Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічний Договір про надання програмних та телекомунікаційних послуг

Скачати 213.6 Kb.

Публічний Договір про надання програмних та телекомунікаційних послуг
Скачати 213.6 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір213.6 Kb.
1   2

4. Права та обов'язки Абонента

4.1. Обов'язки Абонента:

4.1.1. Своєчасно ознайомитися та виконувати в повному обсязі зобов'язання, передбачені чинним Договором (із Додатками до нього), Правилами ( Додаток № 2) та змінами (доповненнями).

4.1.2. Не передавати Послуги третім особам.

4.1.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість Послуг на умовах чинних Правил, Порядку розрахунків та Тарифів (Додатків до даного Договору).

4.1.4. Не використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та/або абоненське відгалуження для надання послуг третім особам, в тому числі і за межами місця надання послуг Абоненту.

4.1.5. Не рідше одного разу на тиждень слідкувати за змінами та/або доповненнями до цього Договору (Правил, Тарифів) на веб-сайті http://sigma.zhydachiv.lviv.ua.

4.1.6. Надає Провайдеру програмної послуги та Провайдеру телекомунікацій право на використання персональних даних про Абонента у інформаційних цілях Провайдера та Оператора.

4.1.7. Надає дозвіл на доступ і використання Провайдером (оператором) спільної власності (горища, сходові марші, сходи, підвали тощо) у будинку, де проживає Абонент, для прокладання, технічного та аварійного обслуговування, ремонту Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері”. Телекомунікаційна мережа є приватною власністю та охороняється законодавством.

Приватна власність - одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.

4.1.8. Доручає Провайдеру телекомунікацій вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання.

4.2. Абонент має право:

4.2.1. Отримувати Програмні та Телекомунікаційні послуги на умовах даного Договору.

4.2.2. Замовити додатково або змінити відповідно до своїх інтересів вид Послуги з числа запропонованих Провайдером програмної послуги та Провайдером телекомунікацій, звернувшись до Провайдера програмної послуги та/або Провайдера телекомунікацій з письмовою заявою за адресами вказаними в даному Договорі.

4.2.3. Звертатись до Провайдера програмної послуги та/або Провайдера телекомунікацій із письмовими скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості Послуг за адресами, які вказані в даному Договорі.

4.2.4. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку у разі невиконання Провайдером програмної послуги та/або Провайдером телекомунікацій своїх обов'язків, передбачених цим Договором, попередивши письмово (заявою) Провайдера програмної послуги та/або Провайдера телекомунікацій за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання за адресами, вказаними у даному Договові, із зазначенням причин розірвання та за умови відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером програмної послуги та Провайдером телекомунікацій.

4.2.5. Отримувати від Провайдера програмної послуги та Провайдера телекомунікацій інформацію про Послуги, Додаткові послуги та умови їх надання.

4.2.6. Всі права Абонента, включаючи вищепереліченні, регламентуються в Правилах (Додаток № 2).
5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі порушень умов Договору винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій звільняються від виконання своїх обов'язків у разі виникнення форс-мажорних обставин, тобто обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання та/або виконання Договору, а саме у випадках: несанкціонованого втручання Абонента або будь-яких осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, воєнні дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи, саботаж, громадські заворушення, диверсія, рішення органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, відсутність електроенергії, скасування ліцензії на послуги, зміни кон'юктури ринків, неможливість надання Послуг та Додаткових послуг за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміни напрямків діяльності Провайдера програмної послуги та/або Провайдера телекомунікацій тощо.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

5.2. Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій не несе відповідальності за неотримання Абонентом Послуг або отримання Послуг неналежної якості у випадках:

5.2.1. Відсутності у Абонента забезпеченого доступу до Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері”.

5.2.2. Пошкодженого (несправного) Абоненського відгалуження та/або Кінцевого обладнання.

5.2.3. Використання Абонентом передавальних (випромінюючих) пристроїв без згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв'язку.

5.2.4. Невідповідності технічних характеристик Абоненського відгалуження та/або Кінцевого обладнання вимогам Провайдера програмної послуги та Провайдера телекомунікацій, а також у разі, якщо роботи з підключення Абонентського відгалуження та/або Кінцевого обладнання були виконані Абонентом самостійно.

