Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРедактор графічний редактор для трьохвимірних об'єктів. Формує їх перетини І оберти. Азсіі

Скачати 164.22 Kb.

Редактор графічний редактор для трьохвимірних об'єктів. Формує їх перетини І оберти. Азсіі
Скачати 164.22 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір164.22 Kb.
  1   2

1. ЗО редактор - графічний редактор для трьохвимірних об'єктів. Формує їх перетини і оберти.

2. АЗСІІ - американський стандартний код обміну інформацією для кодування у вигляді байта букв, цифр, знаків операцій.
Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

3. Автоматизоване робоче місце (АРМ, робоча станція) - місце оператора-спеціаліста, яке обладнано персональним комп'ютером, відповідними спеціалізованими програмами і підключено до мережі підприємства.4. Автоматизовані навчальні системи -(АНС) - комп'ютерні комплекси програмно-технічних і учбово-методичних засобів, які забезпечують процес інтерактивного навчання.

5. Автоматизовані системи наукових досліджень (АСНД) - призначені для автоматизації наукових експериментів, моделювання об'єктів дослідження.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Робоча станція Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

6. Адаптер - пристрій зв'язку комп'ютера з периферійними пристроями.

Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.7. Адреса - номер конкретного байта оперативної пам'яті комп'ютера.

8. Алгебра логіки (булева алгебра) - розділ математики, який вивчає логічні висловлення.

9. Алгоритм - зрозумілий і точний план дій для досягнення поставленої мети за кінцевою кількістю кроків.

10. Антивірусні програми - програми які попереджають про вірусну загрозу, запобігають зараженню комп'ютерним вірусом і .ліквідують наслідки зараження.11. Арифметико - логічний пристрій (АЛП) - частина процесора, яка виконує арифметичні і логічні операції.

12. Архітектура фон Наймана - один арифмєтико-логічний пристрій

(АЛП) з потоком даних і один пристрій управління (ПУ) з потоком команд.

Пристрій управління, пристрій керування процесором (англ. Control Unit) - компонент апаратного забезпечення центрального процесора комп'ютерів. Являє собою кінцевий дискретний автомат.

13. Архітектура комп'ютера - логічна організація, структура в ресурси к'омп ' ютера .

!4. Аудіоадаптєр (Зоипсі Віазіег, звукова плата) - електронна плата, яка дозволяє записувати звук, відтворювати його програмними засобами за допомогою мікрофону, навушників, динаміків, синтезатора.

15. База даних - один або декілька файлів даних, які призначені для зберігання та обробки великих об'ємів взаємно зв'язаної інформації.

16. Байт - група з восьми бітів, яка застосовується при оцінці кількості даних як одна ці.па одиниця виміру.

Звукова́ пла́та (також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер) (англ. sound card) - електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері (виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер).
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.

17. Віт - найменша одиниця інформації в цифровому комп'ютері, яка може примати значеїшя "О" або "1".18, Ввід - зчитування інфорі.іам,і І з зовнішнього пристрою ь пам'ять КС'МП ' ютера .

19, Відеоадаптер - електронна іміата, ,чка обробляє нілео дані

(текі„'г -, графіку) 1 управл-'є роботою дисплея.

20, Вінчестер - накопичувач н-і Ж'-,.р., тких магнітних дисі-іах.21. вірус комп'ютерний - невелика програма, яка може "дописувати" себе до інших програм і без дозволу виконує деякі шкідливі дії - знищує або спотворює файл.

22. Виведення - результат роботи програми, який надається комп'ютером користувачеві, іншому комп'ютеру або у зовнішню нам'ять.

23. Гнучкий диск - дискета для запису і зберігання програм та даних.

24. Глобальна мережа (ГОМ) - комп'ютерна мережа, яка є сукупністю трьох компонент: каналів передачі даних, комп'ютерів і мережного програмного забезпечення.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Користувачі спільно використовують її ресурси. Довжина мережі необмежена.25. Графічний редактор - дозволяє створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера.

26. Г'рафобудівник - пристрій для виведення з комп'ютера інформації в вигляді графіків і креслень на папір або плівку.

27. Джойстик - вертикальна ручка, зміна кута схилу якої приводить до переміщення курсору у відповідному напрямку по екрану дисплея.

28. Диск - кругла металічна або пластмасова пластина, на яку інформація наноситься в вигляді концентричних або спіральних доріжок.

29. Дисковод - пристрій, який управляє обертаннями магнітного диску, зчитуванням і записом даних.
. 30. Дисплей - пристрій візуального відображення інформації (в вигляді тексту, таблиць, рисунків, креслень) на екрані електронно-променєвого або рідинно-кристалічного прибору.

31. Драйвер - програма управління пристроями вводу/виводу даних.

32, Змінна - величина, значення якої може змінюватися в процесі виконання програми.

33, Зовнішня псім'ять - до її складу входять накопичувачі на гнучких магнітних дисках (НГМД), накопичувачі на жорстких магнітних дисках (вінчестер), накопичувачі на магнітній стрічці, флеш-накопичувач.

