Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПровайдер, в особі директора Передерея Олега Вікторовича, діючого на підставі Статуту підприємства, з одного боку, І (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) в подальшому Споживач

Скачати 86.11 Kb.

Провайдер, в особі директора Передерея Олега Вікторовича, діючого на підставі Статуту підприємства, з одного боку, І (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) в подальшому Споживач
Скачати 86.11 Kb.
Дата конвертації11.02.2020
Розмір86.11 Kb.
ДОГОВІР № І- _________ про надання послуг мережі Інтернет “_____”______________20___р. ТОВ Телерадіокомпанія «Телемир», в подальшому Провайдер, в особі директора Передерея Олега Вікторовича, діючого на підставі Статуту підприємства, з одного боку, і ____________________________________________________________________________________________ (прізвище, імя, по батькові фізичної особи) в подальшому Споживач з іншого боку, уклали Договір про наступне: ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Провайдер надає Споживачеві доступ до глобальної мережі Інтернет шляхом підключення до порту вузла Інтернет Провайдера (далі - Послуга).

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Споживач підключається по ________________________________________________________________________________________________________________________________ ОБОВЯЗКИ СТОРІН 2.1. Провайдер зобовязується: 2.1.1. Проводити підключення Споживача протягом 3 (трьох) днів з моменту оплати, факт якої підтверджений надходженням коштів на розрахунковий рахунок Компанії; 2.1.2.

Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Надавати Споживачу Послугу згідно з додатком № 1 цього Договору. 2.1.3. Усувати будь-які технічні несправності протягом 5 (пяти) днів з моменту отримання заявки від Споживача. 2.1.4. Інформувати Споживача про зміну тарифів будь-яким доступним Провайдеру способом не пізніше, ніж за 15 днів до майбутніх змін. Спосіб повідомлення Провайдер обирає сам. 2.1.5. Тільки Провайдер має право вчинити повторне підключення Споживача, якщо надання послуг було припинено з вини Споживача. 2.2. Споживач зобовязується: 2.2.1. Самостійно стежити за станом свого особового рахунку, своєчасно здійснювати поповнення грошових коштів на ньому, проводити оплату в обумовлений Договором час згідно з додатком № 1 цього Договору. 2.2.2.

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Використовувати мережу Інтернет тільки в легальних цілях. Не перекладати на Провайдера відповідальність за будь-які види збитків, отримані Споживачем або третьою стороною внаслідок використання або неможливості використання Споживачем послуг мережі Інтернет. 2.2.3. Не змінювати, не зламувати, не налагоджувати на власний розсуд системні засоби Провайдера. Не використовувати надані Послуги в незаконних цілях, не сприяти подібним діям і припиняти діяльність інших. 2.2.4. У разі зміни юридичних і контактних реквізитів сповіщати Провайдера за 10 днів. 2.2.5. Тримати в таємниці відомості про реквізити (паролі) виділених Провайдером. 2.2.6. Не використовувати мережу Інтернет в комерційних цілях. 2.2.7.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

