Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрохорова м. Е

Прохорова м. Е
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.64 Mb.

Прохорова М.Е. Особливості та тенденції розвитку процесів транснаціоналізації в ХХІ столітті // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2015. – № 2. – С. 88-98.

УДК 339.9ПРОХОРОВА М.Е.,

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин

Національного авіаційного університету


ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В ХХІ СТОЛІТТІ

Анотація.
Міжнаро́дні відно́сини - система міждержавних взаємодій, суб’єктами яких є держави і міждержавні та неурядові організації, приватні особи. Наука про міжнародні відносини є комплексною та міждисциплінарною.
Міжнаро́дні економі́чні відно́сини - відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів.
В статті розглядаються тенденції процесів транснаціоналізації, наслідки від посилення ролі ТНК та зміни, що відбуваються в розподілі ПІІ.

Ключові слова: транаснаціоналізація, ТНК, ТНБ, злитті і поглинання (ЗіП) філії, промислово-розвинені країни, глобалізація, конкурентне середовище.
Прохорова М.Э., к.э.н, доцент, доцент кафедры международных экономических отношений и бизнеса Учебно-научного института Международных отношений Национального авиационного университета

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

В ХХІ ВЕКЕ

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции процессов транснационализации, последствия от усиления роли ТНК и изменения, происходящие в распределении ПИИ.

Ключевые слова: транаснационализация, ТНК, ТНБ, слиянии и поглощении (СиП) филиалы, промышленно развитые страны, глобализация, конкурентная среда.
Prokhorova M.E., Ph.D. in Economics, Associate, assistant professor, Professor of International Economic Relations and Business Department, Educational and Research Institute of International Relations, National Aviation University;
FEATURES AND TRENDS PROCESSES OF TRANSNATIONALIZATION IN THE XXI CENTURY
Annotation. Аrticle examines trends in transnationalization processes, the impact of strengthening the role of TNCs and the changes taking place in the distribution of FDI.

Keywords: tranasnatsionalizatsiya, TNK, TNB, mergers and acquisitions (M & A) branch industrialized countries, globalization, competitive environment.
Постановка проблеми. З посиленням глобалізації розвиток світового господарства у ХХІ ст. істотно відрізняється від розвитку світових економічних процесів ХХ ст. Основними рисами сучасних змін є те, що у центрі процесу глобалізації знаходяться і є його визначальною рушійною силою транснаціональні корпорації (ТНК) і транснаціональні банки (ТНБ), міждержавні інтеграційні об’єднання на регіональному, субрегіональному та міжрегіональному рівнях.
Світове́ господа́рство- глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах.
Транснаціональна корпорація - це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. ТНК - це міжнародні компанії.
Домінуюче положення транснаціональних корпорацій у системі сучасного світового господарства є невипадковим і під дією глобалізації утверджувалося поступово. Дедалі частіше окремі ТНК набувають більшого впливу у світі, ніж деякі держави. Протягом останніх років у списку наймогутніших транснаціональних корпорацій світу з’являється все більше компаній з країн, що розвиваються, і навпаки, кількість великих корпорацій з високорозвинених країн зменшується.

Однак незважаючи на постійний дослідницький інтерес протягом останніх десятиліть до цих проблем, так і не сформувалося консенсусне розуміння сутності сучасних транснаціональних структур, багато в чому суперечливими є оцінки значення ТНК для країн із різним рівнем економічного розвитку, зокрема в контексті їхньої національної безпеки.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам дослідження феномена транснаціональних компаній, економічного механізму їх функціонування, пріоритетів і проблем розвитку в умовах глобалізації та впливу на національні економічні системи присвячено низку праць зарубіжних і вітчизняних науковців, таких як: Ч.
Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на
Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Гіл, Р. Гріфін, Дж. Даннінг, О. Плотніков, О. Рогач, В. Рокоча, Л. Руденко, С. Якубовський.

Проблематика формування, розвитку корпорацій та корпоративних об’єднань, їх трансформації в ТНК широко висвітлені в працях таких відомих вітчизняних вчених: С.В. Богачьов, І.П. Булєєв, В.А. Євтушевський, В.В. Македон, Ю.В. Макогон, Г.В. Назарова, В.І. Небава, І.Л. Сазонець, О.М. Ястремська, а також зарубіжних вчених – Дж. Вахович, Дж. Маркус, А.К. Субботін.Мета статті є дослідження тенденцій та наслідків процесів транснаціоналізаці.

Виклад основного матеріалу. ТНК належить вирішальна роль у глобалізації світової економіки. Кількість ТНК та їх філій у світі щороку зростає. Процес транснаціоналізації, що характеризується посиленням взаємозв'язку і взаємозалежності суб'єктів світової економічної системи в результаті глобальних операцій ТНК, сьогодні досяг планетарних масштабів. ТНК перетворились на головну силу ринкового виробництва й міжнародного поділу праці, на домінуючий чинник світової економіки й міжнародних економічних відносин.
Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.
Міжнаро́дний по́діл пра́ці - вищий ступінь розвитку суспільного поділу праці між країнами, який спирається на стійку, економічно вигідну спеціалізацію виробництва окремих країн на тих чи інших видах продукції і веде до взаємного обміну результатами виробництва.
Їхня здатність гнучко пристосовувати механізм інвестиційної діяльності, організаційні методи й засоби до змін, що відбуваються в національній і світовій економіці, перетворили їх на глобальні господарчі структури, що розглядають світове господарство як сферу застосування свого капіталу. Вони створили потужні системи маркетингу та засоби сучасної реклами, що дає їм змогу маніпулювати смаками та вподобаннями споживачів в усьому світі. На тлі вищезазначених процесів відбувається поступове зростання об'ємів міжнародного виробництва [2].

