Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПромисловість провідна сфера матеріального виробництва

Скачати 27.66 Kb.

Промисловість провідна сфера матеріального виробництва
Скачати 27.66 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір27.66 Kb.


Тема: Промисловість – провідна сфера матеріального виробництва.

Матеріа́льне виробни́цтво - виробництво, безпосередньо пов'язане з виготовленням різапсу матеріальних цінностей або з наданням матеріальних послуг: перевезення вантажів, виконання будівельних, монтажних, земельних, ремонтних робіт.Мета: ввести поняття «промисловість», «міжгалузевий комплекс»; сформувати уявлення про галузеву структуру промисловості, зміни співвідношення важкої та легкої промисловості;розвивати вміння користуватися різними джерелами інформації, працювати в групі.

Обладнання: карта господарства України, наочний матеріал,атласи, комп’ютери.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Структура уроку:

1.Організаційний момент.

2. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

3. Вивчення нового матеріалу.

4. Виконання практичної роботи (створення презентацій по темі на комп'ютерах).

5. Закріплення нових знань і умінь учнів.

6. Підсумок уроку.

7. Домашнє завдання.Хід уроку.

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Бесіда.

 1. Що називається галузевою структурою господарства?

 2. Якими є особливості галузевої структури господарства?

 3. Чи всі регіони України мають подібну галузеву структуру? Чому?

 4. Які підприємства і чому розташовані в нашій місцевості? Які особливості їхнього виробництва? 1. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь учителя.

Промисловість - найбільш велика і технічно оснащена сфера матеріального виробництва. У ній створюються знаряддя праці, засоби виробництва для всіх галузей господарства, а також більша частина предметів споживання.

Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.

Орудия труда☃☃- понятие марксистской политэкономии, которое означает «все вещи, с помощью которых человек действует на предмет своего труда и преобразовывает его».

Това́р - продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу; продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж, а також матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

За́соби виробни́цтва (англ. Means of production) - сукупність предметів та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг. До засобів виробництва належать машини, знаряддя праці, фабрики, а також суспільний і природний капітал.

Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.

Промисловість залишається найважливішою галуззю господарського комплексу розвинутих держав світу. Хоча її частка у ВВП цих кран становить менше, ніж 30%, але важливість промисловості визначається тим, що вона має неабиякий вплив на розвиток усіх галузей господарства, особливо на сільськогосподарське виробництво, усі види транспорту, сучасні телекомунікації (інтернет, телефон,телебачення, радіо). Світова інформаційна система не може існувати без використання устаткування й апаратури, що виробляється промисловістю. Сучасна промисловість відіграє вирішальну роль у забезпеченні потреб людини у найрізноманітніших виробах.

Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Потре́ба - стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності.

Функціонування сучасного ринкового господарства також неможливе без оснащення його найрізноманітнішими видами устаткування й апаратури (побутова, комп’ютерна техніка, засоби мобільного зв’язку, і ін..). Промисловість має найбільш розвинену і розгалужену структуру серед усіх видів господарської діяльності. За міжнародними стандартами прийнято виділяти три складові частини, які, у свою чергу, складаються із галузей нижчого порядку. Отже, промисловість поділяють на: 1. Добувна промисловість(складається з галузей, які займаються видобутком мінеральних ресурсів).

 2. Переробна промисловість – це сукупність галузей, зайнятих обробкою, або переробкою сировини та напівфабрикатів, випуском кінцевих товарів.

 3. Третя складова займається виробництвом електроенергії, а також доставкою електроенергії, газу та води до споживачів.

Класифікуючи промисловість за призначенням продукції, що виробляється, ми можемо розділити на такі групи:

 1. Важка індустрія – це сукупність галузей промисловості, які виробляють знаряддя праці і предмети праці.

 2. Легка індустрія – це сукупність галузей легкої та харчової промисловості, які виробляють предмети народного споживання.

  Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).

  Предме́ти пра́ці - речі, на які спрямована праця і засоби праці з метою створення життєвих благ, тобто йдеться про речовину природи, сировину, напівфабрикати. Предмети праці визначаються конструкцією продукції, що випускається виробничою системою.

  Харчова промисловість Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.Структурно-виробничими особливостями розміщення промисловості України є:

 1. Промисловий пункт.

 2. Промисловий центр.

 3. Промисловий комплекс.

 4. Промисловий вузол.

 5. Промислова агломерація.

 6. Промисловий район.

Виконання практичної роботи на комп’ютерах. Робота в групах. По закінченні виконання, презентація кожної з команд.

4.Закріплення нових знань і вмінь учнів. Бесіда за запитаннями.

5. Підсумок уроку. Підсумкова бесіда учителя.

6. Домашнє завдання.Опрацювати §12 із підручника. Роздрукувати презентації.Скачати 27.66 Kb.

 • Обладнання