Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРецензія Котусенко, Віктор. Піговська, Ірина. Поляк, Анна

Скачати 83.07 Kb.

Рецензія Котусенко, Віктор. Піговська, Ірина. Поляк, Анна
Скачати 83.07 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2017
Розмір83.07 Kb.
  1   2

Рецензія

Котусенко, Віктор. Піговська, Ірина. Поляк, Анна. "Компендіум теології" Томи Аквінського. - Київ: Видавництво Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського, 2011. - 424 с. (Подання: Менжулін, Вадим. Зав.каф. філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Могилянська академія", д.філос.н., професор). 

_____________

що стала номінантом Конкурсу в царині філософських перекладів 2016
Загальна інформація
1. Повний бібліографічний опис публікації (із зазначенням особи, що висувала цю публікацію на Конкурс) _______________________

2.

Бібліогра́фія (грец. βιβλιον - книжка і γραφω - пишу) - галузь знання про книгу, газету або інший бібліотечний документ, завданнями якої є: виявлення, облік, опис, систематизація і якісний аналіз творів друку; складання різних бібліографічних посібників, які полегшують і сприяють кращому використанню друкованої продукції з науковою, практичною і виховною метою; розробка принципів і методів бібліографування друкованих творів і організації бібліографічної роботи.
Релігієзнавство - комплекс наукових академічних (теоретичних, дослідницьких та навчальних) дисциплін, що вивчають суспільну природу релігії - її історію, розвиток та місце в культурі та соціумі, типологію та таке інше.
Бібліографічний опис - це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації.
Перекладач(-і) _В. Котусенко, І. Пiговська, А Поляк______________________

3. Науковий редактор ________Н. Лисак____________.

4. Рецензент ______Звонська Леся____________________Оцінювання перекладу

(Рецензент самостійно визначає обсяг своїх висновків, кількість необхідних цитувань тощо.)І. Значущість перекладу для української філософської спільноти
І.а.
Рецензування (від лат. recensio - розгляд) або англ. peer review - анонімний розбір і оцінка оригінального наукового, науково-популярного або художнього (літературного, театрального, музичного, кінематографічного і т. д.)
Спільнота - це група людей, які з будь-якої причини відчувають досить спільного між собою, щоб мати спільні прагнення, цілі та структури.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Філософія Філосо́фія - (дав.-гр. φιλοσοφία, дослівно: любов до мудрості) особлива форма пізнання світу, що виробляє систему знань про фундаментальні принципи буття людини, про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах..
Чи усуває даний переклад якісь істотні лакуни в українських текстологічних ресурсах: наприклад, чи представляє він значущих автора, філософський напрям, мовну традицію, епоху, не представлені або слабко представлені в українських перекладах?

Перший українськомовний переклад має неабияке значення для українських філософських та теологічних студій в цілому та для томістики зокремаІ.б. Чи містить переклад нову українську термінологію, що дозволяє точніше формулювати класичні й/чи сучасні філософські проблеми?Важко сказати
І.в Чи містить переклад інформацію, наявність якої може істотно розвинути культуру філософування українською мовою?

Терміноло́гія - це: Сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.Безперечно. Рецепція Фомою філософії Аристотеля, його ідей та понять, що є важливим для їх дефініції в діахроніїІ.г Якщо даний твір перекладався українською раніше, чи має рецензований переклад істотні переваги (недоліки) порівняно з попереднім(и)?
Це – перший українськомовний переклад.
ІІ. Ступінь складності оригінального тексту
ІІ.а Які змістовні й стилістичні складнощі містить текст оригінального твору?
Стилістика - розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх варіантів (нормативна стилістика) і відхилень (літературна стилістика) в синхронному й діахронному (історична стилістика) перекрої.


Ідіостиль Фоми є логічним і синтаксично не ускладненимІІ.б Наскільки велику проблему для перекладів даний текст становив зазвичай?Можливо, у площині філософіїІІІ.в Наскільки перекладачеві вдалося подолати зазначені складнощі?У мовному плані бездоганно
ІV. Достовірність джерельної бази перекладу
ІV.а Наскільки достовірними й авторитетними вважаються ті рукописи або оригінальні видання, з яких здійснено переклад?