Транснаціональні корпорації складають основу економік найрозвиненіших країн світу, вони є наймогутнішими суб’єктами світового господарства, на них припадає основна частина прямих іноземних інвестицій.

Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.
ТНК створили економічну базу для глобалізації світової економіки, окрім того, вони також відіграють вирішальну роль у науково-технічному прогресі.

На початку XXI ст. транснаціоналізація виробництва і капіталу стала не тільки безпосередньою умовою функціонування і розвитку великих корпорацій, а й фактором, що визначає значною мірою темпи і пропорції розвитку всієї світової системи господарства. Масштаби діяльності ТНК значно збільшилися завдяки відкриттю східноєвропейського і пострадянського економічних просторів; зростанню Китаю як світової фабрики і найбільшого ринку збуту; зменшенню торговельних бар'єрів завдяки діяльності СОТ.

Виявлено, що вплив процесів транснаціоналізації суттєво відображається на динаміці росту економіки розвинутих країн за рахунок розвитку пріоритетних напрямів їх економічної діяльності, активізації соціально-економічної політики та стимулювання процесу створення нових робочих місць; передачі та використанні передових технологій, методів менеджменту, висококваліфікованих кадрів;

Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
забезпечення інвестиційної діяльності.

ТНК є невід’ємною складовою зовнішньоекономічної діяльності будь-якої розвиненої країни. Кількість ТНК та їх філій щороку зростає. За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку, в усьому світі налічується близько 82 тис. ТНК, що включають 810 тис. зарубіжних філій (Рис. 1):Рис. 1. Динаміка кількості ТНК та їхніх закордонних підрозділів в світі у 1990-2011 рр., (в тисячах).

Джерело: Л. Шабаліна, М. Корнейченко Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на економіку України  // Схід. — 2012. — № 3 (117). — С. 59-64.
На територіях промислово розвинутих держав розміщено понад 80 % материнських компаній і близько 33 % філій іноземних доменів, у країнах, які розвиваються, відповідно 19,5 % і майже 50 %, у постсоціалістичних – близько 0,5 % і 17 %. Доменами найбільших ТНК в основному є держави із сильними, стабільними економіками, такі як: США, Великобританія, Німеччина, Китай, Франція та ін (рис 2).Рис. 2. Розподіл ТОП-100 ТНК по країнах базування.

Джерело: побудовано автором за даними Global Top-100 companies 2015.

Згідно з оцінками аналітиків, експорт зарубіжних філій ТНК складає приблизно 1/3 від загального експорту товарів і послуг, ринкова капіталізація окремих ТНК перевищує 500 млрд. дол. США. Найбільш потужні ТНК розташовані у США, Європейському Союзі та Японії. Проте все більшого розвитку набувають ТНК таких нових індустріальних країн, як Південна Корея, Бразилія, Мексика, Гонконг і Китай, що зумовлено впровадженням цими державами стратегії застосування конкурентних переваг. Boston Consulting Group (BCG) провела дослідження, на основі якого склала рейтинг ста найбільш активно зростаючих компаній (2014 BCG Global Challengers) із 17-ти країн, що розвиваються, і нових індустріальних країн.

Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.
Ри́нкова капіталіза́ція (англ. market capitalization) акціонерної компанії - це поточна вартість всіх її акцій. Обчислюється дана величина як множення ціни одної акції на кількість випущених акцій.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
Boston Consulting Group (укр. Бостонська консалтингова група) - провідна міжнародна компанія, що спеціалізується на управлінському консалтингу. Разом із McKinsey & Company та Bain & Company входить до так званої "Великої трійки".
Серед цих 100 топ-компаній: 29 розташовані в Китаї, 19 – в Індії, 13 – у Бразилії, 6 – у Мексиці, 4 – у Росії, 4 – у ПАР, 4 – у Таїланді і 4 – у Туреччині (Рис. 3):
Рис. 3. Рейтинг 100 найбільш активно зростаючих компаній серед країн, розвиваються, і нових індустріальних країн, (кількість компаній в країні).

Примітка. Побудовано автором за даними рейтингу Boston Consulting Group (BCG) [2014 BCG Global Challengers].
Сьогодні ТНК контролюють понад 57% світового промислового виробництва, 69% міжнародної торгівлі, більш як 81% патентів і ліцензій на нову техніку, технології та ноу-хау, майже 90% прямих зарубіжних інвестицій [2].
Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

У щорічному рейтингу 500 найбільших корпорацій світу Fortune Global 500 за 2015 р, в якому компанії ранжуються за обсягом виручки за по- передній фінансовий рік, очолила список мережа торгових центрів Walmart (США), річна виручка якого склала 485,7 млрд дол. На другому місці – Sinopec (Китай). Компанія за рік заробила понад 446,2 млрд дол.. Третє місце посіла Royal Dutch Shell (Нідерланди) з річною виручкою 431,1 млрд.

