Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРеферат 2011 Реферат Загальна характеристика роботи

Скачати 190.98 Kb.

Реферат 2011 Реферат Загальна характеристика роботи
Скачати 190.98 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації31.03.2017
Розмір190.98 Kb.
ТипРеферат
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

Наукова робота

на здобуття щорічної премії Президента України

для молодих вчених

ГЕНЕТИЧНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В ДІТЕЙ

СОКОЛЬНИК Сніжана Василівна

– кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету


Реферат

2011

Реферат
Загальна характеристика роботи.
Дванадцятипа́ла кишка́ (лат. duodénum) - початковий відділ тонкої кишки. У людини вона розташована одразу після воротаря шлунку. Характерна назва пов'язана з тим, що її довжина становить приблизно дванадцять поперечників пальця руки.
Ви́разка (лат. ulcus, -eris, n.) - глибокий некротично-запальний дефект епітелію шкіри або слизової оболонки та (на відміну від ерозії) тканин, як правило, хронічного характеру, що виникає внаслідок інфекції, механічного, хімічного або променевого ураження, а також в результаті порушення кровопостачання та/або іннервації.
Пептична виразка - це доброякісний дефект слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки, що виходить за її межі та виникає внаслідок невідповідності чинників «агресії» і «захисту» у слизовій оболонці гастродуоденальної зони.


Актуальність теми. Незважаючи на те, що останнім часом досягнуті значні успіхи у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу та лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, і нині це питання актуальне і привертає увагу провідних гастроентерологів та педіатрів (В.В.Бережний, М.Ф.Денисова, І.Л.Бабій, Ю.В.Білоусов, С.Л.Няньковський та ін.).

За статистичними даними МОЗ щороку в Україні вперше реєструється майже 1000 дітей із виразковою хворобою, а спостереження в дитячій гастроентерологічній клініці свідчать про те, що за останні 10 років у дітей реєструється збільшення частоти тяжких форм гастритів та гастродуоденітів, які призводять до розвитку виразкової хвороби.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Впродовж останніх десятиріч постійно змінюється точка зору щодо етіології та патогенезу виразкової хвороби. Більшість дослідників пов’язують розвиток виразкової хвороби з інфікуванням Helicobacter pylori (НР) (С.Л.

Helicobacter pylori (вимовляється гелікоба́ктер піло́рі) - спіралевидна паличковидна грамнегативна бактерія, що інфікує різні області шлунка і дванадцятипалої кишки. Більшість випадків виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, гастритів, дуоденітів і деякі випадки лімфом шлунку і раку шлунку етіологічно пов'язані з інфікуванням Helicobacter pylori.
Няньковський, Л.И.Аруин, C.V.Stringer et al). Однак ульцерогенність НР залежить від багатьох ендогенних та екзогенних факторів ризику, оскільки, враховуючи високий рівень інфікування окремих популяцій НР, слід було б очікувати значно вищих показників захворюваності на виразкову хворобу (В.Д.Пасечников и соавт.).

Серед несприятливих преморбідних факторів, що підвищують ризик розвитку захворювання, важливе місце займає спадковість, без якої важко уявити розвиток захворювання в дітей, особливо у 5-6 річному віці (Ю.Д. Шарец и соавт.). Останнім часом найбільш поширеним є погляд на виразкову хворобу як на мультифакторне захворювання з полігенною зумовленістю спадкової компоненти (Є.М.Нейко та співавт.). Тому пошук методів ранньої діагностики та маркерів генетичної обтяженості пацієнтів є актуальною науковою проблемою, а вивчення ролі генетичних факторів ризику розвитку виразкової хвороби є перспективним в плані проведення її первинної профілактики.

Гене́тика (грец. γεννώ - породжувати) - це наука про спадковість і мінливість ознак організмів, методи управління ними та організацію спадкового матеріалу; розділ біології. Через універсальність генетичного коду генетика лежить в основі вивчення всіх форм життя від вірусів до людини.

Несвоєчасна діагностика та неадекватна терапія захворювання призводить до виникнення ускладнень та інвалідизації дитячого населення. Незважаючи на великий арсенал противиразкової терапії, її ефективність залишається обмеженою.

Враховуючи вищенаведене, продовження наукового пошуку впливу несприятливих факторів на розвиток захворювання, зокрема спадковості, виявлення діагностичних маркерів схильності до виникнення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей та важливість підбору найбільш оптимальної схеми лікування захворювання в кожному конкретному випадку, є, на нашу думку, перспективним напрямком гастроентерології, що відкриває можливість попередження розвитку захворювання в поколінні в сім’ях із високим ризиком його розвитку.Мета дослідження. Підвищити ефективність діагностики, прогнозування та лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей на основі розробки комплексу клініко - генетичних критеріїв формування та вивчення особливостей перебігу захворювання.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше простежено динаміку захворюваності на виразкову хворобу у дітей Чернівецької області та встановлено її циклічний характер. З позицій доказової медицини, на підставі статистично вірогідних результатів багатофакторного аналізу та епідеміологічних методів визначено фактори ризику розвитку виразкової хвороби у дітей.
Черніве́цька о́бласть - область у південно-західній частині України. Утворена 7 серпня 1940 з північної, переважно українцями заселеної, частини Буковини і сусідньої частини Бессарабії (з Хотином). Розташована у межах Карпат, Передкарпаття (Буковинське Прикарпаття) та Покутсько-Бессарабської височини.
Доказова медицина - використання в щоденній медичній практиці (у діагностиці, лікуванні й профілактиці) медичних технологій і ЛП, ефективність яких доведена у фармакоепідеміологічних дослідженнях із застосуванням математичних оцінок імовірності успіху й ризику.

Встановлено основні типи успадкування виразкової хвороби у дітей (автосомно-домінантний, автосомно-рецесивний з переважним успадкуванням за материнською лінією), типи сімейної обтяженості по виразковій хворобі та їх залежність від статі. Показано відмінності частоти виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки серед родичів здорових і хворих пробандів, залежність локалізації виразки від віку пробандів, незалежне успадкування виразкової хвороби шлунка та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки.

Встановлено особливості клініки, перебігу, функціонального стану шлунка, локалізації виразки у хворих на виразкову хворобу дітей з різними типами спадкової обтяженості у родоводі. Був сформований клінічний «взірець» хворих на спадково обтяжену ВХ.

Вперше проведено HLA–типування хворих на гастродуоденальну патологію та практично здорових дітей, визначені гени HLA системи ІІ класу, які асоціюються з розвитком гастродуоденальної патології.Вперше визначена генетична компонента виразкової хвороби у дітей за моногенними ознаками спадкового поліморфізму, означені закономірності накопичення моногенних ознак та визначені фактори ризику схильності та резистентності до розвитку виразкової хвороби.

За результатами багатофакторного аналізу створені математичні моделі розвитку та тяжкості перебігу виразкової хвороби у дітей.

Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
Розраховані прогностичні маркери розвитку виразкової хвороби у дітей. Запропонований диференційно-діагностичний алгоритм та сформована бальна таблиця діагностики ймовірності розвитку захворювання. Науково обґрунтована доцільність диференційованого підходу до лікування виразкової хвороби у дітей.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені нові ранні критерії діагностики виразкової хвороби, запропоновано схему раціонального обстеження хворих на виразкову хворобу, що забезпечує прогнозування перебігу та ризику виникнення виразкової хвороби у нащадків. Проведені дослідження дозволяють створити новий підхід до медико-генетичного консультування у родинах високого ризику розвитку виразкової хвороби у дітей. Обґрунтовано, апробовано та проведено оцінку ефективності комплексної терапії з використанням традиційних схем лікування, мікрохвильової резонансної терапії (МРТ), еглонілу. Запропоновано алгоритм комплексної діагностики виразкової хвороби та сформована бальна таблиця для проведення констеляційної діагностики ймовірності розвитку захворювання.

Публікації. За результатами роботи опубліковано 29 наукових праць, з них 10 статей;
Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.
видано 1 монографію, 1 підручник в двох томах, 1 навчальний посібник, отримано 4 деклараційних патента, 2 раціоналізаторських пропозицій, 2 інформаційних листа, 1 нововведення внесено до Державного Реєстру нововведень.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.


ОСНОВНИЙ Зміст роботи

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводились у два етапи: ретроспективне дослідження за період 2000-2009 рр. з метою вивчення поширеності, захворюваності та структури патології травної системи, зокрема виразкової хвороби (ВХ) (проаналізовано 7203 архівних історій хвороб дітей, що знаходились на стаціонарному лікуванні у гастроентерологічних відділеннях дитячих лікарень, дані офіційної медичної статистики за 10 років) та проспективне клініко-епідеміологічне дослідження.
Травна система Травна́ систе́ма, або травний тракт, або травна трубка - система органів у багатоклітинних тварин, призначена для переробки і видобування з їжі поживних речовин, всмоктування їх в кров і виділення з організму неперетравлених залишків (кінцевих продуктів життєдіяльності).
Для формування вибірки був вибраний описовий тип дослідження з одномоментним зрізом. Репрезентативність вибірки досягалася завдяки випадковому відбору дітей, що хворіли на ВХ та із числа дітей, які не хворіли. Кількість дітей складала 5% від загальної кількості дітей шкільного віку, що є достатнім для оцінки обстеженої вибірки як репрезентативної для показників, що вивчалися. Детальне клінічне обстеження було проведено у 152 хворих на ВХ дітей віком 6-18 років, які склали основну групу дослідження та 103 практично здорових дітей відповідного віку (група порівняння). Діти основної групи залежно від позитивного чи негативного генеалогічного анамнезу були розподілені на дві підгрупи: І – діти з обтяженою по ВХ спадковістю (n = 93) та ІІ - діти з генетично «чистих» сімей (n = 59).

У відповідності з метою та завданнями дослідження проводилось багатопланове анкетування з уточненням анамнестичних соціальних, побутових, екологічних, спадкових та інших особливостей дітей.

З метою верифікації діагнозу проводили езофагогастродуоденоскопію з визначенням ендоскопічних критеріїв наявності НР, щиткову біопсію слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК) за загальноприйнятими правилами забору з наступним приготуванням мазка-відбитка, прокрашуванням та бактеріоскопією з метою діагностики HP; рН-метрію шлунка; ультразвукове дослідження органів черевної порожнини.

Черевна порожнина Черевна порожнина або порожнина живота (лат. cavitas abdominis) - найбільша з порожнин тіла людини, вона обмежена внутрішньочеревною та внутрішньотазовою фасціями, які вкривають зсередини такі утвори: вгорі - діафрагму, спереду і з боків - м'язи стінки живота, ззаду - поперекові хребці, Квадратний м’яз попереку та клубово-поперекові м'язи, знизу - стінки великого і малого таза.
Слизова́ оболо́нка (лат. tunica mucosa, часто говорять просто слизова) - внутрішня оболонка порожнистих органів, яка контактує з зовнішнім середовищем (тобто органами дихання, сечової, статевої та травної систем).
Медична акустика - розділ акустики, в якому досягнення цієї науки про звуки використовують для створення приладів та технологій для діагностичних та терапевтичних цілей. При цьому, для оцінки стану окремих органів використовують, як звуки, які природно генеруються в організмі, так і звуки, що генерують спеціальні пристрої і потрапляють вони до організму зовні.
Всі дослідження проводились за загальноприйнятими методиками.

Властивості і характер особистості (емоційна лабільність – стабільність екстраверсія – інтроверсія, відвертість відповідей) визначали за допомогою особистісного опитувальника Айзенка (Е. Р. І.) та дитячого варіанту тесту Айзенка (J. Е. Р. І.) залежно від віку дитини. Рівень тривожності оцінювали за допомогою тесту особистої тривожності Спільбергера – Ханіна.

Встановлення родинних зв’язків, простеження ознак або хвороби серед близьких і далеких, прямих та непрямих родичів проводилось за допомогою клініко-генеалогічного методу, який складався з двох етапів: складання родоводу та проведення генеалогічного аналізу.

Розподілення еритроцитарних антигенів крові систем АВ0, Rh, MN, P, Lewis, групоспецифічного компоненту Gc вивчено у 82 хворих на ВХ дітей, їх батьків та у 44 здорових осіб. Типування проводилось на базі лабораторії Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи (зав.

Судо́ва експерти́за (від лат. expertus - той, що знає з досвіду, досвідчений) - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.
лабораторією - О.К.Леонова). Визначення антигенів систем АВ0, резус-фактора проводили за загальноприйнятими методиками. Визначення антигенів систем MN, P, Lewis проводили з використанням специфічних сироваток за допомогою реакції гемаглютинації. Визначення антигенів групоспецифічного компоненту Gc проводили за методом імуноелектрофорезу, результати якого враховували у прохідному світлі на чорному фоні (А.К.Туманов, 1975).

Ступінь пошкодження генетичного матеріалу визначали за допомогою мікроядерного індексу(мікроядра виявляли в клітинах букального епітелію) у 82 хворих на ВХ шлунка та ДПК дітей шкільного віку та у 78 практично здорових дітей того ж віку на базі лабораторії кафедри екології та медичної генетики біологічного факультету Чернівецького національного університету.

Генетичний матеріал - носій генетичної інформації будь-якого організму. Генетичний матеріал відомих на сьогодні організмів - майже винятково ДНК. Деякі віруси використовують РНК як свій генетичний матеріал.
Медична генетика (або генетика людини, клінічна генетика, генопатологія) - галузь медицини, наука, яка вивчає явища спадковості і мінливості у різних популяціях людей, особливості прояву та розвитку нормальних і патологічних ознак, залежність захворювань від генетичних або епігенетичних аномалій.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - державний вищий заклад освіти 4-го рівня акредитації у місті Чернівці.

Для типування алелей HLA DQ найбільш прийнятною є молекулярно–генетичний метод. Типування гена HLA DQ A1 проводили методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в ДНК (отриманої з ядерних клітин периферичної крові), з набором сіквенсспецифічних праймерів.

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР або PCR) - експериментальний метод молекулярної біології, спосіб значного збільшення малих концентрацій бажаних фрагментів ДНК в біологічному матеріалі (пробі). Крім простого збільшення числа копій ДНК (цей процес називається ампліфікацією), ПЛР дозволяє проводити безліч інших маніпуляцій з генетичним матеріалом (введення мутацій, зрощення фрагментів ДНК), і широко використовується в біологічній і медичній практиці, наприклад для клонування генів, введення мутацій, виділення нових генів, секвенування, для створення і визначення генетично модіфікованих організмів, діагностики захворювань (спадкових, інфекційних), ідентифікації малих кількостей ДНК, встановлення батьківства.
Для виділення ДНК та для типування HLA DQ A1 використовували набір реагентів виробництва науково – виробничої фірми «ДНК – Технология» Росія, Москва.

Використовуючи моделі полігенного успадкування (D.S.Falconer), обчислено коефіцієнт успадкування схильності до ВХ (h2). Обчислення асоціативних зв’язків між генетичними маркерами та ВХ шлунка та ДПК проводилось за допомогою непараметричного критерію Пірсона (χ2), критеріїв відносного ризику (RR), показника - відношення «шансів» (OR).

Усі дані були оброблені загальноприйнятими методами варіаційної статистики та кореляційного аналізу за Пірсоном за допомогою пакетів комп’ютерних програм «Statistiсa» for Windows 8.0.0.

Кореляційний аналіз - це статистичне дослідження (стохастичної) залежності між випадковими величинами (англ. correlation - взаємозв'язок). У найпростішому випадку досліджують дві вибірки (набори даних), у загальному - їх багатовимірні комплекси (групи).
(SPSS I.N.C.; 1989-1997), Statistiсa V.6.0 (Stat Soft Inc; 1984-1996).

Для оцінки ефективності терапії діти основної групи були розподілені на три підгрупи: І (52 хворих) - діти, які отримували традиційну противиразкову терапію (дієта №1, антихелікобактерна терапія (де-нол, флемоксин, метронідазол) антисекреторна терапія (квамател) пробіотик (біфіформ) прокінетик (мотиліум)), ІІ (56 хворих) - діти, які отримували традиційну противиразкову терапію в поєднанні з МРТ (загальна та індивідуальна схеми), ІІІ (44 хворих) – діти, які отримували комплексне лікування, що включало традиційну терапію, МРТ та еглоніл у добовій дозі 5 мг/кг двічі на добу впродовж 14 діб.

  1   2


Скачати 190.98 Kb.

  • ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
  • Реферат 2011 Реферат
  • Наукова новизна отриманих результатів.
  • Практичне значення отриманих результатів.
  • Публікації.
  • ОСНОВНИЙ Зміст роботи Матеріал і методи дослідження.