Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограмні засоби формування gl-моделей для ієрархічних систем

Скачати 455.91 Kb.

Програмні засоби формування gl-моделей для ієрархічних систем
Скачати 455.91 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації02.05.2017
Розмір455.91 Kb.
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Факультет прикладної математики
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем"На правах рукопису"

УДК 004.7«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ В.П. Тарасенко

(підпис)
“___”_____________2015р.

1.Магістерська дисертація


на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 8.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
05010203 “Спеціалізовані комп’ютерні системи”на тему: ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ GL-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМ.

Систе́мне програмува́ння (або програмування систем) - це вид програмування, який полягає у розробці програм, які взаємодіють з системним програмним забезпеченням (операційною системою), або апаратним забезпеченням комп'ютера.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Виконала: студентка 6 курсу, групи КВ-33м

Трошина Марина Ігорівна__________

(підпис)


Керівник доц., к.т.н. Потапова К.Р.

__________

(підпис)


Рецензент ст.викладач каф.

ОТ ФІОТ Виноградов Ю.М.__________

(підпис)


Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

По́зика - передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику - таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2015Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут”

Факультет прикладної математики

Кафедра системного програмування і спеціалізованих

комп’ютерних систем

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)
Спеціальність 8.05010203 “Спеціалізовані комп’ютерні системи”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ В.П. Тарасенко“___” ___________ 2015 р.
Тара́сенко - поширене українське прізвище, патронім. Утворене ві особового імені Тарас.


2.З А В Д А Н Н Я

3.НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИСЕРТАЦІЮ СТУДЕНТЦІ

Трошиній Марині Ігорівні
1. Тема дисертації: ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ GL-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМ,

науковий керівник: Потапова Катерина Романівна, к.т.н., доцент,

затверджені наказом по університету від “20” березня 2015 року № 785-с.

2. Термін подання студентом дисертації: “19” червня 2015 р.
3. Об’єкт дослідження: відмовостійкі багатопроцесорні системи і процеси формування їх моделей у потоку відмов.
4. Предмет дослідження: GL – моделі для відмовостійких багатопроцесорних систем з ієрархічною структурою.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Багатопроцесорність (англ. Multiprocessing) - це використання двох або більше центральних процесорів (CPU) в одній комп'ютерній системі. Термін також відноситься до здатності системи підтримувати більше одного процесора і/або здатність розділити завдання між ними.
Ієрархічна структура - множина будь-чого, частково упорядкована так, що існує тільки один елемент цієї множини, який не має попереднього, а всі інші елементи мають тільки один попередній; багаторівнева форма організації об'єктів з чіткою приналежністю об'єктів нижнього рівня певному об'єкту верхнього рівня.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити:

 • проаналізувати існуючі конфігурації відмовостіких багатопроцесорних систем з ієрархічною структурою;
  Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.


 • розробити класифікацію ієрархічних відмовостійких багатопроцесорних систем за ознакою зв’язків між модулями;

 • розробити алгоритми формування GL-моделей для відмовостійких багатопроцесорних систем з ієрархічною структурою із запропонованої класифікації;

 • розробити програмне забезпечення для побудови моделей відмовостійких багатопроцесорних систем, які мають різну ієрархічну структуру, та для проведення статистичних експериментів над моделями, на базі яких можна робити висновки про надійність системи.
  Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
  Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
  Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу:  • алгоритм побудови моделі системи з обмеженим міжмодульним обміном ресурсами;
   У математиці, орієнтовність - це властивість поверхні у евклідовому просторі, що визначає чи можливо зробити цілісний вибір вектора нормалі поверхні у кожній точці. Вибір нормалі поверхні дає можливість використовувати правило правої руки для визначення орієнтації за годинниковою стрілкою для петлі на поверхні, як це вимагається, наприклад, теоремою Стокса.
   Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


  • алгоритм побудови моделі системи з міжмодульним обміном ресурсами;

  • алгоритм побудови моделі системи з ковзним резервом;

  • алгоритм побудови моделі системи з комбінованим міжмодульним обміном ресурсами;

  • схема взаємодії класів розробленого програмного модуля;

  • схеми структури ієрархії вімовостійких багатопроцесорних систем із запропонованої класифікації.

7. Орієнтовний перелік публікацій:  • Тези доповіді “ формування GL-моделей для систем з ієрархічною структурою”


8. Дата видачі завдання: “15” жовтня 2013 р.


4.КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів виконання магістерської дисертації


Строк виконання етапів
  1   2   3   4   5


Скачати 455.91 Kb.

 • 1.Магістерська дисертація
 • Спеціальність 8.05010203 “Спеціалізовані комп’ютерні системи”
 • 2.З А В Д А Н Н Я
 • 4.КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН