Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Рекомендації щодо системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов розробка: д-р Радослав Кухарчик Вступ Дані рекомендації, що стосуються системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, створені у рамках програми «Польська допомога»

Рекомендації щодо системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов розробка: д-р Радослав Кухарчик Вступ Дані рекомендації, що стосуються системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, створені у рамках програми «Польська допомога»




Сторінка1/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Рекомендації

щодо

системи зовнішніх

іспитів

з сучасних іноземних мов



розробка: д-р Радослав Кухарчик

Вступ

Дані рекомендації, що стосуються системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, створені у рамках програми «Польська допомога», яка базується на плані польського співробітництва Міністерства закордонних справ Польщі. Це ефект зустрічей з вчителями іноземних мов, які мали місце в Києві 14-15.09.2015 у рамках конференції Ukrainian education reform in European perspective. Change begins in school., організованої спільно польським Міністерством національної освіти та Центром громадянської освіти, а також пропозицій, розроблених під час візиту української делегації в Польщу, який відбувся 28.09-2.10.2015 р.

Іспит (лат. examen; латинське слово, що позначало, насамперед, язичок, стрілку у ваг, потім, в переносному значенні, оцінку, випробування) - найбільш поширена оцінка знань та вмінь людини (учня, студента тощо) .

Міністерства - центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету міністрів і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

Делегація - група людей, виділених від уряду, організації, співтовариства. Таких представників зазвичай називають делегатами.

Публікація складається з п'яти розділів, які представляють собою головні вісі змін української системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, запропонованих польською стороною:
1. Програмна основа як вихідний пункт до створення зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов.

2. Єдина система зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов.

3. Зовнішній іспит, який включає чотири мовні компетенції (як приклад наведено польський випускний (матуральний) іспит з англійської мови).

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

4. Критерії оцінки письмової і усної відповіді (випускний іспит).

5. Транспарентність системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов.
У цій публікації використано наступні позиції:


  • Європейська система опису мовного навчання: вчення, навчання, оцінювання. 2003. Варшава: Центральний осередок вдосконалення вчителів.

  • Програмна основа з коментарями. Том 3. Іноземні мови в початковій школі, гімназії і ліцеї

http://www.

Комента́р (від лат. commentārium - записки, тлумачення) - * Тлумачення певного тексту або книги.

Публіци́стика (з латини publicum - "громадськість") - рід літературної і журналістської творчості, який дієво досліджує, узагальнює і трактує з власного погляду важливі суспільно-політичні питання та інші виклики суспільства, з метою впливу на суспільну думку та існуючі політичні інститути, використовуючи при цьому засоби логічного мислення та емоційного впливу.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.

bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=233&from=pubindex&dirids=18&lp=8 [DW 21.10.2015]
Розробка також включає:

  • зразки екзаменаційних випускних аркушів з англійської мови http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci -left/96-matura-2015/265-jezyk-angielski-poziom-podstawowy-i-rozszerzony [DW 21.10.2015]

  • фрагменти Інформатора про випускний іспит з англійської мови з 2014/2015 навчального року http://www.cke.edu.pl/images/ EGZAMIN MATURALNY OD 2015/Informatory/2015/Jezyk-angielski informator od 2015.pdf [DW 21.10.2015]

Проект дофінансовується у рамках програми польського співробітництва для розвитку Міністерства закордонних справ РП.



1. Програмна основа як вихідний пункт для розробки зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов.
Завершуючи навчання на кожному освітньому рівні учень має пройти зовнішню підсумкову атестацію, яка буде проведена державною екзаменаційною системою. Зовнішні іспити повинні перевіряти, чи учень опанував визначений об’єм інформації і набув вміння, передбачені на даному освітньому рівні. Тому необхідним є створення програмної основи, яка чітко і прозоро сформулювала б освітні вимоги для учнів, які завершають науку на чергових етапах навчання.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.

Незвичайно істотним є також, щоб сфера освітніх вимог була цілісною на всіх етапах навчання і, тим самим являла собою логічну сукупність. Така точка зору особливо важлива в контексті мовного навчання, оскільки передбачає безперервність вивчення мови, що, у свою чергу, дозволить учням досягнути рівня самостійності (рівень B за Європейською системою опису мовного навчання) в спілкуванні цією мовою, завершуючи навчання на рівні надгімназійної школи. Програмна основа мовного навчання повинна безпосередньо корелюватися з Європейською Системою Опису Мовного Навчання (далі ESOKJ) (2003), яка визначає головні вісі сучасної мовної політики.

Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

Мовна політика - сукупність ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні або на розвиток мовної системи у певному напрямі.

З одного боку, автори ESOKJ пропонують новий підхід в дидактиці вивчення іноземних мов (так званий підхід завдань), з другого боку - пропонують уніфіковану шкалу рівнів мовної обізнаності, яка дозволяє порівнювати стандарти, прийняті різними державами, тести, що використовуються, та системи екзаменування (в тому числі державні системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов).

А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Дида́ктика (дав.-гр. διδακτικός - повчаючий) - один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

Більше того, згідно положень зустрічі у верхах у Барселоні в 2002 р., кожен європеєць повинен володіти принаймні двома іноземними мовами, в ступені, що забезпечує йому ефективну комунікацію.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Барсело́нн (фр. Barcelonne) - муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром. Населення - 355 осіб (2011).

Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.


