Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКритерії оцінки письмової відповіді на випускному іспиті з сучасної іноземної мови на розширеному рівні

Критерії оцінки письмової відповіді на випускному іспиті з сучасної іноземної мови на розширеному рівні
Сторінка8/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

-

4.2 Критерії оцінки письмової відповіді на випускному іспиті з сучасної іноземної мови на розширеному рівні

Відповідність завданню (Елементи змісту і форми)

У оцінці відповідності завданню слід враховувати елементи змісту та елементи форми, які були реалізовані у відповіді, та якість реалізації цих елементів.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.Елементи змісту. Реалізацію кожного з п'яти елементів змісту оцінюють по шкалі 2-1-0 згідно з Таблицею A.
Таб A. Відповідність завданню: елементи змісту

Елементи змісту

Форма

2

1

0

1.

вступ: відповідний і адекватний до теми початок відповіді
R*

теза відповідає темі ТА змісту відповіді (теза "оголошує", про що буде стаття та її тип)

теза не повністю правильна, напр. не повністю відповідає темі АБО змісту відповіді; відходить від теми АБО змісту відповіді

відсутність тези; теза незгідна з темою ТА змістом відповіді; нерозбірлива теза, неясна, важка для виявлення ; некомунікативний вступ

A*

вступ відповідає темі ТА напр. цікавий, оригінальний, заохочуючий до читання, в цікавій формі (напр. питання, цитата)

вступ не до кінця правильний, напр. відповідає темі, але схематичний АБО більш типовий для іншого тексту (напр. короткої аналітичної статті) АБО цікавий, оригінальний, але відбігає від теми

нема вступу; вступ не відповідає темі, неясний, нерозбірливий, важко його виділити; некомунікативний вступ


L*

вступ відповідає темі і змісту відповіді ТА вказує мету/привід написання листа

вступ не в повній мірі правильний, напр. не визначає мети АБО визначає мету/привід написання листа, але відбігає від теми АБО мета чітко не визначена АБО вступ не відповідає змісту листа (напр. заявляє підтримку, а описує протилежні аргументи)

немає вступу; вступ не відповідає темі неясний, нерозбірливий, важко його виділити; некомунікативний вступ


2.

перший елемент теми
R

A

L

багатоаспектний ТА/ АБО поглиблена реалізація елементу (напр. підтримана прикладами, детально обговорена)

поверхнева реалізація елементу, відповіді не хватає глибини, напр. екзаменований наводить лише "список" аргументів / властивостей / визначень, не розвиваючи їх/обґрунтовуючи їх


відсутня відповідь АБО відповідь не комунікативна АБО відповідь не пов'язана з темою / не реалізовує елемент; відповідь дуже поверхнево описує тему, напр. екзаменований подає тільки один аргумент / властивість /визначення, не розвиваючи його

3.

другий елемент теми
4.

підсумок: відповідне і адекватне до теми закінчення відповіді
R

A

L

закінчення відповідає темі та змісту відповіді; якщо екзаменований повторює вступ - робить це іншими словами

закінчення не є в повній мірі правильне, напр. згідне

з темою АБО змістом відповіді; трохи відхиляється від теми АБО змісту відповіді; екзаменований застосовує схематичне (штамп) закінчення АБО повторює вступ практично тими самими словаминемає закінчення АБО закінчення не є комунікативне АБО закінчення дуже слабо пов'язане з темою та змістом відповіді


5.

фрагменти, не відповідають темі і/або не на тему
R

A

L

у відповіді нема фрагментів, які відбігають від теми і/або не на тему

відповідь містить довший фрагмент / нечисленні короткі фрагменти, які відхиляються від теми і/або не на тему

відповідь не відповідає вимогам, визначеним для рівня 1.


* R – короткий аналітичний текст; A – стаття; L – офіційний лист
Описи в Таблиці А будуть уточнені відносно окремих тем в кожній сесії випускного іспиту.


Елементи форми. Реалізація кожного з чотирьох елементів форми оцінюється по шкалі 1–0 згідно з таб. B.
Таб B. Відповідність завданням: елементи форми

Елементи форми

Форма

1

0

1.

Елементи, які характерні для форми

R

теза правильно «уміщена» у тексті


текст не відповідає вимогам, визначеним для рівня 1.

A

текст має заголовок


L

текст розпочинається і завершується відповідним речовим зворотом


2.

композиція

R

A

L

Текст характеризується виразним композиційним задумом, що виражається у функціонально обґрунтованих пропорціях вступу, розвитку і закінчення


текст не відповідає вимогам, визначеним для рівня 1.

3.

сегментація

R

A

L

текст впорядкований; графічний уклад роботи (поділ на абзаци) послідовний


текст не відповідає вимогам, визначеним для рівня 1.

4.

обсяг тексту

R

A

L

обсяг 180-280 слів


текст не відповідає вимогам, визначеним для рівня 1.

Остаточну кількість балів за відповідність завданню слід встановити на основі оцінки елементів змісту і елементів форми, згідно з Таблицею C.

