Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРеферат роботи «підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління»

Скачати 213.55 Kb.

Реферат роботи «підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління»
Скачати 213.55 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.03.2017
Розмір213.55 Kb.
ТипРеферат
  1   2

Національна академія наук України

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова

РЕФЕРАТ РОБОТИ
«ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ

НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПРЕСОРНОГО УСТАТКУВАННЯ

НОВОГО ПОКОЛІННЯ»
висунутої на здобуття Державної премії України

у галузі науки і техніки 2016 року


Автори роботи:

1. БЛЮСС Борис Олександрович - доктор технічних наук, професор, завідувач відділу геодинамічних систем і вібраційних технологій Інституту геотехнічної механіки ім. М.С.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
 Полякова НАН України.


2. БОНДАРЕНКО Герман Андрійович - кандидат технічних наук, професор, професор кафедри технічної теплофізики Сумського державного університету МОН України.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

3. ЖАРКОВ Павло Євгенович - кандидат технічних наук, голова наглядової ради ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш».
4. ЛЯХ Михайло Михайлович - кандидат технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазового обладнання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України.
5. КИРИК Григорій Васильович - доктор технічних наук, доцент, президент концерну «НІКМАС».
6. ШЕВЧЕНКО Володимир Георгійович - доктор технічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту геотехнічної механіки ім. М.С.
Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.
 Полякова НАН України.

Дніпропетровськ – 2016КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі виконано аналіз стану проблеми підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів, який показав, що розвиток науково-технічних основ підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі створення енергоефективних компресорних машин нового покоління на базі встановлення закономірностей зміни параметрів робочих процесів теплообмінних апаратів компресорних установок, режимних параметрів їх роботи в умовах шахтних пневмомереж, надійності вузлів і блоків компресорних машин, розробка засобів підвищення їхньої надійності, довговічності та енергоефективності, методів розрахунку режимних та конструктивних параметрів компресорного устаткування і способів його застосування при видобутку нафти, газу, вугілля, шахтного метану, для підвищення ефективності і безпеки процесів, є актуальною науковою проблемою, що має важливе значення для становлення енергетичної незалежності та сталого розвитку України.
Теплообмі́нні апара́ти - пристрої, в яких здійснюється теплообмін між двома або декількома теплоносіями або між теплоносіями і твердими тілами (стінкою, насадкою). Використовуються у багатьох галузях промисловості.
Сталий розвиток Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Метою роботи є - підвищення ефективності технологій розробки родовищ вуглеводнів на основі наукового обґрунтування, створення та широкого впровадження сучасного надійного, енергозберігаючого та високопродуктивного компресорного устаткування нового покоління.У другому розділі викладено фундаментальні розробки з удосконалення методів розрахунку режимних параметрів компресорних установок, які покладені в основу створення енергозберігаючого компресорного устаткування нового покоління.

Удосконалено методи регулювання компресорів. При зменшенні або збільшенні витрати повітря відповідно збільшується або зменшується тиск нагнітання компресора, значення якого можуть вийти за діапазон припустимих значень. Припустимі межі по тиску встановлюються виходячи з вимог нормальної роботи споживачів і мережі, а також особливостей роботи компресора.

Обґрунтовано перехід від схеми централізованого повітропостачання шахт до локальних компресорних станцій. Вперше встановлено закономірності зміни коефіцієнта недовикористання стисненого повітря, обумовленого співвідношенням механічної роботи чиненої стисненим повітрям при адіабатному розширенні його до кінцевого тиску, при локальному і централізованому повітропостачанні шахт з використанням гвинтових компресорних станцій.

Сти́снене пові́тря - повітря, що знаходиться під тиском, який зазвичай перевищує атмосферний тиск. Широко використовується в промисловості, на транспорті, побуті, спорті тощо для накопичення енергії, створення запасу повітря в малому об'ємі, як пневматична пружина тощо.

Розроблено систему регулювання холостого ходу шахтних компресорів. Регулювання здійснюється за рахунок дроселювання повітря на усмоктуванні. Із цією метою на вхідному патрубку компресора встановлений затвор дисковий, робочий орган якого повертається за допомогою приєднаного пнемодвигуна. Схема передбачає також перевід компресора в режим холостого ходу вручну.

Визначено особливості регулювання компресорів. Найбільш економічний спосіб регулювання режиму роботи компресора є комбінованим, тобто складається зі сполучення повторно-короткочасного режиму «включення – вимикання» і умовно-безперервного режиму з переходом на холостий хід і назад. Необхідно уникати як надмірно довгих фаз холостого ходу, так і занадто коротких зупинок.

