Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічне акціонерне товариство «Державний земельний банк»

Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк»
Сторінка3/3
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипПротокол
1   2   3

2. ЯКІСТЬ


2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю Обладнання, якість та комплектність якого відповідає технічним вимогам визначеним в документації конкурсних торгів.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить _____________________ грн. (_____________________________ грн. ____ коп.), в т.ч. ПДВ 20% - ________________ грн. (_____________________________ грн. ____ коп.) (заповнюється у разі, якщо Учасник є платником ПДВ).

3.2. Вартість за одиницю Обладнання, що поставляється за умовами даного Договору зазначається у Специфікації, що є Додатком №1 до даного Договору.

3.3. У ціну Обладнання включається вартість упаковки, доставки Товару у пункт поставки.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною письмовою згодою Сторін.

3.4. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

Платник - особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює переказ шляхом подання до банку або іншої установи - члена платіжної системи документа на переказ готівки разом з відповідною сумою коштів.
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Покупець здійснює оплату в безготівковому порядку на поточний рахунок Постачальника.

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

4.2. Сторони встановили наступний порядок розрахунків:

- Постачальник протягом 5 (п'яти) банківських днів, з дати отримання заявки від Покупця, зобов'язаний надіслати на адресу Покупця, за власний рахунок засобами поштового або кур'єрського зв'язку, або передати особисто з відміткою про вручення оригінал рахунку - фактури на попередню оплату 50 (п’ятдесяти) % вартості Обладнання, яке буде зазначено в Заявці. Наданий Постачальником рахунок-фактура на здійснення попередньої оплати сплачуються Покупцем протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання.

Раху́нок-факту́ра - в комерційній практиці України, що склалася і підтримується після розпаду СРСР, документ, що надається продавцем покупцеві і вміщує перелік товарів, послуг робіт, їх кількість і пропоновану ціну, по якій вони можуть бути поставлені покупцеві у разі його згоди, формальні особливості товару (колір, вага і т. д.)

- оплата Покупцем решти 50 (п’ятдесяти) % від вартості Обладнання, визначеного в Заявці Покупця, здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання – передачі Обладнання на підставі виставленого Постачальником оригіналу рахунку.

4.3. Під “банківськими днями” Сторони розуміють дні, в які банківські установи в Україні в установленому порядку здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів.


5. ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ


 1. Поставка Товару здійснюється Постачальником на підставі Заявок Покупця, в яких визначається кількість товару, його найменування, характеристики та місце поставки. Заявки направляються Покупцем по електронній пошті на адресу: _ ________________та по факсу на номер ______________________ .
  Факс - документ, що пересилається телефонними лініями. Факсимільну машину теж скорочено називають факсом. В різних формах машини існували ще з кінця 19 століття, однак сучасні машини стали поширеними починаючи з 1970 років внаслідок збільшення попиту та здешевлення апаратів.
  Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 2. Строк поставки Обладнання – 45 (сорок п’ять) робочих днів з дати отримання Постачальником попередньої оплати відповідно до п. 4.2. цього Договору.

 3. Поставка Обладнання по цьому Договору здійснюється на умовах DDP відповідно Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція – 2000 року) - «Інкотермс-2000», в приміщення Покупця, адреса якого зазначена з заявці з виконанням розвантажувальних робіт із транспорту в приміщення.
  Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
  Міжнародна Торгова Палата (МТП) англ. International Chamber of Commerce (ICC) - світова організація бізнесу, яка має на меті підтримку й розвиток міжнародної торгівлі й глобалізації. Членами МТП є понад 6,5 мільйонів компаній, бізнес-асоціацій та торгово-промислових палат світу.


5.4. Датою поставки Товару за даним Договором та його прийому-передачі за кількістю вважається дата підписання Сторонами відповідної видаткової накладної.

5.5. У видаткових (транспортних) накладних Сторони зазначають найменування Обладнання, що постачається, кількість в одиницях вимірювання, узгоджену ціну Обладнання та загальну вартість Обладнання, що постачається.

5.6. Якість Обладнання, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам та іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до її якості.

Накладна́ - документ, що використовується при передачі товарно-матеріальних цінностей від однієї особи іншій. У комерційній практиці супровідний документ, що надається продавцем покупцеві і містить перелік товарів, їх кількість і ціну, за якою вони поставляються покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови постачання і відомості про постачальника та одержувача.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

5.7. Постачальник повинен забезпечити цілісність та якість Обладнання шляхом його надійного упакування, що дозволяє уникнути ушкодження та/або Обладнання при транспортуванні до місця поставки.

5.8 При передачі Обладнання Сторони проводять його візуальний огляд на наявність зовнішніх ушкоджень про що складають Акт прийому-передачі Обладнання, в якому зазначають фактичний стан Обладнання на момент проведення візуального огляду. Передбачений даним пунктом Акт прийому-передачі Обладнання підтверджує факт прийому-передачі Обладнання за якістю.

