Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограмові вимоги – 2016 на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів

Скачати 80.79 Kb.

Програмові вимоги – 2016 на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів
Скачати 80.79 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації22.03.2017
Розмір80.79 Kb.
1   2

Інформаційні мережі

1. Основні поняття інформаційних мереж.

2. Апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

3. Еталонна модель взаємодії відкритих мережних систем (OSI). Стек протоколів TCP/IP.

4. Фізичний рівень комп’ютерних мереж та середовища передачі даних

5. Канальний рівень.

Фізичний шар (англ. physical layer) або Фізичний рівень - перший рівень мережевої моделі OSI, який визначає метод передачі даних, представлених у двійковому вигляді, від одного пристрою (комп'ютера) до іншого.

Кана́льний рівень (англ. Data Link layer) - рівень мережної моделі OSI, призначений для передачі даних вузлам, що знаходяться в тому ж сегменті локальної мережі. Також може використовуватися для виявлення і, можливо, виправлення помилок, що виникли на фізичному рівні.

6. Мережний рівень та міжмережна взаємодія.

7. Методи доступу до середовища передачі даних.

8. Транспортний рівень.

9. Протоколи високого рівня.10. Основи безпеки комп’ютерних мереж.

Література

1. Буров Є. Комп’ютерні мережі / Є. Буров. – 2-е оновлене і доповн. вид. – Львів: БаК, 2003. – 584 с.

2. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. / Олифер В. Г., Олифер Н. А. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 864 с.

3. Спортак М. Компьютерные сети и сетевые технологии: Пер. с англ./ Спортак М. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. – 720 с.

4. Таненбаум Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, 4-е изд. - СПб.: Питер, 2003. — 992 с.

5. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Скляр Бернард. Изд. 2-е, испр. : Пер. с англ. М. : Издательский дом "Вільямс", 2003. – 1004 с.: ил. Парал. тит. англ.

2 БЛОК

Архітектура ЕОМ

 1. Архітектура фон Неймана.

 2. Пам’ять ЕОМ. Ієрархічна організація пам’яті.

 3. Методи розпаралелювання. Визначення продуктивності архітектур.

 4. Класифікація М. Флінна архітектури паралельних ЕОМ

 5. Мультипроцесори та мультикомп’ютери.

Література

 1. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. Посіб. –К.: Каравела, 2006. – 304 с.

 2. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. -М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005. – 512 с.


Апаратне забезпечення ПК

 1. Параметри центрального процесора. Функції процесора.

 2. BIOS. Апаратна та програмна частини.

 3. Накопичувачі на жорстких дисках.

  Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.

  Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

  Їх характеристики.

 4. Флеш пам’ять.

 5. Пристрої вводу-виводу ПК.


Література

 1. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBMPC. Энциклопедия. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 1072 с.

 2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2006. – 304 с.

 3. Мюллер, Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 18-е издание. : Пер. с англ. — М. : ООО “И.Д. Вильямс”, 2009. — 1280 с. ( 242 с. на CD) : ил. — Парал. тит. англ.


Основи цифрової та мікропроцесорної техніки

 1. Різновиди цифрових автоматів та особливості їх функціонування

 2. Шифратори та дешифратори. Синтез комбінаційних пристроїв на дешифраторах

 3. Мультиплексори та демультиплексори. Синтез комбінаційних пристроїв на мультиплексорах.

 4. Суматори та цифрові компаратори.

 5. Послідовнісні пристрої: тригери, регістри, лічильники.

 6. Класифікація мікропроцесорів.

Література

 1. Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я.Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Підручник. – К.: Вища школа, 2004.

  Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність. 2. Бабич Н.П., Жуков И.А. Комп’ютерна схемотехніка. – К.: МК–Пресс, 2004.

 3. Точчи Р.Дж., Уидмер Н.С. Цифровые системы. Теория и практика / Р. Дж. Точчи, Н. С. Уидмер; пер. с англ. М. В. Бойко, А. В. Высоцкого, С. А. Огородника. – [8-е изд.]. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 1024 с.

 4. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для вузов / Угрюмов Е. П. – [2-е изд.]. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 800 с.


3 БЛОК

Спеціалізація 3: «Інформаційні системи та веб-технології»
WEB-програмування

 1. Масиви у PHP. Багатократне використання коду. Створення функцій

 2. Доступ до СУБД даних MySQL за допомогою PHP

 3. Задача аутентифікації. Керування сеансами

 4. Маніпулювання рядками та регулярні вирази

 5. Збереження і відновлення даних. Робота з файлами

Література

 1. php.net

 2. http://www.w3schools.com/php/default.asp

 3. Дмитрий Котеров, Алексей Костарев. PHP 5 в подлиннике. BHV-СПб,2014. – 1104 с. ISBN: 978-5-9775-0315-0


Основи інформаційної метрики

 1. Основні напрямки інформаційної метрики.

 2. Структурні міри інформації.

 3. Геометрична міра інформації.

 4. Комбінаторна міра інформації.

 5. Адитивна міра Хартлі, основні визначення і залежності.

 6. Ентропійна міра Шеннона.

 7. Співставлення оцінок кількості інформації по Шеннону і по Хартлі.


«Основи програмування мовою Ruby»

1. Основні властивості мови програмування Ruby

2. Синтаксис Ruby, приклад простої програми.