Уперше встановлені закономірності зміни режимних параметрів шахтної компресорної установки: тривалості циклів «нагнітання – холостий хід», частоти спрацьовування регулюючої пневмосистеми від об’єму мереж, характерних для вугільних шахт;

Ша́хта (нім. Schacht, англ. Mine) - промислове підприємство з видобування корисних копалин (вугілля, солей, руди тощо) підземним способом і відвантаження їх споживачам або на гірничозбагачувальну фабрику.
закономірності тиску повітря для шахтної мережі середньої і великої довжини від його витрати.
Атмосферний тиск - тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані.

Установлено закономірності зміни енергетичних характеристик регулювання гвинтового компресора в режимі холостого ходу. При зменшенні продуктивності компресора приблизно пропорційно змінюється і споживана потужність аж до режиму «холостого ходу». Електрична потужність із урахуванням зменшення ККД електродвигуна трохи вище споживаної, але в цілому зберігає ту ж закономірність.

Потужність електричного струму - фізична величина, що характеризує швидкість передачі або перетворення електричної енергії. Одиницею вимірювання потужності в CI є ват (Вт, W).
Для полегшення запуску електродвигуна пуск компресора варто здійснювати при закритому дисковому затворі при мінімальному пусковому струмі, однак пуск повинен бути короткочасним (3-5 сек), щоб не допустити роботу гвинтового компресора на збідненому змащенні.

Уперше розроблено методичні основи розрахунків нестаціонарних режимів течії потоків, що несуть суспензію, у трубопровідних системах на підставі результатів дослідження впливу концентрації і щільності твердої фази на параметри коливальних процесів у гетерогенному газовому середовищі, що дозволило встановити залежності декрементів пульсації швидкості і коливань тиску в технологічних ємностях від властивостей матеріалу, що транспортується, й аеросуміші, акустичних і витратно-напірних характеристик компресорів та елементів аспіраційно-знепилюючих систем гірничих підприємств.У третьому розділі викладено нові фундаментальні та практичні розробки, спрямовані на підвищення працездатності та ефективності компресорного устаткування.

Створено нові композиційні матеріали деталей і вузлів компресорного устаткування. Дослідження властивостей композиційних матеріалів промислового призначення з металевою матрицею показали, що просочення наповнювачів за технічними і технологічними ознаками доцільно виконувати сплавами з температурою плавлення в діапазоні 900-1100 °С.

Гірни́че підприє́мство - промислове підприємство, призначене для розвідування або розробки родовищ корисних копалин.
Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.
Температу́ра плáвлення і затверді́ння - температура, при якій тверде кристалічне тіло здійснює перехід у рідкий стан і навпаки. За іншим визначенням - температура, за якої тверда фаза речовини знаходиться в рівновазі з рідкою.
При цьому виробництво композиційних матеріалів можна здійснювати на серійному термічному устаткуванні; таким вимогам відповідають розплави міді та її сплавів на основі Cu-Zn, Cu-Mn, сплави типу колмоной Ni-Cr-Si, Ni-Cr-B, Co-Cr-Si. Легування сплавів зазначених основ дозволяє цілеспрямовано управляти структуроутворенням і забезпечувати весь комплекс механічних властивостей композиційного матеріалу – міцність, пластичність, в'язкість, твердість, корозійну й абразивну зносостійкість.

Розроблено й випробувано металевий порошок для термічного нанесення покриття на основі перехідних металів, при такому співвідношенні компонентів, мас.

Перехідні́ мета́ли (перехідні елементи) - хімічні елементи побічних підгруп I-VIII груп періодичної системи елементів.
%: хром – 8–14; кремній – 2,5–3,2; бор – 1,5–2,5; залізо – 4–6; нікель – інше, при цьому фракційний склад порошку перебуває в межах 30–55 мкм. Розроблено виріб із двошаровим покриттям. Розроблено установку для нанесення захисних покриттів на деталі, що дозволяє продовжити експлуатаційні параметри компресорних машин.

Показано, що межа втоми і межа міцності вузлів шахтних компресорних установок лінійно збільшуються в 1,5–2 рази при нанесенні двошарових покриттів з композиційних матеріалів, досягаючи значень відповідно 430 і 1160 МПа.

