Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроспект емісії облігацій Публічного акціонерного товариства

Проспект емісії облігацій Публічного акціонерного товариства
Сторінка1/14
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14logo

Проспект емісії

облігацій
Публічного акціонерного товариства

«Дельта Банк»

Увага!
Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Облігація (лат. obligatio - зобов'язання; англ. bond - довгострокова, note - короткострокова) - емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.

2011


ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ

Публічного акціонерного товариства

«Дельта Банк» 1. Інформація про емітента

  1. Повне та скорочене найменування

Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі – «Банк або Емітент»).
Еміте́нт ці́нних папе́рів - особа (юридична особа, фізична особа, держава, орган місцевого самоврядування), яка від свого імені розміщує цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Відкрите акціоне́рне товари́ство (ВАТ) - організаційно-правова форма товариства, акції якого можуть вільно розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі. ВАТ мають право випускати будь-які акції: іменні та на пред'явника, прості та привілейовані.

Повне найменування англійською мовою: Public Joint Stock Company “Delta Bank”.

Повне найменування російською мовою: Публичное акционерное общество «Дельта Банк».

Скорочене найменування українською мовою: АТ «Дельта Банк».

Скорочене найменування англійською мовою: JSC “Delta Bank”.

Скорочене найменування російською мовою: АО «Дельта Банк».

Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).


Код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДРПОУ): 34047020.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
А́нглія (англ. England) - країна в Західній Європі, що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Найбільша за площею і населенням з чотирьох країн Сполученого королівства та трьох частин Великої Британії.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.  1. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв’язку емітента (у разі їх наявності)

Адреса: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Щорса, 36 «Б»,

Тел.: 38 (044) 391-51-38

Факс: 38 (044) 499-28-45

SWIFT:DELKUAUK

Reuter Dealing: DELT

Телекс: 732132 DELTA UX

Пошта НБУ:UIFF

E-mail: info@deltabank.

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Телетайп (англ. teletype,TTY) - електромеханічна друкуюча машина, яку використовують для передачі між двома абонентами текстових повідомлень по найпростішому електричному каналу (зазвичай по парі дротів).
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
Ву́лиця Що́рса - назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Ки́їв (МФА: [ˈkɪjiw]опис файлу) - столиця України, місто-герой, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Розташований у середній течії Дніпра, у північній Наддніпрянщині. Політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни.
com.ua;

Веб-сайт: www.deltabank.com.ua


  1. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента (у разі їх наявності)

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта», яке набуло статусу юридичної особи з моменту внесення 14 лютого 2006 року запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Правонасту́пництво - перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого. Воно може бути універсальним або частковим.
Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта» було зареєстровано Національним банком України 15 лютого 2006 року за реєстраційним номером №304 та створене згідно з рішенням Установчих Зборів Учасників (протокол №1 від 21 жовтня 2005 року).

У зв’язку із реорганізацією Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта» шляхом перетворення та зміни назви на Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» 01 жовтня 2009 року здійснено номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про зміну свідоцтва про державну реєстрацію – 1 070 105 0012 017828.

Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
Устано́вчі збо́ри - виборні тимчасові збори представників народу, покликані виробити або змінити конституцію держави і, таким чином, на правовій основі оформити новий державний і суспільний устрій.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - публічний реєстр юридичних осіб в Україні.
  1. Перелік засновників

Перелік засновників Емітента:

Лагун Микола Іванович
  1. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами Емітента

Структура управління Емітентом, органи управління і контролю Емітентом, порядок їх формування та компетенція) визначаються статтею 6 Статуту Емітента.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Витяг із Статуту Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»:

««СТАТТЯ 6

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНИ КОНТРОЛЮ БАНКУ

  1. Органи управління БАНКУ:

   1. Загальні збори акціонерів;

   2. Спостережна рада (Наглядова рада в розумінні Закону України «Про акціонерні товариства», далі за текстом – Спостережна рада);
    Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.
    Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


   3. Рада Директорів.

  2. Органи контролю БАНКУ:

   1. Ревізійна комісія;

   2. Служба внутрішнього аудиту.  1. Загальні збори акціонерів

   1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління БАНКУ і можуть вирішувати будь-які питання діяльності БАНКУ.

