Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРеферат роботи "Розробка та впровадження інноваційних технологій в хімічну промисловість України"

Скачати 177.93 Kb.

Реферат роботи "Розробка та впровадження інноваційних технологій в хімічну промисловість України"
Скачати 177.93 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір177.93 Kb.
ТипРеферат
  1   2

Реферат

роботи "Розробка та впровадження інноваційних технологій в хімічну промисловість України", поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки й техніки за 2010 рік.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Хімічна промисло́вість - це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.


Автори: Волохов І.В., Голубєв В.В, Казаков В.В., Кунченко О.П., Роменський О.В., Созонтов В.Г., Цеглевський П.М. , Шатохін В.Ф. .

Стан хімічного комплексу України значною мірою визначає темпи соціально-економічного розвитку держави. У таких умовах розробка й створення ресурсо- і енергозберігаючих технологій на рівні міжнародних стандартів стало можливим лише на основі комплексу науково-дослідних і технологічних робіт, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки й техніки.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.

Робота являє цикл науково-дослідних і технологічних розробок, які автори виконували протягом 1999 - 2010 р. з метою створення нових і вдосконалення діючих виробництв неорганічного й органічного синтезу. Результати виконаних робіт дозволили Україні вийти на провідні позиції у світі в області виробництва аміаку й мінеральних добрив, метанолу, оцтової кислоти, формаліну, адипиновой кислоти, каталізаторів.

Органі́чний си́нтез - галузь хімічного синтезу, що займається отриманням органічних сполук за допомогою органічних реакцій. Часто органічні молекули мають вищий рівень складності, у порівнянні з неорганічними, тому органічний синтез розвинувся в одну з найголовніших галузей органічної хімії.
О́цтова кислота́ - органічна сполука, одноосновна карбонова кислота складу CH3COOH. За звичайних умов є безбарвною рідиною із різким запахом. Температура плавлення чистої кислоти дещо нижча від кімнатної температури, при замерзанні вона перетворюється на безбарвні кристали - це дало їй технічне найменування льодяна оцтова кислота.
Добрива - органічні й неорганічні речовини, які застосовують для поліпшення умов живлення культурних рослин з метою підвищення врожаю й поліпшення його якості.

Авторським колективом фактично були розроблені й впроваджені нові науково-технічні рішення при створенні ресурсо- і енергозберігаючих технологій, що відповідають міжнародним стандартам. Істотною особливістю було те, що із самого початку й протягом усього часу проведення циклу розробок здійснювалося без залучення обсягів державного бюджету для фінансування теоретичних досліджень, що стосується створення вітчизняних технологічних процесів, виконання наукових і проектних робіт, дослідно-промислових і промислових випробувань. Незважаючи на це авторському колективу вдалося вирішити науково-технічні питання при розробці технологічних процесів, які не тільки не поступаються закордонним аналогам, але по деяких позиціях займають провідне місце серед технологічних розробок інших країн світу відповідно до світових стандартів якості.

Теорети́чні дослі́дження - висунення і розвиток наукових гіпотез і теорій, формулювання законів та виведення з них логічних наслідків, зіставлення різних гіпотез і теорій.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Країна Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

Досягненню мети сприяли науково-технічні рішення й впровадження у виробництво нових високоефективних технологій, пріоритет яких захищений авторськими свідоцтвами й патентами України.

А́вторське свідо́цтво - документ, що засвідчує юридичне право автора. Найбільшого розповсюдження набуло у СРСР.


Актуальність і перспективи роботи обґрунтовані, насамперед, потребою держави у виробленій на підприємстві високоякісної продукції, попит на яку безупинно зростає, що вимагає систематичного нарощування потужностей діючих агрегатів. Різке зростання ціни на природний газ вимагає зміни технологічної доктрини підприємств хімічної промисловості. Окремі заходи, що знижують видаткові норми енергоресурсів на тонну продукції, що випускається, вже не можуть дати очікуваного ефекту. Отже, актуальної є необхідність впроваджувати такі нові технології й заходи, які дозволяють істотно знизити загальне споживання газу й більш глибоко переробляти аміак, метанол, карбамід, адипиновую кислоту й інші продукти. Для стійкості й рентабельної роботи ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" вміст вартості природного газу в собівартості продукції повинне становити 35-40 %. Технології повинні впроваджуватися комплексно, тобто з поліпшенням економічних, технологічних і якісних показників як для знову створюваних, так і в діючих виробництвах.

Актуальність роботи визначається також пріоритетами держави на міжнародному ринку як розробника й постачальника високотехнологічних продуктів, які в великих обсягах випускаються на підприємстві.Стан проблеми. Хімічний комплекс України відіграє величезну роль в економіці країни і є вагомим чинником стабілізації роботи вітчизняної промисловості в цілому. У цей час у хімічному комплексі України загальні обсяги виробництва становлять 7,1 % від обсягів національного промислового виробництва й 6,5 % від обсягів внутрішнього валового продукту (ВВП) України, при цьому близько 70 % обсягів хімічної продукції поставляється на світовий ринок.

