Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних Windows Movie Maker. Створення кліпів

Скачати 221.33 Kb.

Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних Windows Movie Maker. Створення кліпів
Скачати 221.33 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір221.33 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Номінація: Розробка окремих тем гуртків відповідно до

програми роботи гуртка
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ЗАНЯТТЯ ГУРТКА

«Користувачі персональним комп’ютером»

ТЕМА:

Програмне забезпечення для опрацюваннямультимедійних даних

Windows Movie Maker.
Неми́рів (рідше Немирів) - місто в Україні, адміністративний центр Немирівського району Вінницької області. Населення міста - 11 829 осіб (станом на 2015 рік).


Створення кліпів

Автор: керівник гуртка

Немирівського БДЮТ Пузаєнко Олена Вoлодимирівна

НЕМИРІВ 2013

ЗМІСТ


 1. Пояснювальна записка……………………………………………………3

 2. Навчальний матеріал ……………………………………………………..
  Кліп, відеокліп (англ. video clip) - в основному короткий за тривалістю (біля 4-5 хвилин) відрізок відео у музичному супроводі. Також часто вживаним є термін музичний кліп, коли йдеться про відео до певної музичної композиції.
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
  5

 3. Література…………………………………………………………………23

 4. Додатки……………………………………………………………………24


Пояснювальна записка
У методичній розробці заняття «Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних Windows Movie Maker. Створення кліпів» представлено матеріали до заняття гурка “Користувачі персональним комп’ютером”

Дане заняття передбачає: • ознайомлення із програмним забезпеченням для опрацювання мультимедійних даних;
  Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


 • формування знань та практичних вмінь по створенню кліпів у середовищі Windows Movie Maker;
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.


 • розвиток пізнавальних інтересів, пам’яті, уважності, творчої уяви, зорово-моторної координації та образного мислення під час візуального оформлення кліпу;

 • виховання інтересу до предмета засобами практичного втілення прийомів роботи із сучасними технологіями;

 • виховання охайності та уважності під час створення відеокліпу;

 • виховання навичок самостійності та самоаналізу під час роботи з електронними засобами обробки інформації.

В методичній розробці демонструється методика використання тренінгів під час проведення занять теоретичного навчання та застосування інформаційно-комунікаційних технологій для унаочнення навчального матеріалу на етапі формування нових знань та ефективного використання часу заняття.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Групова робота забезпечує активну участь і творчу взаємодію учнів як між собою так і керівником гуртка, це використання нових підходів (співпраці, активності, відповідальності), нових знань (інтенсивного засвоєння, уточнення), нових умінь і навичок (самоконтролю, лідерства, роботи в команді). Використання комп’ютерної техніки надає істотну інформаційну підтримку в організації проведення заняття, підвищує якість та ефективність заняття, дає змогу реалізувати індивідуальний підхід.

Лі́дерство (англ. Leadership) - реалізація організаційного керівництва, яка реалізується топ-менеджментом. Лідерство охоплює (але не обмежується тільки цим) розробку бачення, планування, прийняття рішень, мотивування, організацію, розвиток, наділення повноваженнями і спрямування діяльності людей на досягнення конкретних цілей.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

Вивчення даної теми дуже подобається дітям і вони готові годинами створювати свої шедеври. Практична робота триває декілька хвилин, після якої вчитель виділяє деякі моменти підводить підсумок роботи.

Технологія мультимедіа надає практично необмежений спектр засобів, за рахунок яких значно полегшується сприйняття та розуміння інформації, і надається можливість реалізації образотворчого матеріалу і звукового супроводу тексту.

Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
 Тема заняття. Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних Windows Movie Maker . Створення кліпів.

Мета заняття:

навчальна ознайомити учнів із програмним забезпеченням для опрацювання мультимедійних даних; формувати знання та практичні вміння по створенню кліпів у середовищі Windows Movie Maker;

розвивальна розвивати пізнавальні інтереси, пам’ять, уважність, творчу уяву, зорово-моторну координацію та образне мислення під час візуального оформлення кліпу;

виховна виховувати інтерес до предмета засобами практичного втілення прийомів роботи із сучасними технологіями;
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
акуратність та уважність під час створення відеокліпу; навички самостійності та самоаналізу під час роботи з електронними засобами обробки інформації.

