Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічний договір про надання послуг доступу до телемережі, доступу до мережі Інтернет та додаткових послуг на умовах публічної оферти

Скачати 304.76 Kb.

Публічний договір про надання послуг доступу до телемережі, доступу до мережі Інтернет та додаткових послуг на умовах публічної оферти
Скачати 304.76 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.05.2017
Розмір304.76 Kb.
  1   2   3

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказом №1

від 5 серпня 2013 року

м. Тисмениця 30 серпня 2013р.ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг доступу до телемережі, доступу до мережі Інтернет та додаткових послуг на умовах публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цьому документі терміни вживаються у такому значенні:

1.1.1. Виконавець - Фізична особа-підприємець Боднар Тарас Богданович, Місцезнаходження Виконавця, контактні телефони та e-mail вказані на Сайті послуг.

1.1.2. Замовник - фізична особа, яка уклала даний Договір із Виконавцем на умовах Публічної оферти.

Фізична особа - підприємець - фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

1.1.3. Публічна оферта - пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір.

Цивільний кодекс Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

1.1.4. Договір - правочин про надання та отримання Послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Замовником її умов.

1.1.5. Акцепт - повна й безумовна згода Замовником на укладення Договору на умовах, визначених Публічною офертою.

1.1.6. Послуги - послуги доступу до телемережі, послуги доступу до мережі Інтернет, та Додаткові послуги, які надаються Виконавцем Замовникові у відповідності до діючих Тарифних планів. Характеристики та умови надання Послуг вказані у Договорі, Тарифних планах та на Сайті Послуг.

1.1.7. Додаткові послуги - послуги Виконавця або Контент-провайдерів, які не є послугами з надання доступу до телемережі та мережі Інтернет та замовляються Замовником окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

1.1.8. Контент-провайдер - суб'єкт господарювання, який на підставі договору з Виконавцем надає Додаткові послуги Замовникам в Мережі, оплату за які Замовник може здійснити зі свого Особового рахунку.

1.1.9. Тарифний план - набір Послуг та правил їх застосування, які використовує Замовник, та затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні, згідно з якими визначається розмір плати за надання такого набору Послуг.

1.1.10. Мережа - сукупність майна і програмно-технічного комплексу Виконавця, об'єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Виконавцем Послуг.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

1.1.11. Особистий кабінет - спеціальний розділ на Сайті послуг, де Замовник може керувати Послугами, доступ до якого Замовник здійснює за допомогою Облікового запису.

Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

1.1.12. Сайт Послуг - інтернет-ресурс Виконавця з доменною адресою http://www.t-line.if.ua.

1.1.13. Обліковий запис - персональний набір ідентифікаційних данних Замовника («ім'я» та «пароль»).

1.1.14. Абонентська лінія - сукупність технічних засобів через які Замовник отримує Послуги та відбувається з'єднання обладнання Замовника з Мережею Виконавця.

1.1.15. Місце підключення - особисто визначена Замовником адреса, за якою він бажає отримувати Послуги.

1.1.16. Технічна можливість - наявність технічних засобів, комунікацій та інших ресурсів Мережі, які необхідні для надання Послуг, знаходження Замовника в зоні дії Послуг і можливість використання для доступу до Послуг налаштованого устаткування та програмного забезпечення Замовника.

1.1.17. Система - апаратно-програмний комплекс Виконавця, що призначений для автоматизованого кількісного та вартісного обліку наданих Замовникові Послуг.

1.1.18. Особовий рахунок - рахунок Замовника, номер якого унікальний в Системі, що відображає надходження платежів від Замовника і витрачання цих коштів на оплату Послуг за цим Договором.

1.1.19. ІР-адреса - унікальний ідентифікатор кінцевого обладнання Абонента, який надається Виконавцем та однозначно ідентифікує кінцеве обладнання Абонента в мережі.

Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.

1.1.20. МАС-адреса - унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента, що визначається виробником пристрою.

1.1.21. Мережеві реквізити - IP-адреса та MAC-адреса.

1.1.22. Доступ - доступ до Послуг.

1.1.23. Кінцеве обладнання - обладнання Замовника, яке з'єднане з Мережею через Абонентську лінію, або радіоканал за технологією Wi-Fi з базовою станцією Виконавця. Характеризується типом та/або Мережевими реквізитами.

1.1.24. Розрахунковий період - інтервал часу, починаючи з дати надання Доступу Замовникові, тривалістю один календарний місяць.

1.1.25. Засоби масової інформації - засобами масової інформації, у яких оприлюднюються зміни до умов Договору, тарифів, правил надання Послуг, є Сайт Послуг та/або пункти обслуговування абонентів Виконавця.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Додатково зміни можуть розміщуватися у друкованих виданнях: районна газета «Вперед».

1.1.26. Wi-Fi - (від англ. Wireless Fidelity) — торгова марка, що належить Wi-Fi Alliance. Загальновживана назва для стандарту бездротового (радіо) зв'язку передачі даних, який об'єднує декілька протоколів та ґрунтується на сімействі стандартів IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronic Engineers — міжнародна організація, що займається розробкою стандартів у сфері електронних технологій). Найвідомішим і найпоширенішим на сьогодні є протокол IEEE 802.11g, що визначає функціонування бездротових мереж.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний документ розроблений та затверджений у відповідності до діючого законодавства України, зокрема Закону України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 р.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Бездротова мережа - тип комп'ютерної мережі, яка використовує бездротове з'єднання для передачі даних й підключення до мережевих вузлів.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 9.08.2005 р.
Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ від 26.03.2009 р.

2.2. Даний документ регулює відносини з приводу надання Виконавцем Послуг Замовникам.
2.3. Даний документ є обов'язковими для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення у засобах масової інформації. Для Замовника даний документ є обов'язковими лише з моменту укладення ним Договору (Акцепту).

2.4. Даний документ у відповідності до ст.641 Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (офертою) Виконавця, укласти Договір і містить істотні умови, необхідні для надання таких послуг.

2.5. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у випадку прийняття нижче вказаних умов, сплати коштів за майбутні послуги та підпис Акту виконаних робіт з підключення до Послуг, фізична особа цим самим засвідчує своє бажання укласти Договір, ці дії і є Акцептом, і з цього моменту вона визначається як Замовник.

2.6. Перед початком отримання Послуг Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Замовник, який провів Акцепт, вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

2.7. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами. На прохання Замовника, Виконавець також може укласти паперовий Договір з підписами та печатками.

2.8. Даний Договір є публічними і діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором.

2.9. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Замовник повинен припинити отримання Послуг в порядку, визначеному Договором. Якщо Замовник по закінченню 14 (чотирнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) у Засобах масової інформації, продовжує користуватись Послугами, Виконавець вправі вважати, що Замовник згоден із внесеними змінами та доповненнями.

2.10. Якість Послуг за даним Договором повинна відповідати законодавству України.


  1   2   3


Скачати 304.76 Kb.

 • Виконавець - Фізична особа-підприємець
 • Публічна оферта
 • Договір
 • Мережа
 • Особистий кабінет
 • Сайт Послуг
 • Абонентська лінія
 • Система
 • ІР-адреса
 • МАС-адреса
 • Доступ
 • Розрахунковий період
 • Wi-Fi