Грани́ця мі́цності або тимчасовий опір руйнуванню - умовне механічне напруження, що відповідає найбільшому зусиллю, що досягається в процесі деформування зразка матеріалу, досягнутому до поділу зразка на частини, котре відповідає максимуму на діаграмі деформування і зазвичай позначається σ B } .

Виконано фундаментальні розробки щодо створення методів розрахунку і конструювання теплообмінних апаратів компресорних установок. Проведено дослідження особливостей теплообмінної поверхні пластинчасто-ребристих теплообмінників (ПРТ) з металевої сітки. Здійснено вибір матеріалу для ПРТ. Досліджено особливості застосування сталі 20X13 для паяних ПРТ. Проведені дослідження показали, що сталь 20X13 дозволяє за допомогою термічної обробки паяних ПРЕ одержати міцні і корозієстійкі ПРТ.

Термі́чна обро́бка - технологічний процес, сутність якого полягає у зміні структури металів і сплавів при нагріванні, витримці та охолодженні, згідно зі спеціальним режимом, і тим самим, у зміні механічних та фізичних властивостей останніх.

Розроблено технологію усунення дефектів у ПРТ за допомогою герметиків. Представлена технологія усунення дефектів за допомогою герметиків застосовна і для паяних трубчастих теплообмінників. Проведено випробування теплообмінних апаратів. Розроблено методику зіставлення характеристик теплообмінних апаратів. Проведені тепловізорні дослідження і контроль теплообмінних апаратів. При приймальних випробуваннях компресорної установки фіксується термограма поверхні працюючого охолоджувача. При комп'ютерній обробці на термограмі позначаються температури в характерних точках охолоджувача. Термограма додається до паспорта компресорної установки.

Розроблено методи розрахунку і конструювання теплообмінних апаратів шахтних компресорних установок: коефіцієнта теплопередачі, ефективності площі поверхні теплообміну, ефективності оребрення, еквівалентного діаметра, з урахуванням площі вільного перетину одного каналу, площі повної поверхні теплообміну одного каналу, робочої довжини поверхні теплообміну в каналі та ін.

Пло́ща пове́рхні - площа заданої поверхні. Грубо кажучи, є числовою характеристикою «кількості» поверхні. Вимірюється в квадратних одиницях довжини.

Проведено дослідження технології й способів пайки з широким паяльним зазором. Розроблено методи підвищення надійності й довговічності паяних робочих коліс відцентрових компресорних машин. Удосконалено конструкції і технології виготовлення коліс. Проведено дослідження паяних таврових з'єднань з великим жолобником. Паяне таврове з'єднання з великим жолобником може бути застосоване для з'єднання лопаток і дисків робочих коліс із забезпеченням втомної міцності на рівні основного металу. При цьому рівноміцність з'єднання з основним металом забезпечується недорогими припоями на мідній основі.

Проведені дослідженні формування комбінованого таврового з'єднання, виконаного пайкою і зварюванням плавленням. Для формування бездефектного з'єднання паз виконують розміром 0,7-0,8 величини товщини стінки тавра і зварювання здійснюють таким чином, щоб кути тавра були повністю проварені. Розроблено технологію автовакуумної пайки закритих робочих коліс.

Розроблено методи підвищення надійності і довговічності теплообмінників. Досліджено та удосконалено конструкції і технології пайки пластинчато-ребристих теплообмінників. Проведені дослідження показали, що сталь 20X13 дозволяє за допомогою термічної обробки паяних пластинчасто-ребристих елементів (ПРЕ) одержати міцні із запасом пластичності, корозієстійкі ПРТ.

Досліджено високотемпературну пайку шлікерним припоєм сталевих ПРЕ. Випробування показали, що шар, що плакує, на основі сплаву системи Ni-Cr-Si-B має жаростійкість у газових середовищах при температурі до 900 °С, високу зносостійкість в середовищі, засміченому абразивними частками, хімічну стійкість в нейтральних (повітря, азот, газоподібні вуглеводні, вода, пара, нафтопродукти) і лужних середовищах, а також у розчинах деяких органічних кислот (оцтова, щавлева), в інших газоподібних і рідких середовищах.

У четвертому розділі викладено нові рішення з підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі енергозберігаючого компресорного устаткування.

Для генерування інертного газового середовища на основі азоту для забезпечення технологічних процесів у нафтовидобувній, газовій, нафтопереробній, нафтохімічній промисловості розроблено азотну компресорну станцію.