Тип заняття: вивчення нового матеріалу.

Вид заняття: заняття-тренінг з мультимедійною підтримкою.

Форми, методи, прийоми: бесіда, розповідь, пояснення, тренінгові вправи.
Оповіда́ння - невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа.


Дидактичне та матеріально-технічне забезпечення: комп’ютери із встановленою програмою Windows Movie Maker, папка із підготовленим матеріалом (фотографіями, відеороликами, звуковими файлами), презентація до заняття, інструкції до практичної роботи, проектор, білий екран, звукові колонки.

Учні повинні знати:

 • поняття мультимедійних даних і їх складових;

 • розрізняти ефекти об’єктів слайду та ефекти зміни слайдів під час демонстрування презентації;

 • поняття гіперпосилання і його призначення.
  Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
  Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.


 Учні повинні вміти:

 • розробляти план відеокліпу;

 • створювати у середовищі розробки відео кліпів проекти за допомогою майстра;
  Ві́део (від лат. video - дивлюся, бачу) - під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах.


 • додавати до відео кліпу відео ефекти та настроювати переходи між фрагментами;

 • імпортувати у відео кліп аудіо- та відеоінформацію із зовнішніх джерел;

 • синхронізувати відео ряд з аудіорядом;

 • настроювати часові параметри відеокліпу;

 • зберігати відеокліп на зовнішніх носіях пам’яті.


Хід заняття:
1. Організаційна частина

2. Актуалізація опорних знань

3. Мотивація навчальної діяльності учнів (опитування думок, очікувані результати)

4. Формування нових знань (вмінь)

5.Практична робота за комп’ютером

5.1. Повторення правил техніки безпеки.

5.2. Розподіл по парах.

5.3. Виконання практичної роботи учнями за інструкційними картками.

6. Узагальнення і систематизація знань

7.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
 Підведення підсумків заняття


1. Організаційна частина

1.1. Привітання.

Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності.

Домовленість про правила:


  1. Не порушувати дисципліну.

  2. Бути толерантними, поважати думку один одного.

  3. Вміти слухати співрозмовника до кінця.

  4. Дотримуватись правила піднятої руки.

  5. Дотримуватись правил з охорони праці та техніки безпеки під час практичної роботи за комп’ютером.
   Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
   Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


1.2. Перевірка готовності учнів до заняття, створення позитивної емоційної атмосфери.

2. Актуалізація опорних знань

2.1. Поділ на групи шляхом розрахування на правий/лівий.Інтерактивна гра «Основні поняття» (кожна команда вибирає запитання іншій, хто набрав більше балів - переміг).

 1. Технології, призначені за допомогою комп’ютера інтегрувати, опрацьовувати й одночасно відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби та способи обміну даних різних типів: текстових і графічних, відео та звукових називаються… (Мультимедіа).
  Інтеграл - центральне поняття інтегрального числення, узагальнення поняття суми для функції, визначеній на континуумі.
  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.


 2. Мультимедійні дані об'єднують… (Текст, звук, відео, зображення, гіперпосилання, анімацію).

 3. Програма, що призначена для відтворення файлів мультимедіа називається…(Медіаплеєр).
  Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.


 4. MIDI, WAV, MP3, WMA, AAC – це…(Аудіоформати).

 5. AVI, MPEG, MOV, ASF, WMV, 3GP, FLV, RM, VOB – це…(Відеоформати).

 6. Пристрій чи програма, що виконує перетворення сигналів і використовується при цифровому опрацюванні відео та звуків для стискання даних – це…(Кодек).

 7. Який програвач мультимедіа належить до ОС Windows? (Windows Media Player).

 8. Назвати пристрої комп'ютера для відтворення звуку медіаплеєром (Звукові колонки, навушники, звукова карта)

 9. Програма, яка перетворює у файлі дані з одного формату на інший називається…(Конвертер).
  Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
  Звукова́ пла́та (також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер) (англ. sound card) - електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері (виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер).