   2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішень про:

    1. визначення основних напрямів діяльності БАНКУ та затвердження звітів про їх виконання;

    2. внесення змін та доповнень до Статуту БАНКУ;

    3. зміна розміру статутного капіталу БАНКУ (рішення про збільшення статутного капіталу БАНКУ, рішення про зменшення статутного капіталу БАНКУ);

    4. обрання та припинення повноважень голів та членів Спостережної ради БАНКУ, Ревізійної комісії БАНКУ, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
     Комісійні (англ. fees, в контексті комісійного магазину - consignment fees) - винагорода посереднику між сторонами у процесі купівлі-продажу матеріальних чи нематеріальних активів. Як правило становить або певний відсоток від суми угоди, або являє собою певну фіксовану суму.
     Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
     Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
     Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
     Ревізі́йна комі́сія - в юридичній особі - суб'єкті господарювання - орган, обраний на загальних зборах учасників, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності через проведення планових та позапланових перевірок документації (ревізій), а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.


    5. затвердження умов договорів (контрактів), трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради БАНКУ та з головою і членами Ревізійної комісії БАНКУ, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради БАНКУ та Ревізійної комісії БАНКУ;

    6. затвердження річних результатів діяльності БАНКУ, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, Спостережної ради та зовнішнього аудитора;
     Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
     Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.
     Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.


    7. розподіл прибутку і збитків БАНКУ з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;

    8. припинення діяльності БАНКУ, ліквідацію БАНКУ, обрання членів лічильної комісії, обрання членів ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

    9. обрання комісії з припинення БАНКУ;

    10. затвердження розміру річних дивідендів;

    11. розміщення, деномінацію, дроблення або консолідацію акцій БАНКУ, про форму існування акцій БАНКУ;
     Дивіде́нди (лат. dividendum - те, що підлягає поділу) - частина прибутку, яка виплачується (і) емітентом корпоративних прав на користь власників корпоративних прав, або (і) державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або місцевої громади (що, за своєю суттю, - те саме).
     Кредито́р - громадянин або юридична особа, яка має підтверджені належними документами майнові вимоги до боржника.
     Деноміна́ція (від лат. denominatio - найменування, позначення) - зміна (збільшення) номінальної вартості грошових знаків з метою стабілізації валюти чи спрощення розрахунків. Деномінація відбувається шляхом обміну за встановленим співвідношенням (10:1, 100:1 і т. ін.)
     Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.
     Консолідація (від лат. consolidatio об'єдную, зрощую) - це форма систематизації законодавства через зведення у єдиний нормативно-правовий акт декількох актів, що регулюють певну сферу суспільних відносин без зміни їх змісту.


    12. розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення;

    13. анулювання викуплених акцій;

    14. викуп розміщених БАНКОМ акцій крім випадків, передбачених законодавством України;

    15. затвердження положень про Загальні збори акціонерів, про Спостережну раду, про Раду Директорів, про Ревізійну комісію, про акції та дивідендну політику, а також внесення змін до них.
     Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
     Ра́да директорі́в - колективний колегіальний орган організації (група осіб, яку обирають з членів топ-менеджменту та акціонерів), який визначає стратегічні напрямки діяльності цієї організації.
     Зага́льні збо́ри акціоне́рів - вищий орган управління акціонерним товариством. До найголовніших функцій загальних зборів акціонерів належать вибори керівних органів товариства та розгляд фінансового звіту.
     Інші акти внутрішнього регулювання БАНКУ затверджуються Спостережною радою та Радою Директорів в межах їх компетенції;


    16. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління БАНКУ;
     Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
     Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації


    17. зміну БАНКОМ типу акціонерного товариства;

    18. притягнення до майнової відповідальності членів Спостережної ради, Ради Директорів та Ревізійної комісії БАНКУ;

    19. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Ради Директорів, звіту Ревізійної комісії;

    20. вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності БАНКУ;
     Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.
     Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
     Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.


    21. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ.

   3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам БАНКУ. Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть бути передані до компетенції Спостережної ради або Ради Директорів БАНКУ.

   4. БАНК зобов’язаний щороку проводити Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Спостережна рада.

   5. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання, вказані у пунктах 6.3.2.6., 6.3.2.7.
    Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.
    та 6.3.2.19. Статуту. До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вноситься питання, вказані у пунктах 6.3.2.4. та 6.3.2.5. Статуту.


   6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Спостережною радою (простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні):

    1. з власної ініціативи;

    2. на вимогу Ради Директорів – в разі порушення провадження про визнання БАНКУ банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
     Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
     Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.


    3. на вимогу Ревізійної комісії;

    4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій БАНКУ;

    5. в інших випадках, встановлених законом.

   7. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14 • ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ Публічного акціонерного товариства
 • Публічне акціонерне товариство
 • Місцезнаходження, номери телефонів
 • Дата заснування, зміни організаційно-правової форми
 • Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формування та компетенція
 • Витяг із Статуту Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»: « « СТАТТЯ 6 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНИ КОНТРОЛЮ БАНКУ
 • Закону України
 • Загальні збори акціонерів
 • Ревізійної комісії