Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПублічний договір про надання

Скачати 111.6 Kb.

Публічний договір про надання
Скачати 111.6 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.06.2017
Розмір111.6 Kb.
  1   2

ТОВ «Миколаївське кабельне телебачення». Потрійна послуга від одного оператора: аналогове та цифрове телебачення, Інтернет.
По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Цифрове́ телеба́чення (англ. Digital Television, DTV) - галузь телевізійної техніки, в якій передача, обробка та зберігання телевізійного сигналу відбувається у цифровій формі.

Абонентський відділ: м.Миколаїв, вул. 8-го Березня, 51, тел.1569, 46-29-18, 47-12-04, www.nktv.mk.uaм.Очаків, вул. 60-річчя СРСР, 33, тел. 3-82-99

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг
Цей Пулічний договір про надання телекомунікаційних послуг регламентує порядок надання телекомунікаційних послуг ТОВ «Миколаївське кабельне телебачення». Цей договір є Публічним договором в розумінні ст.633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Цивільний кодекс Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

1. Терміни та визначення

Підприємство (Провайдер) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївське кабельне телебачення», в особі директора Бражко Андрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту та на підставі Ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення серії НР № 0956-п від 01.09.
Радіомо́влення - виробництво і розповсюдження аудіопрограм за допомогою електромагнітних хвиль, що поширюються передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю приймачів.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
2011р та серії НР №1076-п від 05.06.2012р;

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує доступ до телекомунікаційних послуг на договірних відносинах, які передбачають підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.
Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.


Абонентське відгалуження - ділянка кабельної мережі, яка обмежена обладнанням абонента (телевізійним приймачем, ПК), з одного боку, та точкою підключення до будинкової розподільчої мережі - з іншого. Абонентське відгалуження є власністю абонента;

Абонентська плата – окремі фіксовані платежі, які встановлюються підприємством за: доступ абонента на постійної основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
отримання послуг з можливості перегляду пакету телеканалів та інш.;

Багатоканальна телемережаелекомунікаційна мережа) - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
Комутація в економіці - процес заміни натурального оброку та панщини феодальною грошовою рентою, обумовлений розвитком товарно-грошових відносин.
Електромагні́т (англ. electromagnet, нім. Elektromagnet m) - пристрій, що створює магнітне поле під час проходження електричного струму. Зазвичай електромагніт складається з обмотки і феромагнітного осердя, який набуває властивостей магніту при проходженні по обмотці струму.
Маршрутиза́ція (англ. Routing) - процес визначення маршруту прямування інформації між мережами. Маршрутизатор (або роутер від англ. router) приймає рішення, що базується на IP-адресі отримувача пакету.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).


Додаткові послуги - роботи, які можуть надаватися абонентові окремо від доступу до послуг телекомунікаційної мережі. До них належать: повторне підключення до телекомунікаційної мережі, переключення абонентського відгалуження з одного пакету телеканалів на інший, заміна або переробка абонентського відгалуження, встановлення декодуючого обладнання, ремонт та настройка телеприймачів, тощо. Додаткові послуги сплачуються окремо від абонентської плати за тарифами підприємства;

Місце надання послуг телекомунікаційної мережі - конкретно визначена абонентом адреса, за якою він бажає отримати доступ до послуг телекомунікаційної мережі. Місце отримання доступу до послуг телекомунікаційної мережі власноручно визначається абонентом та вказується в договорі;

Пакет телеканалів - сукупність телевізійних каналів, які розповсюджуються в телекомунікаційній мережі як єдине ціле;
. Телеві́зор (ТВ) - пристрій, який призначено для демонстрації нерухомих і рухомих зображень із звуковим супроводом. Слово походить від грецького τῆλε (TELE, 'далеко') і латинське (videre VIEWER, 'бачити').
Телеканал // Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. - 5-те вид. - К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. - ISBN 966-569-013-2.