 10. Що, крім тексту, може бути розміщене на слайдах? (графічні зображення, об’єкти мультимедіа, діаграми, таблиці, звук, та ін.)

 11. З яких основних шарів складається кожен слайд PowerPoint? (шар оформлення, шар розмітки, шар слайду)

 12. Які засоби використовуються для привернення уваги глядача під час перегляду презентації? (ефекти анімації)

 13. Як запустити PowerPoint? (Пуск - Все программы - Microsoft Office - Microsoft Office PowerPoint; за допомогою ярлика на робочому столі; за допомогою готової перезентації)


3. Мотивація навчальної діяльності учнів

3.1. Повідомлення теми заняття, навчальної мети .

Багато людей мріють стати великими кінорежисерами і знімати фільми, які збирають повні кінозали. Багато хто мріє пройтись по східцях, застелених килимами, відомих світових кінофестивалів. І, звісно, тримати в руках Оскара або Золоту пальмову гілку. Але, звісно, для цього потрібна допомога продюсерів, професійних монтажерів, відео- і аудіо-інженерів.

Продюсер́ (від англ. producer: лат. produco - виробляю) - фахівець, який бере безпосередню участь у виробництві проекту, регулює (або допомагає регулювати) фінансові, адміністративні, технологічні, творчі або юридичні аспекти діяльності якого-небудь проекту.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Та якщо у вас зібралися деякі відео і фото матеріали, то розпочати вже можна зараз.
Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Як ви вже знаєте, для цього в Windows XP міститься програма Movie Maker, яку ми з вами розпочали вивчати і як ви зрозуміли, що вона дуже проста у використанні. У багатьох з вас є багато красивих фотографій і багато хто, напевно, коли-небудь хотіли створити з цих фотографій відеофільм, подібний слайд-шоу, який можна було записати на диск і подивитися ввечері на телевізорі. От сьогодні ми дізнаємось, як це можна зробити за допомогою програми Windows Movie Maker.

3.2. Цільова установка заняття

2.2. Перегляд відео.

А тепер давайте переглянемо відеокліп змонтований вашими гуртківцями попередниками у програмі Windows Movie Maker, в якій сьогодні ми будем працювати.Проблемне запитання: Чого я хочу навчитися на даному занятті? (гуртківці пишуть на стікерах побажання, приклеюють на кошик бажань).
. Телеві́зор (ТВ) - пристрій, який призначено для демонстрації нерухомих і рухомих зображень із звуковим супроводом. Слово походить від грецького τῆλε (TELE, 'далеко') і латинське (videre VIEWER, 'бачити').
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Побажання - це словесні мініатюри зичення добра, щастя, виражене бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Побажання має лаконічну форму і як правило направлене іншим людям та робиться з приводу певної дати чи події.


4. Формування нових знань

Мультимедіа — технології, призначені за допомогою комп’ютера інтегрувати, опрацьовувати й одночасно відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби та способи обміну даних різних типів: текстових і графічних, відео та звукових тощо.

Мультимедіа— від лат. multum— багато, medium— середовище. Вперше термін мультимедіа виник у 1965 році для опису театралізованих шоу, наприклад, Exploding Plastic Inevitable — шоу, що поєднало живу рок-музику, кіно, експериментальні світлові ефекти і нетрадиційне мистецтво.
Рок-музика- узагальнена назва низки напрямків популярної музики другої половини XX століття, що походять від рок-н-ролу та ритм-енд-блюзу. Термін Rock очевидно є скороченням від Rock'n'roll і дослівно перекладається як «хитати(ся); трясти(ся)».
Теа́тр (від фр. théâtre < грец. θέατρον - «місце видовища») - вид сценічного мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами, а також установа, що здійснює сценічні вистави певним колективом артистів і приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.


Мультимедійні дані об’єднують текст, зображення, звук, відео, анімацію, інтерактивні можливості (використання гіперпосилань). Під час опрацювання таких даних за допомогою комп’ютера використовуються різні формати:

Аудіо: MIDI, WAV, MP3, WMA, AAC.

Відео: AVI, MPEG, MOV, ASF, WMV, 3GP, FLV, RM, VOB.

