Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРеферат випускної кваліфікаційної роботи на тему

Скачати 52.36 Kb.

Реферат випускної кваліфікаційної роботи на тему
Скачати 52.36 Kb.
Дата конвертації21.04.2017
Розмір52.36 Kb.
ТипРеферат

ЗРАЗОК


Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра ___________________________________
Інститут вищої кваліфікації

Реферат

ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

на тему:


________________________________________________________________

________________________________________________________________назва темиСтудента 2 курсу навчання,

спеціальності 8.03060101

«Менеджмент організацій

і адміністрування»,

спеціалізації «Менеджмент організацій на ринку товарів та послуг»


___________Гнатенка Антона Івановича

Науковий керівник:

к.ек.н., доцент


___________

Миколайчук Ірина Павлівна

Київ 2016

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура та обсяг роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел (40 найменувань) та 2-х додатків. Повний обсяг роботи становить 95 сторінок, у т.ч. список використаних джерел − 3 сторінки, додатки − 4 сторінки. Матеріали випускної кваліфікаційної роботи містять 18 таблиць, 14 рисунків.

Публікації. За результатами виконання випускної кваліфікаційної роботи опубліковано 1 статтю: Методичні проблеми обчислення сукупної дохідності активів закритого пайового інвестиційного фонду // Зб. наук. ст. студ. ― К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009.

Обсяг статті становить 0,4 д.а.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми наукового дослідження, визначено мету та завдання, наведено дані про об’єкт та предмет дослідження.

У першому розділі «Теоретико-методичні засади управління активами пайового інвестиційного фонду» розглянуто сутність і механізм формування активів інститутів спільного інвестування.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Пайови́й інвестиці́йний фо́нд (ПІФ) - це інвестиційний фонд, активи якого належать інвесторам на правах спільної часткової власності, та перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) і враховуються окремо від результатів її господарської діяльності.

Інвестиці́йний фонд (англ. Investment Fund, англ. Collective Investment Scheme) - один з учасників фондового ринку. Інвестиційний фонд акумулює кошти інвесторів та передає їх в управління інвестиційному управляючому.

Розкрито зміст основних етапів управління активами пайового інвестиційного фонду.

У другому розділіДослідження ефективності управління активами пайового інвестиційного фонду «Діоген-класик»проаналізовано обсяг і динаміку доходів та витрат, пов’язаних з фінансовими інвестиціями фонду. Досліджено ефективність діяльності компанії з управління активами ТОВ «Діоген» та оцінено фактори, що її визначають. Проведено порівняльний аналіз дохідності активів фонду «Діоген-класик» та інших пайових інвестиційних фондів-аналогів.

У третьому розділі “Обґрунтування політики управління активами пайового інвестиційного фонду «Діоген-класик»” оцінено цільову дохідність фінансових інвестицій на поточну перспективу.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Розроблено прогноз можливої дохідності активів фонду для різних варіантів рішень щодо їх структури та з урахуванням трьох альтернативних сценаріїв розвитку ринкової кон’юнктури: оптимістичного, помірного та песимістичного. Обґрунтовано оптимальну структуру активів пайового інвестиційного фонду «Діоген-класик».

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило зробити ряд висновків, основні з яких зводяться до наступного:

1. Ефективність управління активами пайового інвестиційного фонду характеризує система показників дохідності, ліквідності та ризикованості портфеля фінансових інвестицій, що формує компанія з управління активами фонду.

2. Об’єктом дослідження ефективності управління активами пайового інвестиційного фонду у даній роботі обрано диверсифікований фонд закритого типу «Діоген-класик», створений з метою здійснення спільного інвестування в акції та облігації вітчизняних емітентів. Аналіз результатів управління фондом за період з 2002 по 2008 рік показав, що після тривалого періоду стійкого зростання дохідності активів у 2008 році спостерігалось їх стрімке знецінення практично до початкового обсягу, який спостерігався у 2002 році.

