Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРеферат димпломна робота: 02 с., 27 рис., 33 джерела, додатки

Скачати 39.62 Kb.

Реферат димпломна робота: 02 с., 27 рис., 33 джерела, додатки
Скачати 39.62 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір39.62 Kb.
ТипРеферат

ДИПЛОМНА РОБОТА

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У СВІТІ


РЕФЕРАТ
Димпломна робота: 102 с., 27 рис., 33 джерела, 2 додатки.

Метою роботи є визначення тенденцій розвитку сучасного ринку злиття та поглинання у світі.

Об’єктом дослідження є процеси злиття та поглинання у світі.

Предметом дослідження є світові M&A-ринки та динаміка їх розвитку у світовому та регіональному масштабах.

Методика дослідження полягає у використанні системного підходу до всіх процесів і явищ, що аналізуються, застосуванні економіко-математичних, статистичних, графічних та соціологічних методів при вивченні різноманітних аспектів розвитку ринку злиття та поглинання.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

Результати роботи можуть бути використані студентами економічних спеціальностей, фахівцями, науковцями як теоретична основа для розробки стратегічних планів розвитку окремої компанії чи галузі шляхом використання процесів злиття та поглинання.

Перелік ключових слів: ЗЛИТТЯ, ПОГЛИНАННЯ, ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ, УГОДА, ПРОДАВЕЦЬ, ПОКУПЕЦЬ, ЦІЛЬОВА КОМПАНІЯ, КОНЦЕНТРАЦІЯ.

Транснаціональна корпорація - це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. ТНК - це міжнародні компанії.


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………....6

1. TЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УГОД ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ....................................................................…………………….......9

1.1. Визначення та класифікація основних типів злиття та поглинання.......……9


1.2. Методи оцінки ефективності та механізми фінансування M&A-угод...…...15

1.3. Основні напрямки регулювання процесів злиття та поглинання.....……….31

2. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У СВІТІ..................................………………………………………………..………...44

2.1. Аналіз загальносвітових тенденцій розвитку угод M&A................………...44

2.2. Сучасний стан ринку M&A у США….……………………………………….49

2.3. Дослідження процесів злиття та поглинання в Європі……………………...54

2.4. Оцінка M&A-ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону..………………....66

2.5. Особливості ринку злиття та поглинання Росії..............................................73

3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ M&A-РИНКІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ........….84

3.1. Україна як активний учасник процесу злиття та поглинання..…………….84

3.2. Прогнозні оцінки розвитку світового ринку злиття та поглинання...……..90

Висновки…………………………………………………………………………....95

Список використаних джерел…………………………………………………......98

Додаток А. Класифікація процесів злиття та поглинання компаній...………...101

Додаток Б. Останні угоди у фінансовому секторі України …....................…....102
ВСТУП

Сьогодні світ опинився на порозі нового переділу, але не військово-політичного, а економічного, де головними гравцями будуть вже не держави і навіть не блоки держав, а провідні транснаціональні корпорації (ТНК) найбільших промислово розвинених країн. Ставками ж будуть нові ринки, технології та надприбутки.

Саме ТНК є основним структурним елементом економіки більшості країн, провідною силою їх розвитку та підвищення ефективності. Глобальні тенденції інтернаціоналізації виробництва та капіталу, приватизації, стратегічних альянсів та лібералізації зовнішньої торгівлі поставили ТНК в центр світового економічного розвитку.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Розвинені країни Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
Враховуючи їх і подальший розподіл світових ринків та сфер впливу, можна прогнозувати можливість появи у найближчий час світових суперкорпорацій шляхом злиття, поглинання або об’єднання найбільших світових компаній.
Сфе́ра впли́ву - регіон, який фактично знаходиться під безумовним політичним, економічним і культурним впливом іншої держави. Країни, які потрапляють у сферу впливу сильної держави, називаються «сателітами».

Основні принципи розвитку великих компаній у 80-і роки – економія, гнучкість, маневреність та компактність – у другій половині 90-х років змінилися на експансію та зростання. Великі компанії прагнуть знайти нові джерела розширення своєї діяльності, серед яких одним з найбільш популярним є злиття та поглинання компаній. Злиття – один з найбільш розповсюджених прийомів розвитку, до якого прибігають в наш час навіть дуже успішні компанії. Цей процес стає звичайним явищем у ринкових відносинах, навіть майже повсякденним.

Дослідженням тенденцій на світовому ринку M&A займаються провідні міжнародні агентства і консалтингові групи, зокрема Група корпоративних фінансів КПМГ, компанія Dealogic, аудиторсько-консалтингові фірми Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young та ін. Про це опубліковано безліч праць відомих аналітиків. Статті присвячені но­вітнім тенденціям на світовому ринку злиття і поглинання, а також перспективам його росту в майбутньому.

Метою дипломної роботи є аналіз світових ринків злиття та поглинання та визначення тенденцій розвитку процесів M&A у різних країнах та у світі в цілому.

Корпоративні фінанси (англ. Corporate Finance) - це грошові відносини, пов'язані з формуванням і розподілом грошових доходів і накопичень та їх використання на різні цілі підприємства; на виконання зобов'язань перед фінансово-банківською системою, фінансування витрат, виплати дивідендів по акціях, орендної плати і так далі.
Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:


  • визначення теоретичних засад щодо процесів злиття та поглинання;

  • дослідження динаміки розвитку ринку злиття та поглинання у різних країнах світу;

  • вивчення особливостей M&A-ринків різних груп країн;

  • проведення аналізу розвитку процесів злиття та поглинання у країнах, що розвиваються;

  • визначення можливих перспектив та напрямів розвитку світового ринку злиття та поглинання.

Об’єктом дослідження є світовий M&A-ринок, а також процеси злиття та поглинання в окремих країнах Європи, США, Японії, Китаї, Кореї, Індії, Австралії, Росії та Україні. Предметом вивчення виступають безпосередньо укладені угоди за останні роки.

Для написання дипломної роботи були використані матеріали науково-періодичних видань, монографій та підручників, офіційних сайтів державних установ України та світу, таких як Антимонопольний комітет України, Європейська комісія тощо, а також органів державної статистики.

Європе́йська комі́сія (або скорочено Єврокомі́сія) - вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду у системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія може також користуватися функцією законодавчої ініціативи, але тільки у рамках ЄС та відповідно до Законодавства Європейського Союзу.
Антимонопольний комітет України Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни (скорочено АМКУ) - державний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.Сучасний стан розвитку системи світогосподарських зв’язків характеризується значною інтенсифікацією процесів злиття й поглинання, які мають як суб’єктивний, так і об’єктивний характер. Для України, молодої незалежної держави, досвід, накопичений на цьому шляху як розвиненими країнами, так і країнами, що розвиваються, може виявитися корисним, особливо з погляду запобігання негативним наслідкам угод злиття та поглинання. Саме тому тема дослідження представляється особливо актуальною.


Скачати 39.62 Kb.

  • ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ
  • Антимонопольний комітет України , Європейська комісія