Формати відео є медіа-контейнерами, тобто можуть містити дані різних типів, стиснених різними кодеками, і дають змогу зберігати аудіо-, відео- i текстові дані (зокрема субтитри) в одному файлі.

Субтитри (або титри, написи) - текстова версія, що супроводжує аудіовізуальну продукцію і переважно має вигляд написів у нижній частині теле- чи кіноекрану. Субтитри можуть використовуватися для перекладу іноземних фільмів чи телевізійної продукції.
Текстові дані (також текстовий формат) - представлення інформації в обчислювальній системі у вигляді послідовності друкованих символів. В MIME закодованим таким чином даними відповідає тип text/plain.Кодек (від англ. coder/decoder— кодувальник/декодувальник або compressor/decompressor) — пристрій чи програма, що виконує перетворення сигналів і використовується при цифровому опрацюванні відео та звуків для стискання даних. Стискання, як правило, відбувається із втратами якості. Кодеки дозволяють кодувати відеозаписи для передавання чи збереження, а також розкодовувати — для перегляду. Різні медіа-контейнери можуть підтримувати різні кодеки: DivX, XviD, MJPEG, VC-1 тощо.

Програвач мультимедіа (або медіаплеєр) — це програма, що призначена для відтворення файлів мультимедіа. Більшість програмних програвачів мультимедіа дають змогу відтворювати файли аудіо та відео, збережені в різних форматах. Програма Програвач Windows Media, що належить до програм ОС Windows, поєднує відеомагнітофон, аудіопрогравач і радіо.
Відеомагнітофо́н - апарат для запису відеосигналу та звуку на магнітну плівку з метою подальшого відтворення.
Очевидно, що звук не можна буде почути, якщо комп’ютер не має звукової карти та до нього не під’єднано пристрої для виведення звуку: навушники або гучномовці (акустична система).
Гучномо́вець - пристрій для ефективного випромінювання звуку в навколишній простір, що конструктивно містить одну або декілька випромінюючих голівок і, при необхідності, акустичне оформлення і додаткові електричні пристрої (фільтри, трансформатори, регулятори тощо).


Пуск/Усі програми/Програвач Windows Media.

Запуск програми відбудеться також, якщо двічі клацнути на значку звукового файла або відеофрагмента.Конвертер — програма, яка перетворює у файлі дані з одного формату на інший. Зміни і втрати даних, які можуть виникнути під час перетворення, залежать від форматів початкового і кінцевого файлів і від застосованої програми перетворення.

Відеокліп, або кліп (від англ. clip — частина фільму або невеликий відеоролик, що супроводжує музичний твір) — коротка за тривалістю частина відео.
Музичний твір - це твір, художні образи котрого виражені за допомогою звуків. Автор музичного твору називається композитором. Музичний твір може існувати у вигляді нотного запису, виконання, звукозапису (цифрового чи аналогового) та відеозапису.


Відеоредактор— це програма, яка містить набір інструментів, за допомогою яких опрацьовують відеофайли на комп’ютері. Різні відеоредактори мають різний набір вказівок та інструментів для опрацювання відеофайлів.

До складу операційної системи Windows XP входить відео редактор Windows MovieMaker.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Працюючи з ним, можна видаляти зайві кадри з відеозапису, розташовувати відеофрагменти в будь-якій послідовності, додавати музичні файли, голосовий супровід, титри тощо.
Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Го́лос - звук, який відтворює людина, використовуючи голосові зв'язки. Людина використовує голос для розмови, співу, крику, сміху, плачу. Голосоутворення відбувається шляхом видихання повітря з легень через рот та ніс, при чому голосові зв'язки вібрують і створюють у повітрі звукові хвилі.Проект — файл, що містить відомості про порядок розташування та час відтворення зображень, аудіо та відеокліпів, відеопереходи, відеоефекти, назви, титри тощо. Після збереження проекту його файл можна відкрити пізніше за допомогою відеоредактора та внести в нього зміни. Проекти, створені у Windows MovieMaker, мають розширення mswmm.

