Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРекомендації щодо системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов розробка: д-р Радослав Кухарчик Вступ Дані рекомендації, що стосуються системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, створені у рамках програми «Польська допомога»

Рекомендації щодо системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов розробка: д-р Радослав Кухарчик Вступ Дані рекомендації, що стосуються системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, створені у рамках програми «Польська допомога»
Сторінка6/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Завдання 7. (0–4)

Прочитайте текст. З поданих відповідей виберіть таку, що забезпечує отримання логічного і граматично правильного тексту. Закресліть літеру А, B, C або D.

DOPING AT THE OLYMPICS

The original rules against doping in the Olympic Games were introduced at the London Olympiad in 1908. Competitors in the marathon were strictly forbidden to take drugs of any sort, 7.1. _____ without practical methods of testing, this was more of a request than a rule. The organisers probably had in 7.2. _____ two specific substances – alcohol and strychnine – that had been used by the winner of the Olympic Marathon at the 1904 St Louis Games. However, in 1908 the Olympic officials 7.3. _____ a blind eye to another enhancement product. In fact, they arranged for it 7.4. _____ for free to the runners during the race. The official caterers at the event were Oxo, who provided their beef extract in drinks to athletes. Could it aid performance? Probably more than alcohol...

adapted from www.varsity.co.uk


7.1.

 1. although

 2. therefore

 3. unless

 4. consequently

7.2.

 1. place

 2. vision

 3. mind

 4. thought

7.3.

 1. made

 2. kept

 3. had

 4. turned

7.4.

 1. to have given

 2. to be given

 3. having been given

 4. being given


Завдання 8. (0-4)

Прочитайте текст. Доповніть кожну прогалину (8.1.-8.4.) одним виразом, так щоб виник цілісний і логічний текст. Вимагається повна граматична і орфографічна коректність вписуваних виразів.

Орфогра́фія (грец. ὀρθογραφία, від ὀρθός - правильний і γράφω - писати) - історично сформована й загальноприйнята система правил національної мови щодо способів передачі мовлення на письмі, яка поряд із пунктуацією становить правопис певної мови.

AN ANIMAL IS REDISCOVERED

Scientists exploring the wildlife of Madagascar, an island off the east coast of Africa, had a wonderful surprise recently. They confirmed that Sibree’s lemur, which was thought to 8.1. ____________ extinct, was alive and well.

The discovery didn’t happen overnight but 8.2. ____________ some time to figure out. A few years ago, Mitchell Irwin, a scientist from McGill University, in Montreal, was exploring animal life in Madagascar. 8.3. ___________ he and his team walked the land, they came upon some dwarf lemurs that looked a little bit different from other dwarf lemurs they 8.4. ___________ seen. Irwin caught two of them and tested their DNA. The tests confirmed that the lemurs are a dwarf species that people thought had died out 100 years earlier when humans cut down the animals’ forest homes to make way for development.adapted from www.timeforkids.com

Завдання 9. (0–4)

Перекладіть на англійську мову подані в дужках фрагменти речень 9.1.-9.4., так щоб отримати логічні і граматично правильні речення. Вимагається повна орфографічна коректність вписуваних фрагментів . Увага: в кожне пусте місце ви можете вписати максимально п'ять виразів.


  1. I can’t understand Mike’s withdrawal from the election. I think that (він був змушений до прийняття) _____________________________ such a decision.

  2. I (міг би допомогти водію) ______________________________ if I had been closer to the scene of the accident.

  3. The summer day wasn’t warm enough (щоб ми пішли поплавати) ___________ _____________________.

  4. It doesn’t matter that there are dozens of printers in our office. Most of the time (жоден з них не працює) ________________________ anyway.

Письмова відповідь

У випадку завдань, які перевіряють вміння письмового висловлення на іспиті з сучасної іноземної мови на розширеному рівні, слід подбати про те, щоб вони перевіряли вміння екзаменованого аргументувати свою думку. Це основне вміння, необхідне на рівні B2 згідно з ESOKJ, а до такого рівня іспит повинен прирівнюватися. Нижче наведена таблиця демонструє характеристику завдання, яке перевіряє вміння створення письмової відповіді на польському випускному іспиті з сучасної іноземної мови на розширеному рівні, яка може бути моделлю в реформі системи зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов в Україні.