5.2.5. Несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, пошкодження Телекомунікаційної мережі третіми особами.

5.3. Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій не несуть відповідальності перед Абонентом, якщо відсутність (або погана якість) доступу до телекомунікаційних послуг є результатом порушення з боку Абонента правил користування Кінцевим обладнанням.

5.4. Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій не несуть відповідальність за якість Телекомунікаційних послуг і перерву в їх наданні у випадках причин, на які Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій не мають змоги впливати: нестабільне електропостачання, інші аварійні та непередбачувані ситуації.

5.5. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за будь-які зміни в режимах розповсюджувачів сигналів в Телекомунікаційній мережі ТМ “Діскавері”.

5.6. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за зміст інформації та за будь-які негативні наслідки для Абонента чи третіх осіб від такої інформації, що передається за допомогою Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері” (в т.ч. порнографічного характеру і такої, що пропагує насильство, тощо).

5.7. У випадку порушення Абонентом договірних відносин із Провайдером програмної послуги та/або Провайдером телекомунікацій, чинного законодавства, що регулює відносини між Абонентом та Провайдером програмної послуги та/або Провайдером телекомунікацій, припинення надання послуги здійснюється без попереднього повідомлення Абонента про припинення надання послуг.

5.8. Відповідальність Провайдера телекомунікацій за надання Послуги Абоненту обмежується точкою підключення Абоненського відгалуження до Телекомунікаційної мережі. Всі інші пристрої (Абоненське відгалуження, Кінцеве обладнання) не входять до сфери відповідальності Провайдера телекомунікацій, за винятком гарантійних зобов'язань на обладнання, продане чи надане в користування Провайдером телекомунікацій.

5.9. Провайдер телекомунікацій не здійснює заземлення будь-якого обладнання, що перебуває у власності чи надане в користування Абоненту (персонального комп'ютера, модему, ТВ-тюнера, тощо). Відповідальність за заземлення Кінцевого обладнання та за наслідки роботи незаземленого обладнання (вихід з ладу обладнання, ураження струмом, тощо) несе Абонент.

5.9. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до комп'ютера Абонента Провайдером телекомунікацій не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно.

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.5.10. Провайдер телекомунікацій не відшкодовує збитки Абонента, заподіяні йому в результаті використання його автентичних даних (логінів, паролів, засобів доступу, сертифікатів, біометричних даних, тощо) третіми особами у випадку недбалого зберігання Абонентом своїх автентичних даних. Абонент несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх автентичних даних.

5.11. Провайдер телекомунікацій не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів зв'язку, що надаються іншими організаціями і розташовані за межами зони його відповідальності згідно з п. 5.8.

5.12. Усю відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Провайдер телекомунікацій не контролює доступний через Інтернет потік інформації, який може включати небажані для Абонента матеріали, зокрема, еротичного, рекламного характеру або інформацію, яка ображає честь і гідність Абонента, і не несе за неї ніякої відповідальності.

Провайдер телекомунікацій не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації та послуг (за винятком власної інформації Провайдера телекомунікацій), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернет, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернет чи неможливості їх використання.

В теорії інформації вла́сна інформ́ація (англ. self-information), або несподі́ваність (англ. surprisal), - це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.

5.13. Провайдер телекомунікацій здійснює заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої і відправленої інформації Абонента у межах своїх повноважень. Доступ до такої інформації мають тільки Провайдер телекомунікацій та працівники уповноваженої на це третьої сторони виключно з метою технічного забезпечення надання Послуги або у випадках надходження скарг з боку третіх осіб щодо умисних дій Абонента, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження комп'ютерних вірусів, спаму, матеріалів образливого характеру, використання ресурсів Інтернет з метою шахрайства та інше.

Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошування отриманої і відправленої інформації Абонента.

5.14. Провайдер телекомунікацій не несе відповідальності за порушення у роботі мережевого обладнання Абонента, спричинені мережевими атаками на IР - адреси Абонента.