Фільм — відеофайл у відповідному форматі, наприклад WMV. Фільм можна зберегти на комп’ютері чи компактдиску, відправити електронною поштою чи розмістити в Інтернеті

На даному занятті ми навчимося створювати кліпи з програмою Windows Movie Maker, відкрити яку можна таким чином:

Пуск → Усі програми → СтандартніWindows Movie Maker.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


Windows Movie Maker (або просто Movie Maker) - програма в складі клієнтських версій операційних систем Microsoft Windows, яка використовується для редагування або створення відеофайлів.
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
Прослушать


Словарь

Головне вікно програми має такі складові:

(Додаток №1)


 1. Ім´я файлу.

 2. Головне меню.

 3. Панель інструментів.

 4. Область завдань.

 5. Область збірки – перелік файлів, які використовуються в проекті.

 6. Кнопка відображення робочої області.

 7. Робоча область: шкала часу, аудіо ряд, відеоряд.

 8. Область попереднього перегляду.

Програма Movie Maker здатна брати й обробляти відеофайли з цифрової відеокамери, створювати із зображень слайд-шоу, додавати до відео заготівлі, титри, звук, вирізати необхідні фрагменти і склеювати їх, створюючи при цьому ефектні переходи від фрагмента до фрагмента. Широко використовується для створення кліпів, відеопрезентацій та обробки аматорського відео.


1. Панель Операцій з фільмам.2. Панель Збірок.

3. Панель Вмісту.

4.Вікно Попереднього перегляду.

5.Аркуш розкадрування

6. Шкали часу.


Збірка — це сукупність вихідних мультимедійних об’єктів, що використовується під час створення фільму.

Аркуш розкадрування використовується для перегляду та зміни послідовності кліпів проекту, перегляду доданих відеоефектів та відеопереходів. Аудіокліпи, додані до проекту, не відображаються на Аркуші розкадрування, вони відображаються на Шкалі часу.

Вид – Шкала часу.

Формати файлів, які можна імпортувати до MovieMaker:


Як створити кліп, ви дізнаєтесь із презентації «Створення кліпів».

Імпорт - ввезення товарів, послуг (іноді може вживатися щодо капіталу, знань, технологій)


(Розповідь керівника гуртка з мультимедійною підтримкою)

Створення кліпів.

Windows Movie Maker – це програма для створення, редагування і монтажу відеороликів або відеофільмів.

Кліп - це невеликі за розмірами відеофільми.

Щоб викликати програму Windows Movie Maker потрібно натиснути Пуск-Усі програми-Стандартні- Windows Movie Maker


Створення проекту (Файл – створити проект).Завантаження фотографій чи відео (Імпорт відео чи імпорт зображень).

Щоб вставити Графічні зображення використовують команду Імпорт зображень, після чого переносимо фото в раскадировку(внизу вікна програми)

Додавання музики (Імпорт звуку чи музики).Щоб вставити Музичний супровід використовують команду Імпорт музики, після чого переноси момузику в раскадировку(внизу вікна програми)

Для додавання відео ефектів або відео переходів натискаємо меню Сервис – Видеоефекти або сервіс відео переходи потім обираємо ефект і перетягуємо його на кадр з зображенням або з відео. Можна переглянути що вийшло натиснувши кнопку плей.

Створення назви фільму та титрів.(Додаток 2)

Для додавання текстових написів до відеофільму необхідно виконати таку послідовність дій меню Сервис – Название и титры потім обираємо те що нас цікавить і друкуємо текст, обираємо Изменить анимацию названия і змінюємо на той вигляд, який нам сподобається.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Натискаємо Готово добавитьв название фильма і титульна сторінка вже є.Додавання відеофектів (Перегляд відеоефектів). (Додаток 3)Додавання відеопереходів (Перегляд відеопереходів). (Додаток 4)На першому етапі відеомонтажу ми створюємо новий проект та встановлюємо мультимедійні об’єкти зі збірника в область монтажу перетягуванням

На другому етапі відеомонтажу ми створюємо переходи між кадрами, відео ефекти, титри та голосовий супровід.

У Movie Maker текст, що виводиться наприкінці фільму, називають титрами, а будь-який інший текст у фільмі — назвами. На другому етапі монтажу відеофільму вставляємо титри або текстовий супровід.