Розширений рівень

Кількість відповідей

1

Форми відповіді

Текст, який щось аргументує (формальний лист, коротка аналітична стаття, публіцистична стаття) з елементами напр. опису, звіту, рецензії, поглибленої аргументації (пор. секція 1.3.5.)

Характеристика завдань

одне завдання; дві теми польською мовою, учень вибирає одну з них і пише текст; кожна тема включає два елементи, які учень повинен обговорити у своїй письмовій відповіді


Довжина відповіді

200–250 слів

Підрахунок балів

відповідь оцінюється екзаменаторами згідно з наступними критеріями:

- відповідність поставленому завданню:

від 0 до 5 балів

- гармонійність і логіка відповіді : від 0 до 2 балів

- використання мовних засобів : від 0 до 3 балів

- коректність застосування мовних засобів : від 0 до 3 балів
Доля в сумарному результаті

26%

Таб. 10 Випускний іспит з іноземної сучасної мови на розширеному рівні – письмова відповідь

Як видно в таблиці вище, учень повинен написати текст, вибираючи одну з двох тем, які йому запропоновані. Слід звернути увагу на той факт, що завдання сформульовані рідною мовою учня. Це дозволяє уникнути ситуації, коли учень, не розуміючи що від нього вимагається в завданні, виконує його помилково або не виконує зовсім, унеможливлюючи тим самим перевірку того, чи він оволодів вимогами програмної основи. Більше того, слід також визначити форму письмових відповідей, які учні писатимуть на випускному іспиті з сучасної іноземної мови на розширеному рівні. У випадку польського випускного іспиту з сучасної іноземної мови це такі форми: офіційний лист, коротка аналітична стаття, публіцистична стаття. У кожній з форм необхідним є вміння аргументації своїх думок. Слід звернути увагу на той факт, що в польській екзаменаційній системі з сучасних іноземних мов точно сформульовано кожну з форм. Іншими словами, оскільки літературні жанри культурно обумовлені (напр.

Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.

Літерату́рний жанр (фр. genre - рід, вид) - тип літературного твору, один із головних елементів систематизації літературного матеріалу, класифікує літературні твори за типами їх поетичної структури.

французька коротка аналітична стаття відрізняється від англійської), польська екзаменаційна система запропонувала одну спільну модель для всіх мов.

Францу́зи (фр. les Français) чи французький народ (фр. le peuple français) - назва жителів Франції, країни в Західній Європі, що налічує 63 мільйона людей (2008). З юридичної точки зору, французький народ - це всі громадяни Франції, незалежно від їх етнічного коріння чи віри.Коротка аналітична стаття - це твір учня, в якому екзаменований аналізує тему, запропоновану йому в завданні, представляючи аргументи, підтримуючи їх додатковими поясненнями та/або прикладами. Автор короткої аналітичної статті може висловити схвалення або несхвалення по відношенню до теми, яку обговорює, може також представити аргументи за і проти, тощо.

Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.

Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.

Добре написана коротка аналітична стаття: • обговорює проблематику чітко, логічно, лаконічно, всі її частини (вступ, розвиток, закінчення) підпорядковані одній головній думці;

 • містить в собі ясно і чітко сформульовану тезу, відповідну до форми (аналітична стаття за і проти або аналітична стаття, яка представляє думку, погляд);

 • характеризується офіційним стилем.

У публіцистичній статті екзаменований виражає свої погляди по відношенню до проблеми/суспільного явища, запропонованого в завданні. Метою статті є грунтовне висвітлення обговорюваного аспекту. Стаття може містити елементи опису, звіту, рецензії, авторського коментаря, оцінку фактів, елементи власної думки на цю тему також може пробувати формувати погляди читачів.

Добре написана стаття:


 • має заголовок, який привертає увагу читача;

 • має вступ, в якому автор старається заохотити читача до прочитання тексту, напр. подаючи якийсь факт, або розповідаючи анекдот, сигналізуючи тему статті у формі питання, вживаючи різнобарвну, емоційну мову;

 • може містити питання, які заохочують читача до подальших роздумів на тему, яка обговорюється в тексті.