Торго́вий центр (ТЦ) інколи торгово-розважальний центр (ТРЦ), галерея, пасаж, торговельний комплекс, торговельно-розважальний комплекс (англ. shopping mall, mall, shopping center) - універсальний магазин або комплекс магазинів, що зазвичай включає підприємства побутового обслуговування, громадського харчування та розважальні заклади.
Royal Dutch Shell (Ройял Датч Шелл) - публічна компанія, відома як просто Shell (Шелл) - транснаціональна корпорація з головною штаб-квартирою в Гаазі (Нідерланди), голландського та британського походження.
дол. [5] (табл. 1).Таблиця 1

ТОП-10 найбільших ТНК зі списку Fortune Global 500 за 2015 рік

Назва

Країна

Галузь

Річна виручка

Walmart

США

Роздрібна торгівля

485,7

Sinopec

Китай

Паливна

446,8

Royal Dutch Shell

Нідерланди

Паливна

431,3

China National Petroleum Corporation

Китай

Паливна

428,6

ExxonMobil

США

Паливна

382,6

BP

Велика Британія

Паливна

358,7

State Grid Corporation of China

Китай

Енергетика

339,4

Volkswagen

Німеччина

Автомобілебудування

268,6

Toyota

Японія

Автомобілебудування

247,7

Glencore

Швейцарія

Харчова

221

Джерело: cкладено автором за даними рейтингу Fortune Global 500.
Глобальні ТНК формують фінансовий центр економіки, який глобально впливає на функціонування і розвиток світового виробництва продуктів, послуг, знань, інформації, інтелектуального капіталу, глобального ринку робочої сили.
Робо́ча си́ла у економічній теорії - здатність людини до праці, сукупність фізичних і духовних здібностей, що людина використовує у своїй діяльності

Нову економіку кінця ХХ і початку ХХI століття приводить в рух конкурентна боротьба між глобальними ТНК і все нові методи боротьби за створення нових конкурентних переваг. Особливості діяльності глобальних корпорацій в XXI столітті характеризується такими рисами [5, c. 54]:

1. Випереджальне зростання прямих зарубіжних інвестицій в порівнянні з рівнем міжнародної торгівлі. Основні інвестори (ТНК) міцно зайняли центральне місце в процесі інтернаціоналізації світової економіки, стали основним механізмом зміцнення господарської взаємозалежності між окремими державами. Середні темпи зростання ПІІ за період з 1999 по 2009 рік становлять близько 18%. ТНК здійснюють 90% світового інвестування.

2. Основна частина - майже 4/5 сумарного обсягу отриманих ПІІ - припадає на упралінські послуги. У рамках цього сектору зростає частка галузей, пов'язаних з інфраструктурою. Другим за величиною залучених ПІІ є сектор обробної промисловості. Частка добувної промисловості в загальносвітовому обсязі ПІІ зростала через підвищений в останні роки світовий попит на енергоносії та мінеральну сировину.

3. Обсяг виробництва товарів і послуг іноземних філій ТНК сягає 7,88 трлн дол., експорт - 7,8 трлн дол., або третину загальносвітового. Сукупний обсяг продажів ТНК перевищив 36,3 трлн дол. Зарубіжні активи ТНК перевищили 102,04 трлн дол. США. За результатами проведеного дослідження була встановлена зростаюча експансія ТНК та масштабні показники їх діяльності (Табл. 1.2):

Таблиця 1.2

Показники ТНК у світовій економіці за період 1990-2014 pp.

Показники

Вартість у поточних цінах

(млрд. дол. США)

1990

2005-2007 (середнє зна-чення)


2012

2013

2014

Сумарний обсяг ПІІ, що ввозяться

2198

13894

22073

26035

26039

Сумарний обсяг ПІІ, що вивозяться

2254

14883

22527

25975

25875

Обсяги міжнародного злиття і поглинання

98

729

328


313

399

Сукупний обсяг продажів

4723

21469

31687

33775

36356

Обсяг виробництва товарів і послуг зарубіжних філій

881

4878

7105

7562

7882

Активи зарубіжних філій

3893

42171

88536

95230

102040

Експорт зарубіжних філій

1444

4976

7469

7688

7803

Чисельність працівників зарубіжних філій (тис. осіб)

20625

53306

69359

71297

75075

Примітка. Складено автором за даними UNCTAD, World Investment Report 2015.
4. В останнє десятиліття посилилася тенденція до укрупнення ТНК, пов'язана насамперед зі збільшенням числа злиттів і поглинань (ЗіП). Це призвело до якісних зрушень у розвитку ТНК. Мотиви для ЗіП у ТНК вельми різноманітні. По-перше, це отримання синергетичного ефекту за рахунок економії, обумовленої масштабами діяльності; комбінування взаємодоповнюючими ресурсами; фінансової економії (за рахунок зниження транзакційних витрат); зростання ринкової мощі через зниження конкуренції (мотив монополії); взаємодоповнюваності в області НДДКР. По-друге, це можливість відносно швидко увійти на незнайомий для компанії ринок і диверсифікувати ризики. По-третє, мотивом для ЗіП іноді є бажання знизити податкове навантаження, задовольнити амбіції менеджменту щодо підвищення ринкової капіталізації компанії тощо.