На даний час як магнітні носії систем і пристроїв ЦМЗ найчастіше використовуються магнітні стрічки і диски. В системах ЦМЗ, що застосовуються в інформаційно-вимірювальній техніці, в основному використовуються магнітні стрічки.
Гнучкий диск також Дискета, Гнучкий магнітний диск чи Флоппі Диск (англ. Floppy disk) - портативний носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус (диск діаметром 3½ має жорсткіший футляр, ніж диск діаметром 5¼) гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром.
У зовнішній пам'яті зберігаються програми і дані.

Зберігання інформації на зовнішніх носіях, не залежать від того, включений або виключений комп'ютер.

34, Інтегральна схема - електронна схема у вигляді єдиного напівпровідникового кристала.

Електронна схема - це система з'єднаних між собою окремих електронних компонентів, таких як резистори, конденсатори, діоди, транзистори та індуктивності. Різні комбінації компонентів дозволяють виконувати безліч як простих, так і складних операцій, таких як підсилення сигналу, обробки та передачі інформації і т.д.

35, Інтегровані пакети програм - пакети програм, які виконують ряд функцій, що зв'язані між собою і «розуміють» формати даних одна одної, наприклад, офісні пакети.

Форма́ти да́них - сукупність регламентованих в архітектурі ЕОМ структур для представлення різних за специфікою обробки та представлення видів інформації (цілих чисел, дробових чисел, текстових рядків тощо).

36, Інтернат - всесвітня комп'ютерна супєр мережа, яка об'єднує десятки тисяч мереж.

37, Інтерпретатор - різновид транслятора. Переводить і виконує програму з мови високого рівня в машинний код рядок за рядком.

З"-) Інформатизація суспільства - створення оптимальних умов д.пя реалізації прав громадян, органів державної влади, органівмісцевого самоуправління, громадських організацій на основі формування, доступу і використання інформаційних ресурсів.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

40. Інформатика - дисципліна, яка вивчає структуру, методи створення, зберігання, пошуку, перетворення, передачі і використання інформації, системи обробки інформації, комп'ютерну техніку та програмне забезпечення.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Системи обробки інформації Системи обробки інформації - (англ. Information processing systems) – збірник наукових праць, що заснований у березні 1996 року Харківським національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

4!. Інформаційні технології - сукупність методів и пристроїв, які застосовуються людьми для обробки інформації. Охоплює всю обчислювальну техніку, техніку зв'язку, побутову електроніку, телевізійне і радіомовлення.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

42. Інформаційно-пошукова система (ІПС) - система, яка виконує функції зберігання великого об'єму інформації, швидкого її пошуку, виведення інформації в зручному для людини вигляді.

43. Інформація - відомості про об'єкти і явища оточуючого середовища, їх параметрах, які сприймаються живими організмами та управляючими машинами в процесі життєдіяльності і роботи.

44. Ітераційний цикл - вид циклу, для. якого число повторень операторів заздалегідь невідоме. На кожному кроці обчислень виконується перевірка умови досягнення потрібного результату.

45. Каталог {директорія, папка) - логічне місце знаходження файлів в пам'яті комп'ютера, має ієрархічну структуру.

Ієрархічна структура - множина будь-чого, частково упорядкована так, що існує тільки один елемент цієї множини, який не має попереднього, а всі інші елементи мають тільки один попередній; багаторівнева форма організації об'єктів з чіткою приналежністю об'єктів нижнього рівня певному об'єкту верхнього рівня.

46. Клієнт (робоча станція) - будь-який комп'ютер, який має доступ до сервера.

47. Комп'ютерна інформація - довільна послідовність символів, які несуть смислове навантаження.

48. Команда - опис елементарної операції, яку повинен виконати комп'ютер.

49. Компакт-диск (СП, оптичний диск) - пристрій постійної пам'яті, який виконаний з використанням оптичних технологій.

Опти́чний диск - носій даних у вигляді пластикового чи алюмінієвого диска, призначеного для запису й відтворення звуку, зображення, буквенно-цифрової інформації тощо за допомогою лазерного променя. Щільність запису - понад 108 біт/см.


  1   2


Скачати 164.22 Kb.

 • Автоматизоване робоче місце (АРМ, робоча станція )
 • 4. Автоматизовані навчальні системи -(АНС)
 • Автоматизовані системи наукових досліджень
 • Адаптер
 • 7. Адреса
 • Алгоритм
 • 11. Арифметико - логічний пристрій (АЛП)
 • Архітектура компютера
 • 15. База даних
 • 18, Ввід
 • 21. вірус компютерний
 • Гнучкий диск
 • 25. Графічний редактор
 • Джойстик
 • Драйвер
 • Інтегральна схема - електронна схема
 • Інтегровані пакети програм
 • Інтернат
 • Інформатизація суспільства
 • Інформатика
 • Інформаційні технології
 • Інформаційно-пошукова система (ІПС)
 • Каталог {директорія, папка)
 • Клієнт (робоча станція)
 • Команда