Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічний договір про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет/KingsNet фоп «Ященко Констянтин Вікторович»

Скачати 169.84 Kb.

Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет/KingsNet фоп «Ященко Констянтин Вікторович»
Скачати 169.84 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір169.84 Kb.
  1   2

Публічний договір
про надання телекомунікаційних послуг доступу до
мережі Інтернет/KingsNet

ФОП «Ященко Констянтин Вікторович», що діє на основі свідоцтва про реєстрацію ІНН 3150219798, в особі Ященко Костянтина Вікторовича іменоване надалі «Провайдер», пропонує фізичній особі та/або юридичній особі, іменованому надалі «Абонент», приєднатися до публічного договору Провайдера про надання послуги доступу до мережі Інтернет/KingsNet на наступних умовах:1.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет/KingsNet, на умовах, що містяться в публічній оферті.

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

1.2. Договір – договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет/KingsNet, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту – Договір).

1.3. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Абонентом умов публічної оферти шляхом заповнення та відправлення на WEB-сайті Провайдера заявки (анкети) на підключення до мережі. Акцептом також визнається факт сплати грошової суми Абонентом за Послугу.

1.4. Абонент – фізична особа, що уклала з Провайдером Договір на умовах, що містяться в публічній оферті.

1.5. Послуга – послуга доступу до мережі Інтернет/KingsNet, що надається Провайдером Абонентові (далі по тексту – Послуга).

1.6. Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

1.7. KingsNet – міська мережа передачі даних, яка об’єдную декілька локальних мереж (Local Area Network) у єдину мережу міського масштабу (Metropolitan Area Network) та є частиною всесвітньої інформаційної мережі.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

1.8. Технічна можливість одержання Послуги – знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Абонента та програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення й устаткування Абонента здійснюється Абонентом самостійно.

1.9. Підключення до мережі Інтернет/KingsNet – комплекс дій Провайдера, що полягає у прокладанні мережевого кабелю від обладнання Провайдера до приміщення Абонента, надання Абоненту мережевого кабелю довжиною до 20 м для самостійного прокладання по приміщенню Абонентом, надання Абоненту одного порту в обладнанні Провайдера на термін Договору.

1.10. Устаткування Абонента – електронний пристрій (комп'ютер, ноутбук, та ін.), з вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

1.11. Зона дії послуги – географічна зона телекомунікаційної мережі Провайдера.

1.12. Сесія – чергове однократне безперервне користування Послугою.

1.13. WEB-cайт Провайдера – WWW-сервер Провайдера, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання Послуги. WEB-сайт Провайдера розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою http://kings.

Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Електроніка Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
net.ua/

1.14. Особистий кабінет – web-сторінка на WEB-сайті Провайдера, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманої Абонентом Послуги, поточному стані його Особового рахунку та іншу інформацію. Доступ в Особистий кабінет здійснюється за допомогою устаткування Абонента в зоні дії Послуги за адресою http://kings.net.ua/

1.15. Особовий рахунок – рахунок у біллінговій системі Провайдера, на якому фіксуються авансові платежі Абонента та суми коштів, що утримані (списані) з даних платежів як оплата за надану Послугу. Особовий рахунок має унікальний ідентифікатор.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Провайдер зобов'язується надавати Абонентові Послугу доступу до мережі Інтернет/KingsNet на умовах публічної договору приєднання відповідно до діючого законодавства України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

2.2. Провайдер має право для виконання своїх зобов’язань перед Абонентом за цим Договором залучати третіх осіб - Провайдерів, залишаючись відповідальним перед Абонентом за якість послуг. Оплата Абонентом третій особі, яка була залучена Провайдером в рамках цього договору є належним виконанням обов’язку Абоненту перед Провайдером.

  1   2


Скачати 169.84 Kb.

  • Цивільного кодексу
  • 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