У 2007 році найбільшим ЗіП вартістю в 98 млрд доларів стало придбання компанії «ABN AMRO» (Нідерланди) компанією «RFS Holdings BV» (Великобританія). Крім цього, однією з істотних особливостей функціонування ТНК в період з середини 1990-х років і до 2008 року також є розвиток стратегічних альянсів. Результатом численних ЗіП, а також стратегічних альянсів стає утворення нових ТНК олігополістичного типу.

Відбувся стрибок у транскордонних злиттях і поглинаннях на початку 2015 року. Збільшення припливу ПІІ та зростання розвинених країн в якості донорів ПІІ відображаються у вартості транскордонних злиттів і поглинань на початку 2015 року. У період з січня по квітень 2015 року, (нетто) транскордонні ЗіП збільшилися майже в чотири рази в порівнянні з тими самим періодом у 2014 році, і майже досягли найвищого рівня з 2007 року (Рис. 4):


Рис. 4. Міжнародні злиття та поглинання, за cічень-квітень 2005-2015 років, (млрд. дол. США).

Примітка. Побудовано автором за даними UNCTAD, World Investment Report 2015.

5. Слід відзначити і те, що ТНК країн, що розвиваються і з новою ринковою економікою раніше купувати активи в розвинених країнах, посилюючи свої позиції серед інвесторів у транскордонних злиттях і поглинаннях.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

6. Відбуваються також зміни в регіональному розподілі прямих зарубіжних інвестицій. Аналіз регіонального розподілу ПІІ, їх масштабів, динаміки зростання виявляє таку закономірність: якщо в середині 1990-х років переважна роль належала в цьому процесі найбільш розвиненим країнам, причому в якості не тільки донорів, але і реципієнтів, то в останні роки країни, що розвиваються займають все більшу частку в розподілі ПІІ (Рис. 5):


Рис. 5. Приплив прямих іноземних інвестицій ТНК за регіонами світу, 2012–2014, (млрд. дол. США).

Примітка. Побудовано автором за даними [UNCTAD, World Investment Report 2015].
7. Зростання потоків ПІІ в країни, що розвиваються був головним чином пов'язаний з фінансуванням нових проектів, особливо в Азії. Приблизно одна третина всіх проектів по створенню нових та розширенню вже діючих підприємств у країнах, що розвиваються були зареєстровані в Китаї та Індії. Бурхливе зростання потоку ПІІ за останні 10 років пояснюється багатьма факторами. Загострення конкуренції в багатьох галузях змушує компанії шукати нові шляхи щодо підвищення конкурентоспроможності. Деякі з можливостей полягають у розширенні діяльності в швидкозростаючих країнах з ринками, що формуються (в інтересах нарощування обсягу продажів), а також в раціоналізації виробництва (використання ефекту масштабу і зниження витрат виробництва). Високі ціни на багато сировинних товарів служать додатковим стимулом для розміщення ПІІ в тих країнах, які багаті такими природними ресурсами, як нафта і корисні копалини.

Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Очікується збільшення припливу ПІІ в Африку з причини привабливості сировинних активів цього регіону. В даний час китайські нафтогазові компанії у зв'язку із зростанням внутрішнього попиту все активніше проводять стратегію глобалізації та активно проникають на африканські ринки з метою отримання доступу до джерел сировини. У 2009 році китайський уряд видало практично безвідсотковий кредит Анголі у розмірі 1 млрд. дол. США. З усіх китайських інвестицій в Африці більше 80% вкладено в нігерійську економіку, насамперед у нафтову галузь. Китайські державні нафтові компанії тільки в 2008-2009 отримали ліцензії на розробку трьох нафтових полів, і, крім того, здійснювали покупку нігерійських нафтопромислів у західних компаній. Так, китайська нафтохімічна корпорація «Sinopec» в середині 2009 року придбала за 7,6 млрд. доларів нафтовидобувну корпорацію «Addax» зі штаб-квартирою у Швейцарії (більше 50% газових і нафтових родовищ «Addax зосереджені на території Нігерії, решта - в Габоні та Іраку. Бразильські компанії також не відстають от Китаю. Нігерія, Алжир і Ангола є найбільшими постачальниками нафти в Бразилію. Ключові країни для бразильських інвестицій - це португаломовні Ангола і Мозамбік.

Згідно бізнес-дослідження ЮНКТАД, найбільш привабливими країнами для інвестицій ТНК на 2015−2017 є Китай та США (див. Рис. 6). Рейтинг складався із врахуванням поглядів керівників у різних галузях промисловості. Наприклад, підприємства, пов'язані з інформаційними технологіями, швидше за все, мають інвестиційні плани, спямовані на Сполучені Штати чи Індію.