Не поступатися права і зобовязання за Договором третім особам без згоди Провайдера. У разі навмисного або ненавмисного втручання Споживача в роботу мережі Інтернет, якщо це призвело до дестабілізації процесів, прямо або побічно впливають на якість послуг, що надаються іншим споживачам мережі, Споживач зобовязаний відшкодувати Провайдеру завдані внаслідок цієї події збитки в розмірі 5-и місячних абонплат, згідно Договору з Споживачем, за тарифами, що діють на момент такої дії. 2.2.8. У разі грози, урагану та інших природних стихій Споживач повинен вимикати кабель мережі Інтернет від обладнання (компютери, ноутбуки і т.д.), а також відключити обладнання від електроживлення. 2.3. Споживач має право: 2.3.1. Отримати додаткову технічну підтримку за телефонами (066) 203-34-81. 2.3.2. За якістю обслуговування дзвонити по тел(050) 753-87-18. 2.3.3. Поповнювати авансові суми без попереднього отримання рахунків, а також звертатися до Провайдеру за розясненням щодо суми фактичних розрахунків. 2.3.4. Призупиняти дію Договору на отримання послуг Інтернет на термін не більше трьох місяців. У разі, якщо Споживач по закінченню 3-х місяців не звернувся до Провайдеру з проханням відновити дію Договору, Договір вважається розірваним. Провайдер розриває договір без письмового попередження. УМОВИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 3.1. Плата за послуги Провайдеру включає в себе установчу плату, абонентську плату і плату за послуги, які надаються, відповідно до діючих тарифів Провайдера. 3.2. Споживач платить за Послуги за авансовою системою оплати згідно з додатком № 1. 3.3. Повний розрахунковий період за надані Послуги встановлюється з першого по останнє число розрахункового місяця, незалежно від кількості сесій. 3.4. При відсутності авансу Провайдер має право призупинити надання Послуг Споживачеві без попереднього письмового попередження. 3.5. Для отримання послуг з доступу до мережі Інтернет Споживач проводить оплату щомісячно, до 20 числа місяця, що передує місяцю, в якому Споживач отримує послугу. 3.6. Розрахунки за фактично отримані в кредит послуги Інтернет за кожен попередній місяць (оплату за додаткові послуги відповідно до тарифів) проводяться Споживачем не пізніше 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим. При відсутності оплати Провайдер має право припинити надання послуг в повному обсязі без попереднього письмового попередження та розірвати цей Договір в односторонньому порядку. 3.7. У разі зміни законодавчих, нормативно-правових та інших актів, тарифів, введення інших обовязкових зборів і платежів, які поширюються на мережу Інтернет, Провайдер має право змінювати тарифи та вартість абонентського обслуговування, сповістивши про це Споживача будь-яким доступним для Провайдера способом (оголошення, інформація на сайті) не менше ніж за 10 днів до початку введення в дію нових тарифів. 3.10. Якщо Споживач не згоден зі зміною цін, він повинен негайно сповістити про це Провайдера і припинити використання Послуги. 3.11. Припинення надання послуг та розрив даного договору не звільняє Споживача від погашення заборгованості. У разі розірвання цього договору невикористаний аванс повертається Споживачеві після оплати всіх наданих Послуг. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1. У разі встановлених спроб Споживача вчинення дій вказаних в п. 2.2.3., 2.2.6., 2.2.7. цього договору, Провайдер вважає себе вільним від будь-яких зобовязань або відповідальності щодо Споживача. Провайдер має право призупинити надання послуг та розірвати Договір без попереднього повідомлення, що не звільняє Споживача від сплати штрафних санкцій, відповідно до п.2.2.7. 4.2. Провайдер не несе відповідальності за зміст переданої і прийнятої Споживачем з мережі Інтернет інформації. 4.3. Провайдер не дає гарантій на адаптованість послуг мережі Інтернет до цілей Споживача. 4.4. Інформація або поради, надані Провайдером в усній формі, не розглядаються як гарантії. 4.5. Провайдер не несе відповідальності за будь-які пошкодження, завдані Споживачеві, як результат використання мережі Інтернет, включаючи втрату даних внаслідок затримок, помилкових адрес або переривання Послуги, викликані помилками, недбалістю або недоглядом з боку Споживача. 4.6. Розміщення Споживачем статей в електронні конференції мережі Інтернет означає передачу Споживачем Провайдеру своїх прав на тиражування та розповсюдження даних наведених в статті. Право, отримане Провайдером, не є винятковим. 4.7. Право тиражування і розповсюдження конференцій як збірки авторських статей, належить Провайдеру. 4.8. Провайдер не несе відповідальності за якість отриманої послуги при підключенні на кабельну розводку, здійснену Споживачем самостійно. 4.9. Провайдер не несе відповідальність за перебої в наданні послуги в наслідок відключення електроенергії на головній станції мережі, а також за локальні (місцеві) відключення електроенергії в місцях розташування комутаторів, що тягнуть за собою відсутність сигналу в житлових масивах і будинках. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 5.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх зобовязань в разі виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити, але не можна попередити (війна, стихійні лиха), і при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення органів державної влади).

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Ці обставини носять обєктивний і абсолютний характер. Дія обставин форс-мажору повинні бути підтверджені компетентними органами, за винятком випадків, якщо ці обставини загальновідомі або відповідають прийнятим нормативно-правовим актам органів влади в межах їх компетенції. 5.2.

Державна влада - це публічно-політичні відносини панування і підкорення між суб'єктами, що спираються на державний примус.

Сторона, для якої стало неможливим виконання зобовязань за цим Договором через дію форс-мажору, зобовязана в 3-денний термін сповістити іншу Сторону про початок, а потім про закінчення дії цих обставин. 6. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  Згідно з ЗУ «Про захист персональних даних» і Типовим порядком обробки персональних даних у базі персональних даних, затвердженим наказом Міністерства юстиції від 30.12.11р.

Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.

№ 36595, Споживач дає свою згоду на викаристання і обробку своїх персональних даних (прізвище, им’я, по-батькові, паспортні дані, ІПН, місце проживання (фактичне, за місцем реєстрації), № телефону, інші персональні дані, необхідність обробки яких встановлена нормативно-правовими актами), а також на внесення змін (при необхідності) в персональні дані, з метою забезпечення реалізації відношень в сфері бухгалтерського та податкового обліку (згідно Податкового кодексу України, ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансовой звітності в Україні»), адміністративно-правових відносин (згідно Господарського кодексу України, Гражданского кодексу України, в соответствии із Статутом підприємства). 7.

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 7.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до ______ _______________ 20 ___ р. 7..2. Якщо від будь-якої із Сторін не надійде вимог про перегляд Договору в звязку з закінченням терміну дії, вважати Договір пролонгованим на ті самі ж періоди. 7.3. Споживач має право розірвати даний Договір у разі невиконання умов Договору Провайдером або при відсутності потреби в послугах. Про це він зобовязаний сповістити Провайдера письмово не пізніше, ніж за 30 днів до моменту припинення дії Договору. 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 8.1. Договір укладено відповідно до законодавства в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається Провайдером, другий - Споживачем. 8.2. Всі зміни та додатки до цього Договору відповідають дійсності лише в тому випадку, якщо вони складені в письмовій формі і підписані обома сторонами. 8.3. Після підписання цього Договору всі попередні домовленості, які суперечать його положенням, вважаються недійсними. 8.4. Договір не втрачає дії в разі зміни реквізитів Сторін, або установчих документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми тощо. Про зазначені зміни Сторони зобовязані протягом 15 днів повідомити про це один одного. 8.5. Спірні питання між сторонами вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 9.

Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ І РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН Товариство з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія «Телемир» Адреса: Україна, 85700 Донецька обл. м. Волноваха вул. Менделєєва 17-53 Рр 26003117158 ВАТ «РайффайзенБанкАваль» м. Київ МФО 380805 ОКПО 31387087 Є платником податку на прибуток на загальних підставах ПІБ:________________________________________________________ ____________________________________________________________ Адреса за реєстрацією:________________________________________ ___________________________________________________________ Адреса підключення: __________________________________________ ___________________________________________________________ Паспорт серия ___________ № _____________________________ Выдан “_________” _______________________________________ ________________________________________________________ ІПН ____________________________________________________ Телефон ________________________________________________ Директор ______________________ Передерей О.В. (підпис, ініціали, прізвище уповноваженої особи) “____”______________ 20___р. М.П. ____________________________________________ (підпис, ініціали, призвіще уповноваженої особи ) “___”_______________ 20___ р.


Скачати 86.11 Kb.

  • Податкового кодексу України