з декількох сцен.


  1. Підсумкове заняття (2 год)


Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих робіт, нагородження вихованці за підсумками навчального року.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ


Учні мають знати:


 • основні принципи роботи в операційній системі MS Windows;

 • типи комп’ютерної графіки і програмне забезпечення для роботи з зображенням;

 • основні етапи створення графічного файлу;

 • принципи побудови растрового зображення, інструменти растрових графічних редакторів;

 • принципи побудови векторного зображення, способи створення зображення за допомогою векторного редактору;

 • принципи створення анімації, способи створення покадрової анімації;

 • принципи тримірної графіки та інструменти 3D-редакторів;

 • способи створення елементів двовимірної та тривимірної графіки.

Учні мають вміти:


 • працювати в операційній системі Windows;

 • працювати з графічними редакторами GIMP, Inkscape, CADE, Blender;

 • малювати на площині геометричні фігури;

 • за допомогою простих геометричних фігур створювати перспективу та ефект тривимірності;

 • малювати за допомогою растрових інструментів пейзажі, портрети, тварин, людей та інше;

 • за допомогою векторних редакторів розробляти ілюстративний матеріал;

 • на основі растрових малюнків створювати кадрову анімацію типу gif;

 • створювати об’ємні геометричні фігури і об’єкти в 3D-редакторах

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Бондаренко С. Отфильтрованный PhotoShop. Мой компьютер

№16/343 / С. Бондаренко.- 2005, - 30с.

 1. Вейкас Д. Эффективная работа с Paint / Д.Вейкас. – Спб.: Питер,

2001.

 1. Іванов О., Сидоренко Р. Віртуальна фотостудія / Інформатика №14-

17(350-353) / О. Іванов., Р. Сидоренко., 2006.

 1. Казанцева О. Графічний редактор векторного типу CorelDRAW.: практичні роботи для самостійного виконання. Інформатика №9-10 (345-346) / О. Казанцева., 2006.

 2. Коляда М.Г. Информатика и компьютерные технологи / М.Г. Коляда. – Донецк: Отечество, 1999.

 3. Бєйн С. Использование CorelDRAW!6 для Windows 95. Специальное издание / С. Бєйнс. – К.: Диалектика, 1996.

 4. Шапиро К.В. Основы растровой графики (на примере редактора Paint) / Пособие по разделу курса: «Приемы и методы подготовки изображений растровой графики» / К.В. Шапиро.-М.:Московский Центр Интернет- образования, 2000.

 5. Шибистый А. За GNU 3d!. Мой компьютер №22/249 / А. Шибистый., 2005.

 6. Шишова Н. Працюємо у PhotoShop. Інформатика №5(341) / Н. Шишова., 2006.-18с.Інтернет-джерела


 1. http://www.weresc.com/ − сторінка виробника безкоштовного векторного графічного редактору CADE.
 1. http://www.inkscape.org/ – сторінка виробника безкоштовного векторного графічного редактору Inkscape.

 2. http://www.blender3d.org/ − сторінка виробника безкоштовного 3D- графічного редактору Blender.

Каталог: centr -> dgerelo -> gurenko
centr -> Керівникам місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій,міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам закладів професійно-технічної освіти та закладів освіти комунальної власності Чернівецької обласної ради Алгоритм дій у разі виявлення
gurenko -> Тема заняття: Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості
centr -> Річний план державних закупівель на 2014 рік Комунальної


Скачати 131.71 Kb.

 • Вступ (2 год)
 • Растрова графіка ( 30 год)
 • Векторна графіка ( 30 год)
 • Анімація (22 год)
 • 3D-графіка (48 год)
 • Підсумкове заняття (2 год)