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Точно так само, Сполучені Штати підтримують своє лідерство в рейтингу на основі їх сили у високотехнологічних і телекомунікаційних галузях промисловості. (Попередній рейтинг опитування, представлений в дужках. Відсутність значення в дужках означає, що економіка не була в топ-20)


Рис. 6. Найбільш привабливі країни для інвестицій ТНК на 2015−2017, (%).

Примітка. Побудовано автором бізнес-дослідження ЮНКТАД, World Investment Report 2015.

Найбільшими інвесторами на ряду з розвиненими країнами виступають і країни, що розвиваються. Країни Азії, що розвиваються стала найбільшим у світі регіональним інвестором (див. Рис. 7). У 2014 році азійські ТНК із країн поодинці інвестували $ 465 млрд. дол. США за кордон, що склало дев’яти відсоткове збільшення в порівнянні з попереднім роком. Серед економік, що розвиваються, ТНК з Азії збільшили свої інвестиції за кордоном, у той час як відтік з Латинської Америки і Карибського басейну, Африки і впав. Вперше, ТНК із країн Азії стали найбільшими у світі інвесторами, на які припадає майже третина від загального інвестування. Дев'ять з 20 найбільших країн інвесторів в світі стали країнами, що розвиваються та країни з перехідною економікою, а саме Гонконг (Китай), Китай, Росія, Сінгапур, Республіка Корея, Малайзія, Кувейт, Чилі і Тайвань.

Перехідна економіка - це економічна система, яка здійснює перехід від централізованої планової до ринкової системи. Країни з перехідною економікою зазнають ряду структурних перетворень, спрямованих на розвиток ринкових інститутів.
Кариби (англ. Caribbean; застаріла назва - Вест-Індія від англ. West Indies, букв. «Західна Індія») - група островів в Атлантичному океані між Північною і Південною Америкою. Належить до Північної Америки.
Коре́я - історична держава в Східній Азії, головним чином на Корейському півострові і прилеглих островах. Територія 220,8 тис. км². Населення понад 70 млн осіб, 99% населення - корейці.

Рис. 7 Відплив прямих іноземних інвестицій ТНК за регіонами світу, 2012–2014, (млрд. дол. США).

Примітка. Побудовано автором за даними [UNCTAD, World Investment Report 2015].
Суттєвим аспектом діяльності ТНК є інтеграція, що призводить до виникнення величезних транснаціональних фінансових конгломератів і ще більше посилює позиції ТНК в світогосподарської системі. У кризу багато банків, що знаходяться на межі банкрутства, були куплені їх конкурентами. Наприклад, "JP Morgan" купив "Bear Sterns", а "Mitsubishi UFG Financial Group" придбав "Morgan Stanley" за 7,8 млрд. дол. США.

8. Крім зазначених тенденцій в діяльності ТНК, слід звернути увагу на підвищення (на даному етапі розвитку) значення технологій в їх конкурентній боротьбі між собою і в боротьбі за збільшення частки нематеріальних активів, що виразилося в зростанні витрат на покупку технологій, навчання персоналу, а також оплату роялті і ліцензій.

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
Конкурентні переваги ТНК все більше засновані не на володінні обладнанням, а на володінні ноу-хау і патентами, тобто нематеріальними активами.Таблица 3

Найбільші ТНК у сфері технологій


Назва

Країна

Позиція у 2015р.

Позиція у 2009 р.

Apple Inc

США

1

33

Google Inc

США

2

22

Mickrosoft Corp

США

5

6

Facebook Inc

США

17

-

Oracle Corp

США

30

37

Tencent Holdings Ltd

Китай

32

-

IBM Corp

США

40

14

Intel Corp

США

44

40

Clsco Systems

США

49

30

TSMC

Тайвань

56

-

Таким чином науково-технічний прогрес та збільшення темпів інтеграції, глобалізації, призвели до зростання сектору послуг, і, як наслідок, покращення інвестиційного клімату цього сектору економіки світу, шляхом зменшення ризиків та збільшення швидкості обігу капіталу (табл. 4).

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.Таблиця 4

Концентрація ТНК за галузями

Галузь

Кількість компаній

Зміна загальної РК

Фінанси

19

13%

Технології

12

5%

Охорона здоров я

18

11%

Виробництво споживчих товарів

18

4%

Нафтогазова

9

-6%

Послуги

10

16%

Промисловість

7

1%

Телекомунікації

4

9%

Видобування

3

-16%

Отже, діяльність ТНК має ряд позитивних і негативних сторін як для приймаючої країни, так і для країни базування. Серед плюсів це: входження підприємств міжнародних компаній на ринок приймаючої країни, що супроводжується збільшенням інвестиційних надходжень, покращенням економічного клімату країни, збільшенням відкритості економіки, прискоренням науково-технічного прогресу, забезпеченням робочими місцями, надходженням до державного бюджету.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Іншою стороною такої взаємодії виступають такі негативні наслідки, як виснаження ресурсної бази, збільшення монополізації ринку, лобіювання інтересів окремих підприємців, підвищення залежності національної економіки по відношенню до більш могутніх держав, використання країни як ресурсного придатка лише на певний період часу.
Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.