Мереже́ве обла́днання - пристрої, необхідні для роботи комп'ютерної мережі, наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель та ін. Зазвичай розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання.

Абонент, що встановив факт мережевої атаки на свою ІР-адресу, зобов'язаний якнайскоріше сповістити про це Провайдера телекомунікацій. Провайдер телекомунікацій в цьому випадку має право тимчасово, аж до закінчення або ліквідації атаки, обмежити доступ до мережевих адрес Абонента для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності мережі Абонента. Провайдер телекомунікацій виявляє джерела мережевої атаки тільки тією мірою, яка необхідна для її ліквідації і забезпечення безпеки мережі.

5.15. Абонент зобов'язується не допускати до перегляду еротичних телепрограм осіб, які не досягли повноліття.

Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки у випадку доступу до перегляду таких телепрограм неповнолітніми особами.

5.16. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності перед Абонентом, якщо відсутність (або погана якість) доступу до Послуги є результатом порушення з боку Абонента правил користування Кінцевим обладнанням (ТВ-тюнером, телевізійним приймачем, модемом, роутером, комп”ютером).

5.17. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за якість Програмної послуги і перерву в її наданні у випадках перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку та з інших причин, на які Провайдер програмної послуги чи Провайдер телекомунікацій не має змоги впливати, нестабільне електропостачання, інші аварійні та непередбачувані ситуації.

5.18. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіокомпаній.

5.19. Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій не несуть відповідальності за зобов'язаннями один одного.

5.20. Провайдер програмної послуги несе відповідальність перед Абонентом за надання Програмних послуг.

5.21. Провайдер телекомунікацій несе відповідальність перед Абонентом за надання Телекомунікаційних послуг.

5.22. Окрім відповідальності згідно даного Договору, Абонент та Провайдер телекомунікацій несуть відповідальність передбачену Правилами (додаток № 2).6. Строк дії Договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту його прийняття Абонентом та є таким, що укладений на невизначений строк і діє до припинення дії в наступних випадках:  • відмова Абонента від отримання Послуг (и);

  • відмова Провайдера програмної послуги та/аба Провайдера телекомунікацій від надання Послуг (и) у разі порушення Абонентом умов даного Договору та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг;

  • за згодою сторін;

  • за рішенням суду;

    Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.  • у разі виникнення обставин непереборної сили, форс-мажору.


7. Інші умови

7.1. Всі спори і суперечності, що виникли при виконанні Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

Правовідносини Сторін, не врегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

7.2. Всі зміни та/або доповнення до даного Договору вступають в силу після оприлюднення їх за умов цього Договору.

7.3. Абонент згідний з тим, що Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій для надання Послуг має право залучати третіх осіб на підставі відповідних договорів та довіреностей.

7.4. Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

№ 2297-VI Абонент дає згоду на обробку своїх персональних даних Провайдером програмної послуги та Провайдером телекомунікацій з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код) з метою забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері програмних послуг та відносин у сфері телекомунікаційних послуг.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

7.5. Даний Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та Термінології.
8. Місцезнаходження та реквізити

8.1. Адреса для подання письмових заяв, скарг та пропозицій Провайдеру програмної послуги та Провайдеру телекомунікацій, а також для отримання додаткової інформації та роз'яснень по даному Договору: 81700, Львівська область, м. Жидачів, вул. Мазепи, 28, офіс ТзОВ “Сигма”, тел.: (03239) 32-781, 24-2-24.

8.2. Місцезнаходження та реквізити Провайдера програмної послуги та Провайдера телекомунікацій:


Провайдер програмної послуги Провайдери телекомунікацій

Товариство з обмеженою відповідальністю Фізична особа-підприємець

“Телерадіокомпанія “Галстрім” Кореновський Олег Романович

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола 4а, офіс 404 Радкевич Роман Романович

тел./факс: (0342) 71-17-60

ЄДРПОУ 37183152Директор Журба Н.В.
1   2


Скачати 213.6 Kb.

  • 5. Відповідальність Сторін
  • 8. Місцезнаходження та реквізити
  • Провайдер програмної послуги Провайдери телекомунікацій