Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПромисловість загальна характеристика господарства, економічний потенціал Укажіть форму суспільної організації виробництва за описом: «Випуск на одному підприємстві певного виду продукції»

Скачати 223.88 Kb.

Промисловість загальна характеристика господарства, економічний потенціал Укажіть форму суспільної організації виробництва за описом: «Випуск на одному підприємстві певного виду продукції»
Скачати 223.88 Kb.
Сторінка 1/3
Дата конвертації 18.05.2017
Розмір 223.88 Kb.
  1   2   3

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Загальна характеристика господарства, економічний потенціал

 1. Укажіть форму суспільної організації виробництва за описом: «Випуск на одному підприємстві певного виду продукції»: А.
  Економічний потенціал - це сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для економічного зростання й соціально-економічного прогресу.
  кооперація Б. комбінування В. концентрація Г. спеціалізація

 2. Укажіть поняття, яке відповідає визначенню: «складна міжгалузева система видобутку й виробництва палива та енергії, їхнього транспортування, розподілу й використання»:

А. машинобудування Б. металургійна промисловість В. паливно-енергетичний комплекс Г. нафтохімічна галузь

3. Укажіть галузь промисловості, що має найбільші показники спаду виробництва за роки незалежності України:

А.

Па́ливно-енергети́чний ко́мплекс (ПЕК), (рос. топливно-энергетический комплекс, англ. energy industry; нім. Brenstoff- und Energiekomplex m) - сукупність галузей промисловості, що забезпечують країну паливом, електроенергією та тепловою енергією.
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Металу́ргія (англ. Metallurgy) - наука, техніка і галузь промисловості, які пов'язані з одержанням металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей. У прикладному плані - сукупність зв'язаних між собою галузей і стадій виробничого процесу від видобутку сировини до випуску готової продукції - чорних і кольорових металів та їх сплавів (стопів).
Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
електроенергетика Б. легка промисловість В. машинобудування Г. чорна металургія

4. Укажіть частку (у %) промислової продукції у загальному обсязі виробництва (в основних цінах)

А. 33 Б. 50 В. 67 Г.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
75

5. Укажіть форму територіальної структури промисловості за описом: «населений пункт, де зосереджено кілька промислових підприємств, що спеціалізуються на певному виробництві»: А. агломерація Б. вузол В. пункт Г. центр

6. Укажіть центр видобутку кам’яного вугілля: А. Ватутіне Б. Коростишів В. Олександрія Г. Павлоград

7. Укажіть назву найбільшого родовища природного газу в Україні:

А. Дашавське Б. Глібовське В. Руденківське Г. Шебелинське

8. Укажіть назву АЕС, яка розташована в одному місті разом із ТЕС:

А. Запорізька Б. Південноукраїнська В. Рівненська Г. Хмельницька

9. Укажіть назву ГЕС, яка працює у комплексі з ГАЕС: А. Канівська Б. Каховська В. Кременчуцька Г. Київська

10. Укажіть назву нафтопереробного заводу, який використовує сировину родовищ Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області: А.

Нафтопереробний завод (НПЗ) - промислове підприємство, яке виробляє з сирої нафти рідкі палива, мастила, бітум, нафтовий кокс, парафін, церезин, ароматичні вуглеводні, органічні кислоти, сірку або сірчану кислоту, розчинники, скраплені гази і нафтохімічну сировину.
Бердянський Б. Дрогобицький В. Кременчуцький Г. Лисичанський

11. Укажіть нетрадиційне джерело енергії, використання якого розвивається в Україні найшвидше:

А. біогаз Б. вітрова енергія В. геотермальна енергія Г. сонячна енергія

12. Укажіть неправильне твердження щодо вугільної промисловості:

А. Україна забезпечує потреби у вугіллі за рахунок власного видобутку Б. вугілля переважає у структурі паливно-енергетичного балансу В. ресурсозабезпеченість кам’яним вугіллям складає 50-60 років

Г. видобуток бурого вугілля здійснюється переважно шахтним способом

13. Укажіть назву басейну родовищ корисних копалин за описом: «Розташований на межі двох держав, в Україні – на території трьох областей.