Такі двоякі сторони стосуються не лише держав, в яких відкриваються філії та дочірні виробничі потужності, але й країн базування.

До позитивних ефектів відносять: збільшення надходжень до бюджету; розвиток національного виробництва та конкуренції; закріплення держави на міжнародній арені; прискорений розвиток НТП; покращення якості та зменшення ціни продукції; збагачення національних виробників; підвищення незалежності країни тощо.

Але поряд виступають і негативні ефекти, такі як лобіювання власних інтересів, збільшення впливу приватних осіб на державний контроль, а іноді мова йдеться про повну монополізацію галузей. Маючи значний вплив на державний апарат, власники ТНК створюють власні умови ведення бізнесу і можуть виступати на світовому ринку як окремі незалежні суб’єкти.

Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління.
Державний апарат - центральна частина механізму держави, юридично оформлена система всіх державних органів, які здійснюють управління суспільством, виконують завдання та функції держави.

Які ж основні тенденції діяльності ТНК в Україні в XXI ст.

На сьогодні ТНК є одним з основних українських інвесторів, а прямі іноземні інвестиції ТНК – основною формою зарубіжної експансії ТНК. Структура й динаміка українських інвестицій свідчить про орієнтацію більшості іноземних інвесторів на отримання швидкого прибутку та можливість зловживання фінансовими коштами. На українському ринку присутні більше світові ТНК, які здійснюють свою діяльність за допомогою своїх дочірніх підприємств та філій. На сьогодні в Україні зафіксовано близько 7 тис. філій іноземних ТНК, тоді як у світі їх загалом приблизно 810 000. Тобто частка України складає лише 0,8 % від загальної кількості філій ТНК [4].

Найбільш привабливими для ТНК галузями української економіки є харчова промисловість, галузі машинобудування і металообробки, фінансова, страхова та торговельна сфери.

Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.
Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.
Однією з умов привабливості діяльності ТНК є наявність в Україні важливих факторів зростання виробництва. Серед них виділяють такі: значні запаси багатьох видів сировинних ресурсів (вугілля, залізна та марганцева руди, сірка, ртуть, титан, уран, граніт, мінеральні солі тощо) і відповідну добувну і транспортну інфраструктури. Наявність достатньо розвинутої регіональної транспортної інфраструктури – трубопроводів, транзитних терміналів, залізниць і автомобільних доріг, мереж електропередач, морських портів – визначає певні переваги України.
Порт (від лат. portus - сховище, притулок, гавань, гирло) - ділянка берега моря, річки або озера з прилеглою акваторією, захищена від негоди захисними гідротехнічними спорудами, на якій розміщується комплекс будівель та пристроїв для завантаження і розвантаження суден та їх обслуговування.
Згідно з оцінками, Україна належить до перших 16 % країн світу за довжиною асфальтованих доріг, перших 37 % - за використанням електроенергії та перших 43 % - за рівнем телефонізації. Відносно дешева кваліфікована робоча сила також визначає переваги діяльності ТНК.На початок 2014 р. в Україні діють понад 30 світових транснаціональних корпорацій. Серед яких можна виділити Alcatel, British Petroleum, Coca-Cola, Danone,Hewlett Packard, Huawei, McDonalds Corporation, Metro Casg&Carry, Nestlé, Nokia, PepsiCo, Procter&Gamble, Samsung, Shell, Siemens, SUNInbev, Toyota, Unilever. Індекс транснаціоналізації економіки України характеризується позитивною динамікою з 2004 по 2012 роки. Його значення зросло майже у 3 рази, що обумовлено збільшенням обсягів іноземних ТНК, які розміщують свої дочірні підприємства і філії в Україні ( рис.8).


Рис. 8 Динаміка транснаціоналізації економіки України.
В Україні найбільшими ТНК, які вклали значні фінансові ресурси, є PepsiCo з обсягом інвестиційних коштів у 250 млн дол. США, "Київстар GSM" – 240 млн дол. США, Coca-Cola – 230 млн дол. США та ін. Лідируючі позиції у 2012 р. займають такі корпорації, як McDonald Corporation, Nestlé S.A., British American Tobacco та ін.
Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
British American Tobacco Plc. - другий за величиною у світі виробник тютюнової продукції. Штаб-квартира корпорації міститься в Лондоні. До портфеля компанії входять такі бренди, як Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Lucky Strike та інші.

Сьогодні в Україні найбільша кількість ТНК представлена у переробній промисловості.

Переробні галузі АПК - це комплекс підприємств, що переробляють сільськогосподарську сировину, з якої отримують продукти харчування і сировину для харчової промисловості. Вони забезпечують населення продуктами харчування та створюють певні ресурси для зовнішнього обміну.
За версією Forbes, за підсумками першого півріччя 2014 р. більшість з них була прибутковими (табл. 5).Таблиця 5
Фінансові результати ТНК в Україні за перше півріччя 2014 р.
з/п

Компанія

Галузь

Виручка за I півріччя 2014 р., млн. грн.

Прибуток, млн. грн.

Виручка за 2013 рік, млн. грн.

