Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічне акціонерне товариство акціонерний банк „Укргазбанк”

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк „Укргазбанк”
Сторінка1/6
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Публічне акціонерне товариство

акціонернИЙ БАНК „Укргазбанк”

«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Голова комітету конкурсних торгів

__________________ О.В. Дубровін

протокол 154/16-дкт від
« 31 » серпня 2016 р.ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю


персональних комп'ютерів, комплектуючих до них, периферійної техніки,

джерел безперебійного живлення, гарнітур


код за ДК 016-2010

26.20.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.
1


Машини обчислювальні, частини та приладдя до них

код за ДК 021-2015

30200000-1

Комп’ютерне обладнання та приладдя

м. Київ-2016Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в Документації

Терміни, які використовуються в цій Документації, вживаються в значеннях:

замовник – АБ «УКРГАЗБАНК», який здійснює закупівлю на умовах, визначених цією Документацією;

оприлюднення інформації про процедуру закупівлі – розміщення на веб-сайті Замовника та на електронному майданчику документів замовника щодо закупівель товарів, робіт і послуг, які підлягають оприлюдненню відповідно до цієї Документації;

переможець аукціону – учасник, пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною на основі формування рейтингу позицій учасників за показником – ціна, а при однакових цінах, той, що розмістив пропозицію раніше.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Дана інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення електронного аукціону.

переможець процедури закупівлі - учасник, пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у Документації, і визнана найбільш економічно вигідною;
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.


пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль над учасником, або контролюється таким учасником, або перебуває під спільним контролем з таким учасником;

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником;

службова (посадова) особа учасника, уповноважена здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи;

фізичні особи - члени Комітету та/або члени їх сімей, які здійснюють контроль над учасниками, або уповноважені здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника.

Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Пра́во володі́ння (лат. ius possidendi) - забезпечена законом можливість мати у себе певну річ, утримувати її у своєму господарському підпорядкуванні (фактично тримати річ, зараховувати на баланс та ін.)
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника визначається в залежності від обсягу корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Для цілей цієї Документації членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства;

Усино́влення (або удоче́ріння) - влаштування у сім'ях дітей, які залишилися без піклування рідних батьків; адопція (лат. adoptio, від adopto - усиновлюю). Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого статтею 282 Сімейного Кодексу Українистрок дії пропозиції учасника - встановлений замовником строк у Документації торгів, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію;

учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію, або взяла участь у процедурі закупівлі у одного учасника;
Нерезиде́нти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;


частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій, крім випадків застосування замовником закупівлі в одного учасника;
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.


скан-копія - файл-зображення, отриманий в результаті оцифровки зображення, сканування;
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
копія, зроблена із застосуванням сканера, чи цифрового фотоапарату;

сканування – це переведення документів (креслень, таблиць, текстів, фотографій) в електронний вигляд для обробки на комп’ютері або зберігання на електронному носію;

завантаження (електронного файлу, електронного документу, зображення, тощо) - файли, які можна розмістити на умовах електронної системи закупівель за допомогою функцій сторінок завантажень електронних майданчиків на яких зареєстрований учасник;
Фотогра́фія, фото, також світли́на та світло́пис (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Сканер (англ. scanner) - пристрій, призначений для створення зображень певних об'єктів шляхом обробки променів, які відбиваються від поверхні об'єкта або проходять крізь об'єкт. В більш вузькому значенні - пристрій для отримання комп'ютерного цифрового зображення.
Цифрова́ ка́мера, або цифрови́й апара́т - пристрій, що використовується для зйомки відео та створення фото-знімків або ж обох, в якому світлочутливим матеріалом є матриця або кілька матриць, що складаються з окремих пікселів, сигнал з яких представляється, обробляється і зберігається в самому апараті в цифровому вигляді.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.


електро́нний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних (текстові та графічні частини).
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною;

Рortable Document Format (PDF) - міжплатформений формат електронних документів призначений для подання поліграфічної продукції в електронному вигляді;
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.


розширення імені файлу (або просто розширення файлу) — послідовність символів, що додаються до назви файлу і призначені для ідентифікації типу (формату) файлу. Наприклад розширення фалу .pdf

файл (англ. File) - іменована область даних на носії інформації;

PDF-файл – документ який має можливість багатосторінкового документу в одному файлі, і який легко конвертується наприклад програмою Adobe Acrobat в word (DOC, DOCX);
Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.
Adobe Acrobat - програмний продукт виробництва Adobe для роботи з PDF-файлами. Входить до складу декількох пакетів, зокрема Adobe Creative Suite, а також розповсюджується окремо у двох редакціях: Acrobat та Acrobat Reader (Adobe Reader).


