Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічний договір про надання послуг з доступу до інтернет товариство з обмеженою відповідальністю

Скачати 258.02 Kb.

Публічний договір про надання послуг з доступу до інтернет товариство з обмеженою відповідальністю
Скачати 258.02 Kb.
Дата конвертації11.02.2020
Розмір258.02 Kb.
ТзОВ «Лан-Нет» http:lannet.com.ua м. Калуш Затверджено: Наказом № 25 від 1 квітня 2013 р. ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАН-НЕТ», (надалі – «Оператор», що зареєстрований в реєстрі операторів і провайдерів телекомунікацій НКРЗ за № 2484 від 02 березня 2012 р.), в особі директора Тимківа В.І., який діє на підставі Статуту опубліковує даний Публічний Договір про надання послуг Інтернет (надалі за текстом «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб. 1.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Визначення термінів: Оператор – ТОВ «ЛАН-НЕТ», який володіє власною телекомунікаційною мережею та обслуговує її, відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій. Оператор включений до реєстру операторів телекомунікацій рішенням НКРЗ. Місцезнаходження Оператора, контактні телефони та e-mail вказані на Інтернет-сайті www.lannet.com.ua Абонент – фізична особа, яка користується Послугами Оператора відповідно даного Договору. Договір – публічний договір, укладений Абонентом з Оператором про надання Послуг. Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (окремого компютера або пристрою локальної мережі). Інтернет – глобальна інформаційна система, частини якої логічно повязані між собою, за допомогою єдиного адресного простору, основана на протоколі TCPIP. Інтернет складається з множини повязаних між собою компютерних мереж та забезпечує віддалений доступ до компютерів, електронної пошти, дошок обяв, баз даних, дискусійних груп та ін.
Програ́ми відда́леного адмініструва́ння (Програ́ми дистанці́йного адмініструва́ння) - програми або функції операційних систем, що дозволяють отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛОМ і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному часі.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Інтернет-сайт www.lannet.com.ua – Інтернет-ресурс з доменною адресою www.lannet.com.ua, є офіційним засобом інформації Оператора, на якому публікуються офіційні повідомлення для Абонентів. Мережа – сукупність майна і споруд звязку Оператора, обєднаних у єдиному технологічному процесі для надання Абонентам телекомунікаційних послуг. Місце надання Послуг – конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати Послуги. Місце надання Послуг визначається при реєстрації (п.3.1). Послуги – послуги доступу до глобальної мережі Інтернет таабо до ресурсів локальної мережі, що надаються Оператором у Мережі.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Прейскурант – систематизований збірник Тарифних пакетів та Послуг, що можуть надаватися в Мережі. Прейскурант розміщений на Інтернет-сайті www.lannet.com.ua. Сторони – Оператор та Абонент. Тарифний пакет – затверджена Оператором система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг. Логін і Пароль– один з видів мережевих реквізитів, що надається Абоненту при реєстрації (п.3.1) і однозначно ідентифікує його в Мережі. 1.2. Договір регулює відносини з приводу надання Оператором послуг доступу до мережі Інтернет Абонентам. 1.3. Договір є обовязковим для виконання Оператором з моменту його оприлюднення у засобах масової інформації таабо на Інтернет-сайті www.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
lannet.com.ua. Для Абонента Договір є обовязковими лише з моменту його акцепту (розділ 3). 1.4. Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний з ініціативи кожної зі Сторін відповідно до умов даного Договору. 1.5. Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 2.1. Предметом Договору є надання Абоненту Послуг у відповідності до діючого Прейскуранту, на умовах даного Договору. 2.2. Оператор, діючи відповідно до Договору надає, а Абонент сплачує та приймає виконані роботи і надані Послуги. 2.3. Прейскурант є невідємною частиною даного Договору. Ознайомитись з Прейскурантом можна на Інтернет-сайті www.lannet.com.ua у розіділі “тарифи”. 2.4. Для укладення Договору повинні виконуватися технічні вимоги: Місце надання Послуг повинно знаходитись в зоні покриття Мережі; Клієнт повинен мати компютер (компютерний пристрій), що має можливість підключення до мережі Ethernet і в якому у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCPIP та підтримується одержання IP-адреси за протоколом PPPOE. 2.5. Договір не може бути укладеним, або не набере чинності, якщо: не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
вік Абонента (фізичної особи) менше 18 років, або він у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним); Абонент не виконує вимог Оператора з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цим Договором, або надав недостовірну інформацію; Абонент не зробив необхідних платежів, або кошти не надійшли на поточний рахунок Оператора. 2.6.
Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
Якщо Абонент не підключений до Мережі – Оператор здійснює підключення та виконує стандартний обсяг робіт згідно Прейскуранту. Підключення здійснюється шляхом проведення від технічного майданчика Мережі до кінцевого обладнання Абонента абонентської лінії (кабелю типу «вита пара» кат.5 або 5е). АКЦЕПТ ДОГОВОРУ 3.1. З моменту оплати Послуг фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору. 3.2. Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується Абонент. 3.3. Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену паперову копію Договору. 4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ОПЕРАТОРА 4.1. Оператор зобовязаний: 4.1.1 Надавати Абоненту Послуги 24 години на добу 7 днів на тиждень протягом дії Договору. Нести перед Абонентом майнову відповідальність, передбачену ст. 40 Закону України Про телекомунікації від 9 серпня 2003 р.
Матеріальна відповідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в обов'язку працівників покрити повністю або частково матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
№ 1280-ІV (надалі – Закон України «Про телекомунікації»), у разі ненадання або неналежного надання телекомунікаційних послуг,а саме: - оператор телекомунікацій несе перед споживачами за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг таку майнову відповідальність: 1).
Підприємство зв'язку - підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд і мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
за ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений, у розмірі оплаченої вартості ненаданих послуг та штрафу в розмірі 25 відсотків вартості послуг; 2). у разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ споживача до послуги або знизило до неприпустимих значень показників якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується, а оператор телекомунікацій у разі неусунення пошкодження протягом пяти діб із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заявки сплачує споживачу штраф у розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці. 3). питання відшкодування завданих споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання оператором телекомунікацій обовязків за договором про надання телекомунікаційних послуг вирішуються в судовому порядку. 4.1.
Абоне́нтна пла́та - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.
Мора́льна шко́да - втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб (Пункт 3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.
2 Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, Договору, умов надання послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства, згідно обраного тарифу абонентом. 4.1.3.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Присвоїти Абоненту мережеві реквізити (Логін, Пароль), за якими ідентифікуються, активізуються Послуги та ведеться облік обсягу наданих йому Послуг, та повідомити про це Абонента, а також змінювати мережеві реквізити абонента протягом доби на письмову вимогу абонента. 4.1.4. У випадку, якщо Абонент користується послугою фіксованого телефонного звязку, то Оператор зобов’язаний забезпечити безоплатне телефонне з’єднання для виклику Абонентом пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби допомоги за телефонами 101, 102, 103, 104 та 112 відповідно. 4.1.4.
Швидка́ меди́чна допомо́га - спеціалізована медично-санітарна служба, завданням якої є надання першої медичної допомоги при станах, загрозливих для життя, потерпілим від нещасних випадків (поранення, переломи, опіки, отруєння, ураження електричним струмом тощо) або при раптових захворюваннях, а також транспортування потерпілих до лікарень.
Поже́жна охоро́на - сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.
Забезпечувати правильність обліку та застосування Тарифних планів до наданих Послуг. 4.1.5. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції, та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк. 4.1.6. На вимогу Абонента надавати технічні консультації щодо рекомендованого для використання обладнання та програмного забезпечення. 4.1.7. При зверненні Абонента стосовно неотримання Послуги усувати пошкодження протягом 1 доби з моменту його звернення. 4.1.8 Вести облік обсягу та вартості наданих Абоненту Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати достовірність обліку. Зберігати записи про надані Послуги протягом строку позовної давності, визначеного законодавством. 4.1.9. Попереджати Абонента про скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення надання Послуг, відключення його кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених Договором та Правилами. 4.1.10. Якщо на момент розірвання договірних відносин на особовому рахунку Абонента є залишок коштів, то на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, такий залишок виплачується Абоненту протягом 7 (семи) днів з моменту письмового підтвердження Підприємством факту розірвання договірних відносин. 4.1.11. Не розголошувати інформацію про Абонента та послуги, які він замовляв чи отримав. 4.1.12. Забезпечити безоплатний доступ до довідкової інформації, розміщеної на сайті www.lannet.com.ua, а також до особистого кабінету, де можна переглядати стан особового рахунку та обсяг використаних послуг за адресою:http:statistic.lannet.com.ua 4.1.14. Обов’язки Оператора не визначені розділом Договору, визначені п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 39 Закону України «Про телекомунікації». 4.2 Оператор має право: 4.2.1. Проводити дії передбачені умовами даного Договору. 4.2.2. Оператор має право тимчасово припиняти надання послуг Абонентові для проведення регламентних робіт, поліпшення якості послуг, налагодження обладнання, протягом яких за технічними причинами Абонент не буде мати можливості користуватися послугами. Абонент повідомляється про планові роботи щонайменше за 24 години до їх початку. Планове припинення послуг буде проводитись Оператором не частіше одного разу на календарний місяць і не більше 24 годин. 4.2.3. Проводити зміну параметрів Послуг, діючих тарифів, які встановлюються Оператором самостійно, порядку їх нарахування, форми та порядку оплати в порядку, передбаченому законодавством. 4.2.4. При зміні Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджені Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку (надалі – «Граничні тарифи»), Оператор здійснює перерахунок вартості Послуг, що надаються Абоненту, з дня запровадження нових тарифів без погодження цих змін з Абонентом. 4.2.5.
Загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги - мінімальний набір послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України.
Оператор має право змінювати тарифи на Послуги, які встановлюються Оператором самостійно (шляхом затвердження тарифів наказом керівника підприємства), попередивши Абонента про зміни в порядку, встановленому законодавством України. 4.2.6.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Застосувати у відношенні до Абонента, яким порушено законодавство у сфері телекомунікацій, тачи за яким утворилася заборгованість по наданим Послугам, передбачені чинним законодавством заходи, а саме: повідомити Абонента про необхідність погашення заборгованості; нараховувати пеню; установлювати рівень кредитування таабо заборгованості з їх оплати; скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання (якщо в місячний термін після спливу зазначеного у попередженні строку оплати Послуг Абонент не погасив заборгованості, що утворилася, тачи не усунув порушення), попередивши про це Абонента; змінювати порядок оплати, 4.2.7. Оператор не несе будь-якої відповідальності перед Абонентом за неякісне надання Послуг у випадках: невідповідності технічного стану кінцевого обладнання встановленим нормам; несанкціонованого втручання у роботу МЕРЕЖІ або пошкодження абонентського кабелю; пошкодження кінцевого обладнання Абонента; настання інших причин, на усунення яких Оператор не має можливості впливати, в тому числі тимчасовоговідключення електроенергії, природних та метеорологічних явищ, дії органів державної та місцевої влади тощо; також Оператор не несе відповідальності перед Абонентом: за протиправні дії Абонента, а також за зміст інформації, яку передано чи прийнято Абонентом через мережу Інтернет; за збитки будь-якого характеру, завдані Абоненту внаслідок використання послуг Оператора, якщо ці збитки виникли внаслідок умисних, необережних або помилкових дій самого Абонента або третіх осіб, зокрема через несанкціоноване використання мережевого імені (логіну) та паролю Абонента;з а якість доступу до окремих складових мережі Інтернет, які знаходяться поза межами його впливу. 4.2.8. Права Оператора, не зазначені в розділі 4.2. Договору, визначені п. 38 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 38 Закону України «Про телекомунікації». 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА 5.1. Абонент зобовязується: 5.1.1. Отримати письмову згоду власника приміщення (будинку), де відбуваються роботи з підключення послуг(и), обумовлених даним Договорам таабо його додатками, на проведення Оператором робіт по підключенню та забезпечити доступ до приміщень, до наявної інфраструктури та комунікацій, стояків та ліній зв’язку, які необхідні для виконання робіт (у тому числі до площ, які знаходяться в спільній власності чи власності третіх осіб і т.п.), а також самостійно отримати усі необхідні письмові погодження. У разі неможливості доступу спеціалістів Оператора для проведення робіт, строки підключення та ремонту Оператором не гарантуються. У випадку, коли Абонент не надає зазначений дозвіл (письмову згоду) Договір може бути припинений Оператором в односторонньому порядку, при цьому Абонент відшкодовує збитки, які були нанесені Оператору у зв’язку з розірванням Договору згідно діючого законодавства України. 5.1.2. Абонент зобов’язується належним чином виконувати усі правила користування Послугами, які будуть міститися у Додатках до цього Договору. При порушенні зазначених правил користування Послугами Оператор має право застосувати положення п. 4.2.7. цього Договору та положень чинного законодавства України. 5.1.3. Своєчасно сплачувати плату за послуги, згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків. 5.1.4. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі послуг. 5.1.5. При здійсненні будь-яких дій, повязаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті послуг, обовязково вказувати Логін, Прізвище та адресу підключення. 5.1.6. Не передавати, або не продавати свої права, обовязки і Послуги за даним Договором третім особам. 5.1.7. Використовувати Послуги виключно на території приміщення, вказаного при реєстрації як Місце надання Послуг. 5.1.8. При зміні реквізитів (MAC-адреса та ін.), що ідентифікують компютер Абонента в Мережі, попередньо повідомляти Оператора. Зміна IP-адреси без попереднього узгодження з Оператором категорично забороняється. 5.1.9. При підключенні до Абонентської лінії будь-якого іншого пристрою (маршрутизатор і т.п.), окрім компютера, повідомляє про це і узгоджує його налаштування з Оператором. 5.1.10. Абонент зобов’язується використовувати лише кінцеве обладнання, яке має сертифікат відповідності. 5.1.11.