Офіційний лист пишеться у формі відповіді на ситуацію, визначену в екзаменаційному завданні. Це може бути напр. лист читача в газету/журнал або лист мешканця до органів влади міста. Лист може включати елементи опису, звіту, рецензії, тощо.

Добре написаний офіційний лист:

- включає у вступі визначення мети, з якою лист був написаний;

- обговорює проблематику зрозумілим і логічним способом;

- містить типові елементи для форми: відповідний початок і закінчення, абзаци і т.п.

Нижче представлені зразки такого письмового завдання з польського випускного іспиту з англійської мови на розширеному рівні.Завдання 10. (0-13)

Висловіть свою думку з приводу однієї з нижче наведених тем. Ваша відповідь повинна містити

від 200 до 250 слів і відповідати всім типовим вимогам для форми, вказаної в завданні. Зазначте тему, яку ви вибрали, закреслюючи її номер.
1. Купон на стрибок з банджі або стрибок з парашутом став останнім часом популярним подарунком з нагоди дня народження серед молоді.

Парашут (фр. parachute, від італ. para - відвертай і фр. chute - падіння) - пристрій, який використовує опір повітря для зменшення швидкості руху і застосовується для безпечного спуску в повітрі з великої висоти людини та вантажів, для гальмування наземного руху об'єктів (літаків, автомобілів, тощо).

Подарунок - це річ, яку дарувальник за власним бажанням безкоштовно віддає у володіння іншої особи з метою задовольнити її вподобання. Слово «подарунок» за смисловим значенням схожий з такими поняттями як «дар» та «пожертва».

Чи такий подарунок - це хороша ідея? Напишіть короткий аналітичний текст на цю тему, зважуючи його з точки зору покупця подарунка та особи, яка такий подарунок отримує.

2. Усе більше підлітків захоплюється стилем життя зірок шоу-бізнесу.

Шоу-бі́знес (англ. Show business) - комерційна діяльність у сфері розваг, індустрія розваг.

Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).

Відредагуйте статтю в редакцію молодіжного журналу, в якій ви представите свою думку на тему причин цього явища і опишіть досвід особи, на життя якої таке захоплення мало значний вплив.

Конструкція випускного іспиту з сучасної іноземної мови на розширеному рівні, вимагає також встановлення чітких і об'єктивних критеріїв оцінювання письмової відповіді для того, щоб однаково оцінити учнів по всій країні. За зразок можуть послужити критерії, які використовуються у Польщі, оскільки вони дуже чіткі і, водночас настільки ефективні, що оцінювати роботу учня легко. Польський учень оцінюється в наступних категоріях:


 • відповідність тексту екзаменованого поставленому завданню (0-5 балв);

 • цілісність відповіді і логіка висловлювання (0-2 балів);

 • обсяг використання мовних засобів (0-3 балів)

 • коректність використання мовних засобів (0-3 балів)

3.3 Усний випускний іспит з сучасної іноземної мови без визначення рівня

Як вже було сказано у попередній частині цих рекомендацій, необхідно щоб обов'язковою частиною випускного іспиту був іспит з сучасної іноземної мови, і письмовий і усний. Випускник середньої школи мусить показати вмінням комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою, в ступені, що дозволяє, йому ефективно спілкуватися з іншими. Це необхідна умова і коли йдеться про навчання у вищих учбових закладах (доступ до наукової інформації іноземною мовою, наукові студентські обміни), і коли мова йде про професійне майбутнє випускника (професійна мобільність за кордоном).

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Усний іспит повинен перевіряти наступні вміння:

- формування усної відповіді;

- реагування в усній формі;

- перетворення, обробка тексту в усній формі;

- застосування комунікативних і компенсаційних стратегій.

Моделлю, над застосуванням якої варто подумати при впровадженні змін в українській системі зовнішніх іспитів з сучасних іноземних мов, є польський усний іспит з сучасної іноземної мови. Його структура представляється наступним чином:
.

Перебіг іспиту.