5.9. Якщо при прийманні Обладнання по якості Одержувачем з боку Покупця виявлена поставка неякісного Обладнання/його частини, а також, якщо ушкодження Обладнання відбулося при його транспортуванні через неякісне упакування, товар вважається неякісним і не приймається. При цьому Постачальник Покупець складають відповідний Акт, а Постачальник проводить заміну Обладнання протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати складання такого Акту.

5.10. Якщо при прийманні Обладнання Покупцем, виявлена яка-небудь невідповідність по кількості із замовленим Обладнання, складається Акт про приймання фактичного Обладнання із зазначенням недопоставленого Обладнання.

5.11. Поставлене Обладнання, що не відповідає заявці, Покупець має право не приймати. У такому випадку Постачальником повинна бути здійснена заміна або допоставка Обладнання.

5.12. Допоставка та/чи заміна Обладнання здійснюється Постачальником протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати складання відповідного Акту, відповідно до даного Договору.

5.13. Право власності Покупця на поставлене Обладнання, виникає з моменту прийняття Обладнання, факт якого засвідчується підписанням Сторонами Акту прийому-передачі Обладнання.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.6. ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА

6.1. В день передачі Обладнання Постачальник передає Покупцю гарантійні сертифікати установленого зразка в кількості Обладнання, чим гарантує роботу поставленого ним Обладнання, а також безкоштовне усунення дефектів під час їх експлуатації протягом всього строку гарантійного обслуговування за умови виконання Покупцем правил експлуатації та зберігання Обладнання.

Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),
Разом з гарантійними сертифікатами Постачальник зобов’язується надати перелік власних сервісних центрів та сервісних центрів, які представляють інтереси Постачальника в регіонах на договірній основі.

6.2. Строки гарантійного обслуговування Обладнання зазначені в Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору).

6.3. Початок строку гарантійного обслуговування визначається з дати підписання Сторонами Акту приймання – передачі Обладнання.

6.4. Постачальник гарантує протягом строку гарантійного обслуговування, який визначений в Специфікації, працездатність поставленого Обладнання та їх відповідність характеристикам, що офіційно декларуються виробником.

6.6. У випадку виходу з ладу (несправності) поставленого за Договором Обладнання або при виявленні в процесі експлуатації невідповідності характеристикам, що офіційно декларуються виробником, Покупець письмово інформує сервісний центр Постачальника (засобами факсимільного зв'язку або e-mail) про необхідність гарантійного обслуговування або ремонту.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання зазначеного в цьому пункті повідомлення уповноваженими сторонами складається Акт про дефекти, в якому перелічуються виявлені несправності та дефекти, а також порядок їх усунення. Усі витрати по усуненню дефектів несе Постачальник.

6.7. Протягом строку гарантійного обслуговування Постачальник гарантує відновлення працездатності Обладнання за свій рахунок або заміну його на нове протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Акту про дефекти. В окремих випадках, за письмовим узгодженням з Покупцем, строк відновлення працездатності Обладнання може бути подовжено.

Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Покупець зобов'язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за цим Договором, в порядку та на умовах, що передбачені в 4.2 цього Договору.

7.1.2. Прийняти поставлене Обладнання згідно з Актом приймання-передачі Обладнання.

7.2. Покупець має право:

7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши його про це не пізніше, ніж за 30 (тридцять) робочих днів до запланованої дати розірвання;

7.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі Обладнання та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін додаткової угоди до цього Договору;

7.2.3. Повернути Постачальнику рахунок-фактуру без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, визначених в цьому Договорі (відсутність печатки, підписів тощо).

7.2.4. Контролювати поставку Обладнання у строки, встановлені цим Договором.

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.


7.3. Постачальник зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити поставку Обладнання у строки, встановлені цим Договором;

7.3.2. Забезпечити своєчасне та якісне виконання гарантійних зобов’язань відповідно до розділу 7 цього Договору.

7.4. Постачальник має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлене Обладнання;

7.4.2. На дострокову поставку Обладнання за письмовим погодженням з Покупцем;

7.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця не пізніше, ніж за 30 (тридцять) робочих днів до запланованої дати розірвання.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами України та цим Договором.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

8.2. Кожна із Сторін за цим Договором зобов'язуються відшкодовувати іншій Стороні реальні збитки, заподіяні невиконанням чи неналежним виконанням передбачених цим Договором зобов'язань.

8.3. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

8.4. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі Обладнання Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі, передбаченому п. 8.5 цього Договору, а у разі здійснення попередньої оплати Постачльник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Покупцю кошти з урахуванням індексу інфляції.

8.5. У випадку порушення строків поставки, заміни, допоставки Обладнання, усунення недоліків, а також строків виконання своїх гарантійних зобов’язань за даним Договором, більше ніж на 10 (десять) робочих днів, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 10 % від від загальної вартості Обладнання щодо якого порушено зобов’язання, за кожен день прострочення.

8.6. У випадку затримки оплати Покупцем вартості Обладнання, на строк більше 10 (десяти) банківських днів, починаючи з дати підписання Акту приймання – передачі Обладнання та отримання рахунку - фактури, Покупець повинен сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.

8.7. Відшкодування збитків, сплата штрафів, пені не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1.

Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.
Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартості.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
Епізоотія - широке вибухоподібне поширення інфекційної хвороби тварин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на даній території.
Стихíйне ли́хо - це надзвичайне природне явище, що діє з великою руйнівною силою, завдає значної шкоди району, в якому відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, знищує матеріальні цінності.

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними органами, що уповноважені згідно із законодавством України посвідчувати обставини форс – мажору відповідно до чинного законодавства України.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Покупцю кошти протягом трьох робочих днів з дня розірвання цього Договору. 
10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.

10.3. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані ним, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.


11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Будь-які відомості, які на законних підставах знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні однієї Сторони і стають відомими другій Стороні у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору, вважатимуться конфіденційною інформацією.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Правові́ відно́сини - врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правові відносини виникають тоді, і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права.
Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.

11.2. До Конфіденційної інформації Сторони відносять відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, які стосуються будь-якої Сторони даного Договору, його учасників (засновників), працівників, контрагентів та діяльності Сторони в цілому.

Контрагент (лат. contrahens - торговельна угода; contra проти + agens чинний; con-trahere взаємно протистояти) - одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

11.3. Будь-яка з Сторін зобов'язана: не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими засобами це не досягалося, та не опубліковувати Конфіденційну інформацію; вживати відповідних заходів для збереження конфіденційності (нерозкритості) Конфіденційної інформації іншої Сторони, при цьому забезпечивши такий стан зберігання Конфіденційної інформації іншої Сторони, за якого повністю була б усунута можливість несанкціонованого поширення та використання Конфіденційної інформації іншої Сторони; надавати Конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам, в тому числі контрагентам за угодами (договорами), лише після отримання письмової на те згоди іншої Сторони.

11.4. Сторони звільняються від відповідальності за оприлюднення (розголошення, поширення) Конфіденційної інформації на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати оприлюднення (розголошення, поширення) Конфіденційної інформації.

11.5. Положення про конфіденційність залишається в силі протягом 5 (п’яти) років після припинення дії даного Договору.


12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до ________________ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами всіх свої зобов’язань за цим Договором.

12.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

12.3. Дія цього договору може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2014 року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в розділі 3 цього Договору. 


13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Усі зміни і доповнення до даного Договору будуть вважатися дійсними, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками сторін.

13.2. Усі додатки до даного Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договору.

13.3. Після підписання договору Сторони не можуть змінювати основні умови цього договору до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків визначених в частині 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

13.4. Одностороння відмова від виконання умов даного Договору не допускається, крім випадків передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

13.5. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

13.6. Про зміни місцезнаходження та реквізитів Сторони повідомляють один одному у п’ятиденний термін, з моменту коли відбулися зміни.

Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.

13.7. Підписанням цього Договору представник кожної із Сторін, що підписав цей Договір, надає згоду іншій Стороні на обробку його персональних даних, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», які надані чи будуть надані особисто цим представником чи отримані Стороною від третіх осіб або з загальнодоступних джерел, відповідно до мети: забезпечення реалізації правовідносин, пов’язаних з укладенням та виконанням цього Договору.

13.8. Сторони, укладаючи цей Договір, керуючись відповідними принципами свободи договору, домовилися про наступну форму укладання цього Договору, яка є обов’язковою для Сторін і погодженою Сторонами, а саме: кожен аркуш, на якому викладено цей Договір, містить підпис кожної Сторони (уповноваженого представника сторони, що підписав договір) та печатку сторони.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
В підтвердження цього на кожному аркуші, на якому викладено умови цього Договору, міститься застереження наступного змісту:
Покупець _____________ (підпис) М.П. Постачальник ______________ (підпис) М.П.”
Сторони підтверджують, що таке застереження застосовано сторонами добровільно з метою уникнення можливих замін окремих аркушів, на яких викладено договір. Сторони домовилися, що умови договору будуть вважатися чинними та мати доказову силу виключно у випадку, коли ці умови викладені на аркуші, що має вказані вище застереження.

13.9. Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток №1 – Специфікація.

Додаток №2 – форма Заявки.


14. Реквізити ТА ПІДПИСИ Сторін

ПОКУПЕЦЬ:
Постачальник:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
м.п.
м.п.

Додаток № 1

до Договору № _____

від ___ ___________ 2013 року


СПЕЦИФІКАЦІЯз/п

Найменування

та характеристики


Кількість, од.

Строк гарантії, місяців

Ціна одиниці, без ПДВ, грн.

Ціна одиниці, з ПДВ**, грн.

Вартість, без ПДВ, грн.

Вартість, з ПДВ**, грн.

ПДВ**, грн.
Загальна вартість з ПДВ**, грн.

Покупець:
Постачальник:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Додаток № 2

до Договору № _____

від ___ ___________ 2013 року

ЗАЯВКА № ____________

НА ПОСТАВКУ ОБЛАДНАННЯ

1. Вид та кількість Обладнання.


Найменування та характеристики

Од.виміру

Кіл - ть

Ціна за одиницю Обладнання

Загальна вартість Обладнання 1. Адреса та реквізити Покупця для виконання поставки обладнання ______________.
 1. Дата поставки ______________.


Покупець:
Постачальник:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1   2   3 • 5. ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