Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограмма кредитного модуля «Цифрові пристрої» Програму навчальної дисципліни «Цифрові пристрої»

Скачати 18.49 Kb.

Программа кредитного модуля «Цифрові пристрої» Програму навчальної дисципліни «Цифрові пристрої»
Скачати 18.49 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір18.49 Kb.
ТипПрограмма

Навчальна программа кредитного модуля «Цифрові пристрої»

Програму навчальної дисципліни «Цифрові пристрої» (частина 2) складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму (спеціальності) 6.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
050901 «Радіотехніка». Вона включає лекційні заняття (36 годин), практичні роботи (36 годин) та самостійну роботу студентів (48 годин), в ході якої студенти повинні виконати розрахунково-графічну роботу. Поточне оцінювання знань – модульний контроль, підсумкове – екзамен.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення структури та принципу побудови сучасних радіотехнічних систем на базі цифрових мікропроцесорних пристроїв.

Спираючись на базові знання студентів з початкового курсу кредитного модуля «Цифрові пристрої» дана частина дисципліни, протягом семестру, вивчає структуру та побудову сучасних цифрових систем, а також засоби обробки сигналів на базі цифрових сигнальних процесорів.

Мо́дульний контро́ль - це різновид контрольних заходів, який проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення зворотного зв'язку між викладачем, його якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів.
Процесор цифрової обробки сигналів (процесор ЦОС, англ. digital signal processor, DSP; рос. ЦСП) - це спеціалізований програмований мікропроцесор, призначений для маніпулювання в реальному масштабі часу потоком цифрових даних.
Розглядається побудова та складові сучасного персонального комп’ютера, розглядаються сучасні протоколи та інтерфейси взаємодії цифрових електронних пристроїв та цифрових компонентів, розглядається архітектура та основні принципи роботи запам'ятовуючих пристроїв, а також розглядається архітектура і побудова цифрових сигнальних процесорів.
Електроніка Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.


Метою навчальної дисципліни є:

 • Навчитися обирати тип процесора для відповідної задачі цифрової обробки сигналів, або для задач керування окремими частинами радіотехнічної системи

 • Отримати навички та вміння програмування обраного типу процесора

 • Вміти сформувати необхідну компонентну базу для побудови цифрової системи та мати певні знання про взаємодію електронних компонентів на рівні протоколів та інтерфейсів.
  Електро́нні компоне́нти - складові частини, елементи електронних приладів. Побутова назва електронних компонентів - радіодеталі.
  Цифрова обробка сигналів (ЦОС - англ. digital signal processing, DSP) - перетворення сигналів, представлених у цифровій формі.


Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

 • знати та розуміти, які компоненти та елементна база використовуються в сучасній радіоелектронній апаратурі, знати їх основні характеристики;
  Радіоелектро́нний за́сіб (РЕЗ) - технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами (визначення терміну в Законі України «Про радіочастотний ресурс України»).


 • орієнтуватися в сучасних мікропроцесорних пристроях що використовуються в РЕА;

 • знати сучасний стан розвитку цифрових сигнальних процесорів

 • вміти обрати та запрограмувати цифровий сигнальний процесор для відповідної задачі цифрової обробки сигналівСкачати 18.49 Kb.