Характеристика завдань
Час тривання

Організаційні дії

Екзаменований обирає комплект і приступає до іспиту. Не передбачено додатковий час на ознайомлення екзаменованого зі змістом цілого комплекту перед відповіддю.

-

Вступна бесіда

Екзаменатор задає екзаменованому кілька питань, пов'язаних з його життям і інтересами. Список питань, які задає екзаменатор є виключно в комплекті для екзаменатора. Мета розмови - дати можливість екзаменованому освоїтися з екзаменаційною ситуацією .


близько. 2 хв

Завдання 1. Розмова (з рольовими іграми)

 • Екзаменований має близько 30 секунд на ознайомлення з завданням.
 • Завдання полягає в проведенні розмови, в якій екзаменований і екзаменатор відіграють вказані в завданні ролі. Роль, яку відіграє екзаменований, відповідає життєвому досвіду підліткової особи або ставить його в ситуації, в яких міг би опинитися в майбутньому. В процесі розмови екзаменований повинен звернутись до чотирьох елементів, вказаних в завданні і розвинути відповідно свою відповідь. Важливо також, щоб екзаменований відповідним чином реагував на репліки екзаменатора.


макс. 4 хв. (враховуючи час на ознайомлення зі змістом завдання)

Завдання 2.

Опис ілюстрації і відповіді на 3 питанняЕкзаменований:

 • описує ілюстрацію, розміщену у обраному комплекті. У описі ілюстрації екзаменований повинен описати місце, осіб та здійснювану ними діяльність.
 • відповідає на три питання, поставлені екзаменатором. Питання пов'язані з тематикою ілюстрації, що є виключно в комплекті для екзаменатора. У своїх відповідях екзаменований не повинен обмежуватися короткими, односкладними реченнями.
макс. 3 хв

Завдання 3. Висловлення думки на основі стимулюючого матеріалу і відповіді на два питання
 • Екзаменований має близько 1 хвилини на ознайомлення з завданням і стимулюючим матеріалом.

  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал. • Екзаменований:

- вибирає елемент зі стимулюючого матеріалу, який, на його думку, найкраще відповідає умовам, вказаним у завданні, і обґрунтовує своє рішення

- пояснює, чому відкидає інші елементи

- відповідає на два запитання, поставлені екзаменатором. Питання пов'язані з тематикою стимулюючого матеріалу і знаходяться виключно в комплекті для екзаменатора. У своїх відповідях екзаменований не повинен обмежуватися короткими, односкладними реченнями.


макс. 5 хв (враховуючи час на ознайомлення зі змістом завдання)

Таб. 11 Усний випускний іспит з сучасної іноземної мови

Так сконструйована структура іспиту дозволяє перевірити, наскільки учень оволодів навиками комунікації іноземною мовою. Слід підкреслити, що екзаменований не має часу на підготовку відповіді - має тільки час на ознайомлення зі змістом завдання. Тематика завдань детально визначена вимогами програмної основи і стосується сфери, яка учням може бути потрібна під час автентичної комунікативної ситуації. Нижче демонструємо зразок екзаменаційного комплекту з англійської мови.Комплект

 • здоров’я

 • школа

 • їжа

Випускний іспит з англійської мови

Варіант для екзаменатора

1.
Завдання

1.
4хв

Каталог: content -> Новини -> 2015
Новини -> I. Преамбула
Новини -> Всесвітня історія 10―11 класи рівень стандарту/Академічний рівень
2015 -> Програма проведення інформаційно-комунікативного заходу «Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України»
Новини -> Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
1   2   3   4   5   6   7   8   9 • Завдання 8. (0-4) Прочитайте текст. Доповніть кожну прогалину (8.1.-8.4.) одним виразом, так щоб виник цілісний і логічний текст. Вимагається повна граматична і орфографічна
 • 8.1. ____________
 • Коротка аналітична стаття
 • Завдання 10. (0-13) Висловіть свою думку з приводу однієї з нижче наведених тем. Ваша відповідь повинна містити
 • 3.3 Усний випускний іспит з сучасної іноземної мови без визначення рівня
 • Випускний іспит з англійської мови Варіант для екзаменатора 1.
 • Завдання 1.  4