Сертифікат відповідності - документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством.
Контролювати роботу власного кінцевого обладнання, включаючи таке, що без його відома може самостійно встановлювати зєднання (модем, факсиміле апарат і т.п.). 5.1.12. Абонент самостійно відстежує зміни, повязані з реалізацією Договору та Прейскуранта шляхом регулярного перегляду інформації на Інтернет-сайті www.lannet.com.ua 5.1.14. Обов’язки Абонента не визначені розділом 3.1. Договору, визначені п. 33 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 33 Закону України «Про телекомунікації». 5.2. Абонент має право: 5.2.1. Відмовитись від Послуг та припинити дію Договору у порядку, визначеному цим Договором. 5.2.2. Письмово звернутися до Оператора з проханням розшифрувати нараховану до сплати суму за отримані Послуги тільки за той розрахунковий період, до якого Абонент має претензії. Оператор, з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі, безоплатно розшифровує нараховану до сплати суму тільки за той розрахунковий період, до якого Абонент має претензії. 5.2.3. У разі незгоди з новими тарифами Оператора, Абонент має право відмовитись від Послуг та розірвати цей Договір або Додаток до Договору, письмово попередивши про це Оператора до введення в дію змін на тарифи. 5.2.4. Цілодобового, безперебійно та якісно отримувати передоплачені послуги. 5.2.5. Самостійно обирати тарифний план, що пропонуються Оператором і які, вказані в додатках до цього договору. 5.2.6. Змінювати тарифний план, письмово попередивши Оператора за 30 днів. 5.2.7. На збереження мережевих реквізитів на термін, зазначений у письмовій заяві на тимчасове припинення надання послуг, за умови внесення споживачем плати за період тимчасового припинення надання послуг. 5.2.8. Несплачувати абонентську плату за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання послуг у разі порушення оператором, провайдером граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини споживача, з дати реєстрації оператором, провайдером відповідної заяви (усної чи письмової). 5.2.9. Безоплатне отримання від оператора, провайдера рахунків за отримані послуги. 5.2.10. Повернення від оператора, провайдера невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг у випадках і порядку, визначених Правилами. 5.2.11. Вимагати відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання оператором, провайдером обовязків, передбачених договором або законодавством. 5.2.12. Вимагати безоплатне вилучення (повністю або частково) за письмовою заявою відомостей про нього з електронних баз даних інформаційно-довідкових служб Оператора. 5.2.13. Оскаржувати неправомірні дії Оператора, згідно із законодавством 5.2.14. Права Абонента не визначені розділом 3.1. Договору, визначені п. 32 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 32 Закону України «Про телекомунікації». 6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ 6.1. Оператор тимчасово обмежує, або припиняє надання послуг Абоненту у випадку повного використанні Абонентом авансу на своєму особовому рахунку. 6.2 Після відповідного поповнення Абонентом свого особового абонентського рахунку Оператор відновлює надання послуг у повному обсязі. 6.3. При користуванні Послугами забороняється: 6.3.1. Вчиняти будь-які дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або майнову відповідальність. 6.3.2. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами. 6.3.4. Розсилати спам. 6.3.5. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі, комп’ютерні системи таабо програм чи інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб. Робити спроби до отримання несанкціонованого доступу до будь-яких компютерів в Мережі, рахунків інших Абонентів. 6.3.6.
Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.
Абонент не має права збирати або робити спроби до збору особистих відомостей, що мають відношення до інших Абонентів. 6.3.7. Встановлювати без попереднього узгодження на підключеному до Мережі компютері proxy, gate і будь-які інші програми та сервіси, до яких можуть звертатися інші пристрої і компютери Мережі або іншої телекомунікаційної мережі. 6.3.8. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Оператора, або будь-яких інших осіб. Особливо, якщо це дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність. 6.3.9.