Область монтажу на екрані можна подати в одному з двох виглядів: розкадрування чи шкали часу. Для перемикання між цими режимами є спеціальна кнопка.

У режимі розкадрування відображаються картинки усіх вибраних фрагментів та налаштовані переходи між ними.

У режимі шкали часу відображаються відеофрагменти, довжини яких пропорційні до часу їх відтворення, переходи між ними, звуковий супровід і титри.

Під час вставлення графічних об'єктів програмою встановлюється стандартна тривалість показу - 4 с. Для зміни цієї тривалості показу необхідно перетягнути праву межу об'єкта на відео доріжці. Можна як збільшити, так і зменшити тривалість показу графічного об'єкта.

Для відеооб'єктів тривалість їхнього показу буде дорівнювати встановленій тривалості у відповідному відеофайлі. Зміна тривалості показу відеооб'єкта здійснюється аналогічно зміні тривалості показу графічного об'єкта, тільки можна перетягувати як ліву, так і праву межу відеооб'єкта на відеодоріжці.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Тривалість об’єкта відображається на Шкалі часу.

Звукові об'єкти вставляються і редагуються аналогічно відеооб'єктам, тільки перетягуються вони на звукову або музичну доріжку. Результати монтажу слід періодично переглядати у вікні програвача.

Будь-який гарно оформлений фільм містить певну текстову інформацію. Наприклад, завжди відображується назва фільму, часто — ім'я автора або режисера, фільми іноземною мовою супроводжуються субтитрами тощо.Тривалість демонстрації вставлених титрів за замовчуванням складає 3,5 с Змінити її можна таким саме чином, як і тривалість демонстрації графічних об'єктів. Для титрів, що розміщуються всередині фільму, можна перетягувати як ліву, так і праву межу.

Для запису звукового супроводу диктора з використанням можливостей самої програми Windows Movie Maker необхідно вибрати точку на шкалі часу і виконати комапнду Сервис => Шкала времени комментария або вибрати кнопку у лівій частині Області монтажу. На панелі Шкала времени комментария для детальних налаштувань запису слід вибрати гіперпосилання Показать дополнительные параметры.

Для початку запису коментарю необхідно вибрати кнопку Запустить (рос. запустить - запустити), а для призупинення чи завершення запису - кнопку Остановить (рос. остановить - зупинити).

Для включення записаного коментарю до фільму слід вибрати гіперпосилання Готово.

Створений коментар буде вставлено на звукову або музичну доріжкуЩоб налаштувати відеоефект краще перейти до режиму розкадровки в Області монтажу.

Для вставлення відеоефекту достатньо на панелі Сборники вибрати папку Видеоэффекты та перетягнути потрібний ефект на кнопку в нижньому лівому куті потрібного кадру. До кожного кадру можна встановити кілька відеоефектів. У програмі Windows Movie Maker передбачено близько трьох десятків відеоефектів, які можна застосовувати до окремих кліпів (див. опорний конспект)

Для попереднього перегляду результату застосування ефекту слід скористатися програвачем.

Для видалення ефекту слід вибрати кнопку на потрібному кадрі та натиснути клавішу Delete.

У Movie Maker можна обрати також спосіб заміни одного кліпу іншим, який називають переходом. Для вставлення ефекту переходу між кадрами необхідно на панелі Сборники вибрати папку Видеопереходы та перетягнути потрібний ефект на прямокутну область між потрібними кадрами.

Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.Результат застосування ефекту слід переглянути з використанням програвача. Для видалення ефекту переходу слід вибрати прямокутну область між потрібними кадрами і натиснути клавішу Delete.

Збереження проекту.

