Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічний Договір про надання програмних та телекомунікаційних послуг

Скачати 213.6 Kb.

Публічний Договір про надання програмних та телекомунікаційних послуг
Скачати 213.6 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір213.6 Kb.
  1   2

Публічний Договір про надання програмних та телекомунікаційних послуг
м.

Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Жидачів 1 жовтня 2012 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Галстрім”, яке є Провайдером програмної послуги на підставі Ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення ( Серія НР № 0914-п, термін дії - до 24.06.2021 року ) надалі - “Провайдер програмної послуги” в особі Директора Журби Наталії Володимирівни, що діє згідно з Статутом Товариства, з однієї сторони, та Суб'єкти підприємницької діяльності Кореновський О.Р. та Радкевич Р.Р, що здійснють свою діяльність на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, надалі “Провайдери телекомунікацій”, з другої сторони, та будь-яка фізична особа або суб'єкт господарювання, які знаходяться на території поширення телекомунікаційної мережі, що підключаються до програмних та телекомунікаційних послуг (надалі Послуги), надалі - “Абонент”, з третьої сторони, разом при спільному згадуванні - “Сторони”, уклали даний Публічний Договір, надалі - “Договір”, про наступне:
Терміни та їх визначення, що вживаються в Договорі

Провайдер програмної послуги - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, а саме здійснює формування пакетів програм призначених для передавання Оператором через свою телекомунікаційну мережу Абонентам.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.Провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.Програмна послуга - формування пакетів програм призначених для передавання Провайдером телекомунікацій через телекомунікаційну мережу Абонентам.

Телекомунікаційна послуга - продукт діяльності Провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Абонент - споживач Послуг (фізична особа - власник (співвласник) квартири чи будинку або квартиронаймач з письмового дозволу власника) або суб'єкт господарювання), який отримує їх на умовах даного Договору, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (додаток № 2), чинних Тарифах та інших умовах, що регулюють індивідуальні умови надання та отримання Послуг.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.Технічні умови - наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Телекомунікаційної мережі, які необхідні для технічної можливості надання Послуг Абоненту.

Технічне обслуговування - комплекс заходів, що вживаються Провайдером телекомунікацій для забезпечення робочого стану Телекомунікаційної мережі.

Абоненське відгалуження - ділянка кабельної мережі, яка з'єднує обладнання Абонента (телевізійний приймач, комп'ютер чи інше обладнання) з точкою підключення до Телекомунікаційної мережі. Абоненське відгалуження є власністю Абонента.

Місце надання послуги - визначена Абонентом і зафіксована у Протоколі замовлених послуг адреса, за якою він хоче отримувати одну чи декілька Послуг.

Протокол замовлених послуг (для Абонентів - фізичних осіб), Договір надання телекомунікаційних послуг (надалі - Договір для Абонентів - суб'єктів господарювання) - документ, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг відповідно до цих Правил, чинних Тарифів та інших документів, що регулюють умови надання та отримання Послуг.

Фізична особа - підприємець - фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку.

Невід'ємною частиною Протоколу замовлених послуг є документи, які регламентують порядок, умови надання та отримання Послуг, Додаткових послуг і є обов'язковими для ознайомлення та виконання Абонентом, зокрема:

 • Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг;

 • Правила Акцій (у разі замовлення Послуг на умовах акції);

 • Тарифи на послуги;

 • Тарифи на Додаткові послуги, матеріали.

Контактна електронна адреса Абонента - адреса типу логін_Абонента@sigma.

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

zhydachiv.lviv.ua в домені Провайдера телекомунікацій, що надається Абоненту Провайдером телекомунікацій згідно Протоколу замовлених послуг (додаток № 1).

Абонентна плата - фіксований платіж, який Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій встановлюють для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця незалежно від факту їх споживання.

Послуга доступу до пакетів телепрограм - Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту доступу (можливості перегляду) до Пакетів телепрограм за Місцем надання послуги із використанням Телекомунікаційної мережі.

Послуга доступу до Інтернету - Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту за місцем надання Послуги доступу (можливості використовувати) до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет, включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.Тарифи - документ, у якому наводиться перелік, опис, вартість Послуг та Додаткових послуг, що надаються Провайдером програмної послуги та Провайдером телекомунікацій.

Пакет телепрограм - сукупність телепрограм (радіопрограм), кількість і перелік яких визначається Провайдером програмної послуги і доступ до яких надається як до одного цілого.