Адміністративна відповідальність - вид юридичної відповідальності. Підставою для А. в. є адміністративне правопорушення. Питання порядку застосування А. в. регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення (КпАП).
Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, особливо якщо такі дії викликають скарги. 6.3.10.
Ділова́ репута́ція - сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону.
Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання. 7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 7.1. Оплата Послуг Оператора здійснюється Абонентом завчасно методом авансових платежів. 7.2. Ціни в Прейскуранті визначаються в гривнях. Оплата Послуг проводиться в гривнях. 7.3. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Оператора є моментом оплати Послуг. 7.4.
Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Оператор подовжує надання Послуг Абоненту в обсязі коштів, що надійшли, і з цього моменту Послуги вважаються наданими Оператором Абоненту. 7.5. Одержання Оператором платежу від Абонента відображається на його особовому рахунку збільшенням балансу. Використання Послуг Абонентом відображається на його особовому рахунку зменшенням балансу на суму вартості Послуг. 7.6. Абонент зобовязаний самостійно слідкувати за Особистою статистикою та проводити авансові платежі таким чином, щоб баланс його особового рахунка залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору. 7.7. Абоненти можуть здійснювати оплату Послуг за допомогою платіжних Інтернет-систем, у відділеннях банків. 7.8. При здійснені платежів Абонент обов’язково має вказувати ПІБ, адресу підключення, і самостійно відповідає за правильність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Оператором не компенсуються. 7.9. У випадку, наявності у Абонента заборгованості перед Оператором, Оператор має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги і технічні параметри Послуги або припиняти надання Послуги, до моменту погашення заборгованості. 8. ТАРИФНА ПОЛІТИКА 8.1. Тарифні пакети на всі види Послуг встановлюються Оператором у повній відповідності з встановленими Оператором Мережі і представлені в Прейскуранті на Інтернет-сайті www.lannet.com.ua. 8.2. Тарифні пакети, можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні пакети, територію дії Тарифного пакету та різні умови отримання Послуг. 8.3. Тарифні пакети можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним пакетом є такий, у якому прямо вказано його термін дії. Усі інші є безстроковими. 8.4. Тарифні пакети можуть бути змінені, або скасовані за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати такої зміни або скасування на Інтернет-сайті www.lannet.com.ua. 8.5. Оператор має право встановлювати розмір одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації вказується у кожному конкретному Тарифному пакеті. 8.6. Тарифні пакети можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного пакету на інший. 8.7. Для зміни тарифного пакету Абонент надає Оператору письмову заяву в якій зазначає новий обраний тарифний пакет. 8.8. У разі, якщо абонентська плата (якщо таку передбачає Тарифний пакет) нараховувалася на час настання перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням Мережі, вона підлягає перерахуванню з моменту повідомлення Абонентом Оператора про пошкодження до моменту усунення пошкодження. За умови, що таке пошкодження в межах відповідальності Оператора (п.9.7). 8.9. В тарифах вказано максимально можливі швидкості доставки інформації до абонента (Download), фактична швидкість доступу може відрізнятись і залежати від швидкості кінцевих ресурсів, маршрутизації даних та обладнання абонента. 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 9.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору таабо чинного законодавства. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду. 9.2. Оператор не несе відповідальність і ризики, повязані із збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та за працездатність самого обладнання. 9.3.
Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.
Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації. 9.4. Оператор не несе юридичну, матеріальну або іншу відповідальність за використання Абонентом платних послуг інших організацій, до яких він дістав доступ за допомогою отримання Послуг Оператора. 9.5. Трафік вважається прийнятим або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Оператора. Оператор не несе відповідальності за недоставку частини зафіксованого трафіку до Абонента або його адресата, якщо недоставка обумовлена незалежними від Оператора причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата або транзитного Оператора, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата або транзитного Оператора, чи помилками, зробленими Абонентом. 9.6. Оператор несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії поза межами квартири Абонента починаючи з загальних інженерних споруд (будинкових стояків, розподільчих щитків), за виключенням дій, повних з втручанням третіх осіб (ЖЕО, ЖБК, ОСББ, ін.
Інжене́рні спору́ди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо.
оператори, інші) або форс-мажорних обставин. 9.7. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії на території квартири Абонента (приватного житлового будинку) до початку загальних інженерних споруд (будинкових стояків, розподільчих щитків). 9.8.
