Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічна пропозиція на укладання договору про переказ коштів фінансова компанія: товариство з обмеженою відповідальністю

Скачати 90.33 Kb.

Публічна пропозиція на укладання договору про переказ коштів фінансова компанія: товариство з обмеженою відповідальністю
Скачати 90.33 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір90.33 Kb.
  1   2

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕКАЗ КОШТІВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРМАНІ», що діє на підставі Ліцензії Національного банку України № 45 від 10.06.

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

2016 року та є учасником платіжної системи «FLASHPAY» відповідно до Договору № 28/В від «22» листопада 2016 р.

Платі́жна систе́ма - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

, яка знаходиться за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, електронна адреса: office@starmoney.net.ua, (далі – Фінансова компанія), тел. (044) 232-21-09, керуючись законодавством України, оголошує Публічну пропозицію (далі – «Оферта») необмеженому колу фізичних осіб укласти Договір про переказ коштів (далі – «Договір») у порядку, визначеному в Оферті, умови якої наведені нижче:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

Ініціатор фізична особа, яка на законних підставах ініціює переказ коштів шляхом формування та/або подання відповідного документа на переказ або використання електронного платіжного засобу.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

При цьому фізична особа розглядається як учасник правових відносин, що виникають між такою фізичною особою та Отримувачем.

Правові́ відно́сини - врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правові відносини виникають тоді, і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права.MSISDN - присвоєний SIM-карті телефонний номер абонента, призначений для здійснення та отримання дзвінків.

Операційний день – частина робочого дня Фінансової компанії, протягом якого приймаються від Ініціатора документи на Переказ і документи на відкликання та можна, за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу та виконання.

Отримувачфізична особа-підприємець та/або юридична особа, що здійснює продаж (реалізацію) товарів, робіт, послуг, та на користь якої Ініціатором здійснюється Переказ коштів.

Фізична особа - підприємець - фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку.

Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.Переказ коштів (Переказ) – рух певної суми коштів в готівковій або безготівковій формі у національній валюті з метою її зарахування на рахунок Отримувача.

Гривня Гри́вня (символ - ₴, код - UAH) - офіційна валюта України. Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа.Термінал – програмно-апаратний автономний електронний комплекс, що дозволяє за посередництвом платіжної системи встановлювати зв'язок з білінговою системою Отримувача і здійснювати Переказ коштів на користь Отримувача, а також збирати та передавати інформацію про факти здійснення такого Переказу коштів. Під терміналом в цьому Договорі Сторони розуміють зокрема, але не виключно: Програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), POS-термінали, Програмне забезпечення, здатне виконувати облік та реєстрацію транзакцій, платіжні кіоски та інші подібні пристрої та програмні продукти.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Дана Публічна пропозиція на укладання Договору, у подальшому за текстом «Договір» визначає умови та порядок надання Фінансовою компанією Ініціатору фінансових послуг з переказу грошових коштів (прийому платежів) на корить Отримувачів, згідно з режимом роботи, що визначений Фінансовою компанією та цим Договором.

   Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.

   Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

   Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

   Його умови є однакові для всіх Ініціаторів.

  2. Фінансова компанія в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України, надає послуги з переказу коштів (приймання платежів) із застосуванням Терміналів для подальшого переказу прийнятих грошових коштів одержувачу, який визначений Ініціатором.

   Готі́вка (англ. cash money) - сума випущених в обіг паперових і монетних грошей, які є дійсними платіжними засобами.
  1   2


Скачати 90.33 Kb.

 • ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ: Ініціатор
 • MSISDN
 • Отримувач – фізична особа-підприємець
 • Переказ коштів
 • Програмне забезпечення