Видається, що латинський текст є максимально автентичнимІV.а Чи врахував перекладач останні тенденції в дослідженнях текстології перекладеного твору (стосується переважно класичних творів) і переклади іншими мовами?

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.
Джерело́ (рос. источник; англ. spring; нім. Quelle) - природний, самочинний сконцентрований вихід на земну поверхню підземних вод. Виникає під впливом земного тяжіння або гідростатичного тиску. Джерела утворюються на дні ярів, балок, на схилах горбів, крутих берегів річок.
Текстологія - історично-філологічна дисципліна, що вивчає пам'ятки писемності, твори літератури і фольклору для критичної перевірки і встановлення на підставі наявних варіантів автентичності текстів.
Перекладач, товмач - 1) Проміжна ланка в комунікації, необхідність в якій виникає у випадках, коли коди, якими користуються джерело та адресат, не збігаються. Як мовний посередник перекладач може здійснювати не тільки переклад, а і різні види адаптивного транскодування.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
.Важко сказатиV. Змістовно-філософська якість перекладу
V.а Наскільки повно перекладач розуміє перекладений текст?


Перекладачі належно володіють латинською та українською мовами для розуміння і передачі змісту тексту ФомиV.б Наскільки точно перекладач відтворює ключові й другорядні філософські поняття тексту?Філософські поняття відтворюються системно, максимально уніфікованоV.в Як у перекладі відтворено складні випадки філософської неперекладності?Особливих складностей та неперекладностей немаєV.г Наскільки точно українській переклад відтворює зміст оригіналу?Вважаю, що адекватно
VI. Cтилістично-граматична якість перекладу
VІ.а Чи припустився перекладач істотних помилок суто філологічного характеру (щодо правил як мови оригіналу, так і української)?
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος - любов і грец. λόγος - слово, учення) - сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток.Переклад цілком відповідає нормам української мовиVІ.б Чи відтворив перекладач стилістику оригіналу, чи не містить переклад невиправданих мовних ускладнень (спрощень)?
Стиль оригіналу максимально відтворено


VІ.в Чи є текст перекладу читабельним? Чи ретельними були літредагування й коректура?
Текст перекладу є дохідливим та легко читаєтьсяVІ.г Чи уникає перекладач подвійного перекладу при цитуванні, чи звертається до оригіналів цитат, що для самого автора були іншомовними?
Сам Фома цитує латиною, тому випадки подвійного перекладу відсутні

VІI. Системність і концептуальність перекладацького підходу
VІІ.
Коректу́ра (від лат. correctura - «виправлення», «поліпшення») - процес виправлення граматичних і технічних помилок та недоліків, як в текстовому, так і графічному матеріалах, підготовлених для розмноження друкарським (або будь-яким іншим) способом.
Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
а Чи системно підійшов перекладач до відтворення термінології оригіналу?
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.Системно і максимально уніфікованоVІІ.б Чи описано у виданні принципи й специфічні риси перекладу?Видання не містить зведеного опису принципів перекладу
VІІ.в Чи підготував перекладач (або інші члени видавничої команди) глосарії, термінологічні покажчики (зокрема із наведенням еквівалентів мовою оригіналу)?

Покажчики - довідковий матеріал, який допомагає читачеві швидко знайти потрібний текст у виданні.
Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.
Покажчики і коментарі укладено якісно


VІІ.г Чи супроводжується переклад паралельним текстом оригіналу (переважно для класичних творів), якщо супроводжується, то чи був оригінальний текст належним чином вичитаний?ТакНа підставі пп. V–VІІ рецензент визначає комплексну оцінку адекватності1 й точності2 перекладу за 10-бальною шкалою. Згідно з пп. 7.4. Статуту, «переклади, адекватність і точність яких складає 6 або менше балів, не можуть претендувати на перемогу в Конкурсі» (достатньо, щоб оцінку, меншу від 7, виставив хоча б один рецензент).
Адекватність і точність даного перекладу заслуговують на оцінку

_10___ балів
  1   2


Скачати 83.07 Kb.

  • Загальна інформація 1. Повний бібліографічний опис
  • Рецензент
  • ІІ. Ступінь складності оригінального тексту
  • V. Змістовно-філософська якість перекладу
  • VI. Cтилістично-граматична якість перекладу
  • VІI. Системність
  • На підставі пп. V–VІІ рецензент визначає комплексну оцінку адекватності