Adobe Acrobat Reader - програма для читання, друку і рецензування файлів PDF;
Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.
Рецензування (від лат. recensio - розгляд) або англ. peer review - анонімний розбір і оцінка оригінального наукового, науково-популярного або художнього (літературного, театрального, музичного, кінематографічного і т. д.)


розді́льна зда́тність або роздільність — спроможність розрізняти дрібні деталі, наприклад цифрового зображення, фотозображення, скан-копії. Це величина, що визначає кількість пікселів на одиницю площі. Вища роздільна здатність означає більш деталізоване зображення;
Розді́льна - місто у західній частині Причорноморської низовини, районний центр Роздільнянського району Одеської області; 18015 меш. (2016). Відстань до облцентру становить близько 87 км і проходить автошляхами Т 1618 та E95.


dpi – (абревіатура англ.. Dots per inch) - застосовується для вказівки роздільності зображення при виведенні на друк принтером;

ppi (абревіатура англ.. pixels per inch, пікселів на дюйм) - одиниця виміру роздільної здатності цифрового зображення. Застосовується для вказівки роздільної здатності при введенні сканером або виведенні на друк принтером графіки. Вимірюється числом пікселів, що припадають на дюйм поверхні;

QR-код (абревіатура англ. Quick response - швидкий відгук) - матричний код (двомірний штрих-код);

JPEG (абревіатура англ.. Joint Photographic Experts Group) - один з графічних форматів, застосовуваний для зберігання фотозображень і подібних до них зображень.
Штрих-ко́д, штрихови́й код - спосіб запису даних, зручний для зчитування машиною. Частіше трапляється штрих-код, записаний за допомогою смуг різної товщини, який містить інформацію про товар. Також існують штрихові коди, складені з крапок, квадратів та інших геометричних фігур, які легко розпізнаються машиною.
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) - растровий формат збереження графічної інформації, що використовує стиснення з втратами.
Файли даних JPEG, зазвичай мають розширення .jpg;

ЕЦП – електронний цифровий підпис.
Електронний цифровий підпис Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.2. Інформація про Замовника торгів:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

Юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Фактична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22


-  посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:

  • Начальник управління закупівель Роман Наталія Юріївна, вул. Велика Васильківська, 39 , м. Київ, 01004, тел. (044) 594-11-70, e-mail: nroman@ukrgasbank.com - з організаційних питань;
  • Заступник директора департаменту інформаційних технологій Жуков Євген Вікторович, вул. Велика Васильківська, 39, м. Київ, 01004, тел. (044) 590-49-90, e-mail ezhukov@ukrgasbank.com- з технічних питань.

3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі:Персональні комп'ютери, комплектуючі до них, периферійна техніка, джерела безперебійного живлення, гарнітури (далі – Предмет закупівлі, Товар або Обладнання)

- місце,
кількість, обсяг поставки товарів/надання послуг, /виконання робіт

Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39
2656 одиниць

- строк поставки Товару

Поставка Товару здійснюється протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дати підписання Сторонами Договору.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги з використанням електронних засобів (аукціон).

5. Очікувана вартість закупівлі

12 601 241,00 грн. (дванадцять мільйонів шістсот одна тисяча двісті сорок одна гривня 00 копійок) з ПДВ.

6. Крок пониження

Розмір кроку становить 65 000,00 грн. (шістдесят п’ять тисяч грн.).

У разі закупівлі кількох найменувань предмету закупівлі, кінцева ціна кожного найменування предмету закупівлі, визначається шляхом зменшення ціни такого найменування, вказаної Учасниками в пропозиції, пропорційного зменшенню початкової ціни до кінцевої ціни.7. Період уточнень пропозицій

Впродовж 3-х робочих днів з дати розміщення оголошення.

8. Термін подання пропозицій

Впродовж 3-х робочих днів з дати закінчення періоду уточнень.

9. Недискримінація Учасників

Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

10. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції торгів

Валютою пропозиції є гривня.

11. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції торгів

Документи, що подаються Учасниками, повинні бути складені українською мовою.

У разі надання Учасниками будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою та переклад (або справжність підпису перекладача) засвідчені нотаріально або легалізовані у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними.Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо Документації та внесення змін до Документації

Фізична/юридична особа має право до початку прийому пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо Документації.

У разі необхідності, Замовник може вносити зміни до Документації шляхом дозавантаження таких змін у вигляді окремого файлу.Розділ 3. Підготовка пропозицій

  1   2   3   4   5   6