3. Робота з числовими масивами в Ruby

4. Асоціативні масиви в Ruby та робота з ними.

Асоціати́вний маси́в (англ. associative array) (або словник, хеш, в англійській літературі також застосовуються терміни associative container, map, mapping, hash, dictionary, finite map) - абстрактний тип даних (інтерфейс до сховища даних), що дозволяє зберігати дані у вигляді набору пар ключ - значення та доступом до значень за їх ключем.

5. Ефективна обробка рядкових масивів в Ruby.

6. Реалізація ООП в Ruby

7. Модель MVC в Ruby

8. RubyOnRails - особливості, призначення застосування.
Література

1. Д. Флэнаган, Ю. Мацумото. Язык программирования Ruby / пер. с англ. Н. Вильчинский. — 1-е изд. — СПб.: Питер, 2011. — 496 с.

2. М. Фитцджеральд. Изучаем Ruby / пер. с англ. Н. Гаврилова. — 1-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 336 с.

3. Тейт Б., Хиббс К. Ruby on Rails. Быстрая веб-разработка. — СПб.: BHV-Петербург, 2008. — 224 с.

4. Хэнссон Д. Х., Томас Д. Гибкая разработка веб-приложений в среде Rails. — СПб.: Питер, 2008. — 720 с.
Основи розподіленого мережевого програмування
1. Тенденції розвитку програмного забезпечення паралельних та розподілених обчислювальних систем .

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;

2. Метакомп’ютерні системи. GRID-технології.

3. Архітектура масово-паралельних систем.

4. Кластерні системи. Особливості функціонування, переваги і недоліки.

5. Принципи побудови багатопроцесорних обчислювальних систем із спільною та розподіленою пам’яттю.

6. Опис паралельних алгоритмів з допомогою графів. Показники ефективності паралельних та розподілених алгоритмів.

7. Оцінка трудоємкості паралельних алгоритмів: основні показники.

8. Інтерфейс МРІ. Призначення, основні складові частини програми, принцип функціонування.

9. Функції попарного та колективного обміну повідомленнями в МРІ.

Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.

Навети приклад.

10. Віртуальні топології в МРІ. Призначення, види та їх порівняння.

.

Література.

1. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованиемтехнологии MPI: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ, 2004. - 71с.
2. Богачёв К.Ю. Основы параллельного программирования /К.Ю. Богачёв. -М.:Бином. Лаборатория знаний, 2003. - 342с.
3. Эндрюс Г.Р. Основы многопоточного, параллельного и распределенногопрограммирования.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом <<Вильямс>>,2003. - 512с.
4. Организация ЭВМ. 5-е изд../ К. Хамахер, З. Вранешич., С. Заки. -СПб.: Питер; Киев: изд. группа BHV, 2003. - 848с.
5. Немнюгин С., Стесик О. Параллельное программирование длямногопроцессорных вычислительных систем -- СПб.:БХВ-Петербург, 2002.Мультимедійні додатки в моделюванні та візуалізації динамічних процесів

1. Підготовка та створення мультимедійних проектів. Комп’ютерна анімація, засоби та способи її створення. Основні параметри, що характеризують комп’ютерну анімацію.

2. Складові flash-технології. Основні поняття flash. Порівняльна характеристика основних типів графіки. Специфіка роботи з графікою при створенні flash-фільмів.

3. Види анімації, особливості роботи з ними. Покадрова анімація. Анімація руху по траєкторії. Анімація форми. Призначення та використання направляючих та маскуючих шарів.

4. Інтерактивність мультимедійних проектів. Поняття сценарію. Створення інтерактивних елементів фільму. Команди керування відтворенням фільму.

5. Визначення інтерактивності. Інтерактивність експортованих flash-фільмів. Кнопки як важливий засіб інтерактивності. Етапи створення кнопок.6. Створення та редагування символів-кліпів. Властивості та події кліпу. Відмінність кнопки від кліпу.
Література:

1. Джонсон С. Flash CS5. Руководство разработчика. – СПб.: Питер, 2012. – 560 с.

2. Корсаро С. Мультипликация и Flash. Пер.с англ. – Символ-Плюс, 2008. – 240 с.

3. Власій О.О. Технологія створення flash-роликів: лекційно-практ. курс. Ел. пос.

4. http://flash-edu.info/category/uroki-flash-dlya-nachinayushhih/

5. http://easyflash.org/3


Затверджено на засіданні Вченої ради факультету математики та інформатики
Протокол №9 від 25.04.16


1   2


Скачати 80.79 Kb.

 • Фізичний рівень
 • 2 БЛОК Архітектура ЕОМ
 • Апаратне забезпечення ПК Параметри центрального процесора
 • Основи цифрової та мікропроцесорної техніки
 • Література Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я.Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Підручник. – К.: Вища школа
 • 3 БЛОК С пеціалізація 3: «Інформаційні системи та веб-технології» WEB -програмування
 • Основи інформаційної метрики
 • «Основи програмування мовою Ruby »
 • Основи розподіленого мережевого програмування 1. Тенденції розвитку програмного забезпечення паралельних та розподілених обчислювальних систем
 • Мультимедійні додатки в моделюванні та візуалізації динамічних процесів
 • Затверджено на засіданні Вченої ради факультету математики та інформатики Протокол №9 від 25.04.16