Додаткові послуги - послуги чи роботи, які можуть надаватися окремо незалежно від факту замовлення Послуг, зокрема:

 • підключення Абонентського обладнання (або Абонентського відгалуження) до Телекомунікаційної мережі;

 • заміна, ремонт чи монтаж нового абонентського обладнання або Абонентського відгалуження;

 • перенесення точки підключення телевізійного приймача або комп'ютера;

 • перевірка стану та справності Абонентського відгалуження;

 • налаштування рівнів сигналів;

 • встановлення та налаштування абонентського обладнання (телевізійного приймача, модема/ТВ - тюнера тощо);

 • інші роботи та послуги, зазначені в Тарифах.

Трафік - обсяг інформації, що пройшла через Кінцеве обладнання Абонента.

Рахунок (для суб'єктів господарювання - Рахунок - фактура) - розрахунковий документ, де зазначена сума платежу за Послуги/Додаткові послуги згідно з чинними Тарифами.

Персональний кабінет - сторінки веб-сайту MY.CTV , http://sigma.zhydachiv.lviv.ua, призначені для самостійних дій Абонента щодо: • перегляду обсягів спожитих Абонентом Послуг, супутніх Додаткових сервісів;

 • ознайомлення з договором, правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, тарифами, акціями;

 • ознайомлення з порядком оплати Послуг;

 • оплати Послуг;

 • формування рахунку для оплати Послуг;

 • підтвердження оплати Послуг;

 • зміни умов користування Послугами, зокрема, заміна Тарифних планів;

 • зміни персональних даних (зміна паролю до Персонального кабінету абонента, додаткової контактної інформації);

 • призупинення та поновлення користування Послугами;

 • замовлення супутніх Додаткових сервісів.

Кінцеве обладнання - обладнання, що забезпечує можливість отримання Послуг (телевізійний приймач, ТВ - тюнер для отримання Послуги доступу до пакетів телепрограм; Модем, Wi-fi роутер - для отримання Послуг доступу до Інтернет; тощо).
1. Предмет Договору

1.1. У відповідності до умов цього Договору Абонент замовляє та отримує на платній основі, а Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій надають Абоненту Програмні та Телекомунікаційні послуги під знаком для товарів і послуг “Діскавері. Телебачення. Інтернет” (надалі ТМ Діскавері) згідно цього публічного Договору - оферти.

Замовлення Програмної послуги у Провайдера програмної послуги без одночасного замовлення послуги Доступу до пакетів телепрограм у Провайдера телекомунікацій є неможливим.

Цей Договір із Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі - “Правила”) (додаток № 2), та Тарифами (додаток № 3) є публічним договором згідно ст. 633 Цивільного кодексу України.

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

Його діюча версія постійно знаходиться на веб-сайті http://sigma.zhydachiv.lviv.ua . Сторони згідні, що будь-які письмові версії Договору, Правил та Тарифів є дійсними тільки до подальшої зміни їх умов згідно цього Договору.

Відповідно до ст. 633 ЦК України цей Договір є публічним договором приєднання про надання програмних та телекомунікаційних послуг.

Всі умови дійсного Договору є обов'язковими для Абонента, Провайдера програмної послуги та Провайдера телекомунікацій. Перед початком отримання Програмних та Телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згоден з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Абонент, який зареєструвався в мережі з використанням наданих мережевих реквізитів вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, дата реєстрації є датою початку надання послуг Абоненту.

Договір про надання Програмних та Телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонента на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом прийняття всіх умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст.

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

Безумовний акцепт (прийняття) умов цього Договору для нових Абонентів (які бажають укласти його після дати розміщення даного Договору на сайті http://sigma.zhydachiv.lviv.ua відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних дій, направлених на отримання Послуг: • підписання Абонентом Протоколу замовлених Послуг (додаток № 1);

 • та/або внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Провайдера програмної послуги платежу за надання доступу до

телекомунікаційної мережі Провайдера телекомунікацій;

Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів. • та/або внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Провайдера програмної послуги місячної Абоненської плати згідно з обраним Тарифним планом та оплата замовлених Додаткових послуг;

 • реєстрація Абонента в мережі із використанням ідентифікаторів Кінцевого обладнання.

Для Абонентів, з якими укладено договори перед датою розміщення даного Договору на сайті http://sigma.zhydachiv.lviv.ua, прийняттям даного Договору буде подальша оплата телекомунікаційних послуг за Тарифами, діючими на дату розміщення цього Договору на веб-сайті http://sigma.zhydachiv.lviv.ua.

