Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограмні засоби для мобільних пристроїв

Скачати 310.86 Kb.

Програмні засоби для мобільних пристроїв
Скачати 310.86 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації10.03.2017
Розмір310.86 Kb.
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Факультет прикладної математики
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ В.П.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Тарасенко

(підпис)


“___”_____________2015р.

Дипломний проект


освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

з напряму підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”
на тему: ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВВиконав: студент 4 курсу, групи КВ-12

Погонченко Денис Валерійович__________

(підпис)


Керівник ст. викл. Дробязко І.П.

__________

(підпис)


Консультант з нормоконтролю доц., доц., к.т.н. Плахотний М.В.

__________

(підпис)


Рецензент доц., доц. кафедри ОТ ФІОТ, к.т.н. Корнійчук В.І.

__________

(підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Запози́чення - елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція та ін.), який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних контактів, а також сам процес (запозича́ння) переходу елементів однієї мови до іншої.

Студент _____________(підпис)

Київ – 2015


Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут”

Факультет прикладної математики
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

Освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”Напрям підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ В.П. Тарасенко“___” ___________ 2014 р.


З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

Погонченку Денису Валерійовичу


1. Тема проекту ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ,

керівник проекту Дробязко Ірина Павлівна, старший викладач,

затверджені наказом по університету від “___” __________ 201_ року №______
2.

Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.
Строк подання студентом проекту: “17” червня 2015 р.
3. Вихідні дані для дипломного проектування: див. Технічне завдання.
4. Перелік задач, які потрібно вирішити:

  • розглянути програмні можливості реалізації роботи з текстовою інформацією, файловою системою, камерою, інтернетом та жестами в середовищі операційної системи Android;
   Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
   Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
   Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
   Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.
   Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
   Android - (вимов. Андроїд) операційна система і платформа для мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux. Підтримується альянсом Open Handset Alliance (OHA).


  • розробити програмне забезпечення Android-додатку для мобільних пристроїв, використовуючи середовище розробки Android Studio та мову програмування Java;

  • розробити графічний користувацький інтерфейс згідно рекомендаціям Google щодо створення графічних інтерфейсів для платформи Android;
   При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
   Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
   Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
   Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.


  • відлагодити розроблену програму та перевірити корректність її роботи на пристроях з різними параметрами екрану та версію системи Android.
   Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

5. Перелік обов’язкового ілюстративного матеріалу:  • Програмні засоби для мобільних пристроїв. Схема структурна.

  • Програмні засоби для мобільних пристроїв. Діаграма класів. Схема структурна.

  • Взаємодія з користувачем. Схема алгоритму.

  • Модуль створення запису. Схема алгоритму.

6. Консультанти:Питання

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


Нормоконтроль

Плахотний М.В., доцент


  1   2   3   4


Скачати 310.86 Kb.

 • Дипломний проект
 • З А В Д А Н Н Я