Органічні кислоти (англ. organic acids) - органічні речовини з кислотними властивостями. Найзвичайніші органічні кислоти - карбонові кислоти, кислотність яких викликається наявністью у них карбоксильної групи -COOH.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
На́фтохі́мія (рос. нефтехимия, англ. petroleum chemistry, нім. Petrolchemie f, Erdölchemie f) - галузь науки, яка займається питаннями хімічної переробки нафти та її компонентів.
Азотна компресорна станція містить лінію стиску повітря, що включає багатоступінчастий повітряний компресор з охолоджувачами між ступенями, блок фільтрів, вологовідділювач, охолоджувач, газороздільній модуль, лінії стиску азоту.
Компре́сор (рос. компрессор, англ. compressor, нім. Kompressor m, Verdichter m) - машина для стискування повітря або іншого газу до надлишкового тиску не нижче 0,2 МПа, компресії і переміщення газів під тиском.

Вдосконалено технологію сайклінг процесу з використанням компресорної станції для генерування інертного газового середовища на основі азоту. Розроблено і затверджене технічне завдання на виготовлення станції блочно-модульного виконання для цілодобового виробництва 50 000 м3/добу газоподібного азоту для сайклінг процесу на Котелевському газоконденсатному родовищі.

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
Комплекс устаткування забезпечує одержання з атмосферного повітря газоподібного азоту концентрацією не менш 99 % з його наступним накачуванням у свердловину під тиском до 250 бар.
Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.

Для підвищення тиску від низького, в малодебітних бурових свердловинах, до тиску, необхідного для роботи газотранспортного комплексу, розроблено блокову компресорну станцію, яка містить магістраль подачі стисливого газу з фільтром у ґвинтовий компресорний агрегат, причому ґвинтовий компресорний агрегат виконано у вигляді окремого блоку з приводом.

Вдосконалено технологію відбору газу із низьконапірних газових свердловин із застосуванням розробленої дотискної ґвинтової компресорної станції паливного газу типу СГВ для живлення газотурбінних електростанцій, яка відрізняється тим, що компресорний агрегат, виконаний у вигляді ґвинтового компресора, з'єднаного вихідним трубопроводом з масловіддільником на лінії відводу газу.

Розроблено способи одержання і транспортування попутного нафтового газу за допомогою компресорних станцій СКГ.

Викладено науково-практичні засади підвищення надійності і ефективності буріння та ремонту нафтових і газових свердловин з використанням високоефективних піногенеруючих пристроїв. Розроблено методи визначення оптимальної конструкції піногенеруючого устаткування. Встановлено, що у пристрої із циліндричною приймальною частиною камери змішування температура стрибкоподібно зростає і спадає у вхідній частині камери, потім зростає до температури, яка є вищою температури у пристрої з конічною приймальною частиною камери змішування. Визначено довжину циліндричної частини сопла, відстань між соплом і камерою змішування піногенеруючого пристрою. Розроблений піногенеруючий пристрій випробувано на свердловинах Полтавського ВБР БУ «Укрбургаз», глибина однієї з яких становила 4700 м, показано високу ефективність та адекватність результатів параметрам прогнозу, в т.ч. запропонованої схеми обв’язки циркуляційної системи.

Вдосконалено техонологію термогазового впливу на нафтовий пласт із важковидобуваємими запасами з використанням розробленої компресорної установки високого тиску, що включає повітряні компресори першого і другого щаблів компримування, охолоджувач, вологовідділювач і контрольно-вимірювальну апаратуру.

Викладено засади підвищення ефективності газліфтного видобування нафти компресорним способом, що може бути забезпечено застосуванням компресорного устаткування нового покоління.

Для інтенсифікації геологорозвідувальних робіт і видобутку на газо-нафтоносних родовищах розроблена і випробувана нова пересувна компресорна станція СД 30/120 продуктивністю 30 м3/хв., тиском 12 МПа. Станція, розташована на шасі вантажного повнопривідного автомобіля, складається з двох дизельних двигунів ЯМЗ-7511 і двох компресорів – ґвинтового маслозаповненого CF-180G2 для стиску повітря до 1,5 МПа і поршневого компресора 6ВШ2,5-2,1/14-120 для стиску повітря від 1,5 до 12 МПа.

Поршневий компресор - тип компресора, принцип роботи якого базується на використанні механічного пристрою поршневого типу для збільшення тиску газу шляхом компресії (зменшення об'єму). Компресори даного типу широко застосовуються в машинобудуванні, енергетичному обладнанні, автомобілебудуванні, хімічній промисловості, холодильній та кріогенній техніці.
Ди́зельний двигу́н - двигун внутрішнього згорання, у якому використовується легке нафтове пальне. Це поршневий двигун типу бензинового, але тільки повітря (а не пально-повітряна суміш) заходить у циліндр при першому такті поршня.
Шестирядний двоступінчастий компресор виконаний на 2W-базі 6ВШ2,5 з номінальним поршневим зусиллям 2,5 т.

Для ремонту і очищення магістральних нафтопроводів застосовані компресорні станції, створені на базі устаткування АГНКС-45, АГНКС-60, АГНКС-75 призначені для подачі природного газу (метану).

Видобуток нафти (англ. oil recovery) - певна кількість нафти, видобутої з надр землі (як наслідок процесу видобування).

Створене устаткування для евакуації газу з магістральних газопроводів МКС-600 з використанням установки компресорні серії ВВ повітряної з ґвинтовим компресором і приводом від електродвигуна, продуктивністю від 23 до 100 м3/хв. і кінцевим абсолютним тиском 8–10 кгс/см.

Для випробування трубопровідних арматур розроблено компресорну станцію високого тиску. Установка блочно-компресорна БКУ-60/32 У1, призначена для виробітку стислого якісного повітря і постачання ним різних пневматичних систем, пристроїв і механізмів у нафтовій, газовій та ін. галузях промисловості.

Магістральний газопровід Магістра́льний газопро́від (англ. trunk gas pipeline, gas main; нім. Ferngasleitung f) - трубопровід, призначений для транспортування природного газу з району видобутку або виробництва до пунктів споживання.
Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.

Вдосконалено спосіб утилізації шахтного газу діючих і закритих шахт шляхом його спалювання в спеціальній камері і запобігання цим його виділення в атмосферу на базі розробленої контейнерної газоутилізаційної установки УКГ-5/8. Вибухозахищеність забезпечується конструктивними рішеннями за рахунок безперервного контролю вмісту метану. При концентрації метану 1 % установка відключається. Технічна продуктивність УКГ-5/8 обмежена 8 МВт теплової енергії, оптимальною тривалою потужністю 5 МВт.

Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).
Установка здійснює постійний автоматичний аналіз газу на вміст СН4, О2 і СО2.

Розглянуто особливості структури вугілля та запропоновано модель впливу на вугільні пласти газів, що різняться енергією сорбції і схеми інтенсифікації метановіддачі вугільних пластів.

Вугільний пласт (рос. угольный пласт, англ. coal seam, coal bed; нім. Kohlenflöz, Kohlenschicht) - форма залягання викопного вугілля у вигляді плито- і лінзоподібних тіл з невеликою в порівнянні з площею поширення потужністю.
Розроблено установку для дегазації підземних пластів, у якій за рахунок застосування нових конструктивних елементів забезпечується підвищення коефіцієнта корисної дії, розширення сфери застосування за рахунок розширення діапазону робочих температур, зміни робочого середовища, зменшення габаритів та підвищення мобільності і спрощення переміщення (транспортування) у шахтних підземних виробках.
Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.
Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.

Розроблено спосіб видобутку метану, що включає буріння принаймні двох або декількох свердловин, їхню кількість вибирають залежно від потужності пласта і його конфігурації, щоб вони перетинали газоносний пласт, причому хоча б одна з них була нагнітальною.

Розроблено ґвинтову шахтну компресорну установку, яка відрізняється тим, що один з температурних датчиків, установлених на лінії нагнітання після ґвинтового компресора, виконаний у вигляді електричного датчика-реле температури і підключений до системи аварійного відключення компресора, а другий датчик виконаний у вигляді термовимикача з плавким елементом і підключений до пневматичної лінії захисту; датчик контролю газу виконаний у вигляді датчика метану, що розміщений у верхній частині корпуса компресорної установки. На підприємствах вугільної промисловості України впроваджені установки компресорні шахтні УКГШ-7,5/7;

Вугільна промисловість України Вугільна промисловість - базова галузь економіки України, що здійснює розвідування й видобування кам'яного та бурого вугілля.
УКГШ-10/7: УКГШ-15/7; розробки концерну «НІКМАС» у кількості понад 1148 установок продуктивністю 7,5–15 м3/хв.

  1   2


Скачати 213.55 Kb.

  • БЛЮСС Борис Олександрович - доктор технічних наук
  • БОНДАРЕНКО Герман Андрійович - кандидат технічних наук
  • ЖАРКОВ Павло Євгенович
  • КИРИК Григорій Васильович
  • КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У першому розділі