Обсяги реалізованої хімічної й нафтохімічної продукції в цілому по Україні за підсумками роботи в 2005 році склали в діючих цінах 25,9 млрд. гривень, у тому числі в хімічному виробництві близько 20 млрд. гр., у виробництві гумових пластмас і пластмасових виробів - 5,9 млрд. гр., темпи росту випуску хімічної й нафтохімічної продукції в цілому по Україні за 2005 рік стосовно відповідного періоду 2004 року склали 109,8 %. Цінові обсяги експорту хімічної продукції в Україні в 2005 році становили 3163,3 млн. доларів США й виросли в порівнянні з 2004 роком на 18 відсотків.

Позитивні тенденції темпів розвитку хімічного комплексу й поліпшення фінансово-економічних показників роботи хімічних підприємств в основному були обумовлені вигідною ціновою кон'юнктурою на хімічну продукцію на зовнішньому ринку, збільшенням обсягів виробництва й впровадженні організаційно-технічних заходів щодо відновлення основних фондів виробництва.

Серед підприємств, які займають стабільно лідируюче положення в хімічній галузі, ВАТ "Одеський припортовий завод", ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот",.Черкаське ВАТ "Азот", ВАТ "Концерн Стірол" м. Горлівка, ВАТ "Рівнеазот", ВАТ "Дніпроазот".

Виробники мінеральних добрив у цілому визначають показники фінансово-економічної діяльності всієї хімічної галузі.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Штучні (мінеральні) добрива, - вироби однієї з галузей хімічної промисловості, що містять поживні елементи, потрібні для сільського господарства. Застосування штучних добрив сприяє збільшенню врожайності сільсько-господарських культур, покращенню якості продукції та спричиняється до підвищення стійкості рослин у несприятливих кліматичних умовах.
На них лягає майже 80 % обсягів виробництва хімічної продукції й майже 90 % обсягів експортних поставок усього хімічного комплексу. Потужності по виробництву мінеральних добрив в Україні становлять 8,0 млн. тонн і вони зосереджені на 12 хімічних заводах, у тому числі по виробництву азотних добрив - 5,8 млн.
Азо́тні до́брива - азотовмісні речовини, які вносять у ґрунт з метою підвищення врожайності с.-г. культур. Важливим джерелом азотних речовин для рослин є гній, сеча тварин, торф, пташиний послід, зелене добриво, компости, відходи сільського господарства і м'ясо-рибної промисловості та інше (див. Органічні добрива)
тонн, по виробництву фосфорних добрив - 1,6 млн. тонн, по виробництву калійних добрив - 0,6 млн. тонн.

На хімічних підприємствах України в 2005 році було випущено 6,0 млн. т мінеральних добрив, у тому числі карбаміду - 3,6 млн. т, аміачної селітри - 1,9 млн.

Калійні добрива - речовини, які використовують для живлення сільськогосподарських рослин, основним поживним елементом яких є калій. Вміст калію в рослинах коливається від 0,4 до 6% сухої речовини і дуже багато його в бобових, буряках, картоплі, соняшнику, гречці.
Нітра́т амо́нію (рос. нитрат аммония, англ. ammonium nitrate, нім. Ammonsalpeter, Ammoniumnitrat, Ammoniaksalpeter, Ammonianiter) - неорганічна сполука складу NH4NO3, сіль нітратної кислоти. Білі гігроскопічні кристали, добре розчинні у воді; проявляє властивості окисника (при нагріванні).
т, нітроамофоски 0,3 млн. т, суперфосфату 0,07 млн. т, амофоса - 0,09 млн. т, тукосумішей - 0,04 млн. т, що в цілому становить 79 % від проектних потужностей виробництва мінеральних добрив. При цьому використання наявних потужностей при виробництві азотних добрив становить 95 %, фосфорних добрив - 30 %, калійних - 5 %.

Основна кількість вироблених добрив в 2005 році було реалізовано на експорт, а саме: карбаміду - 3,5 млн. т, аміачної селітри 0,9 млн. т, нітроамофоски - 0,2 млн.т. Експорт мінеральних добрив у країни ЄС становив відповідно: аміачної селітри 3-5 % і карбаміду 1-2 % від загального обсягу реалізації хімічними підприємствами.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Хімічні підприємства щорічно забезпечують поставку мінеральних добрив вітчизняним споживачам для проведення комплексу польових робіт, відповідно до яких передбачається насичення внутрішнього ринку мінеральними добривами за прийнятними цінами й у необхідних обсягах і асортименті. Але з різким підвищенням ціни на природний газ із 2006 року фінансове становище практично всіх підприємств хімічного комплексу погіршилося. При цьому зменшилися обсяги виробництва, погіршилася цінова кон'юнктура на хімічну продукцію, що реалізується на зовнішньому ринку.

Хімічний комплекс України в середньому споживає щорічно майже 8,3 млрд. м3 природного газу, у тому числі основне споживання його доводиться на виробництво мінеральних добрив. Основними споживачами природного газу для виробництва мінеральних добрив є 6 азотних підприємств.