Таб. C


Елементи змісту

Елементи форми

4–3

2–1

0

10–9

5 бали

4 бали

3 бали

8–7

4 бали

3 бали

2 бали

6–5

3 бали

2 бали

1 бал

4–3

2 бали

1 бали

0 балів

2–1

1 бал

0 балів

0 балів

0

0 балів

0 балів

0 балів

Наприклад за відповідь, в якій елементи змісту оцінено на 5, а елементи форми оцінені на 2, за відповідність завданню ставиться 2 бали.


Цілісність і логіка відповіді

У оцінці цілісності (гармонійності) слід брати до уваги, чи і якою мірою текст функціонує як сукупність, завдяки ясним зв'язкам (напр. лексичним, граматичним) усередині речень та між реченнями і абзацами тексту.

У оцінці логіки відповіді слід брати до уваги, чи і якою мірою відповідь чітка і зрозуміла (напр. чи не є вона збором випадково зібраних думок, пропозицій, чи висновки виникають логічно з передумов).


2 бали

у тексті не більше 2 недоліків щодо його цілісності ТА/АБО логіки на рівні речення і/або абзацу і/або цілого тексту


1 бал

у тексті від 3 до 5 недоліків, які стосуються цілісності ТА/АБО логіки на рівні речення і/або абзацу і/або цілого тексту


0 балів

У тексті 6 або більше недоліків які стосуються цілісності ТА/АБО логіки на рівні речення і/або абзацу і/або цілого тексту


Обсяг мовних засобів

У оцінці діапазону мовних засобів слід брати до уваги диференціацію і точність лексично-граматичних засобів, використаних у відповіді3 бали

 • широкий діапазон мовних засобів

 • в роботі є доволі численні фрагменти, що характеризуються натуральністю і фразеологічною різнорідністю та точністю ужитих мовних засобів
2 бали

 • задовільний обсяг мовних засобів

 • в роботі є декілька фрагментів, що характеризуються натуральністю і фразеологічною різнорідністю та точністю ужитих мовних засобів, однак переважають структури з високим ступенем поточності (розмовної мови)
1 бал

 • обмежений діапазон мовних засобів

 • в роботі в основному ужиті структури з високим ступенем поточності
0 балів

 • дуже обмежений діапазон мовних засобів

 • в роботі ужиті структури з високим ступенем поточності
Якщо у відповіді виступають разючі/численні погрішності в доречності і/або однорідного характеру стилю, тоді кількість балів, за обсяг мовних засобів, можна знизити

на 1бал (максимально до нуля).

Під "натуральністю" ми розуміємо характерний для даної мови спосіб вираження значень, натомість під "точним формулюванням" ми розуміємо вираження думки з використанням словникового запасу, відповідного для теми і уникання слів та структур з високим ступенем поточності (розмовної мови), таких як милий, цікавий, файний.


Під "доречністю" стилю ми розуміємо пристосування екзаменованим мовних засобів до обраної форми відповіді, доцільність застосованих синтаксичних конструкцій і лексичних одиниць.

Си́нтаксис (дав.-гр. σύνταξις - "побудова, порядок, складання", від σύν - "з, разом" і ταξις - "впорядкування") - розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові.

Недоречний стиль - це напр. стиль, занадто метафоричний або занадто близький поточному стилю в усній мові. Під "цілісністю" стилю ми розуміємо послідовне користування одним, обраним стилем. Змішування різних стилів у відповіді визнається за обґрунтоване, якщо воно функціональне (тобто чомусь служить). Стиль вважається нецілісним, якщо екзаменований мішає без обґрунтування різні стилі у своїй відповіді, напр. в тексті невеликого аналітичного тексту виступають фрагменти написані поточною (розмовною) мовою, з включеннями слів службового стилю.
Коректність застосування мовних засобів
У оцінці коректності мовних засобів беруться до уваги граматичні, лексичні, орфографічні і пунктуаційні помилки. Бали даються за такою таблицею.Мовна коректність

(лексично-граматична)Коректність запису (орфографічна, пунктуаційна)

нечисленні помилки запису

численні АБО дуже численні мовні помилки

нечисленні мовні помилки

3 бали

2 бали

численні мовні помилки

2 бали

1 бали

дуже численні мовні помилки

1 бали

0 бали

4.3 Критерії оцінки усної відповіді на випускному іспиті з сучасної іноземної мови

Оцінка усного висловлювання на випускному іспиті з сучасної іноземної мови повинна враховувати наступні елементи.Комунікативні навики

Оцінка комунікативних навиків повинна проводитись в кожному завданні окремо. У оцінці береться передусім до уваги, до скількох елементів з завдання екзаменований звернувся у своїй відповіді та скільки з цих елементів розвинув (розкрив) в задовільному ступені. Пункти даються згідно з Таблицею A.

Таблиця А


До скількох елементів екзаменований віднісся?

Скільки елементів розкрив?