Створений проект зберігається в папці Мои видеозаписи або в іншій папці, зазначеній користувачем.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Для збереження проекту виконати [Файл] [Сохранить проект …]
Відкриття проекту.
Для відкриття проекту виконати [Файл] [Открыть проект …] ...
Збереження фільму.
Останній етап роботи над відеофільмом - збереження відеофільму у файлі. (Додаток 5)

Збереження фільмуФайл/ Сохранить файл фильма /Мой комп’ютер/ Далее/Назва файлу/Наилучшее качество/Готово

Файл буде збережено у форматі *.WMV і в подальшому його можна використовувати як звичайний відеофайл: копіювати, відтворювати з використанням відеопрогравачів, конвертувати, вставляти в слайдові презентації тощо. Створений фільм можна відправити електронною поштою або розмістити на веб-сайті безпосередньо з програми Windows Movie Maker.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
  Для цього виконайте [Файл] [Отправить фильм...]Формати які підтримує Windows Movie Maker

Файли відео: asf, wmv, avi

* Файли фільмів: MPEG1, mpeg, mpg, m1v, mp2

* Звукові файли:. wav, snd, au, aif, aifc, aiff

* Файли Windows Media: asf, wm, wma, wmv

* Як і раніше зображень: bmp, jpg, jpeg, jpe, jfif, gif

* Аудіо формату MP3: mp3

5.Практична робота за комп’ютером.

5.1. Повторення правил техніки безпеки під час роботи за ПК.

5.2. Розподіл по парах.

5.3. Виконання практичної роботи учнями за інструкційними картками. (Додаток 6 )6. Узагальнення і систематизація знань

Закінчити речення:

Я навчився…

Я зрозумів, що…

Мені сподобалось…7.
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
 Підведення підсумків (завершення тренінгу)

 7.1.Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку (перегляд робіт учнів).

7.2. Інтерактивна гра «так-ні» (Додаток 7 )
ЛІТЕРАТУРА


 1. Краснянский М.Н., Радченко И.М. Основы педагогического дизайна и создания мультимедийных обучающих аудио/видео материалов. Учебно-методическое пособие. Тамбов 2006 г.

 2. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О.Данилова, В.Монако, Д.Монако. – К.: Вид.дім «Шкільний світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 120 с.

 3. Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения: открытые образовательные модульные мультимедиа системы. М: Фолио, 2002. 156 с.

 4. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт.
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
  кол.; За ред. Ю.І. Машбиця / Інститут психології ім. Г.С.
  Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
  Костюка АПН України. – К.: ІЗМН, 1997. – 264 с.

 5. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 344 с.

 6. Смолянинова О.Г. Мультимедиа в образовании: Монография / О.Г.Смолянинова; Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск, 2002. – 300 с.

 7. Соловьева Г.К. Современные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 160 с.

 8. Морзе Н.В. Інформатика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту. – К.
  Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
  Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  :Школяр, 2010.

 9. Чурников А., Снегирев В. Копилка для тренера: Сборник разминок, необходимых в любом тренинге. – СПб.: Речь, 2006.

 10. Воронцова Т., Пономаренко В. Основи здоров’я. Посібник для вчителя. К.: Алотон, 2006.

 11. http://kemping.te.ua/view_post.php?id=43 Створення відео, за допомогою Windows Movie MakerДодаток №1


Додаток №2
Послідовність дій для

Додавання текстових написів

до відеофільму 1. Виконати Сервис => Названия и титры (рос. названия и титры -назви і титри).

 2. Вибрати на панелі Где добавить название? (рос. где добавить название - де додати назву) одне з гіперпосилань, що відповідає місцю вставлення напису. Розрізняють початкові та заключні титри, а також титри, що розміщуються на графічних чи відеооб'єктах або перед ними.

 3. Увести текст написів у відповідні поля на панелі Введите текст названия (рос. введите текст названия - уведіть текст назви).

 4. Змінити за потреби для написів, що розміщуються не на графічних чи відеооб'єктах, колір тла, колір літер, шрифт та накреслення, а також ефект анімації (гіперпосилання Изменить шрифт и цвет текста (рос. изменить шрифт и цвет текста - змінити шрифт і колір тексту) та Изменить анимацию текста (рос. изменить анимацию текста - змінити анімацію тексту)).

 5. Переглянути, як буде виглядати напис у відеофільмі, для цього вибрати кнопку Воспроизвести (рос. воспроизвести - відтворити) у вікні програвача.

 6. Вибрати гіперпосилання Готово (рос. готово - готово).


Додаток №3

Перелік Відеоефектів


Додаток №4
Перелік усіх доступних Відеопереходів
Додаток №5

Збереження відеофільму у файлі.