Па́ливно-енергети́чний бала́нс (рос. топливно-энергетический баланс; англ. fuel-power balance, fuel-and-energy balance; нім. brennstoffenergetische Bilanz f, Brennstoff- und Energiebilanz f) - система показників, яка відображає кількісну рівність між прибутком і витратою енергії та характеризує структуру виробництва і використання енергії в економіці, співвідношення між потребою в паливі у межах відповідної територіальної чи виробничої одиниці (країни, району, галузі, підприємства тощо) за певний період.
Вугілля Вугі́лля, Викопне вугілля (рос. уголь ископаемый, англ. fossil coal (mineral), нім. fossile Kohle f) - тверда осадова порода, горюча копалина, утворена шляхом вуглефікації рослинних залишків.
Родовище Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.
Запаси складають понад 100 млрд.т, видобуток проводиться підземним способом. Розробка почалася наприкінці ХVІІІ ст., ресурсів вистачить ще на 400 років, освоюються нові родовища.»:

А. Донецький кам’яновугільний Б. Дніпровський буровугільний

В. Львівсько-Волинський кам’яновугільний Г. Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний

14. Укажіть правильне твердження щодо нафтової, нафтопереробної і газової промисловості: А. Забезпеченість України власним природним газом становить близько 60% Б.

Газова промисловість - це галузь паливної промисловості. Основне завдання - видобуток і розвідка природного газу, газопостачання по газопроводам, виробництво штучного газу з вугілля і сланців, переробка газу, використання його в різних галузях промисловості і комунально-побутовому господарстві.
Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.
видобуток природного газу в Україні розпочався у 1950-і роки

В. усі нафтопереробні заводи України працюють переважно на імпортній сировині

Г. на території України є перспективні для освоєння родовища нафти й природного газу

15.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Укажіть правильне твердження щодо Причорноморсько-Кримського нафтогазоносного району:

А. уперше на території України почали видобувати нафту Б. найбільші обсяги видобутку

В. побудовані газопроводи до Москви і країн Балтії Г.

Балтійські країни (ест. Balti riigid, Baltimaad, латис. Baltijas valstis, лит. Baltijos valstybės) - країни, що омиваються Балтійським морем. Найчастіше під Балтією розуміють Латвію, Литву і Естонію. З географічного погляду до Балтії іноді також зараховують Калінінградську область Російської Федерації.
найперспективніший щодо розширення видобутку

16. Укажіть правильне твердження щодо роботи електростанцій різних типів:

А. на АЕС енергія радіоактивного розпаду спрямовується на нагрівання води Б.

Радіоакти́вність (від лат. radio - «випромінюю» radius - «промінь» і activus - «дієвий») - явище мимовільного перетворення нестійкого ізотопа хімічного елементу в інший ізотоп (зазвичай іншого елемента) (радіоактивний розпад) шляхом випромінювання гамма-квантів, елементарних частинок або ядерних фрагментів.
на ТЕС природний газ як енергоносій поступово замінюють на вугілля В. на півдні України відбувається інтенсивне будівництво геліостанцій (СЕС)

Г. у Криму працює електростанція, що використовує геотермальну енергію.

17. Укажіть назву гідроелектростанції, що введена в експлуатацію у ХХІ ст.

А. Дніпровська Б. Канівська В. Київська Г. Ташлицька

18. Укажіть назву залізорудного басейну (району), з якого агломерат постачався до Маріуполя:

А. Бєлозерський Б. Керченський В. Кременчуцький Г. Криворізький

19. Укажіть назву залізорудного басейну (району), у якому працює шахта «Гігант-Глибока»:

А. Бєлозерський Б. Керченський В. Кременчуцький Г. Криворізький 1. Укажіть назву промислового вузла Придніпровського металургійного району, у якому лише видобувають і збагачують залізну руду. А.
  Металургíйний райо́н (до 2016 року - Дзержинський район) - адміністративний район міста Кривий Ріг у центральній частині міста. Площа району становить 52 км². Загальна протяжність вулиць 194 км. На його території мешкає близько 65 600 жителів.
  Фе́рум - Хімічний елемент з атомним номером 26 та атомною масою 55,847, що позначається в хімічних формулах символом Fe (від лат. ferrum - «залізо»).
  Дніпропетровський; Б Кременчуцький; В Криворізький; Г Нікопольський.

 2. Укажіть центр чорної металургії Донецького металургійного району, у якому працює трубний завод.
  Чо́рна металургі́я - одна з найважливіших галузей важкої промисловості, яка охоплює виробництво чорних металів та спорідненої сировини і напівфабрикатів.


  1. Алчевськ; Б Донецьк; В Єнакієве Г Харцизьк.

 3. Укажіть назву кольорового металу, виробництво якого забезпечено вітчизняною сировиною.
  Кольоро́ві мета́ли - це промислова назва всіх металів, крім заліза та елементів його групи. Зазвичай ознакою кольорового металу був його специфічний колір, відмінний від темно-сірого, наприклад, білий (алюміній, срібло), жовтий (золото), червоний (мідь) тощо.


  1. Алюміній; Б мідь; В титан; Г цинк.

 4. Укажіть помилкове твердження щодо чинників розвитку чорної металургії України.

А. Близькість розміщення родовищ руд; Б велика кількість металобрухту;
  1   2   3


Скачати 223.88 Kb.

2021