1.2. Провайдер телекомунікацій та Провайдер програмної послуги надають послуги за умови, що:

 • адреса споживання послуги Абонента знаходиться в межах покриття Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері”;

 • Абонент має справний комп'ютер, телевізійний приймач та абонентське відгалуження, які здатні отримувати

Телекомунікаційні послуги;

 • в Абонента є забезпечений доступ до Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері”, що являє собою законне

підключення до Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері”;

 • Абонентом сплачено кошти за замовлені послуги Провайдера телекомунікацій та Провайдера програмної послуги на умовах попередньої оплати, згідно чинних Правил та Тарифів;

1.3. На момент прийняття цього Договору Абонент проінформований та згоден з переліком послуг, в тому числі з переліком та кількістю телепрограм.

1.4. Кількість та перелік телевізійних програм, технічні та/або інші умови визначаються Провайдером програмної послуги у відповідності до чинного законодавства України.

Телевізі́йна перед́ача, телерадіопередача, телепереда́ча - змістовно завершена частина програми ТБ з відповідною назвою, обсягом трансляції й авторським знаком, що може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

1.5. Абонент погоджується з правом Провайдера програмної послуги змінювати кількість та/або перелік телепрограм.

1.6. Абонент погоджується з тим, що Провайдер програмної послуги не формує (не надає) особистий перелік телевізійних каналів для Абонента.

Телеканал // Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. - 5-те вид. - К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. - ISBN 966-569-013-2.

1.7. Провайдер телекомунікацій забезпечує організацію підключення Абоненського відгалуження до Телекомунікаційної мережі, та за бажанням Абонента за окрему плату надає Додаткові послуги.

1.8. Види Послуг та Додаткових послуг, які надаються та до яких забезпечується Абонентові доступ, обираються Абонентом та визначаються у Протоколі замовлених послуг (додаток № 1).

1.9. Порядок та умови надання Послуг встановлюються даним Публічним Договором, Правилами та чинним законодавством України.

1.10. Договір може укласти будь-яка особа, яка має необхідний об'єм цивільної дієздатності, за наявності документа, що засвідчує особу. У разі, якщо Абонент в якості адреси підключення зазначив місцезнаходження за договором найму, Абонент бере на себе зобов'язання по врегулюванню будь-яких можливих суперечок, спорів і т. ін. з власником приміщення.

1.11. Послуги, надання яких згідно цього Договору забезпечується Провайдером телекомунікацій, надаються на рівні показників якості та технічних параметрів надання телекомунікаційних послуг, встановлених чинним законодавством, у відповідності до Закону України “Про Телекомунікації” та “Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 09 серпня 2005 р. № 720.

Пара́метр у техніці або техні́чний пара́метр - характеристика окремої властивості об'єкта або процесу, яка допускає кількісну оцінку.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

1.12. Територія, на якій Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій забезпечують надання послуг згідно цього Договору, це - місто : Жидачів.

1.10. Детальніший порядок замовлення, отримання, надання та припинення послуг визначається Правилами та/або Тарифами, які є невід'ємною частиною Договору, та розміщуються (оприлюднюються) на сайті - http://sigma.zhydachiv.lviv.ua не менше ніж за 7 (сім) днів до введення їх в дію.
2. Права та обов'язки Провайдера програмної послуги

2.1. Провайдер програмної послуги зобов'язаний:

2.1.1. Інформувати про послуги та умови їх надання.

2.1.2. Забезпечувати доведення до відома Абонента інформацію про зміни в переліку телевізійних каналів, які є складовою частиною Пакетів, про зміну розміру абоненської плати шляхом повідомлення через засоби масової інформації та/або на веб-сайті: http://sigma.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

zhydachiv.lviv.ua. Термін інформування про зазначені зміни має бути не менше ніж 7 (сім) днів до набуття чинності таких змін.

2.1.3. Абонент доручає Провайдеру програмної послуги, а Провайдер програмної послуги покладає на себе обов'язок вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання.

2.2. Провайдер програмної послуги має право:

2.2.1. У разі невиконання Абонентом своїх обов'язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір в односторонньому порядку;

2.2.2. Змінювати вартість програмної послуги в залежності від зміни кон'юктури ринку, а також з інших об'єктивних причин, які не залежать від Провайдера програмної послуги, з попередженням про це Абонента не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності нових Тарифів шляхом оповіщення у засобах масової інформації - телебачення, та/або на веб-сайті: http://sigma.zhydachiv.lviv.ua.

