Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограмові вимоги – 2015 на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів

Скачати 69.31 Kb.

Програмові вимоги – 2015 на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів
Скачати 69.31 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 10.03.2017
Розмір 69.31 Kb.
  1   2
Програмові вимоги – 2015

на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів

(освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст)

Спеціальність “Інформатика”

(денна форма навчання)
Перетворення форми та цифрова обробка інформації

 1. Основні операції ЦОІ: згортка, кореляція, фільтрація, ДПФ.
  Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
  Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.


 2. Умови Діріхле. Формальний запис ряду Фур’є.

 3. Перетворення Фур’є.

 4. Спектри періодичних та неперіодичних сигналів. Спектр дискретного сигналу.

 5. Властивості перетворення Фур’є. Лінійність. Спектр згортки. Спектр добутку.

 6. Визначення та властивості ДПФ.

 7. Дискретні КФ. Взаємокореляційна та автокореляційна функції, властивості.

 8. Зв’язок між ФК та спектрами сигналів.

 9. Функціональна схема системи ПФЦОІ.

 10. Базис Радемахера. Властивості. Двійкові коди. Базисні ПФІ.

 11. Базис і коди Грея. Властивості. ПФІ кодового зчитування.

 12. Методи перетворення і типи ЦАП. Параметри. Критерії вибору.

 13. Дискретизація за часом та квантування за рівнем. Похибки квантування.

 14. Похибки ПФІ. Оцінка похибок.

 15. Методи перетворення і типи АЦП. Класифікація та параметри АЦП.

Література:

 1. Айфичер Э. C. Цифровая обработка сигналов: практический подход / Э. С. Айфичер, Б. У. Джервис; пер. с англ. И. Ю. Дорошенко, А. В. Назаренко. – [2-е изд.]. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 992 с.

 2. Бабак В. П. Обробка сигналів: [навч.
  Обробка сигналів - галузь схемотехніки, електротехніки і прикладної математики, яка досліджує теорію перетворення як цифрових, так і аналогових сигналів, що є змінними в часі або просторі фізичними величинами.
  посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – К.: Техніка, 1996.

 3. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: Ученик для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – 751с.

 4. Солонина А. И. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций / Солонина А. И., Улахович Д. А.,Арбузов С.М., Соловьев Е. Б.– СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 768 с.

 5. Бабак В. П. Детерміновані сигнали і спектри: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Бабак, А. Я. Білецький; пер. з рос. – К.: Техніка, 2003. – 455с.

 6. Воробьев Е.А. Датчики-преобразователи информации: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2001. - 43 с.

 7. Никамин В.А. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. – СПб.: КОРОНА принт; М.: «Алекс-А», 2003. – С. 224.

 8. Гнатек Ю.Р. Справочник по цифроаналоговым и аналогово-цифровым преобразователям. М.: Радио и связь, 1982.


Аналіз та проектування інформаційних систем


  1. Визначення системи.
   Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


  2. Характеристики систем.

  3. Класифікація представлення систем за енерційностю.

  4. Класифікація представлення систем за детермінованістю.

  5. Управління системами, від'ємний зворотній від'ємний зв'язок.

  6. Кортежне представлення систем.

  7. Модульний поділ системи.

  8. Опис систем, структура і ієрархія.

  9. Задачі синтезу.

  10. Задачі аналізу.

  11. Поняття інформаційної метрики.

  12. Адитивна міра Хартлі.

  13. Структурна оцінка інформації.

  14. Статистична міра інформації.

  15. Теорема Котєльнікова.

Література:

 1. Ларионов А. М Вычислительные комплексы системы и сети. Учебник для вузов. Л.Энергоатомиздат. 1987. – 300 с.

 2. Арсеньев Ю.Н., Журавлев В.М Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах М.: Высшая школа, 1991. - 319 с.

 3. Томашевський В. М. Моделюваеея систем. – К.: Видавнича група BHV 2005/ - 352 с.: іл.


Методи та засоби захисту інформації

  1. Інформація.
   Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
   Основні властивості інформації. Безпека інформації.

  2. Криптографія. Історія розвитку криптографії. Класичні техніки шифрування.

  3. Симетричні алгоритми кодування інформації. Міжнародні стандарти шифрування даних.
   Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.


  4. Алгоритми DES, ГОСТ 28147-89. Порівняльна характеристика.

  5. Симетричні блокові алгоритми. Алгоритми TEA, RC4/5/6.

  6. Режими шифрування для випадку симетричних блокових алгоритмів.

  7. Надійність криптографічних систем. Криптоаналіз. Основні методи криптоаналізу. Приклади застосування.

  8. Асиметричні алгоритми шифрування даних. Математичні проблеми, що лежать в основі асиметричних криптоалгоритмів. Алгоритм RSA.

  9. Електронні цифрові підписи та адміністрування ключами.
   Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
   Обмін ключами. Алгоритм Діффі – Хеллмана. Криптосистема Ель-Гамаля.

  10. Кодування інформації. Архівація. Стеганографія.

  11. Хеш-функції та функції для контролю цілісності. CRC32, SHA-1, MD5.

Література:

 1. Корішко Т., Мельник А., Мельник В. Алгоритми та процесори симетричного блокового шифрування. Львів: БаК, 2003. – 168.

 2. Вербіцький О.В. Вступ до криптології. Львів: ВНТЛ, 1998. – 248.

 3. Столлингс В. Основы защиты сетей. Приложения и стандарты: Пер. с англ. М.: Вильямс, 2002. – 432.

 4. Schneier B. Applied Cryptography. John Wiley & Sonc Inc, 1996.

 5. Ємець В., Мельник А., Попович Р. Сучасна криптографія. Основні поняття. Львів: БаК, 2003. –144.


Інтелектуальні інформаційні системи

1. Поняття: "Інтелект", класифікація інформаційних систем за ступенем інтелектуальності.

2. Прикладні області застосування інтелектуальних систем.

3. Методи представлення знань в інтелектуальних системах


4. Автоматизовані системи розпізнавання образів.
5. Експертні системи (ЕС).
6. Нейронні мережі.
7. Генетичні алгоритми і моделювання еволюції.

Література:

1. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. СПб.: Питер, 2001.
2. Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы: Учебное пособие. Под ред. Курейчика В.М. - Ростов-на-Дону: ООО "Ростиздат", 2004. - 400 с.
3. Рідкокаша А.А., Голдер К.К. Основи систем штучного інтелекту.
Штучна нейронна мережа (ШНМ, англ. artificial neural network, ANN, рос. искусственная нейронная сеть, ИНС) - це математична модель, а також її програмна та апаратна реалізація, побудовані за принципом функціювання біологічних нейронних мереж - мереж нервових клітин живого організму.
Генети́чний алгори́тм (англ. genetic algorithm) - це еволюційний алгоритм пошуку, що використовується для вирішення задач оптимізації і моделювання шляхом послідовного підбору, комбінування і варіації шуканих параметрів з використанням механізмів, що нагадують біологічну еволюцію.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Тео́рія розпізнава́ння о́бразів - розділ кібернетики, що розвиває теоретичні основи й методи класифікації і ідентифікації предметів, явищ, процесів, сигналів, ситуацій і т. п. об'єктів, які характеризуються кінцевим набором деяких властивостей і ознак.
Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.
Штучний інтелект Шту́чний інтеле́кт (англ. Artificial intelligence, AI) - розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною.
Навчальний посібник.- Черкаси, "ВІДЛУННЯ-ПЛЮС", 2002.-240 с.
4. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Интеллектуальные информационные системы: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2004.- 424 с.


  1   2


Скачати 69.31 Kb.

2021