Буди́нок (род. відм. будинку) - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
Оператор відповідає за збиток, понесений Абонентом, тільки якщо доведена пряма провина самого Оператора, в розмірі, пропорційному сумі абонентської платні за період простою. Ні за яких обставин відповідальність Оператора, у разі збитків або втратах, не перевищуватиме суму, що виплачується Абонентом як абонентська плата за календарний місяць. 10. ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 10.1. За взаємною згодою Сторони можуть підписувати доповнення й зміни до цього Договору, якщо такі зміни прийняті по взаємному узгодженню, оформлені письмово и підписані Сторонами. 10.2. Оператор має право на одностороннє внесення змін в даний Договір таабо Прейскурант, з обовязковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті www.lannet.com.ua не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент зобовязаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну Договору. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами. 10.3. Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку лише у випадках, передбачених цим розділом. 10.4. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках: 10.4.1. Незгоди зі зміною Оператором тарифу Абонента. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 днів з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зміну тарифу. 10.4.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами, за умови, що кошти на особовому рахунку відсутні. 10.5. Про бажання розірвати Договір (від’єднатися від Мережі і припинити користування Послугами) Абонент повинен повідомити Оператора таабо Оператора письмово, з зазначенням причин розірвання. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору. 10.6. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Оператора у кожному з наступних випадків: 10.6.1.У разі, якщо Абонент протягом 2 (двох) місяців з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуг не поповнив свій особовий рахунок. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки договір вважатиметься припиненим, а кінцеве обладнання Абонента відключеним, у перший день після спливу вказаного 2-місячного строку. 10.6.2. У разі, якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при реєстрації, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуг. У такому випадку Оператор повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 (сім) днів до дати розірвання. 10.6.3. З інших підстав, передбачених у законодавстві України. 10.7. Після розірвання Договору Оператор має право здійснити демонтаж абонентської лінії. 11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 11.1. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобовязань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Оператора і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Оператора по наданню Послуг;
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго; землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування або неможливості якісного надання своїх Послуг. 11.2. Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобовязань на період, який дорівнює строку дії такої обставини. 12.
Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартості.
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА 12.1. Здійснивши акцепт (прийняття) умов даного Договору Абонент надає згоду на обробку його персональних даних з метою реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг: персональні дані Абонента будуть поміщені в базу даних Оператора, Оператор виступає у ролі розпорядника, що також має право обробляти ці дані.
Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.
У випадку коли для реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг необхідно надати доступ до персональних даних Абонента підрядній організації Оператора таабо Оператора – Абонент дає згоду на такий доступ. 12.2. Оператор рекомендує Абоненту використовувати ліцензійне програмне забезпечення, зокрема ліцензійні антивірусні програми, та регулярно їх оновлювати, щоб запобігти неправильній роботі компютерного обладнання та зараженню його вірусами. 12.3.
Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Абонент надає право Оператору таабо Оператору для забезпечення безпеки в мережі, або при отриманні скарг від Абонентів, перевіряти інформацію, що отримується таабо пересилається Абонентом, при цьому отримана інформація не може передаватися третім особам, за виключенням випадків встановлених законодавством. Абонент несе відповідальність стосовно того, що Абонент таабо особи, які мають доступ до компютерів проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням, пожежної безпеки та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги. 12.4.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Пе́рша меди́чна допомо́га - комплекс невідкладних медичних заходів, які проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала, на місці пригоди та під час її транспортування до медичного закладу.
Абоненту забороняється: користуватися обладнанням без заземлення; підключати мережевий кабель до джерел електричної напруги;
Напруга (U) на ділянці електричного кола - це різниця потенціалів між двома точками електричного поля та чисельно дорівнює відношенню роботи, яку необхідно виконати для переміщення заряду з однієї точки поля в іншу точку, до величини цього заряду.
залишати працююче обладнання без нагляду. Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента. 13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 13.1. Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Оператора за якість послуг, додаткові послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору. 13.2. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України. 13.3. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше.
Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.
У випадку зміни реквізитів Сторони зобовязані в 20-денний строк повідомити про це один одного. 14. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА ОПЕРАТОР   ТзОВ «ЛАН-НЕТ»   Юридична адреса: м. Калуш, пр. Лесі Українки, 16А84 Код ЄДРПОУ 37262312   Банківські реквізити: Банк: Філія ІФРУ банку “Фінанси та кредит” № рр 26005953204980 МФО 336235   Тел. 0347278894
Каталог: downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета


Скачати 258.02 Kb.

  • Закон України