Рівень оптово-відпускних цін на мінеральні добрива вітчизняного виробництва головним чином визначається обсягами витрат на основну сировину, що імпортується (природний газ, фосфоровмісна й калій-вмісна сировина) і в структурі собівартості продукції становить близько 50-60 %. Інші витрати припадають на енергоносії, ремонтні, транспортні й інші умовно-постійні витрати й рентабельність виробництва.

Так, у зв'язку з підвищенням ціни на природний газ із 379,2 до 548 грн. за 1000 м3 (без ПДВ і тарифів на транспортування) і погіршенням цінової кон'юнктури на аміак і карбамід на світовому ринку, хімічні виробництва аміаку й азотних добрив працювали з мінімальним рівнем рентабельності. Подальше підвищення цін на природний газ може привести до збиткової роботи цих виробництв. При встановленій в 2007 році ціні на природний газ на рівні 130 доларів за 1000 м3 і збереженні світових цін на рівні 2006 року, виробництва аміаку, аміачної селітри й, можливо, карбаміду будуть збиткові, що приведе до неконкурентоспроможності на зовнішньому й внутрішньому ринку. Відповідно знизиться валовий прибуток підприємств, надходження платежів у державний бюджет і не дозволить виконати організаційно-технічні заходи щодо відновлення основних фондів підприємств із метою зменшення енерговитрат на виробництво.

Валовий прибуток (англ. Gross profit)- загальна сума прибутку отримана підприємством від підприємницької діяльності. Визначається як різниця між чистим доходом і собівартістю цієї продукції. Оскільки продукція, використана у внутрішньогосподарському обороті, оцінюється за собівартістю, то прибуток від неї не одержують.

ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" є найбільшим в Україні виробником хімічної продукції й третім за значенням виробником аміаку в державі. Частка ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" у загальному обсязі економічного комплексу Луганщини становить 10 %. Лише за 2005 рік обсяг випущеної продукції в грошовому еквіваленті склав 1,8 мільярда гривень.

Торговельна марка Сєвєродонецького "Азоту" широко відома далеко за межами України. Серед продукції, що випускається на підприємстві - аміак, аргон, карбамід, аміачна селітра, азотна кислота, калієва селітра, вуглеамонійні солі, натрієва селітра, циклогексанон, адипінова кислота, метанол, формалін, карбамідоформальдегідні смоли, ацетилен, вінілацетат, оцтова кислота, засоби для чищення й відбілювання, мийні засоби, клей, шпаклівка, фарба, піноізол, поліетиленові плівки й мішки, господарські вироби з полиэтилена тощо.

Адипі́нова кислота́ - кристалічна речовина; двохосновна, порівняно слабка.
Нітрат калію - сіль сильного гідроксиду калію і сильної азотної кислоти. Білий кристалічний порошок, без запаху. У харчовій промисловості зареєстрована як харчова добавка консервант Е252.
Мийний засіб (також, миючий засіб) - поверхнево-активна речовина або суміш поверхнево-активних речовин з «очисними властивостями в розведених розчинах». У більшості контекстів побутовий термін «миючий засіб» сам по собі відноситься або конкретно до прального порошку або до засобу для миття посуду чи ін.
Азотна кислота, нітратна кислота (HNO3) - сильна одноосновна кислота. Висококорозійна кислота, реагує з більшістю металів, сильний окисник. Має тенденцію набувати жовтого відтінку через накопичення оксидів азоту, при довгому зберіганні.
Нітрат натрію - сіль складу NaNO3. Утворює мінерал: натрієва селітра або Чилійська селітра (рос. натриевая селитра, англ. sodium nitrate, nitratine, nitratite, chile saltpetre, нім. Natriumnitrat n, Nitronatrit m, Natronsalpeter m, Chilesalpeter m) - мінерал класу нітратів, острівної будови.
Вагому частку асортименту становлять мінеральні добрива, які забезпечують збільшення врожайності сільськогосподарських культур у всіх регіонах країни. Інші товари знаходять широке застосування в промисловості й побуті.

Більше 70 % продукції з товарним знаком Сєвєродонецького "Азоту " з успіхом реалізується в десятках країн миру - у Японії, США, Китаї, країнах Західної Європи, а також у Південній Америці, Росії й інших країнах СНД.

Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
Сільськогосподарські культури - культурні рослини, що вирощуються з метою забезпечення людства продуктами харчування, виробництва сировини для окремих галузей промисловості і кормів для сільськогосподарських тварин.
Південна Америка Півде́нна Аме́рика (ісп. América del Sur, Sudamérica, Suramérica, порт. América do Sul, англ. South America, нід. Zuid-Amerika, фр. Amérique du Sud, гуар. Ñembyamérika, кеч. Urin Awya Yala, Urin Amerika) - материк, розташований в Західній, Південній і частково в Північній півкулях планети Земля.
Європа Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Експортуються, як правило, якісні, конкурентоспроможні хімічні продукти, попит на які в Україні низький через їхню високу ціну. За експорт якісної продукції, чітке виконання контрактів, активну інтеграцію у


  1   2


Скачати 177.93 Kb.

  • Західної Європи