Для цього потрібно: 1. Виконати Файл => Сохранить файл фильма (рос. сохранить файл фильма - зберегти файл фільму);

 2. Указати дію над файлом у першому вікні Мастер сохранения фильма:

• збереження в зовнішній пам'яті комп'ютера користувача; «запис на оптичний диск;
Опти́чний диск - носій даних у вигляді пластикового чи алюмінієвого диска, призначеного для запису й відтворення звуку, зображення, буквенно-цифрової інформації тощо за допомогою лазерного променя. Щільність запису - понад 108 біт/см.

• відправлення електронною поштою;

• розміщення на веб-сайті;

• запис у пам'ять цифрової відеокамери. 1. Вибрати кнопку Далі.

 2. Якщо обрано збереження в зовнішній пам'яті комп'ютера, то слід у наступному вікні вказати ім'я файлу та папку, в яку він буде збережений, та вибрати кнопку Далі.

 3. Установити значення параметрів якості відеофільму та вибрати кнопку Далі.

 4. Дочекатися завершення кодування фільму з обраними параметрами якості та запису в файл.

Додаток №6
Практична робота «Створення відеокліпу»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки і санітарно-гігієнічний норм.


 1. Створити відеокліп із зображень, використавши відеопереходи, відеоефекти.

 2. На початку фільму створити назву .

 3. Створити написи перед кадрами, що відображають нову групу верстатів.

 4. В кінці фільму створити титри, що містять інформацію про автора роботи та дату створення.

 5. Додати звуковий супровід.

 6. Зберегти роботу як фільм під власним ім’ям у папці «Мультимедіа», що знаходиться на робочому столі.

Порядок виконання практичної роботи:

 1. Відкрити програму Windows MovieMaker.

Пуск/Усі програми/ Windows MovieMaker

 1. Якщо вікно програми не має області завдань, виконати команду Вид/Область завдань.

 2. Додати до збірки зображення, для цього виконати команду Імпорт зображень.

 3. Перетягти зображення на аркуш розкадрування.

 4. Створити назву фільму. Для цього в області завдань вибрати команду Создание названий и титров/Название в начале фильма.

 5. Створити написи перед кадрами, що відображають нову групу верстатів. Для цього в області завдань вибрати команду Создание названий и титров/Название перед выбранным клипом .

 6. Змінити колір фону доданих кадрів на світло-зелений.

Создание названий и титров/ Название перед выбранным клипом/Изменить шрифт и цвет текста.

 1. Створити титри, що містять інформацію про автора роботи та дату створення.

Создание названий и титров/Добавить титры в конце фильма.

 1. Додати відеопереходи. Для цього в області завдань вибрати Просмотр видеопереходов. Вибрати відеоперехід та перетягти мишею на аркуш розкадрування між кадрами.

 2. Додати звуковий супровід. В області завдань вибрати Импорт звука и музыки. Відкрити шкалу часу. Перетягти потрібний музичний твір на шкалу. Встановити початок та кінець твору шляхом перетягування мишею.

 3. Зберегти роботу, виконавши команду Файл/Сохранить файл фильма.

 


Додаток №7

Інтерактивна гра «так-ні»

 1. Відеоредактор Windows Movie Maker призначений для створення,

редагування і монтажу відеороликів? Так

 1. Шкала часу використовується для перегляду та зміни послідовності кліпів проекту? Ні

 2. «Обрізати» початок чи кінець кліпу можна на Шкалі часу? Так

 3. Під час приховування частин кліпу дані видаляються з матеріалів

джерела? Ні

 1. Титри не можуть бути розміщені на графічних чи відеооб’єктах? Ні

 2. Створенні написи вставляються на доріжку титрів або на відео доріжку? Так

 3. Створений коментар буде вставлено на звукову або музичну доріжку? Так

 4. Для кожного кадру можна встановити лише один відео ефект? Ні

 5. Для видалення ефекту слід вибрати кнопку у вигляді зірочки на кадрі і натиснути Enter? Ні

 6. Додавати відеопереходи до проекту зручніше на Аркуші розкадрування? Tак

Скачати 221.33 Kb.