Послуги телеінформаційної мережі - результат діяльності «Підприємства», завдяки якій споживач має можливість користуватися ресурсами багатоканальних телемережі;

Провайдер - Провайдер програмної послуги – суб’єкт господарської діяльності, який на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж;

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.Тарифи - грошове відображення вартості послуг, у тому числі додаткових, що надаються підприємством.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.У відповідності до умов договору Абонент замовляє і оплачує, а Підприємство забезпечує йому доступ до телекомунікаційної мережі Підприємства шляхом організації підключення абонентського відгалуження до телекомунікаційної мережі за місцем проживання або іншою адресою.

2.2. Абонент замовляє і оплачує, а Підприємство надає йому послуги з можливості перегляду обраних пакетів телеканалів. Вказані послуги надаються лише за умови надання Абоненту доступу до телекомунікаційної мережі Підприємства.

2.3. Види Послуг, до яких забезпечується Абонентові доступ, обирається Абонентом та визначається згідно тарифних планів Підприємства.

2.4. В разі необхідності додаткового обладнання для отримання послуг, обраних Абонентом, Підприємство надає його на умовах, визначених додатком до цього договору.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ПІДПРИЄМСТВО МАЄ ПРАВО:

3.1.1. Призупинити надання послуг для проведення профілактичних робіт, при цьому Підприємство повинне повідомити Абонента відносно початку та загального терміну виконання таких робіт. Період вищевказаних робіт не може перевищувати 10 годин на місяць.

3.1.2. Змінювати тарифи (у тому числі розмір абонентної плати), з попередженням про це Абонента не менше ніж за 30 днів до набуття чинності нових Тарифів шляхом надсилання відповідного повідомлення, що міститься на зворотньому боці рахунка, або іншим шляхом.

3.1.3. Змінювати перелік телеканалів в пакетах, що розповсюджуються в телекомунікаційній мережі, та перелік додаткових послуг.

3.1.4. Контролювати своєчасність та повноту платежів абонента за споживання послуг.

3.1.5. Вимагати від Абонента своєчасної оплати за надані послуги.

3.1.6. В разі заборгованості Абонента за надані послуги, призупинити надання послуг з доступу до пакетів телеканалів та інших замовлених послуг.

3.1.7. В разі систематичного невиконання (2 і більш разів) Абонентом своїх обов’язків, передбачених в Договорі, припинити договірні відносини.

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.
Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.
Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.

3.1.8. В разі необхідності залучати для виконання робіт, пов’язаних з виконанням умов цього договору інших осіб.

3.2. ПІДПРИЄМСТВО ЗОБОВ’ЯЗАНЕ:

3.2.1. Після підписання Договору надавати абоненту доступ до телекомунікаційної мережі Підприємства та обраним послугам.

3.2.2. Забезпечувати підтримку робочого стану всіх елементів телекомунікаційної мережі, організовувати її технічне обслуговування.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

3.2.3. Приймати заяви від Абонента на усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та усувати пошкодження телекомунікаційної мережі протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації заяви (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого терміну їх усунення, про що абонент інформується).

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.

3.2.4.Забезпечити доведення до відома Абонента про зміни в тарифах, абонентської плати, пакетів телеканалів, шляхом, передбаченим діючим законодавством.

3.2.5. Абонент доручає Підприємству, а Підприємство покладає на себе обов'язок вести облік наданих послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання.. Облік здійснюється автоматизованою системою обліку наданих послуг.

3.2.6. За заявою «Абонента», за окрему плату, встановлену відповідно до діючих тарифів надавати Абоненту додаткові послуги.


   1. З метою подальшої ідентифікації Абонента надати йому персональний номер.

3.3.АБОНЕНТ МАЄ ПРАВО:

  1   2


Скачати 111.6 Kb.

 • ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання телекомунікаційн их послуг Цей Пулічний договір про надання телекомунікаційн их
 • 1. Терміни та визначення Підприємство ( Провайдер ) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївське кабельне телебачення»
 • Абонент
 • Абонентське відгалуження
 • Абонентська плата
 • Пакет телеканалів
 • Послуги телеінформаційної мережі
 • Провайдер програмної послуги
 • Тарифи
 • 3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 3.1. ПІДПРИЄМСТВО МАЄ ПРАВО
 • Контролювати
 • 3 .2. ПІДПРИЄМСТВО ЗОБОВ’ЯЗАНЕ