4

3

2

1

0

4

6 балів

5 балів

4 бали

3 бали

2 бали

3
4 бали

3 бали

2 бали

1 бал

23 бали

2 бали

1 бал

1


1 бал

0 балів

0

0 балів

Від отриманої таким чином кількості балів можна потім відняти бали, залежно від обсягу допомоги, яку екзаменований потребує від екзаменатора, та, у випадку завдання 1, відповідності відповіді темі і контексту розмови або заданому питанню, згідно з Таблицею B.


Таблиця B


 • екзаменований не потребує АБО дуже рідко потребує допомоги з боку екзаменатора

 • [додатково в завд. 1.]: ТА відповіді екзаменованого адекватні до теми і контексту розмови та запитань екзаменатора
Бали згідно Таб. A

 • екзаменований інколи потребує допомоги з боку екзаменатора

 • [додатково в завд. 1.]: ТА/АБО відповіді екзаменованого частково неадекватні до теми і контексту розмови та запитань екзаменатора
Бали згідно Таб. A мінус 1

(до нуля) • екзаменований потребує значної допомоги з боку екзаменатора

 • [додатково в завд. 1.]: ТА/АБО відповіді екзаменованого часто неадекватні до теми і контексту розмови та запитань екзаменатора
Бали згідно Таб. A

мінус 2


(до нуля)


Обсяг лексично-граматичних засобів


4 бали

широкий обсяг лексично-граматичних засобів; екзаменований вільно висловлюється на прості і складні теми; формулюючи висловлювання на складні теми, рідко застосовує слова та структури поточної мови, такі як милий, цікавий, файний


3 бали

задовільний діапазон лексично-граматичних засобів; екзаменований вільно висловлюється на прості і складні теми; висловлюючись на складні теми застосовує однак головне слова та структури поточної мови, такі як милий, цікавий, файний


2 бали

обмежений обсяг лексично-граматичних засобів; екзаменований доволі вільно висловлюється на прості теми, теми, більш складні, викликають труднощі


1 бал

дуже обмежена сфера лексично-граматичних засобів; екзаменований має клопіт з висловленням на прості теми


0 балів

відповідь відсутня АБО некомунікативна, екзаменований не здатний висловитися навіть на найпростіші темиПравильність (бездоганність) застосування лексично-граматичних засобів


4 бали

поодинокі лексичні і граматичні помилки, які не порушують комунікацію


3 бали

доволі численні лексичні і граматичні помилки, які не порушують комунікацію або інколи порушують комунікацію

2 бали

численні лексичні і граматичні помилки, які порушують комунікацію


1 бал

численні лексичні і граматичні помилки, які в значній мірі порушують комунікацію


0 балів

відповідь відсутня АБО повністю некомунікативна


Вимова

У оцінці вимови слід брати до уваги помилки у вимові звуків і/або наголосах і/або інтонації та їх вплив на комунікативність висловлення.2 бали

відсутність помилок у вимові АБО помилки у вимові не порушують комунікацію


1 бал

помилки у вимові інколи порушують комунікацію


0 балів

 • помилки у вимові часто порушують комунікацію АБО унеможливлюють розуміння повідомлення

 • відсутність відповіді АБО відповідь цілком некомунікативна
Перебіг відповіді


2 бали

у відповіді немає пауз АБО виникають паузи, які часом ненатуральні, однак не порушують перебіг повідомлення


1 бал

паузи у відповіді виступають часто і вони ненатуральні; порушують інколи перебіг повідомлення


0 балів

 • паузи у відповіді виступають дуже часто і вони ненатуральні; порушують перебіг повідомлення

 • відповідь відсутня АБО відповідь повністю некомунікативна

Екзаменований, який не зробив усіх завдань, може за обсяг і коректність застосування лексично-граматичних засобів та вимову і плинність висловлювання отримати максимальну кількість балів, визначену в нижче наведеній таблиці.

Пли́нність - властивість тіл деформуватися з перебігом часу під дією зовнішніх впливів (силових, теплових тощо). Характеризується величинами, зворотними до величин, що характеризують в'язкість. У в'язких тіл (газів, рідин) плинність проявляється уже при мінімальних напруженнях, в пластичних твердих тіл - лише при великих напруженнях, що перевищують границю плинності.
Кількість завдань, які навіть не розпочав екзаменований

діапазон лекс-грам. засобів

правильність застосування лекс-грам. засобів

вимова

плинність відповіді

2 завдання

макс. 2 бали

макс. 2 бали

макс. 2 бали

макс. 2 бали

1 завдання

макс. 1 бал

макс. 1 бал

макс. 1 бал

макс. 1 бал


Каталог: content -> Новини -> 2015
Новини -> I. Преамбула
Новини -> Всесвітня історія 10―11 класи рівень стандарту/Академічний рівень
2015 -> Програма проведення інформаційно-комунікативного заходу «Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України»
Новини -> Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
1   2   3   4   5   6   7   8   9 • 4.3 Критерії оцінки усної відповіді на випускному іспиті з сучасної іноземної мови