1

JT International

Тютюнова

3776,7

463,9

7103,7

2

Philip Morris

Тютюнова

2907,3

513,8

5675,1

3

Imperial Tobacco

Тютюнова

2233,8

5,7

4299,4

4

Bunge

Агропромислова

2088,4

196,3

5623,9

5

ViOil

Харчова

2259,9

1,6

3359,8

6

Nestle

Харчова

2443,4

–479,5

5305,5

7

Shell

Нафтогазова

1720,6

–34,9

4155,8

8

Toyota

Машинобудування

1861,9

281,6

4377,6

9

Procter&Gamble

Хімічна

2691

164,5

5733,1

10

PepsiCo

Харчова

3273,5

–462,2

6068,5

Джерело: складено автором за даними журналу Forbes.
До найбільших транснаціональних компаній в Україні відносять «УкрАВТО», «ROSHEN», «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), «Граніт», «Шаркон», «Кераміст» та інші.

Одна з найбільших – це автомобільна транснаціональна компанія «УкрАВТО». Найбільший виробник, дистриб’ютор та сервісний постачальник в Україні. До складу компанії відносять: два заводи в Україні з виробництва автомобілів та два в Польщі, 10 заводів з виробництва комплектуючих в Україні, та 12 в сусідній Польщі, 414 сервісних центрів, 476 автосалонів і пунктів продажу [8]. В 2012 році об’єм ринку виріс на 10% в порівняні з минулим роком і склав 218,7 тис. легкових автомобілів, при цьому випуск транспортних засобів компанією скоротився на 3,3%.

Легкови́й автомобі́ль - автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше дев'яти, з місцем водія включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Але не зважаючи на це, чистий прибуток компанії в минулому році сягнув 182,066 млн.
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
грн., тобто ріст відбувся на 42% [9].

Компанія «Рошен» має виробничі потужності у 3 країнах, а продукція представлена більше ніж в 11 країнах світу. Це одна з найбільших корпорацій по виробництву солодощів у світі (за версією Candy Industry Top 100 – 18 місце в світі [12]), щорічне виробництво 450 тис. тонн продукції. [13]. За підсумками 2012 року чистий прибуток компанії скоротився, хоча вартість активів збільшилась на 69,2% і становила близько 2,2 млрд. грн. [14]. 

«Систем Кепітал Менеджмент» - українська багатогалузева група, що включає більше 100 підприємств в сфері металургії, енергетики, фінансів, телекомунікації, медіа та інших секторів економіки.

Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.
Географічний діапазон компанії включає Україну, Росію, США, Італію, Великобританію, Швейцарію та Болгарію. В корпорації працює близько 300 тис. осіб, а активи компанії на 2012 рік склали близько 28,5 млрд. дол. [16].

Список ТНК ще нараховує десятки великих та середніх компаній, що працюють на міжнародному ринку і базуються в Україні. Вищезазначені компанії є найбільшими з них. Кожна з корпорацій має свої особливості функціонування, що зумовлені специфікою діяльності, ринком попиту та географічними векторами направленості. Але однією з спільних рис, що можна простежити в українських транснаціональних компаніях – це монополізація окремих галузей та сфер діяльності. Тобто, найбільші компанії, що мають статус ТНК, є єдиними гігантами кожен в своїх секторах. Саме цей фактор виступає основним негативним чинником тенденції розвитку ТНК в Україні.

За підрахунками Федерації роботодавців України з 1 січня до 1 червня 2015 року кількість іноземних підприємств скоротилася – з 1988 до 680 і лише за минулий рік Україна втратила більше мільйона робочих місць.

Федерація роботодавців України (ФРУ) - всеукраїнська організація роботодавців, що представляє їх інтереси в економічних та соціально-трудових відносинах з владою та профспілками на національному рівні.
Найбільші "втрати" для України відбулися в нафтогазовому секторі. У березні цього року голландська компанія "Shell" повідомила, що після завершення пошуково-розвідувальних робіт, вирішила розірвати договір про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням". Вирішила залишити свій сланцевий проект в Україні і американська компанія Chevron. У липні 2015 р. українське представництво корпорації оголосило про припинення своєї діяльності в Україні. Третьою нафтогазовою компанією, яка згортає свою діяльність в Україні, стала американська ExxonMobil.

Ще влітку минулого року рішення покинути український ринок нафтопродуктів прийняла російська компанія "Лукойл-Україна", яка на той момент володіла мережею з 240 заправок і 6 нафтобазами і займала близько 6% ринку роздрібних продажів в країні. Покупцем 100% акцій "Лукойл-Україна" виступила маловідома австрійська компанія AMIC Energy Management GmbH. Ще однією вагомою "втратою" для України став відхід угорсько-польської бюджетної авіакомпанії "Візз Ейр Україна".

За даними Держстату, обсяг капітальних інвестицій в економіку України за січень-березні 2015 року порівняно з відповідним періодом 2014 р. зменшився на 14,8% і склав 44 млрд 741,7 млн грн.