У ESOKJ підхід контролю знань за допомогою завдань був сформульований наступний чином: "Користування мовою, зокрема вивчення мови включає дії, що вчиняються учасниками громадського життя, які, - як індивідуальні особи - мають і постійно розвивають свої компетенції, як загальні, так і мовні комунікаційні компетенції.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.

Користуючись цими компетенціями, здійснюють визначені мовні дії. Враховуючи обумовленості і обмеження, що виникають з даного контексту, запускають певні мовні процеси, які дозволяють розуміти і створювати тексти, що стосуються тем з визначених сфер життя. Застосовують при цьому стратегії, найбільш відповідні для виконання даного завдання. Свідомий моніторинг процесів, які супроводжують всі ці дії, веде, за принципом зворотного зв’язку, до зміцнення або до модифікації власних компетенцій".

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.

(ESOKJ 2003: 20). З вищесказаного виникає незаперечний факт, що так сформульований підхід, робить натиск на прагматичне використання мови у визначених ситуаціях спілкування.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Користувач мови повинен виказатися такими мовними знаннями і такими мовними вміннями, які дозволять йому добитися успіху під час акту спілкування.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Головною метою мовного навчання в контексті формального навчання повинен, таким чином, бути розвиток комунікативної компетенції, як у мові так і на письмі, як у випадку мовних рецептивних умінь так і продуктивних. Зміст мовного навчання, передбачений програмною основою, має бути підпорядкований набуттю умінь комунікації обраною мовою і це вміння повинно перевірятися шляхом зовнішніх державних іспитів. Автори ESOKJ пропонують також шкалу рівнів знання мови, які повинні бути системою координат для аналізу освітньої системи, а точніше системи навчання іноземної мови в даній країні.

Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.

Шкала опису рівнів знань мови має бути незалежна від контексту, що дозволить узагальнювати результати, отримані в різних конкретних освітніх ситуаціях. Проте, шкала опису рівнів знань мови має бути сконструйована так, щоб її можна було б віднести до даного освітнього контексту: "це означає, що категорії опису, які визначають вміння застосувати мови в різних ситуативних контекстах на даному етапі навчання, мусять відноситися до планованих цільових контекстів застосування, що визначаються окремо для кожної групи тих, що навчаються мови". (ESOKJ 2003: 30). Крім того, відправною точкою для створення шкали рівнів знання мови має бути визначення комунікативної мовної компетенції, відповідно сформульоване та зрозуміле для осіб, які користуються школою рівнів знання мови. Слід ясно визначити критерії, які дозволять об'єктивно визначити рівень знання мови учнем на основі оцінювання його мовної компетенції. Більше того, кількість рівнів має бути встановлена таким чином, щоб можна було легко і логічно розрізняти їх між собою.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Автори ESOKJ пропонують шість рівнів знання мови. Представлені вони наступним чином.

.



Ryc. 1 Рівні знання мови (біглості) за ESOKJ





Слід відзначити, що рівень A1 є найнижчим рівнем, натомість рівень C2 - найвищим рівнем, що відповідає рівню, який репрезентує користувач мови, для якого ця мова рідна. Більше того, кожен з рівнів детально описаний. У ESOKJ можна знайти як загальний опис кожного з рівнів, так і детальні описи, які включають головні мовні дії, тобто слухання, читання, взаємодію, продукцію і письмо.

Рекомендується, щоб програмна основа мовного навчання, яка є базою для системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, корелювалась з ESOKJ, не тільки з точки зору змісту, але також з точки зору структури.

Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Важливим є також, щоб цілі мовного навчання корелювались з рівнями мовної компетенції, визначеними ESOKJ. Польська програмна основа загального навчання в сфері сучасних іноземних мов є документом, який віддзеркалює настанови європейських директив мовного навчання завдяки тому, що корелює безпосередньо з основними принципами, описаними в ESOKJ.

По́льська мо́ва (język polski, polszczyzna) - одна зі слов'янських мов, офіційна мова Польщі.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Перш за все, за основну мету мовного навчання в польській школі, визнано отримання учнями вмінь ефективного порозуміння (усно і письмово) іноземними мовами, які він у обов’язковому порядку вивчає в процесі навчання у школі. Перша іноземна мова вивчається з першого класу початкової школи. У гімназії учень продовжує вивчення цієї мови та розпочинає вивчення другої сучасної іноземної мови. У надгімназійній школі учень також вивчає дві іноземні мови. Учень може вдосконалювати знання мов, які вивчав у гімназії, але може також розпочати вивчення наступної – нової іноземної мови з нульового рівня. Тим самим освітні принципи, які представляють різномовність, знаходять віддзеркалення в польській освітній системі, оскільки учень може вивчати навіть три іноземні мови під час навчання в школі. Нижче наведена схема ілюструє можливості, які має учень польської школи, якщо йдеться про вибір сучасних іноземних мов.



Початкова школа

Гімназія

Ліцей

Перша іноземна мова




Друга іноземна мова

або

Перша іноземна мова

Третя іноземна мова




Друга іноземна мова

або

Перша іноземна мова




Друга іноземна мова

Третя іноземна мова

Каталог: content -> Новини -> 2015
Новини -> I. Преамбула
Новини -> Всесвітня історія 10―11 класи рівень стандарту/Академічний рівень
2015 -> Програма проведення інформаційно-комунікативного заходу «Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України»
Новини -> Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
  1   2   3   4   5   6   7   8   9



  • Міністерством
  • 1. Програмна основа як вихідний пункт для розробки зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов.
  • Барселоні
  • Польська
  • Початкова школа Гімназія Ліцей