3. Основним чинником, що обумовив знецінення активів пайового інвестиційного фонду у 2008 році, була фінансова криза в Україні, пов’язана із світовою фінансовою кризою.

Фінансова криза - це різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх економічних та політичних чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників.


далі – про основні результати аналізу ефективності управління активами пайового інвестиційного фонду (за матеріалами 2-го розділу роботи) та результати прогнозування (за матеріалами 3-го розділу роботи).

8. Розглянувши альтернативні сценарії розвитку кон’юнктури фінансових ринків в Україні можна сформувати рекомендації щодо оптимізації структури активів пайового інвестиційного фонду «Діоген-класик» на 2009 рік. Зокрема до складу портфеля цінних паперів фонду рекомендовано додати:

– ОВДП зі строком погашення у 2009 році;

Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

– акції, за якими виплати дивідендів мають високу ймовірність;

– облігації підприємств харчової промисловості та підприємств, задіяних у підготовці до Евро-2012;

– акції енергетичних компаній (рекомендовано для ІІ півріччя).Анотація

Волошенко С.В.. “Управління активами пайового інвестиційного фонду (за матеріалами ТОВ «Діоген-класик», м. Київ)”. − Рукопис.


Випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю 8.050104 «Фінанси» спеціалізацією 8.05010406 «Фінансове посередництво». − Київський національний торговельно-економічний університет – Київ, 2009.

Харчова промисловість Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.

Київський національний торговельно-економічний університет Координати: 50°27′57″ пн. ш. 30°38′17″ сх. д. / 50.46583° пн. ш. 30.63806° сх. д. / 50.46583; 30.63806 Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) (англ. Kyiv National University of Trade and Economics або KNUTE) - вищий навчальний заклад Міністерства освіти і науки України в Києві, Україна.

Випускну кваліфікаційну роботу присвячено теоретичним, методичним і практичним засадам управління активами пайового інвестиційного фонду. Представлена робота дозволяє дослідити ефективність управління активами закритого пайового інвестиційного фонду «Діоген-класик» та обґрунтувати політику управління ними на єдиній методичній основі.Ключові слова: пайовий інвестиційний фонд, компанія з управління активами, портфель фінансових інвестицій, політика управління активами.

Аннотация

Волошенко С.В. . “Управление активами паевого инвестиционного фонда (на материалах ООО «Диоген-класик», г. Киев)”. − Рукопись.


Выпускная квалификационная работа по специальности 8.050104 «Финансы» специализации 8.05010406 «Финансовое посредничество». − Киевский национальный торгово-экономический университет – Киев, 2009.

Выпускная квалификационная работа посвящена теоретическим, методическим и практическим основам управления активами паевого инвестиционного фонда. Представленная работа позволяет исследовать эффективность управления активами закрытого паевого инвестиционного фонда «Диоген-классик» и обосновать политику управления ими на единой методической основе.Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд, компания по управлению активами, портфель финансовых инвестиций, политика управления активами.

annotation
Voloschenko. S.V.“Assets management of share investment foundation (on Company "Diogenes" materials, Kiev)”. − Manuscript.

Final qualifying work on a specialty 8.050104 «Finance» specializations 8.05010406 «Financial intermediary». − Kiev national trade and economic university – Kiev, 2009.Final qualifying work is devoted theoretical, methodical and practical bases of assets management of share investment foundation. The presented work allows to investigate a management efficiency asset of closed share investment foundation "Diogenes-classic" and to justify a policy of management of them on a uniform methodical basis. Keywords: share investment foundation, the company on assets management, a portfolio of financial investments, policy of assets management.


Скачати 52.36 Kb.

  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Структура та обсяг роботи.
  • «Теоретико-методичні засади управління активами пайового інвестиційного фонду»
  • “ Дослідження ефективності управління активами пайового інвестиційного фонду «Діоген-класик» ”
  • Київський національний торговельно-економічний університет