Проте, ще одним негативним моментом є перетворення країни, яка має величезний інтелектуальний і науково-технічний потенціал, здатний забезпечити власний технологічний прорив, на полігон для виконання механічних операцій, які, проте, можуть бути розцінені як «розміщення на території регіону підприємств з інноваційними технологіями». Якщо розглядати роль ТНК в економіці України, то небезпекою є перехід контролю до іноземних партнерів у стратегічних сферах, наприклад, у нафто-переробній галузі. Одеський нафтопереробний завод контролювався «Лукой-лом» (Росія), Лисичанський – компанією «ТНК-ВР» (Росія), Херсонський – «Альянсом» (Росія), частина Кременчуцького нафтопереробного заводу «Тат-нафтою» і урядом Татарстану (Росія).

Кременчу́цький нафтопереро́бний заво́д - найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні . З 1994 року став основним осередком товариства ПАТ «Укртатнафта».
ВАТ «Одеський нафтопереробний завод» (м. Одеса, Одеська область), збудований 1935 р., - потужність, станом на 2005 рік, близько 2,8 млн тон сирої нафти на рік.
Ще до початку 2006 р. практично під повний контроль іноземців перейшли цементна і склоробна галузі. Український цемент, починаючи з 2000 р., виробляли європейські ТНК. У 2005 р. до них приєднався російський холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», якому група «Приват» продала найбільший у Європі завод «Балцем» та Краматорський комбінат «Пушка».

Входження західних ТНК у вітчизняну економіку супроводжується вливанням нових технологій, підвищенням якості менеджменту, зростанням продуктивності праці, якими характеризуються західно-європейські компанії.

Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.
Разом з тим, такі інвестори зацікавлені лише у високоприбуткових секторах та галузях економіки, що може негативно вплинути на інші сфери економіки країни.

Одним із основних недоліків функціонування ТНК в Україні для вітчизняних виробників є неспроможність утримувати конкурентні позиції порівняно з великими міжнародними корпораціями. Виходячи з цього, політика уряду України має бути спрямована, з однієї сторони, на оптимальне використання можливостей транснаціоналізації, з іншої на нейтралізацію її негативних наслідків;

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
вона має бути комплексною та ґрунтуватися на чітко визначених національних пріоритетах розвитку. У програмі діяльності уряду та у відповідних законодавчих актах мають бути розроблені та закріплені регулятивні механізми, які мають містити одночасно систему стимулів щодо залучення іноземних ТНК та систему амортизаторів можливих негативних впливів транснаціоналізації [3, c.35].

Для захисту вітчизняної економіки національна законодавча база повинна чітко регулювати та контролювати: процедуру виходу ТНК на місцевий ринок, яка б ураховувала правила переваги місцевого інвестора; форми присутності ТНК у країні; забезпечення зайнятості місцевих трудових ресурсів;

Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.
правила передавання та адаптації до місцевих умов технологій і НДДКР; експертизу та моніторинг ПІІ - проекту на відповідність екологічним і санітарним вимогам; доходи фермерів; використання закупівель місцевих ресурсів, розвиток інфраструктури; розподіл продукції; умови збуту; захист конкуренції тощо [4].Проведений аналіз показує, що не можна оцінювати ТНК тільки негативно або позитивно. У зв'язку з цим феномен ТНК має потребу в подальшому дослідженні. Глибокого вивчення також вимагають проблеми, пов'язані з взаємозв'язком діяльності ТНК з національним інтересом, національною стратегією і волею, і проблема міжнародного права, проблемами глобальної картини світу, в якій діяльність ТНК розгортається на тлі розподілу глобальних ресурсів.
Карти́на сві́ту - складно структурована цілісність, що включає три головні компоненти - світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти об'єднані в картині світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином.
Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.

Список використаних джерел

 1. Гладій І.Й. Регіоналізація світового ринку: євроінтеграційний аспект:Монографія// Гладій І.Й. / Економічна думка, 2006 – С.554

 2. Дурицька Г.В. Сучасні тенденції транснаціоналізації та їхнійвплив на економіку України / Г. В. Дурицька // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2013. - № 2. - С. 39-45.
  Банківська справа (від італ. banco - лава), також грошово-кредитна справа, концентрує свою увагу на структуру та процеси в банківській (фінансовій) сфері. Головним суб'єктом банківської справи є банк, який є, насамперед, фінансовим посередником між позикодавцем та позичальником.
  - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_2_10.pdf

 3. Сорока І.Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації у процесі міжнародної інтеграції.//Сорока І.Б./Актуальні проблеми економіки –2009. № 9(99) – С.35

 4. Шабаліна Л., Корнейченко М. Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на економіку України  // Схід. — 2012. — № 3 (117). — С. 59-64.

 5. Поскребышева Н.И. Основные тенденции инвестиционной деятельности современных транснациональных корпораций. Финансы и кредит. № 39 2010 . – C. 54.

 6. Investment Country Profiles: Ukraine. [Electronic Resource]: UNCTAD, February 2012. – Access mode: http://archive.unctad.org/en/docs/webdiaeia2012d2_en.pdf
 7. Redefining Global Competitive Dynamics Report 2014 BCG (Boston Consulting Group): Global Challengers. – Boston, September 2014.

 8. «УкрАВТО» в 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://investfunds.ua/news/ukravto-v-2013g-uvelichila-chistuyu-pribyl

 9. World Investment Report 2014: Global Investment Trends. - New York and Geneva, 2015.


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни