Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі»

Скачати 478.92 Kb.

«Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі»
Скачати 478.92 Kb.
Сторінка 1/4
Дата конвертації 02.05.2017
Розмір 478.92 Kb.
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут соціальної та політичної психології«Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі»


Навчально-методичний комплекс спецкурсу

для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти

За редакцією П. П.

Редакція - окремий варіант книги у книгодрукуванні, що характеризується певними ознаками, як наклад, тип обложки, тип паперу, та інше. Так видання може бути випущеним обмеженим тиражем, без можливості подальшого допечатування, чи навпаки «відкрите видання» тираж якого обмежується лише попитом на книгу.

Інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Політи́чна психоло́гія - сукупність відчуттів, емоцій, переживань, настроїв, пов'язаних з політичними явищами; у структурному вимірі, як ми зазначали, входить до сфери політичної свідомості. Це сукупність духовних утворень, яка сприяє виробленню у людини безпосередніх мотивів і установок політичної поведінки.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Горностая

Київ – 2016УДК 316.614 : 316.45] : 37]](072)

ББК 88.5Я7

Н 15


Рекомендовано до друку вченою радою Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, протокол № 12/15 від 17 грудня 2015 р.

Горноста́й (лат. Mustela erminea L.) - вид роду Mustela, невелика хутрова тварина родини мустелових (Mustelidae). Це маленький ссавець завдовжки 30 см, поширений у Північній Америці, Азії та Європі. Під час полювання пересувається надзвичайно швидко.

Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі : навчально-методичний комплекс спецкурсу / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, Л. Г. Чорна та ін.] ; за ред. П. П. Горностая ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К., 2016. – ХХ с.
ISBN

Навчально-методичний комплекс спецкурсу присвячений практичним методам оптимізації соціально-психологічного клімату в малих групах освітнього середовища. Матеріали розроблено з урахуванням сучасних теоретичних знань та практичних розробок соціальної психології з метою забезпечення соціально психологічного клімату в колективі.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.

Соціа́льна психоло́гія - розділ, галузь психології, яка займається вивченням закономірностей діяльності людини в умовах взаємодії в соціальних групах. Основні проблеми соціальної психології: закономірності спілкування та взаємодії людей, діяльність великих (нації, класи) і малих соціальних груп, соціалізація особистості та розвиток соціальних установок.

Особлива увага приділяється проблемам групової взаємодії, групових конфліктів, ціннісно-рольових феноменів, розвитку групи та особистості в групі.

Фено́мен (грец. φαινόμενον - являється) - незвичайне явище, рідкісний факт, який важко збагнути.

Серед завдань спецкурсу – оволодіння технологіями та практичними навичками роботи з групами: методами дії, арт-терапевтичними методами, рольовими іграми, методами роботи з груповою динамікою тощо. Запропоновані в спецкурсі завдання для виконання практичних вправ сприятимуть підвищенню соціально-психологічної компетенції практиків у роботі з групами.

Навчально-методичний комплекс призначений для практичних психологів системи освіти, педагогів і керівників системи освіти та всіх, хто цікавиться проблемами малих груп і соціально психологічного клімату.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

ISBN ББК 88.5Я7

© Інститут соціальної та політичної психології

НАПН України, 2016


  1   2   3   4


Скачати 478.92 Kb.

2021