2.2.3. Змінювати перелік телевізійних каналів, що складають аналоговий пакет, повідомивши про це не менш, ніж за 7 (сім) календарних днів до запланованої дати настання таких змін (доповнень). Виключенням є випадки, пов'язані із форс-мажорними обставинами - такими, як припинення трансляції каналу за причинами, на які Провайдер програмної послуги не має впливу (стихійні лиха, воєнні дії, страйки, масові заворушення, банкрутство каналу, не продовження строку дії договору на право ретрансляції, відкликання ліцензій на мовлення уповноваженими на те державними органами та інше).

2.2.4. Змінювати план частотного розміщення телевізійних програм.

2.3. За заявою Абонента, у погоджений з ним термін, Провайдер програмної послуги надає додаткові сервіси за окрему плату, відповідно до діючих тарифів, затверджених Провайдером програмної послуги.
3. Права та обов'язки Провайдера телекомунікацій

3.1. Провайдер телекомунікацій зобов'язаний:

3.1.1. Організувати підключення Абоненського відгалуження до Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері” за заявою Абонента та за його рахунок, після перевірки відповідності технічних характеристик кінцевого обладнання до технічних умов Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері”.

Технічні умови Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

3.1.2. Забезпечити підтримку робочого стану Телекомунікаційної мережі та її Технічне обслуговування.

3.1.3. Приймати заяви від Абонента на усунення пошкоджень Телекомунікаційної мережі із зазначенням конкретної адреси.

3.1.4. Організувати проведення профілактичних, поточних та непередбачених робіт, капітального ремонту, реконструкції та вдосконалення Телекомунікаційної мережі у межах своїх технічних та фінансових можливостей.

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.

3.1.5. Об'єктивно інформувати про Послуги та умови їх надання.

3.1.6. Доводити до відома Абонента інформацію про зміну Тарифів (в тому числі Абонентної плати) - через відповідні повідомлення, що розміщуються на веб-сайті MY.CTV, http://sigma.zhydachiv.lviv.ua, або іншим доступним Сторонам шляхом. Термін інформування про зазначені зміни - не меншим ніж 7 (сім) календарних днів до набуття чинності таких змін.

3.1.7. Вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання.

3.1.8. Надає Додаткові послуги за окрему плату відповідно до діючих Тарифів за заявою Абонента, у погоджений з ним термін.

3.1.9. Обов'язки Провайдера телекомунікацій, окрім тих, що передбачені Договором, вказані в Правилах (додаток № 2).

3.2. Провайдер телекомунікацій має право:

3.2.1. Розірвати даний Договір у разі невиконання Абонентом своїх обов'язків, передбачених цим Договором.

3.2.2. Змінювати Тарифи, у тому числі розмір Абонентної плати.

3.2.3. Залучати для здійснення своїх обов'язків за цим Договором інших осіб на підставі відповідних договорів та довіреностей.

3.2.4. Розірвати даний Договір за власною ініціативою в односторонньому порядку у випадку несвоєчасного виконання умов цього Договору Абонентом, неможливості надання таких Послуг, або в будь-яких інших випадках. Розірвання Договору не з вини Абонента здійснюється попереднім повідомленням Абонента за 10 (десять) днів до бажаної дати розірвання шляхом опублікування зазначеної інформації на веб-сайті http://sigma.zhydachiv.lviv.ua, MY.CTV або шляхом надіслання індивідуального повідомлення Абоненту на Контактну електронну адресу Абонента. Розірвання Договору з вини Абонента, а саме неналежного виконання та/або невиконання умов даного Договору відбувається без попереднього попередження Абонента.

3.2.5. Права Провайдера телекомунікацій, окрім тих, що передбачені даним Договором, вказані в Правилах (додаток № 2).

  1   2


Скачати 213.6 Kb.

 • Товариство з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Галстрім”
 • “Провайдер програмної послуги”
 • “Провайдери телекомунікацій”
 • Послуги
 • Терміни та їх визначення, що вживаються в Договорі Провайдер програмної послуги
 • Провайдер телекомунікацій
 • Програмна послуга
 • Телекомунікаційна мережа
 • Технічне обслуговування
 • Місце надання послуги
 • (для Абонентів - фізичних осіб
 • Контактна електронна адреса
 • Послуга доступу до пакетів телепрограм
 • Послуга доступу до Інтернету
 • Трафік
 • 1. Предмет Договору
 • 2. Права та обовязки Провайдера програмної послуги
 • 3. Права та обовязки Провайдера телекомунікацій